Ἡ διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας περί τῶν Ἀγγέλων
ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
31ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ἀπόστολος: Ἑβρ. α´ 10 – β´ 3
Εὐαγγέλιον: Μᾶρκ. β´ 1 – 12
Ἦχος β´ — Ἑωθινόν: Ι´
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

του
Μελέτιου Ἀπ. Βαδραχάνη
Ἀρχιμανδρίτου

επιμελεία
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου
ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ

Γιὰ τοὺς ἀγγέλους μᾶς μιλᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή του, στὸ πρῶτο κεφάλαιο, ὅπου συγκρίνει τὸν Χριστὸ μὲτὰ ἄϋλα αὐτὰ πνεύματα καὶ σαφῶς τὸν βρίσκει ἀνώτερο. Λέγει λοιπὸν ἐκεῖ ὅτι οἱ ἄγγελοι εἶναι «λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν».
Μʼ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ ρητὸ ἂς δοῦμε τί λέγει ἡ Γραφὴ γιὰ τοὺς ἀγγέλους. Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς ἁγίας Γραφῆς, μεταξύ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὑπάρχουν κι ἄλλα πρόσωπα κατώτερα ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἀνώτερα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Τὰ πρόσωπα αὐτὰ εἶναι χωρισμένα σὲ δύο παρατάξεις. Στὴ πρώτη εἶναι τʼ ἀγαθὰ πνεύματα, ποὺ ἐκτελοῦν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀγαποῦν τοὺς ἀνθρώπους. Στὴ δεύτερη εἶναι τὰ πονηρὰ πνεύματα, ποὺ ἀντιστέκονται στὶς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καὶ μισοῦν τὸ ἀνθρώπινο γένος. Τʼ ἀγαθὰ πνεύματα εἶναι οἱ ἄγγελοι καὶ τὰ πονηρὰ οἱ δαίμονες. Καὶ οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ δαίμονες δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὸ Θεὸ πρὶν δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος.
Γράφει τὸ βιβλίο τοῦ Ἰὼβ στὴ Π. Δ. «ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ἤνεσάν με φωνὴ μεγάλῃ πάντες οἱ ἄγγελοί μου» (Ἰὼβ 38,7). Δηλαδὴ προϋπῆρχαν οἱ ἄγγελοι. Καὶ γιὰ νὰ μὴ γίνει καμμία παρεξήγηση –λόγῳ τῆς προϋπάρξεώς τους– μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὁ Παῦλος γράφει· «ὅτι ἐν αὐτῷ (τῷ Χριστῷ) ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,  τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι ̓ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· καὶ αὐτός ἐστι  πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε» (Κολ. 1,16-17). Θρόνοι, κυριότητες, ἀρχαί, ἐξουσίαι εἶναι ὀνομασίες ταγμάτων ἀγγέλων.

Ἰδιότητες τῶν ἀγγέλων

Οἱ ἄγγελοι δημιουργήθηκαν κατʼ εἰκόνα Θεοῦ, ἀγαθοί, ἀθάνατοι, μὲ τὴ δυνατότητα νὰ μποροῦν νὰ κάνουν τὸ καλὸ ἢ τὸ κακὸ ἀνάλογα μὲ τὴ θέλησή τους. Δὲν ἔχουν τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ, τὴν παγγνωσία του, τὴν πανταχοῦ παρουσία του, οὔτε εἶναι ἅγιοι ἀπὸ μόνοι τους. Πρὸ τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου, δοκιμάσθηκαν κατὰ πόσο χρησιμοποιοῦν τὴν ἐλευθερία τους πρὸς τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό. Καὶ τότε ἄλλοι μὲν πονηρεύτηκαν κατὰ τοῦ Θεοῦ, προσπάθησαν νὰ τὸν ὑποτάξουν, καὶ ἔτσι ἔπεσαν στὸ σκότος καὶ ἔγιναν πονηροί, ἄλλοι δὲ ἔμειναν πιστοὶ καὶ ὑπάκουοι στὸ Θεὸ καὶ στερεώθηκαν ὁριστικὰ στὸ καλὸ καὶ παρέμειναν ἀγαθοί.  Οἱ ἄγγελοι δὲν ἔχουν σῶμα, διότι εἶναι πνεύματα ὅπως εἴπαμε.
Γι ̓αὐτὸ λέγονται καὶ ἀσώματοι. Ἐπειδὴ ὅμως ὡς πνεύματα εἶναι ἀόρατοι,
ὅταν στέλνονται στοὺς ἀνθρώπους λαμβάνουν ἕνα εἶδος σώματος, παίρνουν μία μορφή, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Ἐπίσης οἱ ἄγγελοι δὲν ἔχουν φτερά. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος λέγει, ὅτι ὅταν ἡ Γραφὴ ἀναφέρει ὅτι ἔχουν φτερὰ καὶ πετοῦν, τὸ κάνει γιὰ νὰ μᾶς δείξει τὸ ὕψος τῆς φύσεώς τους καὶ ὅτι ἔρχονται ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὡς ἀγγελιοφόροι τοῦ Θεοῦ. Ὄχι ὅτι πράγματι ἔχουν φτερά.

Τὸ ἔργο τῶν ἀγγέλων

Α ́. Ἡ συνεχὴς δοξολογία τοῦ Θεοῦ.
Ἐὰν διαβάσουμε τὸ 6ον κεφάλαιο τοῦ Ἠσαΐα, θὰ δοῦμε τὰ Σεραφεὶμ νὰ περιτριγυρίζουν τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ψάλλουν τὸν ὕμνο «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαβαὼθ πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ». Τὸ ἴδιο βλέπουμε καὶ στὰ ὁράματα τῆς Ἀποκαλύψεως· οἱ ἄγγελοι προσφέρουν ἀενάως καὶ συνεχῶς δοξολογία στὸ Θεό, χωρὶς νὰ κουράζονται, χωρὶς νὰ πέφτουν στὴν ἀκηδία, ἀλλὰ ἀντίθετα νοιώθουν ἡδονή, εὐχαρίστηση, ἄπειρη καὶ ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση. Συνεχῶς πόθος καὶ λαχτάρα καὶ μεράκι τοὺς συνέχει, ὅταν προσφέρουν τὴν δοξολογία στὸ Θεό. Πλησμονὴ καὶ κορεσμὸς δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ ἀντίθετα αὔξηση τοῦ πόθου καὶ τῆς ἡδονῆς παρουσιάζεται.
Τὴν δοξολογία τῶν ἀγγέλων προσπαθεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νὰ μιμηθεῖ στὶς ἀκολουθίες της καὶ συνεχῶς θυμίζει στοὺς πιστοὺς μὲ τὶς ψαλμωδίες καὶ τὶς εὐχὲς της τοὺς ἀγγέλους. Εἰδικὰ ἡ τάξη τῶν μοναχῶν δημιούργησε παλαιότερα τὶς λεγόμενες μονὲς τῶν ἀκοιμήτων, ὅπου μοναχοὶ χωρισμένοι σὲ βάρδιες προσέφεραν δοξολογία στὸ Θεὸ ὅλο τὸ 24ωρο. Βέβαια τὸ τόλμημα αὐτὸ δὲν συνεχίσθηκε γιὰ πολύ, γιατί δυστυχῶς στὸ νῦν αἰώνα, ἡ ἀσθένεια τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ροπή του πρὸς τὰ γήινα, δὲν ἐπιτρέπουν τέτοια ὑψηλὰ πετάγματα. Πάντως οἱ φιλόθεες ψυχὲς λένε καὶ σʼ αὐτὴ τὴ ζωὴ συνεχῶς τὰ λόγια τοῦ Δαυίδ· «ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι» (Ψαλμ. 137,1). Τὸ «ἐναντίον ἀγγέλων» ὁ ἱ. Χρυσόστομος τὸ ἑρμηνεύει «θὰ συναγωνισθῶ τοὺς ἀγγέλους σου Κύριε στὴν προσευχή». Αὐτὸ ἀρέσει πολὺ στοὺς ἀγγέλους, τῶν ὁποίων μία ἄλλη προσφορὰ εἶναι νὰ μεταφέρουν στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ τὶς προσευχὲς τῶν ἁγίων, ποὺ παρομοιάζονται μὲ θυμίαμα, ποὺ βρίσκεται μέσα σὲ χρυσὲς φιάλες (Ἀποκ. 5,7).

Β ́. Νʼ ἀναγγέλλουν τὰ θελήματα τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποκαλύπτουν τὰ θεῖα σχέδια, νὰ ἑρμηνεύουν τὰ ὁράματα τῶν προφητῶν, καὶ νὰ διακονοῦν τοὺς πιστοὺς στὶς διάφορες ἀνάγκες τους. Αὐτὰ τὰ βλέπουμε σὲ πολλὰ μέρη τῆς Γραφῆς.
Ἔτσι ἄγγελοι παρουσιάζονται στὸν Ἀβραάμ, τοὺς φιλοξενεῖ καὶ κεῖνοι τοῦ ἀναγγέλλουν πότε θʼ ἀποκτήσει μωρό. Ἄγγελοι εἰδοποιοῦν τὸν Λὼτ νὰ φύγει ἀπὸ τὰ Σόδομα καὶ τὸν προστατεύουν ἕως ὅτου φύγει.  Ἄγγελοι παρουσιάζονται στὸν Δανιὴλ καὶ τοῦ ἀποκαλύπτουν τί σημαίνουν διάφορα ὁράματα, ὅπως καὶ στὸν Ἰωάννη τὸν Θεολόγο στὴν Ἀποκάλυψη.  Ἄγγελος παρουσιάζεται στὸ Ζαχαρία καὶ τοῦ ἀναγγέλλει ὅτι θὰ γεννηθεῖ ὁ Πρόδρομος, ἄγγελος στὴ Μαρία, στὸν Ἰωσὴφ στὸ ὄνειρό του, στοὺς ποιμένες, στὶς μυροφόρες, καὶ ἀργότερα ἄγγελοι μιλοῦν γιὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ στοὺς μαθητές του, καὶ ἄγγελος ἐλευθερώνει τοὺς ἀποστόλους Πέτρο καὶ Ἰωάννη ἀπὸ τὴ φυλακὴ, ὅπως καὶ σὲ ἄλλη περίπτωση ἐλευθερώνει τὸν Πέτρο ἀπὸ τὴ φυλακὴ τοῦ Ἡρώδη.
Ἐπίσης ὅπως φαίνεται στὰ ὁράματα τῆς Ἀποκαλύψεως, ἄγγελοι τιμωροῦν τοὺς ἀσεβεῖς ἢ ἐξαγγέλλουν τὴν τιμωρία τους.  Καὶ γιατί διακονοῦν τοὺς ἀνθρώπους; Ὄχι ὅτι ἔχει ἀνάγκη ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴ βοήθειά τους, γιὰ νὰ τοὺς σώσει, ἀλλὰ τοὺς καθιστᾶ συνεργούς του, γιὰ νὰ τοὺς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἱκανοποιοῦν τὴν ἀγαθότητά τους, νὰ τοὺς προσθέτει δόξα καὶ χαρά, καὶ νὰ τοὺς συνδέει μὲ τοὺς ἀνθρώπους.Πρός ἄθρησκον παιδείαν
τοῦ
κ. Νικολάου ̓Ιω. Σωτηροπούλου,
Θεολόγου
 
επιμελεία
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου

 

 

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ συναίσθημα εἶνε ἔμφυτο. Τὸ φύτευσε μέσα μας ̓Εκεῖνος, ὁ ὁποῖος μᾶς δημιούργησε, μᾶς ἔφερε ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρξι, καὶ μᾶς προίκισε μὲ ὅλα τὰ καλά. Πᾶς ἄνθρωπος ἐκ φύσεως εἶνε ὂν θρησκευτικό. Θρησκεύει, ἀνατείνει πρὸς τὸ Θεῖον. ̓Αλλὰ θὰ εἰπῇ κάποιος· ̔Υπάρχουν καὶ ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι. Βεβαίως ὑπάρχουν. ̓Αλλὰ καὶ αὐτοὶ ἀρχικῶς ἦταν θρησκευτικοὶ ἄνθρωποι. ῎Επειτα ἔγιναν ἄθρησκοι. Διότι ὁ Σατανᾶς ὑπέβαλε σ ̓ αὐτοὺς τὴν ἰδέα, ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. Καὶ αὐτοὶ ἀπὸ ὑπερηφάνεια, ἡ ὁποία εἶνε ἄνοια, καὶ ἀπὸ ἀπρόσεκτη καὶ διεστραμμένη ζωὴ ξερρίζωσαν ἀπὸ μέσα τους τὸ ἔμφυτο θρησκευτικὸ συναίσθημα καὶ κατάντησαν ἄθεοι.
῞Οπως ἀπὸ ἠθικῆς πλευρᾶς πολλοὶ ἀπὸ τὸ κατὰ φύσιν κατάντησαν στὸ παρὰ φύσιν, ἔτσι καὶ ἀπὸ θρησκευτικῆς πλευρᾶς πολλοὶ ἀπὸ τὸ κατὰ φύσιν κατάντησαν στὸ παρὰ φύσιν. Οἱ ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι εἶνε τερατώδεις ὑπάρξεις, τὰ μεγαλύτερα τέρατα τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντές μας ἔχουν φθάσει στὸ παρὰ φύσιν κατάντημα νὰ εἶνε ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι. Δεδηλωμένοι ἄθεοι. Καὶ θεωροῦν τὴν ἀθεΐα τους προοδευτικότητα! ῞Ενας μάλιστα ἀπ ̓ αὐτούς, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Κόμματος τῆς μείζονος ἀντιπολιτεύσεως, φιλοδοξεῖ νὰ γίνῃ καὶ κυβερνήτης τῆς ̔Ελλάδος. Καὶ εἶνε πολὺ πιθανὸν νὰ γίνῃ, ὥστε ὁ ἀποστάτης ἀπὸ τὸ Θεὸ ̔Ελληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος τώρα τιμωρεῖται μὲ μεγάλη καὶ δεινὴ κρίσι, στὸ μέλλον νὰ τιμωρηθῇ περισσότερο. Μὴ γένοιτο, Κύριε!
̓Επειδὴ πολιτικοὶ ἄρχοντές μας εἶνε ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι, ἔστω καὶ ἂν δὲν δηλώνουν ὅλοι τὴν ἀθεΐα τους, ὑπείκουν δὲ σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις, καὶ ἄλλοι δὲ παράγοντες αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀκόμη καὶ θεολόγοι μὲ ράσα καὶ χωρὶς ράσα, κατ ̓ οὐσίαν εἶνε ἄπιστοι, γι ̓ αὐτὸ ἡ Θρησκεία μας, καίτοι κατωχυρωμένη ἀπὸ τὸ ̔Ελληνικὸ Σύνταγμα, περιφρονεῖται, περιθωριοποιεῖται, ἀντιπαθεῖται καὶ πολυτρόπως πολεμεῖται.
Δὲν εἶνε ὑπερβολὴ ὁ λόγος, ὅτι στοὺς ἐσχάτους τούτους καὶ χαλεποὺς καιροὺς ἐπιχειρεῖται ἀποχριστιάνισι τοῦ ̔Ελληνικοῦ λαοῦ (καθὼς καὶ ἀφελληνισμός). Οἱ ἀποδείξεις εἶνε πολλές. Μία δὲ ἀπόδειξι εἶνε καὶ αὐτή, ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολικὰ βιβλία ἐν πολλοῖς περιέχεται κατὰ τρόπο ἐμπαικτικὸ τῆς Θρησκείας μας. Φρίττει καὶ ἐξεγείρεται τὸ πνεῦμα τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο παρουσιάζονται τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς Πίστεως στὰ σχολικὰ βιβλία. ̓Επιχειρεῖται δὲ καὶ τοῦτο, ἡ μεταβολὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ὁμολογιακὸ σὲ θρησκειολογικό. Λίγα λόγια γιὰ ὅλες τὶς Θρησκεῖες, τὶς ψεύτικες καὶ τὴν ἀληθινή. Λίγα λόγια γιὰ ὅλους τοὺς Θεούς, τοὺς ψεύτικους καὶ τὸν ἀληθινό. ̔Ο Χριστὸς στὴν αὐτὴ μεταχείρισι μὲ τοὺς ἱδρυτὲς καὶ τὰ εἴδωλα τῶν ἄλλων Θρησκειῶν! Κατ ‘
οὐσίαν τὰ Θρησκευτικὰ ὡς μάθημα τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καταργοῦνται. Τὰ ̔Ελληνόπουλα στὸ ἑξῆς δὲν θὰ κατηχοῦνται, δὲν θὰ μαθαίνουν καὶ δὲν θὰ γνωρίζουν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Στὰ σχολεῖα θ ̓ ἀποκτοῦν γνώσεις γιὰ ἄλλα πράγματα μὲ σημασία μέχρι τὸ θάνατο, καὶ θὰ ἔχουν ἄγνοια τοῦ ὑψίστου πράγματος, ποὺ ἔχει σημασία καὶ γιὰ τὴν παροῦσα ζωὴ καὶ γιὰ τὴν ἀπέραντη αἰωνιότητα.
̓Αποχριστιάνισι τοῦ ̔Ελληνικοῦ λαοῦ καὶ ζουγκλοποίησι τῆς ̔Ελληνικῆς κοινωνίας μὲ ἀπρόβλεπτες ἢ μᾶλλον προβλεπόμενες συνέπειες. Χωρὶς Θεὸ ὅλα εἶνε ἐνδεχόμενα. Εἶνε δὲ βέβαιο, βεβαιότατο, δεδομένο ἀπὸ τὸ θεόπνευστο λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν ̔Αγία Γραφή, καὶ ἰδίως τὴν ̓Αποκάλυψι, ὅτι οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μὲ τὴν παγκοσμιοποίησι προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν ̓Αντίχριστο. ̓Αλλὰ τί καταλαβαίνουν οἱ ἄρχοντές μας ἀπὸ ̔Αγία Γραφή; Αὐτοὶ μόνον ἀπὸ λεφτὰ καὶ ψευτοεξουσίες καταλαβαίνουν. Καὶ γι ̓ αὐτὸ ὡδήγησαν τὴν Πατρίδα, τὴν καλλίτερη Πατρίδα τοῦ κόσμου, στὸ σημερινὸ κατάντημα. Καὶ ἂν δὲν ἐπεμβῇ ὁ Θεός, θὰ τὴν ὁδηγήσουν σὲ χειρότερο κατάντημα.
Οἱ ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι πολιτικοὶ ἄρχοντες ἀπεργάζονται τὴν ἀποχριστιανοποίησι καὶ καταστροφὴ τῆς ̔Ελλάδος. Καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ
ἄρχοντες, ἐρωτοῦν οἱ πιστοί, τί κάνουν; ̔Ως ̔Ιερὰ Σύνοδος καὶ Σύνοδος τῆς ̔Ιεραρχίας ὑψώνουν τὴ φωνή τους ἀπέναντι τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων; Καταγγέλλουν μὲ προφητικὴ γλῶσσα τὶς ἐπιβουλές τους κατὰ τῆς ἐπικρατούσης συνταγματικῶς Θρησκείας μας; Δυστυχῶς δὲν ἔχουμε ἀγωνιστικὴ ̔Ιεραρχία. Οἱ περισσότεροι ̔Ιεράρχες σιωποῦν καὶ προσπαθοῦν νὰ «τὰ ἔχουν καλὰ» μὲ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες, καίτοι οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες δὲν «τὰ ἔχουν καλὰ» μὲ τὸ Θεὸ καὶ τὴν ̓Εκκλησία του.
Πατέρες! ̔Ο προορισμός σας δὲν εἶνε μόνο νὰ λειτουργῆτε. ῍Αν τὰ ̔Ελληνόπουλα δὲν θὰ διδάσκωνται στὰ σχολεῖα τὰ τῆς Θρησκείας μας, πῶς θὰ ἐκκλησιάζωνται καὶ θὰ παρακολουθοῦν τὴ Θεία Λειτουργία, ἀφοῦ δὲν θὰ καταλαβαίνουν τὰ ἱερὰ νοήματα; Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἐκκλησιάζονται, εἶνε λίγοι καὶ θὰ γίνουν λιγώτεροι. Τὸ κοσμικὸ δὲ καὶ ἀντιχριστιανικὸ Κράτος, ὅπως καταργεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, κατὰ διαφόρους τρόπους, ὅσον ἀπ ̓ αὐτὸ ἐξαρτᾶται, θὰ καταργήσῃ καὶ σᾶς. Οἱ διαθέσεις τους κατὰ τῆς ̓Εκκλησίας εἶνε γνωστὲς ἀπὸ λόγους καὶ ἐνέργειές τους.
Πατέρες! ̓Εξεγερθῆτε, ὑψωθῆτε στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς σας, τῆς ὑψηλότερης ὅλων τῶν ἀποστολῶν, φανῆτε ἄξιοι τῶν προσδοκιῶν τῶν πιστῶν καὶ τῶν πατριωτῶν κατὰ τὶς κρισιμώτατες περιστάσεις αὐτοῦ τοῦ καιροῦ, ἀγωνισθῆτε κατὰ τῶν σκοτεινῶν ἀνθρώπων καὶ σχεδίων καὶ ἐνεργειῶν των, γίνετε ἀπέναντι τῶν προδοτῶν τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος λέοντες πῦρ πνέοντες, καὶ νὰ εἶσθε βέβαιοι, ὅτι θὰ νικήσετε, διότι μαζί σας θὰ εἶνε ̓Εκεῖνος, ὁ ὁποῖος  «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» ( ̓Αποκ. 6·2), ἐξῆλθε πλήρης ἰσχύος καὶ διὰ νὰ ἰσχύσῃ. Τί εἶνε οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς ἐνώπιον τοῦ ̓Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιούργησε καὶ κυβερνᾷ τὸ Σύμπαν, καὶ ἔκανε καὶ κάνει θαύματα, ὑπερβάσεις τῶν φυσικῶν νόμων; Καλοὶ Πατέρες τῆς ̓Εκκλησίας! Οἱ ἐθνοπατέρες, ἐκτὸς ὀλίγων, εἶνε προδότες, καὶ στὸ νοῦ ἰδιῶτες. Καταστρέφουν τὴν ̔Ελλάδα καὶ λέγουν οἱ ἀνόητοι, ὅτι τὴν σώζουν! Μὴ τοὺς ὑπολογίζετε. ῞Οπως ἄλλοτε οἱ ̔Ιεράρχες ἀνέλαβαν ρόλο ἐθναρχικό, αὐτὸ νὰ πράξετε σήμερα καὶ σεῖς. Σκεφθῆτε τρόπους διεξαγωγῆς ἀγῶνος. Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. ̓Αγωνισθῆτε μὲ ἱερὸ πάθος. ̓Αγωνισθῆτε ἀνενδότως κατὰ τοῦ κακοῦ. Καὶ ὁ Χριστὸς θὰ δώσῃ τὴ νίκη σὲ σᾶς, καὶ δι ̓ ὑμῶν στὸ ̔Ελληνικὸ ῎Εθνος.Χαρτοβασίλειον «Η ΕΛΛΑΣ»

του
Κωνσταντίνου Σκόκου
Εἶχα ἀπελπισθῇ ἀπὸ τὸν ἄθλιον βουλευτὴν τῆς ἐπαρχίας μας, ποὺ δὲν τὰ κατάφερε νὰ μὲ διορίσῃ οὔτε κἂν τελωνοσταθμάρχην ἢ ἀλατοποθηκάριον, καὶ ἤμουν ἀποφασισμένος νὰ ἱδρύσω σοσιαλιστικὸν κέντρον ἢ φύλλον ἀντικυβερνητικόν, διὰ νὰ κτυπήσω κατακέφαλα τὸ κράτος καὶ τὸ κεφάλαιον − ὅταν ἔξαφνα ἡ καλὴ Τύχη, ὑπὸ μορφὴν γραμματοκομιστοῦ, ἦλθε νὰ μοῦ χαμογελάσῃ μ' ἕνα γράμμα 'ςτὸ χέρι. Ἦταν ἀπὸ τὸ Κάϊρο. Τὸ ἀνοίγω καὶ διαβάζω:

"Ἀκριβέ μου ἀνεψιὲ,
"Μόλις λάβῃς τὸ παρόν, πάρε τὴ βαλίτσα σου καὶ τὸ πρῶτο βαπόρι κι' ἐλα ἐδῶ. Σοῦ ηὕραμε μιὰ καλὴ θέσι ἐγώ, καὶ μιὰ γερὴ προῖκα ἡ θεία σου.
Μὴ χάσῃς στιγμή. Σοῦ στέλνω καὶ τὰ ναῦλα σου. Σὲ φιλῶ, ὁ θείος σου Ἀλέξης
Υ.Γ. Μὴ ξεχάσῃς νὰ πάρῃς κ' ἕνα πιστοποιητικὸ πῶς ὑπηρέτησες 'ςτὸ στρατό. Χωρὶς αὐτὸ νὰ μὴν ἔλθῃς διόλου. Ὁ ἵδιος

− Πφφφ! σπουδαῖο πράμμα ἕνα πιστοποιητικό! Τὸ μόνο εὔκολο! εἶπα μέσα μου. Περνῶντας ἀπὸ τὸν Περαία, πετιέμαι μιὰ ὥρα στὴν Ἀθήνα, τὸ παίρνω ἀπ' τὸ ὑπουργεῖο καὶ τὸ βράδυ μπάρκα γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια!…

Ἀλλὰ ὁ δήμαρχος μοῦ ἔκοψε τὴ φόρα!

− Θὰ τὸ ζητήσῃς ἱεραρχικῶς! μοῦ λέει. Δὲν μπορεῖς ἀλλοιώτικα. Θὰ κάνῃς μιὰ ἀναφορὰ ἐν ἡμικλάστῳ (!) 'ς ἐμένα κ' ἐγὼ θὰ τὴν διαβιβάσω εἰς τὸν πρὸς ὃν ὅρον!!Ἂν θὲς ὅμως, πάρ' τὴν κατὰ πόδι καὶ σύ, τράβα 'ς τὴν Ἀθήνα, βάλε νὰ τὴν σπρώξουν 'ς τὸ Ὑπουργεῖο καὶ νὰ σοῦ δώσουν καὶ τὸ χαρτὶ μιὰ ὥρα ἀρχήτερα.

Ἔτσι κ' ἔγινε. Ἔδωκα πέντε φάσκελα 'ςτὸ σοσιαλισμὸ κι' ἄλλα πέντε 'στὴ φαύλη βουλευτοκρατία, κ' ἐξεκίνησα γιὰ τὴν Ἀθήνα. Τρέχω 'ςτὸ Ὑπουργεῖο. Βρίσκω τὸν ἀξιωματικὸ ποῦ ἤμουν συστημένος, καὶ τοῦ παρασταίνω πῶς εἶναι σπουδαία ἀνάγκη νὰ φύγω μὲ τὸ πρῶτο βαπόρι.

− Ἄχα χοῦχα α α α! μοῦ λέει. Κἄτι πολὺ βιάζεσαι! Ἔτσι, θαρρεῖς, ταχυδακτυλουργικῶς πῶς διεκπεραιώνονται ᾑ ἀναφορές; Τί εἶνε; Ὀμελέττα τῆς στιγμῆς; Πέρασε σὲ καμμιὰ 'βδομάδα καὶ βλέπομε…

Ἔμεινα κόκκαλο!

− Πρέπει νὰ ξέρῃς, μοῦ ἐξήγησε, πῶς, ἅμα φθάνῃ μιὰ ἀναφορὰ 'ςτὸ Ὑπουργεῖο, θὰ πάῃ πρῶτα πρῶτα 'ςτὸ ὑπασπιστήριον. Ὁ ὑπασπιστὴς θὰ σημειώσῃ ἐπάνω τὴν λέξιν "προσωπικόν". Ἔπειτα θὰ παραδοθῇ 'ςτὸ γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ διὰ νὰ τεθῇ ἡ σχετικὴ σφραγὶς καὶ νὰ περάσῃ εἰς τὸ "Βιβλίον Διεκπεραιώσεως" τοῦ Ὑπουργείου. Ὕστερα θὰ παραδοθῇ εἰς τὸ "Γραφεῖον Καταχωρίσεως", διὰ νὰ βεβαιωθῇ ὅτι παρελήφθη. Κατόπιν θὰ καταχωρηθῇ εἰς τὸ "Γενικὸν Πρωτόκολλον", θὰ μπῇ ἄλλη σφραγὶς μὲ τὸν ἀριθμὸν τοῦ Πρωτοκόλλου καὶ θὰ παραδοθῇ εἰς τὸ "Βιβλίον Διεκπεραιώσεως τοῦ Γραφείου Καταχωρίσεως". Ἔπειτα…

− Ὤ, δυστυχία μου! ἐμουρμούρισα· ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ἔπειτα;

− Ἀμ ὣς ἐδῶ εἴμαστε 'ςτὸ ἄλφα. Καὶ ποὖσαι ἀκόμα! Ὑπηρεσία εἶναι αὐτή!… Δὲν εἶναι κουρουφέξαλα! Γι' αυτό… πέρασε σ' ἕνα δυὸ βδομάδες καὶ νὰ ἰδοῦμε…

Παρ' ὀλίγον νὰ μοὔλθῃ συγκοπή. Μὰ τί νὰ κάμω; Παίζεις μὲ τὴν ἱεραρχίαν τῆς ὑπηρεσίας;… Σὲ κἄμποσες μέρες ξαναπερνῶ.

− Ἡ ἀναφορά σου, μοῦ λέει ὁ κύριος ἀξιωματικός, δὲν πέρασε ἀκόμη ἀπ' τὰ χέρια μου. Κύταξε 'ςτὸ "Τμῆμα Προσωπικοῦ". Ἀπὸ 'κεῖ θὰ ἐξιχνιάσῃς τὴν πορείαν της!

− Μάλιστα, μὲ πληροφοροῦν ἐκεῖ· ἡ ἀναφορὰ εἰσῆλθε πρὸ ἡμερῶν, παρουσιάσθη εἰς τὸν τμηματάρχην, ἐνηργήθη καὶ … ἐξῆλθε!…

− Ἐξῆλθε;! καὶ ποῦ πάει, σᾶς παρακαλῶ. ἐρώτησα σαστισμένος.

− Χμμμ! τραβάει τὸ δρόμο της… Γιὰ 'ρώτα 'ςτὸ γραφεῖο τοῦ "ἀξιωματικοῦ εἰσηγητοῦ".

Τρέχω λαχανιασμένος καὶ 'ρωτῶ.

− Μάλιστα, μὲ διαφωτίζουν ἐκεῖ· ἡ ἀναφορὰ παρεδόθη εἰς τὸν διεκπεραιωτὴν τοῦ τμήματος νὰ τὴν σημειώσῃ εἰς τὸ πρωτόκολλον, "διὰ τὴν εἴσοδον", ἀλλὰ δὲν ἐνεγράφη ἀκόμα εἰς τὸ ἴδιον "Βιβλίον τοῦ τμήματος", ὅπου ἐμφαίνονται τὰ ἔγγραφα, μὲ τὰ ὁποῖα χρεώνονται οἱ "ἀξιωματικοὶ Εἰσηγηταί"… αὔριο−μεθαύριο θὰ διαβιβασθῇ εἰς τὸν ἁρμόδιον ἐξ αὐτῶν, ὅστις θὰ συντάξῃ τὸ "σχέδιον διαταγῆς" καὶ… νὰ ἔχῃς λίγη ὑπομονή, γιατὶ ἐδῶ δὲν εἶναι "πέσε πῆτα νὰ σὲ φάω!.."

Ξαναγυρίζω σὲ τρεῖς μέρες καὶ ξετρυπώνω τὸν κύριον Εἰσηγητήν.

− Μάλιστα. Τὸ "σχέδιον διαταγῆς" εἶναι ἕτοιμον καὶ σήμερ' αὔριο θὰ τὸ παρουσιάσω 'ςτὸν τμηματάρχην, νὰ τοῦ κάμω προφορικὴν εἰσήγησιν. Νἄλθῃς ἀπὸ Δευτέρα…

Τὴ Δευτέρα μὲ πληροφοροῦν, ὅτι ὁ τμηματάρχης ἐμονογράφησε τὸ σχέδιον καὶ ὁσονούπω (!!) θὰ τὸ ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ὑπουργόν, ὅστις θὰ τὸ μονογραφήσῃ καὶ αὐτὸς διὰ τὰ "περαιτέρω…"

− Καὶ θ' ἀργήσουν πολὺ αὐτὰ τὰ… περαιτέρω; ἐρώτησα τραγικῶς.

− Ἇ! μπᾶ! σὲ πέντ' ἓξ 'μέρες θἄχουν φύγει τὰ σχετικὰ ἔγγραφα ἀπ' αὐτὸ τὸ τμῆμα.

Κάθομαι καὶ γράφω ἕνα σπαραξικάρδιο γράμμα στὸ θεῖο μου, τοῦ ἐξιστορῶ τὰ ἱεραρχικὰ βάσανα τοῦ πιστοποιητικοῦ καὶ τὸν ἐξορκίζω νὰ κρατήσῃ ὅσο μπορεῖ σφικτά, μὲ τὰ 'δόντια, τὴ θέσι καὶ τὴν προῖκα, καὶ ὅτι σὲ δυὸ−τρεῖς βδομάδες τὸ πολὺ θὰ εἶμαι ἐκεῖ ἐξάπαντος! Ἔγραψα καὶ στὴ θεία μου ξεχωριστὰ: νὰ καταφέρῃ μὲ τρόπο τὸ θεῖο νὰ μοῦ ξαναστείλῃ τὰ ναῦλα…

Εἰς τὸ ἀναμεταξὺ τρέχω 'ςτὸ Ὑπουργεῖο. Ἀλλὰ τὴ φορὰ αὐτὴ χάνω τὰ ἴχνη τῆς ἀναφορᾶς… Ὤ, διάολε! Καὶ ἀρχίζω νὰ τὴν κυνηγῶ ἀπὸ γραφεῖο σὲ γραφεῖο καὶ ἀπὸ τμῆμα σὲ τμῆμα!

Τέλος πάντων, τὴν ἀνακαλύπτω. Ἡ ἀναφορά, μὲ τὸ συνημμένον "σχέδιον διαταγῆς", ἀφοῦ ἐμονογραφήθη δεόντως, παρεδόθη εἰς τὸν διεκπεραιωτὴν τοῦ τμήματος διὰ τὴν … "ἔξοδον".

Τρέχω κ' ἐκεῖ, ὅπου μὲ διαφωτίζουν ὅτι τώρα πρόκειται νὰ συνταχθῇ ἡ "κύρια διαταγὴ" ἐκ τοῦ σχεδίου καὶ θὰ δοθῇ εἰς τὸν γραμματέα, διὰ νὰ ἐκτελέσῃ τὴν παραβολήν! Καὶ νὰ περάσω, λέει, πάλι σὲ λίγες μέρες! Ἀλλά, πρὶν ξαναπεράσω, ἔλαβα ἕνα γράμμα τῆς θείας μου, ποὺ μοῦ ἔγραφε:

"Ἀνηψιέ μου,
Ὁ θεῖος σου ἔγινε ἔξω φρενῶν μὲ τὴς ψευτιὲς ποῦ τοῦ γράφεις γιὰ τὴν ἀργοπορία τάχα τοῦ πιστοποιητικοῦ. Κάθεσαι, λέει, καὶ γλεντοκοπᾷς στὴν Ἀθήνα, καὶ μᾶς κοροϊδεύεις. Ἐννοεῖς, δὲν εἶχα μοῦτρα νὰ τοῦ ζητήσω ξανὰ τὰ ναῦλα σου. Ἀπὸ τὸ δικό μου τὸ κομπόδεμα σοῦ στέλνω κρυφὰ ἄλλα 100 φράγκα καὶ τσακίσου νὰ ἦσαι 'δῶ τὴν ἄλλη 'βδομάδα. Ἀλλοιώτικα, θὰ εἶσαι ἕνας βλάκας καὶ χαμένος.
Ἡ θεία σου Μαριωρῆ"

Πέρασαν λίγες 'μέρες καὶ τραβῶ στὸ Ὑπουργεῖο, ὅπου μὲ πληροφοροῦν ὅτι ὁ "ἀντιπαραβολεὺς" ἐπέστρεψε τὸ σχέδιον εἰς τὸν ἀξιωματικόν, ὅτι τὸ παρουσίασε πρὸς "προσυπογραφὴν" εἰς τὸν διεκπεραιωτήν, ὅτι αὐτὸς κατόπιν θὰ προσάγῃ τὴν "κύριαν διαταγὴν" εἰς τὸν ὑπουργόν, καὶ ὅτι… δὲν θὰ κάνω ἄσχημα νὰ … ξαναγυρίσω ἀπὸ Δευτέρα καὶ ἴσως νὰ ἔχῃ τελειώσῃ ἡ δουλειά!…

Ἀλλὰ ἐγὼ ἤμουν πλιὰ ἀποτελειωμένος. Σὲ λίγες μέρες λαβαίνω ἀπὸ τὸ θεῖο μου τὸ οὔλτιμο τάγιο, τὴν τελειωτικὴ μαχαιριά. Μοῦ ἔγραφε:

Ἀνηψιέ μου, ἤσουν πάντα κατεργάρης καὶ παραλυμένος. Σοὖρθε ἡ τύχη σὰν στραβὴ καὶ τὴν κλώτσησες. Πολὺ γρήγορα θὰ χτυπᾷς τὸ κεφάλι σου στὸν τοῖχο, μὰ θἆναι ἀργά. Τώρα κάτσε ἐκεῖ ποῦ κάθεσαι. Εἶναι περιττὸ νὰ ξεκουμπιστῇς ἐδῶ. Οὔτε θέσι θαὕρῃς, οὔτε προῖκα. Ἄειντε χάσου, τενεκέ!
Ὁ θεῖος σου Ἀλέξης

Δὲν ἔμαθα τί ἀπέγινε ἡ ἀναφορά. Ὑποθέτω ὅμως ὅτι θὰ μπαινοβγαίνεῃ ἀκόμα ἀπὸ γραφεῖο σὲ γραφεῖο χάριν τῆς ἱεραρχίας!…

(1912)

Κ. Σκόκος,
Τα Παράξενα της ζωής (Σελίδες ημερολογίου),
Αθήνα, Κολλάρος, 1921, σσ. 9−13

Το Αντικείμενον εις την Αρχαίαν Ελληνικήν

του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικής φιλολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντικείμενον λέγεται το ουσιαστικόν ή πάσα λέξις και φράσις θεωρουμένη ως ουσιαστικόν, εις το οποίον μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου του ρήματος.Πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013)
ΕΡΕΥΝΑ του
Χρήστου Κάτσικα


Ενώ έχει απομείνει περίπου ενάμισης μήνας από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, μεγάλη ανησυχία και ανασφάλεια κυριαρχούν στους πάνω από 100 χιλιάδες φετινούς υποψηφίους όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, εκτός από το «πετσοκομμένο» και «ανακατωμένο» νέο μηχανογραφικό (76 τμήματα λιγότερα από πέρσι), έχουν να αντιμετωπίσουν και τον διαφοροποιημένο –σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές– προσφερόμενο αριθμό εισακτέων που αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Η ανίχνευση του «πώς θα κινηθούν φέτος οι βάσεις» στηρίζεται, ουσιαστικά, στην εξέταση τριών βασικών παραγόντων που λειτουργούν ως «πύργος ελέγχου» του σκαμπανεβάσματος των βάσεων και πριμοδοτούν τις «καταδύσεις» ή τις «αναρριχήσεις» τους.
 
Αναφερόμαστε, βεβαίως, στις συντεταγμένες της διαμόρφωσης των βάσεων που είναι:
α. Ο «βαθμός δυσκολίας – ευκολίας» των θεμάτων και οι επιδόσεις των υποψηφίων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και ιδιαίτερα σε σχέση με την τελευταία χρονιά με την οποία γίνονται οι βασικές συγκρίσεις.
β. Ο αριθμός των υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των εισακτέων που κάθε χρόνο παίζει τον ρόλο του «πασπαρτού» για τις βάσεις των πέντε Επιστημονικών Πεδίων.
γ. Η σχέση ζήτησης – προσφοράς θέσεων, δηλαδή, ο αριθμός των υποψηφίων που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις «σχολές κύρους» ή στις «σχολές περιορισμένης ζήτησης» και οι προσφερόμενες θέσεις στις παραπάνω σχολές.
Οι δύο πρώτοι παράγοντες προδιαγράφουν, κυρίως, το «πατρόν» των γενικών βάσεων εισαγωγής στα πέντε Επιστημονικά Πεδία, ενώ ο άλλος παράγοντας (γ), κυρίως, «ξεναγεί» τους υποψηφίους στις «πίστες» των βάσεων κάθε Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στα όρια των Επιστημονικών Πεδίων.

Σημαντικές μεταβολές

Στην κινητικότητα των βάσεων ο πιο σημαντικός παράγοντας ειδικά φέτος είναι ο προσφερόμενος αριθμός εισακτέων καθώς, τόσο με τις «αποσύρσεις» τμημάτων όσο και με τις συγχωνεύσεις, υπάρχουν σημαντικές μεταβολές. Με βάση τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας, οι φετινές μεταβολές στον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων θα δυσκολέψουν την πρόσβαση, σε σχέση με πέρσι, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο και ιδιαίτερα στις ήδη υψηλόβαθμες και περιζήτητες Νομικές Σχολές. Για τις σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τις αλλαγές που προβλέπει το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», δές εδώ

ΣΧΟΛΕΣ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2013


Αντίθετα, θα διευκολύνουν την πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο. Στο 4ο και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο η πρόσβαση θα είναι ευκολότερη -σε σχέση πάντα με πέρσι- στα πανεπιστημιακά τμήματα και δυσκολότερη στα τμήματα των ΤΕΙ. Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα στις Ιατρικές Σχολές, που αποτελούν τις ναυαρχίδες της ζήτησης των αριστούχων υποψηφίων και βεβαίως των πολύ υψηλών βάσεων εισαγωγής.

Ζήτηση τμημάτων

 
Οσον αφορά τη ζήτηση των τμημάτων από τη μεριά των υποψηφίων, δεν αναμένεται διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι. Η επιμονή μεγάλου τμήματος των υποψηφίων σε σχολές της περιοχής όπου κατοικοεδρεύουν (λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, που εκτός των άλλων έχει μειώσει και τις προσδοκίες για αντιστοίχηση κάποιων σχολών με επαγγελματική αποκατάσταση) θα συνεχιστεί και φέτος, ενώ από την άλλη όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας φανερώνουν ότι δεν έχει αναδειχθεί καμιά σχολή ή ομάδα σχολών στις οποίες να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των υποψηφίων με διαφορετικούς όρους σε σχέση με πέρσι. Νομικές, Πολυτεχνικές, Ιατρικές και Στρατιωτικές Σχολές μαζί με συγκεκριμένα οικονομικά τμήματα θα τρυγήσουν και φέτος την αφρόκρεμα των πρώτων προτιμήσεων των υποψηφίων και από αυτή την άποψη ο παράγοντας ζήτηση δεν μπορεί να γίνει ο τροχονόμος της κίνησης των βάσεων εισαγωγής όπως παλιότερα.

Αυτό, σε μια πρώτη ανάγνωση, σημαίνει ότι θα είναι αυξημένος και φέτος ο ανταγωνισμός, όχι μόνο στις πρωτοκλασάτες – υψηλόβαθμες σχολές των ΑΕΙ –ΤΕΙ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε τμήματα μεσαίων και χαμηλών βαθμολογιών των δύο αυτών μεγάλων αστικών κέντρων στα οποία συνωστίζεται η πλειονότητα των υποψηφίων. Την ίδια στιγμή αναμένεται να υπάρχουν και φέτος αυξημένες ευκαιρίες (χαμηλές βάσεις) για τους υποψηφίους που διεκδικούν περιφερειακά τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, καθώς προς τα εκεί θα κατευθυνθεί μικρότερος αριθμός υποψηφίων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Θέματα: ο άγνωστος Χ

Είναι φανερό ότι ο δημόσιος λόγος περί εύκολων ή δύσκολων θεμάτων έχει κάποια αξία μόνο ως συγκριτικό στοιχείο, καθώς για τη διαμόρφωση των βάσεων (άνοδος ή κάθοδος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά) έχει σημασία όχι το «τι» έγραψαν γενικά οι υποψήφιοι, αλλά το «τι» έγραψαν σε σχέση με τους υποψήφιους της προηγούμενης χρονιάς.
Ο βαθμός ευκολίας / δυσκολίας των θεμάτων εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να διαφέρει σημαντικά από πέρσι. Και αυτό κυρίως διότι τις προηγούμενες χρονιές, με τα λεγόμενα διαβαθμισμένα θέματα (απλά, εύκολα, δύσκολα, δυσκολότερα), βρέθηκε ένας τρόπος βαθμολογικής διασποράς και κατανομής των υποψηφίων, κοντολογίς μια «στρατηγική διαχείρισης» του μαθητικού πληθυσμού, που έχει ως σταθερά ορισμένες «εξωτερικές δεσμεύσεις». Από αυτή την άποψη είναι εύλογο να περιμένει κανείς ελάχιστες διαφοροποιήσεις στον βαθμό ευκολίας / δυσκολίας των φετινών θεμάτων. Κι αν ένα μάθημα έχει πιο αυξημένο βαθμό δυσκολίας από τον περσινό, ένα άλλο θα έχει σίγουρα μικρότερο, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα στατιστικό ισοδύναμο.
Γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει ακόμα ένας λόγος που είναι σίγουρο ότι λαμβάνεται υπόψη τόσο από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ όσο και συνειδητά ή ασυνείδητα από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Θεμάτων: Εάν δοθούν στους υποψήφιους σαφώς δυσκολότερα θέματα από τα περσινά, τότε με τη φετινή αναλογία υποψηφίων – προσφερόμενων θέσεων εισακτέων θα έχουμε νέα ισχυρή πτώση των βάσεων, η οποία θα συνοδευτεί με νέα τεχνητή αύξηση του ήδη μεγάλου αριθμού των υποψηφίων που θα εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βαθμολογίες κάτω από τη βάση (ιδιαίτερα στις ειδικές κατηγορίες).
Στην περίπτωση αυτή χιλιάδες υποψήφιοι θα πετύχουν την εισαγωγή τους στα τριτοβάθμια Ιδρύματα με βαθμολογίες μεγάλου… βάθους, κάτω από 9.500 μόρια και μέχρι και τα 2.000 μόρια… υπό του μηδενός! Από την άλλη, εάν τα θέματα είναι σαφώς ευκολότερα από τα περσινά, τότε για τους ακριβώς αντίθετους λόγους θα βρεθούμε στα δυσθεώρητα ύψη των βάσεων, π.χ. του 2009 ή του 2010 που δημιούργησαν χιλιάδες αριστούχους χωρίς αντίκρισμα. Από αυτή την άποψη, και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ο βαθμός ευκολίας – δυσκολίας των θεμάτων όχι μόνο δεν θα είναι ανεξέλεγκτος αλλά θα έχει σαφή χαρακτηριστικά, τέτοια που να μη δίνουν τη δυνατότητα σοβαρών αποκλίσεων από την προηγούμενη χρονιά.

Τι περιμένουμε το 2013

Το 2012 η κύρια, σχετικά πλειοψηφική, τάση των βάσεων εισαγωγής ήταν η άνοδος, τόσο στις γενικές κατηγορίες όσο και στις ειδικές. Η άνοδος των βάσεων εισαγωγής αφορούσε όλα σχεδόν τα υψηλόβαθμα και περιζήτητα τμήματα του 1ου, 3ου και 5ου Επιστημονικού Πεδίου, καθώς ήταν αυξημένος το 2012 σε σχέση με το 2011 ο αριθμός των αριστούχων της Θεωρητικής και της Θετικής Κατεύθυνσης που οδηγούν στα παραπάνω Πεδία.
Φέτος περιμένουμε διαφορετικές ταχύτητες στην κίνηση των βάσεων ανάμεσα κυρίως στα Επιστημονικά Πεδία (π.χ. άνοδος στο 1ο και πτώση στο 2ο) αλλά και ανάμεσα στα τμήματα των ίδιων Επιστημονικών Πεδίων. Παράλληλα, περιμένουμε ότι θα παραμείνει ανοικτή η ψαλίδα στις βάσεις εισαγωγής, παρόλο που το νέο μηχανογραφικό δεν περιλαμβάνει πολλά από τα τμήματα που «παραδοσιακά» ανοίγουν την είσοδό τους με λιγότερα από 8.000 μόρια. Επίσης, επειδή η οικονομική κρίση καθορίζει και φέτος τις επιλογές των υποψηφίων, αναμένουμε ότι τα τμήματα του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης θα έχουν μεγαλύτερη πίεση.
Το τέταρτο συμπέρασμα ήταν η αναμενόμενη άνοδος των βάσεων εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές. Ο λόγος; Η μείωση των εισακτέων φέτος σε σχέση πάντα με πέρσι. Οσον αφορά τις Αστυνομικές Σχολές, το γεγονός της χρονικής μετάθεσης της φοίτησης όσων εισαχθούν είναι πιθανόν να επηρεάσει τη ζήτηση.

***


Εδώ και καιρό έχουμε δει ότι οι βάσεις των φετινών Πανελλήνιων εξετάσεων θα επηρεαστούν από το σχέδιο Αθηνά. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με το protothema.gr, άνοδο των βάσεων προκαλεί η «Αθηνά» , καθώς σύμφωνα με τη «μετάφραση» του φετινού «χάρτη» των Πανελλήνιων Εξετάσεων, οι βάσεις θα απογειωθούν, κυρίως στις σχολές που έχουν καλή σχέση με την αγορά εργασίας.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που για πρώτη φορά ο υπουργός Παιδείας Κων. Αρβανιτόπουλος εκτίμησε ότι αναμένεται ανοδική πορεία των βάσεων ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ΤΕΙ θα έχουν μείωση των θέσεων κατά 30% σε αντίθεση με τα ΑΕΙ που «κερδίζουν» θέσεις. Στη φετινή «μελέτη» που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι με τις οικογένειές τους πρέπει να προστεθούν και κάποια δεδομένα που αλλάζουν , όπως οι σχολές δασκάλων και νηπιαγωγών που σημείωσαν πτώση των βάσεών τους εξαιτίας των ανέργων εκπαιδευτικών, λόγω της μεγάλης μείωσης των προσλήψεων. Επίσης, δεύτερη σκέψη γίνεται από πολλούς για σχολές που σχετίζονται με την οικοδομή, όπως οι αρχιτεκτονικές σχολές ενώ πολλές καθηγητικές σχολές αναμένεται να ακολουθήσουν πτωτική τάση, κυρίως όσες βρίσκονται στη περιφέρεια. Οι περιζήτητες Νομικές αναμένεται να κρατήσουν για ακόμα μία χρονιά «τα σκήπτρα» καθώς οι βάσεις τους όχι μόνο θα παραμείνουν στη θέση τους αλλά μπορεί να ακολουθήσουν και ανοδική πορεία. Στα «συν» των φετινών υποψηφίων είναι και η ρύθμισης της βάσης του «10» που δεν θα ισχύσει τουλάχιστον για φέτος.
Αν και το τελικό σχέδιο της «Αθηνάς» δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα, περίπου 100.000 υποψήφιοι θα κληθούν να λύσουν ένα «σταυρόλεξο» για δυνατούς λύτες με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Όπως τονίζουν οι ειδικοί πρέπει αρχικά να αποφύγουν τον συνωστισμό στις σχολές που θα γίνει η μεγάλη «σφαγή» και βέβαια να καταφέρουν να βρουν κάποια σχολή που να έχει σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας τα τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που μεταφέρονται στις Σέρρες είναι δύο τελικά και όχι τέσσερα ενώ παραμένουν στο ΤΕΙ Πάτρας κάποια ΤΕΙ που θα πήγαιναν στο Μεσολόγγι. Επίσης, στα πέντε Πανεπιστήμια της Αθήνας που θα δημιουργήσουν το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο «Αδαμάντιος Κοραής πρωτεύουσα, με την ενσωμάτωση πέντε Οικονομικό Αθηνών, Πάντειο, Πειραιώς, Χαροκόπειο και Γεωπονικό, οι δεσμοί αναμένεται να είναι «χαλαροί».
Ολοι οι υποψήφιοι πάντως θα πάρουν από τα σχολεία τους τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) για να τον χρησιμοποιήσουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου – θα το συμπληρώσουν τον ερχόμενο Ιούνιο.
Σε ότι αφορά στους φετινούς υποψήφιους ο Γιάννης Βαφειαδάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής (ΣΕΦΑ) τονίζει «Θα ανέβουν οι βάσεις στα περισσότερα ΤΕΙ λόγω των πολλών καταργήσεων πολλών τμημάτων στα ΤΕΙ ενώ ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί πολύ» .
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον καθηγητή οι προτιμήσεις των μαθητών έχουν αλλάξει ριζικά την τελευταία διετία, λόγω κρίσης και δεν περίμεναν το σχέδιο «Αθηνά» να «σβήσει» τμήματα από τον χάρτη γιατί οι υποψήφιοι το είχαν κάνει ήδη πριν από τον υπουργό. Και εξηγεί ότι οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων ακόμα και στην περίπτωση που κατόρθωναν να εισαχθούν σε κάποιο ΤΕΙ ή ακόμα και πανεπιστημιακό τμήμα που δεν οδηγούσε σε μία θέση στην αγορά εργασίας δεν πήγαιναν να παρακολουθήσουν μαθήματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν πήγαιναν ούτε να γραφτούν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία σχολές που παραμένουν ακόμα ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων είναι οι εξής:
- Νομική Αθήνας
- Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας
- Αστυφυλάκων (γενική σειρά)
- Νομικής Θεσσαλονίκης
Τα τμήματα πάντως που συγκέντρωσαν πέρυσι τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις, αφορούν για τα πανεπιστήμια τμήματα Νομικής, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Στα ΤΕΙ τμήματα , όπως Μαιευτικής, Διαιοτολογίας, Λογοθεραπείας και Μηχανικών συγκεντρώνουν τις περισσότερες επιλογές των υποψηφίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία στα ΑΕΙ θα υπάρχει αύξηση των θέσεων κατά 15% η οποία ωστόσο, δεν θα επηρεάσει όλα τα τμήματα, και θα εξαρτηθεί με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται η κάθε σχολή. Σε σχέση με πέρυσι σε καλύτερη μοίρα είναι όσοι θα επιλέξουν σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή τις φυσικομαθηματικές και τα τμήματα Χημείας ενώ δεν αλλάζει ο αριθμός των εισακτέων στα τμήματα του 3ου πεδίου, δηλαδή Ιατρικές, Φαρμακευτικές και Κτηνιατρικές σχολές, ενώ αύξηση των θέσεων υπάρχει στις Πολυτεχνικές σχολές. 
Τα μυστικά του νέου μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο μηχανογραφικό περιλαμβάνει:
 • Στο 1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών), 106 Τμήματα Πανεπιστημίων, 2 τμήματα Στρατιωτικών Σχολών, 6 Τμήματα Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και 12 ΤΕΙ.
Οι αλλαγές στα τμήματα στο 1ο πεδίο
Μετά την ανακοίνωση του σχεδίου «Αθηνά» θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία με βάση και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν :
1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
 • Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιονίου: Στο τμήμα της Κέρκυρας καθιερώνεται και ο κλάδος της Μουσειολογίας για πρώτη φορά σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα.
 • Πολιτικής Επιστήμης, Δημόσιας Διοίκησης & Κοινωνικής Διοίκησης: Σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων που συγχωνεύθηκαν, αναμένεται οι απόφοιτοι του τμήματος να έχουν διπλά επαγγελματικά δικαιώματα. Πολιτικού Επιστήμονα και Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Βαλκανικών Σπουδών Δυτικής Μακεδονίας: Το τμήμα δεν συμπεριλαμβάνεται στο νέο μηχανογραφικό
 • Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας: Η κατεύθυνση Ισπανικής δεν προσφέρεται πλέον ως ξεχωριστή επιλογή στο μηχανογραφικό και καταργείται ουσιαστικά το τμήμα.
 • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών Δυτικής Μακεδονίας μετατρέπονται σε τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): Το τμήμα αποτελεί πλέον το τέταρτο τμήμα Ψυχολογίας που θα βρίσκεται στο μηχανογραφικό στο 1o πεδίο.
 • Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας: Το τμήμα μετονομάστηκε σε τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
 • Κοινωνικής Εργασίας Πάτρας: Καταργείται εντελώς από το νέο μηχανογραφικό.
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΕΙ): Για πρώτη φορά στο 1o πεδίο προσφέρεται και ένα νέο επιστημονικό πεδίο, αυτό της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 πηγή: ΕΘΝΟΣ
Τα μυστικά της επιτυχίας στις φετινές Πανελλήνιες
 Δύο εβδομάδες απομένουν για την έναρξη των εξετάσεων και οι υποψήφιοι έχουν μπει στην τελική ευθεία, έχοντας ρίξει το βάρος στις επαναλήψεις αλλά και στη μελέτη μαθημάτων στα οποία υστερούν ή είναι αυξημένης βαρύτητας για τις Σχολές που τους ενδιαφέρουν. Αναφορικά με τον αριθμό των εισακτέων, ο οποίος ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας, φαίνεται πως δεν θα είναι σημαντικά διαφοροποιημένος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, σίγουρα σε κάποιες ομάδες Σχολών θα υπάρξουν αυξομειώσεις των θέσεων οι οποίες θα επηρεάσουν την πορεία των βάσεων εισαγωγής για τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνολικός αριθμός των θέσεων για όλες τις κατηγορίες θα ξεπεράσει τις 76.000. Από αυτές, σχεδόν 9.600 θα δοθούν για την κατηγορία του 10% (όσοι δηλαδή δεν θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές και θα καταθέσουν μόνο μηχανογραφικό δελτίο), ενώ 9.700 θέσεις θα διατεθούν για τις ειδικές κατηγορίες.
Ευκολότερο έργο αναμένεται να έχουν οι υποψήφιοι που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες, δηλαδή, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και όσοι πληρούν κοινωνικά κριτήρια.
Μπορεί την περσινή χρονιά οι βάσεις για τις ειδικές κατηγορίες να ανέβηκαν σε σχέση με το 2011 επειδή θεσπίστηκαν ευεργετικές διατάξεις και εντάχθηκαν σε αυτές τις κατηγορίες πολλοί περισσότεροι υποψήφιοι, ωστόσο εισήχθησαν και πάλι με χαμηλότερες βάσεις συγκριτικά με τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείων της Γενικής Σειράς (90%). Πιο ευνοημένοι από όλους ήταν τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκαν ακόμη και 2.000 λιγότερα μόρια σε σχέση με όσους διεκδίκησαν θέσεις από την κατηγορία του 90%.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Οι περσινοί υποψήφιοι της Γενικής Σειράς εισήχθησαν με 16.475 μόρια, όταν οι πολύτεκνοι χρειάστηκαν 12.475 μόρια. Όσοι ανήκαν σε οικογένειες με τρία παιδιά έπρεπε να συγκεντρώσουν 15.913 μόρια, ενώ για όσους εντάχθηκαν στην κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων η βάση διαμορφώθηκε στα 16.290 μόρια.

Πιο εύκολη η πρόσβαση για πολύτεκνους και τρίτεκνους
Μια ματιά στον πίνακα (εδώ) που πλαισιώνει το δισέλιδο αφιέρωμα στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τις διαφορές που παρατηρούνται στις βάσεις εισαγωγής της κατηγορίας 90% των θέσεων με αυτές των ειδικών κατηγοριών είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς πόσο ευκολότερη είναι η πρόσβαση στα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. για περίπου 10.000 υποψηφίους.
Το ευκολότερο έργο από όλες τις ειδικές κατηγορίες το έχουν όσοι εντάσσονται στους πολύτεκνους που είναι σαφώς λιγότεροι σε σχέση με τους τρίτεκνους και αυτούς που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι πολύτεκνοι υποψήφιοι χρειάζονται ακόμη και 2.000 λιγότερα μόρια σε σχέση με αυτούς της κατηγορίας 90%, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητές τους να εισαχθούν στη Σχολή της αρεσκείας τους.

Κοινωνιολογία
Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου οι υποψήφιοι της γενικής σειράς χρειάστηκαν πέρυσι 14.245 μόρια ενώ οι πολύτεκνοι μόλις 11.835.
Δυσκολότερο έργο από τους πολύτεκνους αλλά πάντα ευκολότερο από αυτούς της γενικής σειράς είχαν οι τρίτεκνοι υποψήφιοι και όσοι πληρούν κοινωνικά κριτήρια.
Στη Νομική Αθήνας, όπου ακόμη και τα 100 μόρια μπορούν να φανούν εξαιρετικά σημαντικά για το «πλασάρισμα» στη Σχολή, οι πολύτεκνοι εισήχθησαν πέρυσι με 18.189 μόρια όταν η βάση για τη γενική σειρά διαμορφώθηκε στα 18.879.
Αντίστοιχα, στη Νομική Θεσσαλονίκης οι πολύτεκνοι χρειάστηκαν 605 λιγότερα μόρια από αυτούς της γενικής σειράς.
Τεράστια ήταν η διαφορά που παρατηρήθηκε στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας.
Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς εισήχθησαν με 14.638 μόρια, ενώ η βάση των πολυτέκνων δεν ξεπέρασε τα 11.829.
Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, όπου η βάση εισαγωγής ήταν η υψηλότερη στις περσινές Πανελλαδικές, οι πολύτεκνοι εισήχθησαν με 592 λιγότερα μόρια από τους υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

Οι παράγοντες που θα διαμορφώσουν τις βάσεις
Οι φετινές Πανελλαδικές διεξάγονται εν μέσω πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, με τις περισσότερες οικογένειες να έχουν «γονατίσει» από τις μειώσεις μισθών και τους πρόσθετους φόρους. Ως εκ τούτου, εξαιτίας των νέων οικονομικών δεδομένων, τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι οικογένειές τους έχουν αναθεωρήσει ως προς τις επιλογές που θα κάνουν.
Πρωταρχικός στόχος των περισσότερων υποψηφίων είναι να εισαχθούν σε Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που εδρεύει κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Αυτό, σε μια πρώτη ανάγνωση, σημαίνει ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα ο ανταγωνισμός, όχι μόνο στις πρωτοκλασάτες-υψηλόβαθμες Σχολές των Α.Ε.Ι., αλλά και σε Τμήματα μεσαίων βαθμολογίων, ακόμη και αυτών που βρίσκονται κοντά στη βάση των 10.000 μορίων.
Αντίθετα, θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν σε περιφερειακά Τμήματα των Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., αφού θα κατευθυνθούν προς τα εκεί μόνο όσοι μένουν κοντά στα ιδρύματα ή έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν το οικονομικό βάρος που απαιτείται για τις σπουδές. Οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των βάσεων είναι τρεις:
- Ο βαθμός ευκολίας/δυσκολίας των θεμάτων
- Η σχέση ζήτησης-προσφοράς θέσεων
- Η αναλογία υποψηφίων-εισακτέων
- «Κλειδί» η αναλογία υποψηφίων-εισακτέων

1. Καθοριστικό ρόλο για την κίνηση των βάσεων θα διαδραματίσει ο βαθμός ευκολίας-δυσκολίας των θεμάτων που «ρυθμίζεται» από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.
Κάθε χρόνο διατυπώνονται διαμαρτυρίες από μερίδα υποψηφίων αλλά και επιστημονικές ενώσεις για δύσκολα και δυσνόητα θέματα σε ορισμένα μαθήματα.
Αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει, καθώς η κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων είναι να βάζει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να ξεχωρίζει ο «κακός» από τον «μέτριο» μαθητή και ο «μέτριος» από τον «άριστο» που κυνηγάει την εισαγωγή στα υψηλόβαθμα Τμήματα.
2. Η σχέση ζήτησης και προσφοράς θέσεων αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά κρίσιμο παράγοντα που διαμορφώνει τις βάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι θέσεις εισακτέων που θα δοθούν στα Τμήματα των Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. δεν θα είναι σημαντικά διαφοροποιημένες συγκριτικά με πέρυσι, ωστόσο σε αρκετά Τμήματα θα υπάρξουν αυξομειώσεις που θα επηρεάσουν την πορεία των βάσεων εισαγωγής.
3. Η αναλογία υποψηφίων-εισακτέων είναι ο τελευταίος παράγοντας που θα καθορίσει την κίνηση των βάσεων εισαγωγής. Τη φετινή χρονιά, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, η πλειοψηφία των υποψηφίων θα στραφεί σε Τμήματα των μεγάλων πόλεων (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας), γεγονός που θα αυξήσει σημαντικά τον ανταγωνισμό. Πιο τυχεροί είναι όσοι μένουν μόνιμα σε επαρχιακές πόλεις στις οποίες λειτουργούν Τμήματα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. της αρεσκείας τους, καθώς θα επιλεγούν κατά κύριο λόγο μόνο από αυτούς.
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣΥποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2012-2013

AΔΑ: ΒΕΖΩ9-8Μ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----

                     
                              ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
                             Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
                    Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μαρούσι,27 -3-2013

                 ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

                                      ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.41455/ Γ7           
                                                            -----
Βαθ. Προτερ.  ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι, Τ.Κ. 15180
Πληροφορίες :  ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλέφωνο      :  210-3442212       
Fax                   :  210-3443013ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣ:      ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το    
                                                  σχολικό έτος 2012-2013»
                                                                                                                                                
  Έχοντας  υπ’  όψη :
1.             Την Υ.Α. 24136/Γ7 21-2-2013   (ΦΕΚ 524/2013 τ. Β΄)  «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012-2013»
2.             Τις με αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013  Αποφάσεις Ένταξης στους ΑΠ1, 2 και 3 αντίστοιχα των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – ΑΠ1», «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 - ΑΠ2» και «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
3.             Την Υ.Α. 102668/Δ2/ 7-9-2012 με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 … με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2012-2013», όπως ισχύει.

4.             Την Υ.Α. 113682/Δ2/25-9-2013 με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ06, … με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2012-2013», όπως ισχύει.
 Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.), η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Αγωγής στο Γυμνάσιο, καλούνται:
Όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) από 28 ΜΑΡΤΙΟΥ έως και 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, να δεχθούν αιτήσεις  ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μία μόνο  Δ.Δ.Ε της επιλογής τους  για ένα συγκεκριμένο Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.)
Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ε.Δ. -ανά ειδικότητα και Σ.Κ.Ε.Δ.- θα καθορίζεται από την σειρά κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες.
Τόσο ο πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ.( ο οποίος είναι επισυναπτόμενος στην παρούσα εγκύκλιο) όσο και οι πίνακες με την σειρά κατάταξης των υποψηφίων  ανά ειδικότητα και Σ.Κ.Ε.Δ.  θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο στην κάθε Δ.Δ.Ε. καθώς και στις ιστοσελίδες τους.
Σε κάθε ΔΔΕ, με την έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, αποστέλλεται αλφαβητική κατάσταση (ηλεκτρονικό αρχείο excel) των εκπαιδευτικών των κλάδων: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06 και των ειδικοτήτων: ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, που είναι εγγεγραμμένοι και διαθέσιμοι για πρόσληψη στους ισχύοντες, κατά κλάδο και ειδικότητα, Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, σχολικού έτους 2012-2013. Ως διαθέσιμοι νοούνται οι εγγεγραμμένοι στους ισχύοντες κυρωμένους Πίνακες, οι οποίοι δεν έχουν κληθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
Οι κατά τόπους Δ.Δ.Ε., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, συμπληρώνουν στο ηλεκτρονικό αρχείο τα πεδία «Αρ. πρωτοκόλλου Αίτησης» και «ΣΚΕΔ Προτίμησης» των υποψηφίων για τα ΣΚΕΔ υπαγωγής τους.
Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η κάθε Δ.Δ.Ε. αποστέλλει το ηλεκτρονικό αρχείο στο mail: oikpds@ minedu.gov.gr (Δ/ΝΣΗ ΣΕΠΕΔ-ΤΜΗΜΑ Ε΄ΠΔΣ ΚΑΙ ΕΔ)

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων, αποστέλλεται στο mail κάθε Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο των αιτούντων της οικείας Δ.Δ.Ε. ταξινομημένο κατά ΣΚΕΔ, κατά εκπαιδευτικό κλάδο και ειδικότητα και κατά σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον αντίστοιχο Ενιαίο Πίνακα Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας.
Η πρόσληψη ,η τοποθέτηση των διδασκόντων γίνεται ανά  ΣΚΕΔ προτίμησης και  κατά εκπαιδευτικό κλάδο  με απόφαση του Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε., βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους αντίστοιχους Πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 24136/Γ7 21-2-2013 (ΦΕΚ 524/2013 τ. Β΄)  «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012-2013»  μετά και από τελικό έλεγχο από την οικεία Δ.Δ.Ε.
Σε όσα ΣΚΕΔ  δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψηφίων κάποιας ειδικότητας,  από τις αναφερόμενες στην Υ.Α. της Ε.Δ., τότε ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε  δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις.
Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Επισυνάπτονται : 1. Οι πίνακες (και σε ηλεκτρονική μορφή), 2. Ο τύπος  αίτησης που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι 3. Πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ

                                                                          Ο   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

     ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                               
                                           ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ                       

                                       
  Επισυναπτόμενα:
1)       ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

2)       ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΚΕΔ

3)       ΠΙΝΑΚΕΣ

Εσωτ. Διανομή:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφείο  Γεν. Γραμματέα
5) Δ/νση ΣΕΠΕΔ (Τμήμα  Ε΄:Π.Δ.Σ. κ Ε.Δ.)
6) Δ/νση Σπουδών Δ/βαθμιας
7) Δ/νση Προσωπικού Δ/βαθμιας
8) ΕΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 2. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 3. ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕΣΩ Δ.Δ.Ε)


 ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ / ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ


ΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


ΣΧΟΛΕΙΑ-ΚΑΙ-ΩΡΕΣ-ΑΝΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ(1) by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ