ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν / Ε


Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ & ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΚΙΚΗ
Εκδότης: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους μαθητές της Γ' Λυκείου καθώς και χρήσιμο οδηγό για τους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να δειδάξουν το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Βασίζεται στο νέο τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθήματος, εξασφαλίζοντας στους μαθητές την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Περιλαμβάνει: - Θεωρητικό μέρος στο οποίο παρουσιάζονται με τρόπο εύληπτο και αναλυτικό τα βασικότερα γνωστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατανόηση, κριτική ανάγνωση και ερμηνεία ποικίλων κειμένων, μη λογοτεχνικών και λογοτεχνικών. - Επεξεργασία διαφορετικών κειμενικών ειδών της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας με ερωτήσεις κατανόησης, κατασκευής και ερμηνείας βασισμένες σε κειμενικούς δείκτες. Όλες οι ερωτήσεις συνοδεύονται από οδηγίες αλλά και αναλυτικές απαντήσεις ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές τον νέο τρόπο προσέγγισης των κειμένων. - 25 κριτήρια αξιολόγησης από όλες τις θεματικές ενότητες, σύμφωνα με το είδος των κειμένων και των ερωτήσεων που προβλέπονται από τις Οδηγίες του Υπουργείου για την αξιολόγηση των μαθητών. Στο τέλος του βιβλίου δίνονται ενδεικτικές απαντήσεις σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης.


Διαγώνισμα Λατινικῶν Ι’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
10ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(Σε όλη την ύλη)


Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu. Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
“Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[…] nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem:«Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre poteram». 
Μονάδες 40
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.α. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
 • aetatis: τη γενική του πληθυντικού suae: την ίδια πτώση και το ίδιο γένος στο β΄ πρόσωπο για πολλούς κτήτορες 
 • mirabili: την ίδια πτώση και το ίδιο γένος στον συγκριτικό βαθμό 
 • quodam: την αιτιατική του ουδετέρου γένους της αντίστοιχης ουσιαστικής αντωνυμίας 
 • cui: τη γενική πληθυντικού του ίδιου γένους 
 • locupletibus: την ονομαστική του ενικού 
 • acie: τη γενική του ενικού nullus: τη δοτική του ενικού στο ίδιο γένος 
 • locus: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
 • amicitiae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
 • quis: την αιτιατική του ενικού του θηλυκού γένους 
 • tempus: την κλητική του πληθυντικού inopes: τη γενική του πληθυντικού
 • exulantem: την αφαιρετική του ίδιου αριθμού και γένους 
 • neutris: τη γενική του ενικού στο θηλυκό γένος 
Μονάδες 15 
2. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: 
 • cepit: το β΄ ενικό στον ενεστώτα της ίδιας έγκλισης της παθητικής φωνής 
 • est: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 
 • dicam: το ίδιο πρόσωπο στον παρακείμενο της ίδιας έγκλισης
 • malle: το β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 
 • fieri: το απαρέμφατο μέλλοντα της ίδιας φωνής και την αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους του γερουνδιακού 
 • corrumpi: το απαρέμφατο μέλλοντα της ίδιας φωνής 
 • posse: το α΄ ενικό υποτακτικής του παρατατικού και το γ΄ πληθυντικό του μέλλοντα της οριστικής
 • Nescio: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα.
 • diligere: το γ΄ πληθυντικό του συντελεσμένου μέλλοντα της ίδιας φωνής
 • metui: το απαρέμφατο του μέλλοντα της ίδιας φωνής 
 • coluntur: το απαρέμφατο του παρακειμένου της ίδιας φωνής (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος και τον αριθμό του υποκειμένου) 
 • ceciderunt: το β΄ πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • referre: το β΄ ενικό της οριστικής του μέλλοντα στην άλλη φωνή 
Μονάδες 15 
3.α. 
Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur: να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον τρέψετε στο αντίθετο του πραγματικού για το παρόν και το παρελθόν. 
Μονάδες 5 
3.β. 
i) quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: ii) et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse (a nullo): Να τρέψετε στην πρώτη πρόταση το ενεργητικό απαρέμφατο σε παθητικό και στη δεύτερη τα παθητικά απαρέμφατα σε ενεργητικά κάνοντας και όλες τις αλλαγές που θα καταστούν απαραίτητες. 
Μονάδες 6 
3.γ. 
anno, casu, cui, amicitiae, eis, se, amicos, neutris: να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις. 
Μονάδες 4

3.δ. 
quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: να αναδιατυπώσετε την πρόταση αντικαθιστώντας το ρήμα ferunt με το ρήμα fertur σε προσωπική σύνταξη. Να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές.
Μονάδες 2 
4.α. 
exulantem: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη α) με τον ιστορικό διηγηματικό cum και β) με τον dum. 
Μονάδες 2 
4.β. 
cum iam neutris gratiam referre poteram: Να αναγνωρίσετε συντακτικά την πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά). 
Μονάδες 3 
4.γ. 
et mementote …. : να εκφράσετε απαγόρευση χρησιμοποιώντας το ne. 
Μονάδα 1

4.δ. 
(Claudius) Exclusus ab insidiatoribus Caligulae (recesserat): να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους.
Μονάδες 4 
4.ε. 
Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu: να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 3

Καλή επιτυχία


Διαγώνισμα Λατινικῶν Θ’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)


Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
9ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(ΚΕΦ. 25-45)
 
 

Α. 
Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit. Μονάδες 40 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: praesidium: την ονομαστική του πληθυντικού ianuae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό voce: τη γενική του πληθυντικού virtutem: την κλητική του ενικού ordine: την αιτιατική του ίδιου αριθμού spem: την δοτική του ενικού
hunc: την ονομαστική του πληθυντικού στο θηλυκό γένος
iste: την ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος neminem: τη γενική του ενικού στο ίδιο γένος coniurationem: την κλητική του ενικού 
Μονάδες 10 
 
1.β. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα παρακάτω επίθετα και επιρρήματα: clara: την αιτιατική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ουδέτερο γένος mollibus: την ίδια πτώση στον υπερθετικό multi: τη γενική πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος stultum : τη γενική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος crudeliter: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό 
Μονάδες 5

2. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
 • animadverterunt: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική φωνή.
 • abiectis: το β΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα στην
 • ίδια φωνή
 • admiratum: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος και τον αριθμό του υποκειμένου) aluerunt: το απαρέμφατο του μέλλοντα της παθητικής φωνής nascentem: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα και τον παρακείμενο credendo: το γ΄ πληθυντικό του συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • factum esse: το β΄ ενικό της υποτακτικής του παρατατικού στην ίδια φωνή και την αιτιατική ενικού του γερουνδιακού στο ουδέτερο γένος
 • intellego: το απαρέμφατο παρακειμένου της ίδιας φωνής
 • pervenerit: το γ΄ ενικό του ενεργητικού υπερσυντελίκου στην ίδια έγκλιση
 • intendit: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής
 • fateatur: το α΄ ενικό της υποτακτικής μέλλοντα (να λάβετε υπ’όψιν το γένος του υποκειμένου) vixit: το β΄ πληθυντικό της προστακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
Μονάδες 15 
 
3.α. 
Quod ut praedones animadverterunt: Να ξαναγράψετε την πρόταση με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδεται μια σχέση αιτίου – αιτιατού ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα πρόταση, 
Μονάδες 2 
 
3.β 
(praedones), abiectis armis ianuae appropinquaverunt: Να αναλύσετε την υπογραμμισμένη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη α) με τον χρονικό σύνδεσμο postquam, β) με τον ιστορικό διηγηματικό cum. 
Μονάδες 4 
 
3.γ. 
α) Quod ut praedones animadverterunt, … ianuae appropinquaverunt 
β) quam Metellus, dum vixit, multum amavit: Να συμπτύξετε τις υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχές Μονάδες 3 
 
3.δ. coniurationem nascentem confirmaverunt: Να αναλύσετε τη μετοχή σε α) αναφορική πρόταση, β) χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον χρονικό σύνδεσμο dum , γ) χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό διηγηματικό cum 
Μονάδες 4 
 
4.α. 
Si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent: Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον ξαναγράψετε έτσι ώστε να εκφράζει υπόθεση πιθανή -δυνατή 
Μονάδες 4

4.β. 
qui non videat coniurationem esse factam: Να αναγνωρίσετε συντακτικά την πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). 
Μονάδες 4 
 
4.γ. 
clara voce (nuntiaverunt): Να αντικαταστήσετε τον επιθετικό προσδιορισμό με δευτερεύουσα πρόταση Μονάδες 3 
 
4.δ. 
Domesticos praedones animadvertere debuerunt: Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική Μονάδες 4 
 
4.ε. 
qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem … confirmaverunt: να ξαναγράψετε την περίοδο συμπτύσσοντας την πρώτη πρόταση σε μετοχή που να δηλώνει το προτερόχρονο 
Μονάδες 2

Καλή επιτυχία


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (Ασκήσεις Γραμματικής)


Αλέξανδρος Μητσέλος – Κατερίνα Μπουκόρου • Α΄ και Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
 • Το ρήμα εἰμί
 • Βαρύτονα ρήματα (λύω)
 • Αύξηση – Αναδιπλασιασμός
 • Σχηματισμός χρόνων βαρύτονων ρημάτων
 • Συνηρημένα ρήματα σε άω - ῶ, - έω - ῶ, όω - ῶ
 • Δεύτεροι χρόνοι ρημάτων
 • Σχηματισμός Αφωνόληκτων Ρημάτων
 • Σχηματισμός Ενρινόληκτων - Υγρόληκτων Ρημάτων
 • Παραθετικά επιθέτων κι επιρρημάτων
 • Αντωνυμίες
 • Γ΄ Κλίση
 • Γ΄ Κλίση
 • Β΄ Συζυγία, Συμφωνόληκτα σε - μι
 • Το ρήμα δίδωμι
 • Φωνηεντόληκτα ἵστημι, ἵημι, τίθημι
 • Δευτερόκλιτα επίθετα
 • Τριτόκλιτα επίθετα
 • Ανώμαλα επίθετα
 • Αριθμητικά
 • Κλίση μετοχών
 • Αόριστοι Β΄ Βαρύτονων Ρημάτων κατά τα - μι
 • Εἶμι, Φημί, Οἶδα
 • Ανώμαλα Ουσιαστικά
 • Συνηρημένα Ουσιαστικά Α΄ και Β΄ κλίσης
 • Αττικόκλιτα Ουσιαστικά
 • Τονισμός σύνθετων ρημάτων
 • Μέλλοντες
 • Αρχικοί Χρόνοι Βασικών Ρημάτων
 • Γραμματική Πανελλαδικών Εξετάσεων (Ημερήσια Λύκεια)
 • Ασκήσεις γραμματικής των πανελλαδικών εξετάσεων Β΄ Λυκείου
 • Ασκήσεις Επανάληψης
 • Ενεστώτας - παρατατικός ενεργητικής ή μέσης φωνής των ρημάτων α΄ και β΄ συζυγίας
 • Χρονικές Αντικαταστάσεις Βαρύτονων Ρημάτων
 • Εγκλιτικές Αντικαταστάσεις Βαρύτονων Ρημάτων
 • Χρονικές κι Εγκλιτικές Αντικαταστάσεις 74 Παράλληλα Κείμενα της Έκφρασης – Έκθεσης Γ´ Λυκείου
Κατανόηση ενός κειμένου δεν είναι απλώς η απόκτηση των γνώσεων (σκέψεων, ιδεών κτλ.) που περιέχονται σ' αυτό και η δυνατότητα να τις αποδώσουμε, όπως τις έχουμε διαβάσει - η ενέργεια αυτή μένει στο τι λέει το κείμενο. Κατανόηση σημαίνει ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος μιας γνώσης, τι θέλει να πει, επανατοποθέτησή της ως προβλήματος και απόδοσή της με δικά μας λόγια.
 


Επανάληψις στα "Πολιτικά" του Αριστοτέλους μετά ΣχολίωνΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΣΤΟ  ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ    ΚΕΙΜΕΝΟ  
ΤΩΝ  ΑΡΧΑΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ   ΤΗΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  //   ΣΧΟΛΙΑ


της Ζωής Παπαϊωάννου
 
 


ΕΝΟΤΗΤΑ 11η

Κοινότητα ονομάζεται μια ομάδα ανθρώπων που συνυπάρχουν , συνεργάζονται σε ενέργειες ή διαδικασίες , έχοντας ένα κοινό συμφέρον , επιδιώκοντας έναν κοινό σκοπό ( π.χ. αυτοί που πολεμούν επιδιώκουν τη νίκη ή τη κατάκτηση μιας πόλης ή τον πλούτο , κλπ. ) . Η «πόλις» ( = πόλη – κράτος ) , η πολιτική κοινότητα , δηλαδή η πολιτειακά οργανωμένη κοινότητα , ορίζεται ως η τελειότερη μορφή κοινωνικής συνύπαρξης που στοχεύει σε ένα υπέρτατο αγαθό ( = ευδαιμονία των πολιτών ). Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι όλες οι επιμέρους κοινότητες είναι μόρια της πολιτικής κοινότητας και υποδεέστερες από αυτήν. Η πόλη – κράτος στοχεύει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά , την ευδαιμονία των πολιτών .


ΙΛΙΑΔΑ: Σημειώσεις Και Σχόλια Στη Ραψωδία ΑΒαρβάρα Αληγιάννη


Πηλεύς και Θέτις, του Ν. Εγγονόπουλου, 1976. Συλλογή Ε. Εγγονοπούλου.

Δέκα χρόνια οι Αχαιοί πολιορκούν την Τροία και στα βάσανά τους έρχεται να προστεθεί ο θυμός του Αχιλλέα με τις ολέθριες συνέπειές του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του Δία. Όλα ξεκίνησαν από την άρνηση του Αγαμέμνονα να επιστρέψει στον ιερέα του Απόλλωνα, Χρύση, την κόρη του, την οποία κρατούσε στη σκηνή του ως πολεμικό γέρας (=τιμητικό βραβείο). Αυτό προκάλεσε την οργή του Φοίβου, που έστειλε φοβερό λοιμό στο αχαϊκό στρατόπεδο. Τότε ο Αχιλλέας συγκάλεσε συνέλευση του στρατού, όπου ο μάντης Κάλχας αποκάλυψε την αιτία του κακού· προέβλεψε μάλιστα κι άλλες συμφορές αν ο Αγαμέμνονας δεν ικανοποιήσει το αίτημα του Χρύση.