Διαγώνισμα Λατινικῶν Ι’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
10ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(Σε όλη την ύλη)


Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu. Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
“Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[…] nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem:«Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre poteram». 
Μονάδες 40
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.α. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
 • aetatis: τη γενική του πληθυντικού suae: την ίδια πτώση και το ίδιο γένος στο β΄ πρόσωπο για πολλούς κτήτορες 
 • mirabili: την ίδια πτώση και το ίδιο γένος στον συγκριτικό βαθμό 
 • quodam: την αιτιατική του ουδετέρου γένους της αντίστοιχης ουσιαστικής αντωνυμίας 
 • cui: τη γενική πληθυντικού του ίδιου γένους 
 • locupletibus: την ονομαστική του ενικού 
 • acie: τη γενική του ενικού nullus: τη δοτική του ενικού στο ίδιο γένος 
 • locus: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
 • amicitiae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
 • quis: την αιτιατική του ενικού του θηλυκού γένους 
 • tempus: την κλητική του πληθυντικού inopes: τη γενική του πληθυντικού
 • exulantem: την αφαιρετική του ίδιου αριθμού και γένους 
 • neutris: τη γενική του ενικού στο θηλυκό γένος 
Μονάδες 15 
2. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: 
 • cepit: το β΄ ενικό στον ενεστώτα της ίδιας έγκλισης της παθητικής φωνής 
 • est: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 
 • dicam: το ίδιο πρόσωπο στον παρακείμενο της ίδιας έγκλισης
 • malle: το β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 
 • fieri: το απαρέμφατο μέλλοντα της ίδιας φωνής και την αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους του γερουνδιακού 
 • corrumpi: το απαρέμφατο μέλλοντα της ίδιας φωνής 
 • posse: το α΄ ενικό υποτακτικής του παρατατικού και το γ΄ πληθυντικό του μέλλοντα της οριστικής
 • Nescio: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα.
 • diligere: το γ΄ πληθυντικό του συντελεσμένου μέλλοντα της ίδιας φωνής
 • metui: το απαρέμφατο του μέλλοντα της ίδιας φωνής 
 • coluntur: το απαρέμφατο του παρακειμένου της ίδιας φωνής (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος και τον αριθμό του υποκειμένου) 
 • ceciderunt: το β΄ πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • referre: το β΄ ενικό της οριστικής του μέλλοντα στην άλλη φωνή 
Μονάδες 15 
3.α. 
Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur: να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον τρέψετε στο αντίθετο του πραγματικού για το παρόν και το παρελθόν. 
Μονάδες 5 
3.β. 
i) quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: ii) et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse (a nullo): Να τρέψετε στην πρώτη πρόταση το ενεργητικό απαρέμφατο σε παθητικό και στη δεύτερη τα παθητικά απαρέμφατα σε ενεργητικά κάνοντας και όλες τις αλλαγές που θα καταστούν απαραίτητες. 
Μονάδες 6 
3.γ. 
anno, casu, cui, amicitiae, eis, se, amicos, neutris: να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις. 
Μονάδες 4

3.δ. 
quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: να αναδιατυπώσετε την πρόταση αντικαθιστώντας το ρήμα ferunt με το ρήμα fertur σε προσωπική σύνταξη. Να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές.
Μονάδες 2 
4.α. 
exulantem: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη α) με τον ιστορικό διηγηματικό cum και β) με τον dum. 
Μονάδες 2 
4.β. 
cum iam neutris gratiam referre poteram: Να αναγνωρίσετε συντακτικά την πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά). 
Μονάδες 3 
4.γ. 
et mementote …. : να εκφράσετε απαγόρευση χρησιμοποιώντας το ne. 
Μονάδα 1

4.δ. 
(Claudius) Exclusus ab insidiatoribus Caligulae (recesserat): να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους.
Μονάδες 4 
4.ε. 
Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu: να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 3

Καλή επιτυχία


Διαγώνισμα Λατινικῶν Θ’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)


Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
9ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(ΚΕΦ. 25-45)
 
 

Α. 
Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit. Μονάδες 40 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: praesidium: την ονομαστική του πληθυντικού ianuae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό voce: τη γενική του πληθυντικού virtutem: την κλητική του ενικού ordine: την αιτιατική του ίδιου αριθμού spem: την δοτική του ενικού
hunc: την ονομαστική του πληθυντικού στο θηλυκό γένος
iste: την ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος neminem: τη γενική του ενικού στο ίδιο γένος coniurationem: την κλητική του ενικού 
Μονάδες 10 
 
1.β. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα παρακάτω επίθετα και επιρρήματα: clara: την αιτιατική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ουδέτερο γένος mollibus: την ίδια πτώση στον υπερθετικό multi: τη γενική πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος stultum : τη γενική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος crudeliter: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό 
Μονάδες 5

2. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
 • animadverterunt: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική φωνή.
 • abiectis: το β΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα στην
 • ίδια φωνή
 • admiratum: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος και τον αριθμό του υποκειμένου) aluerunt: το απαρέμφατο του μέλλοντα της παθητικής φωνής nascentem: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα και τον παρακείμενο credendo: το γ΄ πληθυντικό του συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • factum esse: το β΄ ενικό της υποτακτικής του παρατατικού στην ίδια φωνή και την αιτιατική ενικού του γερουνδιακού στο ουδέτερο γένος
 • intellego: το απαρέμφατο παρακειμένου της ίδιας φωνής
 • pervenerit: το γ΄ ενικό του ενεργητικού υπερσυντελίκου στην ίδια έγκλιση
 • intendit: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής
 • fateatur: το α΄ ενικό της υποτακτικής μέλλοντα (να λάβετε υπ’όψιν το γένος του υποκειμένου) vixit: το β΄ πληθυντικό της προστακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
Μονάδες 15 
 
3.α. 
Quod ut praedones animadverterunt: Να ξαναγράψετε την πρόταση με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδεται μια σχέση αιτίου – αιτιατού ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα πρόταση, 
Μονάδες 2 
 
3.β 
(praedones), abiectis armis ianuae appropinquaverunt: Να αναλύσετε την υπογραμμισμένη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη α) με τον χρονικό σύνδεσμο postquam, β) με τον ιστορικό διηγηματικό cum. 
Μονάδες 4 
 
3.γ. 
α) Quod ut praedones animadverterunt, … ianuae appropinquaverunt 
β) quam Metellus, dum vixit, multum amavit: Να συμπτύξετε τις υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχές Μονάδες 3 
 
3.δ. coniurationem nascentem confirmaverunt: Να αναλύσετε τη μετοχή σε α) αναφορική πρόταση, β) χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον χρονικό σύνδεσμο dum , γ) χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό διηγηματικό cum 
Μονάδες 4 
 
4.α. 
Si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent: Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον ξαναγράψετε έτσι ώστε να εκφράζει υπόθεση πιθανή -δυνατή 
Μονάδες 4

4.β. 
qui non videat coniurationem esse factam: Να αναγνωρίσετε συντακτικά την πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). 
Μονάδες 4 
 
4.γ. 
clara voce (nuntiaverunt): Να αντικαταστήσετε τον επιθετικό προσδιορισμό με δευτερεύουσα πρόταση Μονάδες 3 
 
4.δ. 
Domesticos praedones animadvertere debuerunt: Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική Μονάδες 4 
 
4.ε. 
qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem … confirmaverunt: να ξαναγράψετε την περίοδο συμπτύσσοντας την πρώτη πρόταση σε μετοχή που να δηλώνει το προτερόχρονο 
Μονάδες 2

Καλή επιτυχία


Διαγώνισμα Λατινικῶν Η’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
8ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(ΚΕΦ. 43-45)
Slavery in Ancient Rome

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent. Μονάδες 40 Β. Παρατηρήσεις 1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: infelix: την αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους quae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό fines: τη γενική του πληθυντικού amentum: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό Haec: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό turrim : την αφαιρετική του ενικού και τη γενική του πληθυντικού casu: τη γενική του ενικού salutem: την αφαιρετική του ενικού Μονάδες 9 1.β. primum, celeriter: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους δυο βαθμούς·να γράψετε τη γενική και την αιτιατική ενικού αριθμού, ουδετέρου γένους, του συγκριτικού βαθμού του επιθέτου από το οποίο προέρχεται το επίρρημα celeriter . 
Μονάδες 6 
2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
 • traxit: την ονομαστική και τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου γένους της μετοχής του ενεστώτα
 • potuisti: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του μέλλοντα
 • populari: τα απαρέμφατα του μέλλοντα και του παρακειμένου (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου)
 • genuit:το β΄ ενικό της οριστικής και της υποτακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου)
 • abiciat: το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και τη γενική του γερουνδίου
 • conspicitur:το β΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • defertur: τα απαρέμφατα ενεστώτα και μέλλοντα της ίδιας φωνής
 • constituit: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του ίδιου χρόνου και της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 15 
3.α. 
Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? : Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, τον τρόπο εισαγωγής της και τον τρόπο της εκφοράς της. 
Μονάδες 6 
3.β. 
Num ad hostem veni? Να αναδιατυπωθεί η ευθεία ερώτηση έτσι ώστε α) να περιμένουμε καταφατική απάντηση, β) να μην γνωρίζουμε την απάντηση, γ) να δίνουμε έμφαση στο περιεχόμενό της. 
Μονάδες 3

3.γ. 
tertio post die: Να αποδώσετε την ίδια έννοια, χρησιμοποιώντας το post ως πρόθεση.
Μονάδες 2 
4.α. 
α)Haec a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur 
β) In hoc me longa vita et infelix senecta traxit ?
: Να τρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στο α) και την ενεργητική σε παθητική στο β). 
Μονάδες 11

4.β. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? : Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό cum.
Μονάδες 2

4.γ. Gallus, periculum veritus, constituit:
Να αναλύσετε τη μετοχή σε πρόταση, έτσι ώστε να εκφράζει α) αντικειμενική αιτιολογία, β) υποκειμενική αιτιολογία, γ) αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας.
Μονάδες 6

Καλή επιτυχία


Διαγώνισμα Λατινικῶν Ζ’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)


Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
7ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(ΚΕΦ. 36-42)Commodus the Roman Emperor

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent,ut eo uteretur , vultum risu solvit…. . …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo”. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit.
Μονάδες 40

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.α. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
 • scamno: την ονομαστική του πληθυντικού
 • cenantem: τη γενική του πληθυντικού
 • paupertatem: την κλητική του ενικού
 • vultum: τη γενική του πληθυντικού
 • quodam (2ο κείμενο): την αιτιατική του ενικού στο ίδιο γένος
 • congruens: την αφαιρετική του ενικού στο ίδιο γένος
 • nocte: τη γενική του πληθυντικού
 • aliqua: την αφαιρετική του πληθυντικού στο ίδιο γένος
 • mea: την κλητική του ενικού στο αρσενικό γένος
 • sede: τη γενική του πληθυντικού
Μονάδες 10

1.β. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω επίθετα και επιρρήματα:
 • maxima: την αιτιατική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ουδέτερο γένος
 • facilius: τον ίδιο τύπο στους άλλους δυο βαθμούς
 • longa: τη γενική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος
 • libenter: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό
Μονάδες 5

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
 • utebatur: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου).
 • contemnere:το β΄ ενικό της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
 • posset: το απαρέμφατο του παρακειμένου
 • assidentem: το β΄ ενικό της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • spectandum: το γ΄ πληθυντικό του μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • mirati sunt: το β΄ ενικό της οριστικής του μέλλοντα και του παρατατικού
 • attulissent: τα απαρέμφατα ενεστώτα και μέλλοντα της μέσης φωνής
 • solvit: τη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους της μετοχής του μέλλοντα
 • petit: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής
 • standi: το α΄ενικό της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
 • cederet: το ίδιο πρόσωπο της ίδιας έγκλισης στον υπερσυντέλικο
 • dixit : το β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα στην ίδια φωνή
Μονάδες 15

3.α. quo facilius divitias contemnere posset:
Να αναγνωρίσετε πλήρως την πρόταση (είδος, συντακτική λειτουργία, εισαγωγή, εκφορά, ακολουθία χρόνων)
Μονάδες 5

3.β Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit:
Να κάνετε αναλυτική σύνταξη της πρότασης.
Μονάδες 6

3.γ. Manius divitias Samnitium contemnere debuit:
Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική (με τη χρήση παθητικής περιφραστικής συζυγίας)
Μονάδες 3

4.α. α) (Samnites) cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent,
vultum risu solvit
β) Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae
sororis, ipsa fecit omen.
Να συμπτύξετε τις δευτερεύουσες προτάσεις σε μετοχές
Μονάδες 6

4.β. Manius Curius Dentatus Samnitium divitias contempsit:
Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική
Μονάδες 3

4.γ. ut eo uteretur:
Να εκφράσετε τον σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους
Μονάδες 7

Καλή επιτυχίαΔιαγώνισμα Λατινικῶν ΣΤ’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)


Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(ΚΕΦ. 29-34)


Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.
«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat».Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit.
Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.
Μονάδες 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
 • Domi: αφαιρετική ενικού 
 • satis: συγκριτικός βαθμός 
 • talium, quanto: γενική ενικού ίδιου γένους 
 • mentem: γενική πληθυντικού singularis proelii: ονομαστική πληθυντικού 
 • virtute: αιτιατική ενικού 
 • viribus: αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού 
 • certamen: ονομαστική πληθυντικού 
 • dextram: συγκριτικός και υπερθετικός στην ίδια πτώση, γένος και αριθμό 
 • deis: κλητική ενικού 
Μονάδες 15 
Β2. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπ΄όψιν το υποκείμενο των ρηματικών τύπων στο κείμενο): 
 • didicit: απαρέμφατο ενεστώτα 
 • attulit: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή venit: αιτιατική γερουνδίου 
 • Congrediamur: απαρέμφατο μέλλοντα και β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα 
 • cernatur: ίδιο πρόσωπο υποτακτικής παρακειμένου 
 • pugnandi: απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή 
 • confisus: β΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 
 • ruit: ίδιο πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα 
 • transfixit: αφαιρετική ενικού, αρσενικού γένους, μετοχής μέλλοντα reserari, intromitti: απαρέμφατο παρακειμένου 
 • posuissent: αφαιρετική σουπίνου
 • reverterunt: απαρέμφατο μέλλοντα 
Μονάδες 15 
Γ1α. 
sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit: να μετατρέψετε τη σύνταξη της πρότασης στην παθητική φωνή. 
Μονάδες 4 
Γ1β. Να αναλυθούν οι μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις: 
β1. Audita salutatione (Caesar dixit): να αναλυθεί σε δευτερεύουσες προτάσεις εισαγόμενες με τον ιστορικό διηγηματικό cum και με το postquam. 
Μονάδες 2 
β2 confisus (adulescens ruit): να αναλυθεί σε δευτερεύουσες προτάσεις που να εκφράζουν το πραγματικό, το υποκειμενικό και το αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας. 
Μονάδες 3 
Γ1γ. 
Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit.: 
γι. Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή. 
Μονάδες 1,5 
γιι. Να τρέψετε την παθητική απαρεμφατική σύνταξη σε ενεργητική. 
Μονάδες 2,5 
Γ1δ. 
hoste: να δηλώσετε τον ίδιο συντακτικό τύπο με άλλο τρόπο. 
Μονάδες 2 
Γ2α. 
in certamen ruit: να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους (certo1). 
Μονάδες 9 
Γ2β. ut singularis proelii eventu cernatur: να αναγνωρίσετε συντακτικά την πρόταση. 
Μονάδες 5 
Γ2γ. Να αντικαταστήσετε το domum (reverterunt) με τον σωστό τύπο του ουσιαστικού Roma. 
Μονάδα 1

Καλή επιτυχία


Διαγώνισμα Λατινικῶν Ε’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)


Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ ΚΕΦ. 3-24)

The interior of the Pantheon

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. ………………………………………………………………………………………… Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; ………………………………………………………………………………………… Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?». Visne scire quid Nasica responderit? «Homo es impudens».
Μονάδες 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
 • gentes: την ονομαστική του ενικού 
 • vi: τη γενική και την αφαιρετική του πληθυντικού 
 • elephantis: την αιτιατική του ίδιου αριθμού (και τους 2 τύπους) 
 • flumen: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό urbem: τη γενική του πληθυντικού 
 • quo: την ονομαστική του πληθυντικού του ίδιου γένους 
 • iure: την αιτιατική του ίδιου αριθμού aequo: την ίδια πτώση του ίδιου γένους στον άλλο αριθμό 
 • absens: την αφαιρετική του ίδιου γένους του ίδιου αριθμού tuam: την ίδια πτώση του ίδιου γένους στο α΄ και το γ΄ πρόσωπο Homo: τη γενική του πληθυντικού impudens: την αιτιατική του πληθυντικού του ίδιου γένους
Μονάδες 15

Β2. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: seiungunt: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 
 • superavit: το γ΄ενικό της υποτακτικής ενεστώτα και τη γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα στο θηλυκό γένος
 • everterunt: την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους της μετοχής του ενεστώτα
 • acceperunt: το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα στη μέση φωνή
 • absens: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα
 • est factus:τα απαρέμφατα ενεστώτα και μέλλοντα
 • venisset: το β΄ ενικό της οριστικής και της υποτακτικής του μέλλοντα (να λάβετε
 • υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου)
 • mentiebatur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου)
 • cognosco: το β΄ ενικό της υποτακτικής ενεστώτα και παρακειμένου της ίδιας φωνής
 • responderit: το ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα της ίδιας έγκλισης
Μονάδες 15

Β3α. 
cum Ennius ad Nasicam venisset, Ubi in Italia fuit: Να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων, τον τρόπο εισαγωγής τους και τον τρόπο της εκφοράς τους.
Μονάδες 10

Β3β. 
Paucis post diebus:
Να αποδώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με εμπρόθετο προσδιορισμό.
Μονάδες 2 
Β3γ. deletis legionibus: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη με α) το postquam, β) με τον ιστορικό διηγηματικό cum: 
Μονάδες 4 
Β4α. 
dux, vi , Brenno duce, propter praedam: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις φράσεις. Μονάδες 4 
Β4β. 
Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit.:
Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 6

Β4γ. 
in Italia, domi:
Να ξαναγράψετε τις λέξεις ώστε να δηλώνεται η προς τόπο κίνηση.
Μονάδες 2

Β4δ. 
se domi non esse:
Αν στη θέση του se είχαμε το eum ποιες θα ήταν οι διαφορές συντακτικά και νοηματικά;
Μονάδες 2
Καλή επιτυχίαΔιαγώνισμα Λατινικῶν Δ’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)


Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(ΚΕΦ. 21-27)

Theater of Vitruvius

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. […] Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!».
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam».
Μονάδες 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β.1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
 • ficum: την ονομαστική του πληθυντικού (2 τύποι) 
 • hanc: την αιτιατική του πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 
 • praecocem: την αιτιατική του ουδετέρου στον ίδιο αριθμό 
 • Neminem: τη γενική και τη δοτική του ίδιου αριθμού 
 • meliora: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
 • nomen: την αιτιατική του πληθυντικού patriae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
Μονάδες 9

Β.1β. recentem, nimia, meliora: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους δυο βαθμούς
Μονάδες 6

Β.2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
 • ostendens : την ίδια πτώση της μετοχής μέλλοντα στο θηλυκό γένος 
 • decerptam esse : το β΄ ενικό της οριστικής του παρακειμένου στην ενεργητική φωνή και το απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική φωνή 
 • confidere : το απαρέμφατο του μέλλοντα και του παρακειμένου (όπου χρειάζεται να λάβετε υπ’ όψιν σας το υποκείμενο) 
 • credideritis: το ίδιο πρόσωπο στον υπερσυντέλικο της ίδιας έγκλισης
 • consulturum esse: το α΄ πληθυντικό της οριστικής μέλλοντα και συντελεσμένου μέλλοντα 
 • Mementote: το απαρέμφατο του παρακειμένου 
 • recesserat: το β’ ενικό της προστακτικής ενεστώτα και το γ’ πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 
 • devertit: το β’ πληθυντικό της οριστικής στον ίδιο χρόνο και τους 2 τύπους του απαρεμφάτου του ενεστώτα scribam : το γ’ ενικό του παρακειμένου στην ίδια έγκλιση
Μονάδες 15

Β.3α. quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore. Cum omnes recentem esse dixissent: Να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων, την συντακτική τους λειτουργία τον τρόπο εισαγωγής τους και τον τρόπο εκφοράς τους.
Μονάδες 8

Β3.β. opibus, vobis, aetate, natu, me:
Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5

Β3.γ. nolite confidere. Neminem credideritis patriae consulturum esse: Να εκφράσετε την απαγόρευση με τον άλλο τρόπο.
Μονάδες 5 
Β4.α. Cato attulit ficum praecocem: Να μετατρέψετε τον επιθετικό προσδιορισμό σε δευτερεύουσα πρόταση.
Μονάδες 3

Β4.β. Carthagine:
Να εκφράσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις Roma, Athenae, Italia.
Μονάδες 3

Β4.γ. legit ei desideranti:
Να αναλύσετε τη μετοχή σε αιτιολογική πρόταση που να παρουσιάζει την αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας.
Μονάδες 2

Β4.δ. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine: Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 4

Καλή επιτυχία