Διαγώνισμα Λατινικῶν Η’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
8ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(ΚΕΦ. 43-45)
Slavery in Ancient Rome

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent. Μονάδες 40 Β. Παρατηρήσεις 1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: infelix: την αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους quae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό fines: τη γενική του πληθυντικού amentum: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό Haec: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό turrim : την αφαιρετική του ενικού και τη γενική του πληθυντικού casu: τη γενική του ενικού salutem: την αφαιρετική του ενικού Μονάδες 9 1.β. primum, celeriter: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους δυο βαθμούς·να γράψετε τη γενική και την αιτιατική ενικού αριθμού, ουδετέρου γένους, του συγκριτικού βαθμού του επιθέτου από το οποίο προέρχεται το επίρρημα celeriter . 
Μονάδες 6 
2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
 • traxit: την ονομαστική και τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου γένους της μετοχής του ενεστώτα
 • potuisti: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του μέλλοντα
 • populari: τα απαρέμφατα του μέλλοντα και του παρακειμένου (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου)
 • genuit:το β΄ ενικό της οριστικής και της υποτακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου)
 • abiciat: το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και τη γενική του γερουνδίου
 • conspicitur:το β΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • defertur: τα απαρέμφατα ενεστώτα και μέλλοντα της ίδιας φωνής
 • constituit: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του ίδιου χρόνου και της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 15 
3.α. 
Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? : Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, τον τρόπο εισαγωγής της και τον τρόπο της εκφοράς της. 
Μονάδες 6 
3.β. 
Num ad hostem veni? Να αναδιατυπωθεί η ευθεία ερώτηση έτσι ώστε α) να περιμένουμε καταφατική απάντηση, β) να μην γνωρίζουμε την απάντηση, γ) να δίνουμε έμφαση στο περιεχόμενό της. 
Μονάδες 3

3.γ. 
tertio post die: Να αποδώσετε την ίδια έννοια, χρησιμοποιώντας το post ως πρόθεση.
Μονάδες 2 
4.α. 
α)Haec a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur 
β) In hoc me longa vita et infelix senecta traxit ?
: Να τρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στο α) και την ενεργητική σε παθητική στο β). 
Μονάδες 11

4.β. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? : Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό cum.
Μονάδες 2

4.γ. Gallus, periculum veritus, constituit:
Να αναλύσετε τη μετοχή σε πρόταση, έτσι ώστε να εκφράζει α) αντικειμενική αιτιολογία, β) υποκειμενική αιτιολογία, γ) αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας.
Μονάδες 6

Καλή επιτυχία
Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
8ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(ΚΕΦ. 43-45)

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μήπως έχω έλθει σε εχθρό και είμαι αιχμάλωτη στο στρατόπεδό σου; Σε τέτοιο σημείο με έσυρε η μακροζωία και τα δύστυχα γηρατειά (μου) ώστε να σε δω πρώτα εξόριστο (κι) έπειτα εχθρό; Πώς μπόρεσες να λεηλατήσεις αυτή τη χώρα, η οποία σε γέννησε και σε ανέθρεψε; Δεν σου πέρασε η οργή όταν περνούσες τα σύνορα της πατρίδας; ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Συμβουλεύει τον απεσταλμένο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει την επιστολή στον ιμάντα του ακοντίου και να (το) ρίξει μέσα στο στρατόπεδο. Στην επιστολή γράφει πως θα έλθει γρήγορα με τις λεγεώνες (του). Ο Γαλάτης, επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο. Αυτό, τυχαία (ή: κατά σύμπτωση), καρφώθηκε σ’ έναν πύργο και τρεις μέρες αργότερα γίνεται αντιληπτό από κάποιον στρατιώτη και μεταφέρεται στον Κικέρωνα. Εκείνος διαβάζει μέχρι τέλους την επιστολή και προτρέπει τους στρατιώτες να ελπίζουν στη σωτηρία (τους).
(Μονάδες 40)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.α. 
infelix: infelix quae: quae fines: finium amentum: amenta Haec : hae turrim : turri / turrium casu: casus salutem: salute 
(Μονάδες 9) 
1.β. 
primum, celeriter: prae, prius / celerius, celerrime / celerioris, celerius 
(Μονάδες 6) 
2. 
 • traxit: trahentia, trahentium
 • potuisti: poterunt
 • populari: populaturum esse, populatum esse
 • genuit: gignes, genitura sis
 • abiciat: abicis, abiciendi
 • conspicitur: conspiceris, conspicieris
 • defertur: deferri, delatum iri
 • constituit: constituerunt/-ere, constituunto
(Μονάδες 15)

3.α. 
Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Κύρια ευθεία ερωτηματική πρόταση, ολικής αγνοίας, απλή, δεν εισάγεται με κάποιο μόριο για να δοθεί έμφαση. Εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και εκφράζει πραγματική απορία.
(Μονάδες 6) 
3.β. 
Nοnne ad hostem veni? Venine ad hostem? Ad hostem veni? (Μονάδες 3) 
3.γ. 
post tertium diem (Μονάδες 2) 
4.α. 
α)Hanc quidam miles conspicit et ad Ciceronem defert 
β) In hoc ego longā vitā et infelici senectā tracta sum? 
(Μονάδες 11) 
4.β. 
Cum (tu) ingredereris/re 
(Μονάδες 2) 
4.γ. 
Gallus, quod periculum veritus erat, constituit Gallus, quod periculum veritus esset, constituit Gallus, cum periculum veritus esset, constituit 
(Μονάδες 6)

 • Τα θέματα επιμελήθηκε ο Πλακίδας Γεώργιος.
 • Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τους Βενούτσου Μαριάννα και Κεκροπούλου Μαρία.DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him