Διαγώνισμα Λατινικῶν ΣΤ’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)


Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(ΚΕΦ. 29-34)


Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.
«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat».Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit.
Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.
Μονάδες 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
 • Domi: αφαιρετική ενικού 
 • satis: συγκριτικός βαθμός 
 • talium, quanto: γενική ενικού ίδιου γένους 
 • mentem: γενική πληθυντικού singularis proelii: ονομαστική πληθυντικού 
 • virtute: αιτιατική ενικού 
 • viribus: αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού 
 • certamen: ονομαστική πληθυντικού 
 • dextram: συγκριτικός και υπερθετικός στην ίδια πτώση, γένος και αριθμό 
 • deis: κλητική ενικού 
Μονάδες 15 
Β2. 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπ΄όψιν το υποκείμενο των ρηματικών τύπων στο κείμενο): 
 • didicit: απαρέμφατο ενεστώτα 
 • attulit: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή venit: αιτιατική γερουνδίου 
 • Congrediamur: απαρέμφατο μέλλοντα και β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα 
 • cernatur: ίδιο πρόσωπο υποτακτικής παρακειμένου 
 • pugnandi: απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή 
 • confisus: β΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 
 • ruit: ίδιο πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα 
 • transfixit: αφαιρετική ενικού, αρσενικού γένους, μετοχής μέλλοντα reserari, intromitti: απαρέμφατο παρακειμένου 
 • posuissent: αφαιρετική σουπίνου
 • reverterunt: απαρέμφατο μέλλοντα 
Μονάδες 15 
Γ1α. 
sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit: να μετατρέψετε τη σύνταξη της πρότασης στην παθητική φωνή. 
Μονάδες 4 
Γ1β. Να αναλυθούν οι μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις: 
β1. Audita salutatione (Caesar dixit): να αναλυθεί σε δευτερεύουσες προτάσεις εισαγόμενες με τον ιστορικό διηγηματικό cum και με το postquam. 
Μονάδες 2 
β2 confisus (adulescens ruit): να αναλυθεί σε δευτερεύουσες προτάσεις που να εκφράζουν το πραγματικό, το υποκειμενικό και το αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας. 
Μονάδες 3 
Γ1γ. 
Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit.: 
γι. Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή. 
Μονάδες 1,5 
γιι. Να τρέψετε την παθητική απαρεμφατική σύνταξη σε ενεργητική. 
Μονάδες 2,5 
Γ1δ. 
hoste: να δηλώσετε τον ίδιο συντακτικό τύπο με άλλο τρόπο. 
Μονάδες 2 
Γ2α. 
in certamen ruit: να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους (certo1). 
Μονάδες 9 
Γ2β. ut singularis proelii eventu cernatur: να αναγνωρίσετε συντακτικά την πρόταση. 
Μονάδες 5 
Γ2γ. Να αντικαταστήσετε το domum (reverterunt) με τον σωστό τύπο του ουσιαστικού Roma. 
Μονάδα 1

Καλή επιτυχία


Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(ΚΕΦ. 29-34)

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επιτέλους το κοράκι έμαθε τον χαιρετισμό και ο παπουτσής θέλοντας να κερδίσει χρήματα, το έφερε στον Καίσαρα. Όταν άκουσε τον χαιρετισμό, ο Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε το κοράκι θυμήθηκε (ή: τότε ήρθαν στο νου του κορακιού) τα λόγια του αφεντικού του: «Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα το λάδι και τον κόπο μου)». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί για τόσο (μεγάλο ποσό), για όσο δεν είχε αγοράσει κανένα (πουλί) μέχρι τότε. ………………………………………………………………………………………………………………….. «Ας μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της μονομαχίας πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνά τον Ρωμαίο σε ανδρεία». Τότε ο νεαρός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παρακινημένος από την επιθυμία του για μάχη, όρμησε στον αγώνα αντίθετα με την διαταγή του υπάτου· και γενναιότερος από τον εχθρό, τον διαπέρασε με το δόρυ και τον γύμνωσε από τα όπλα. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Όταν οι δούλοι μετέφεραν αυτά στον Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοιχθούν οι πόρτες και να μπουν αυτοί μέσα (να ανοίξουν τις πόρτες και να τους οδηγήσουν/βάλουν μέσα). Οι ληστές προσκύνησαν τις παραστάδες της πόρτας σαν ιερό ναό και φίλησαν με πάθος το δεξί χέρι του Σκιπίωνα. Αφού άφησαν μπροστά στην είσοδο δώρα, τα οποία οι άνθρωποι συνηθίζουν να προσφέρουν στους αθάνατους θεούς, επέστρεψαν στην πατρίδα (τους).
(Μονάδες 40)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1.
 • Domi: domo
 • satis: satius
 • talium, quanto: talis, quanti
 • mentem: mentium
 • singularis proelii: singularia proelia
 • virtute: virtutem
 • viribus: vim, virium
 • certamen: certamina
 • dextram: dexteriorem, dextimam
 • deis: deus, dive
(Μονάδες 15)

Β2.
 • didicit: discere
 • attulit: affer (adfer), affereris (adfereris)
 • venit: veniendum
 • Congrediamur: congressuros esse, congrederis
 • cernatur: conspectum sit (σε ουδέτερο γένος η μετοχή επειδή το ρήμα είναι απρόσωπο)
 • pugnandi: pugnavisse
 • confisus: confiditote
 • ruit: ruiturus sit
 • transfixit: transfixuro
 • reserari, intromitti: reseratas esse, intromissos esse
 • posuissent: positu
 • reverterunt: reversuros esse
(Μονάδες 15)

Γ1α.
a sutore, cupido pecuniae, is Caesari allatus est.
(Μονάδες4)

Γ1β.
β1. Cum (Caesar) salutationem audivisset // Postquam (Caesar) salutationem audivit/audiverat.
(Μονάδες 2)
β2. Quod (adulescens) confisus erat (est) (αντικειμενική αιτιολογία) Quod (adulescens) confisus esset (υποκειμενική αιτιολογία) Cum (adulescens) confisus esset (η αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας)
(Μονάδες 3)

Γ1γ. γι. His a domesticis Scipioni relatis, is fores reserari eosque intromitti iussit.
(Μονάδες 1,5)

γιι. is domesticos fores reserare eosque intromittere iussit.
(Μονάδες 2,5)

Γ1δ.
Quam hostis
(Μονάδες 2)

Γ2α.
 • certatum
 • causā/gratiā certandi
 • ad/in certandum
 • ut (adulescens) certaret
 • qui certaret
(Μονάδες 9)

Γ2β.
ut singularis proelii eventu cernatur: δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το Congrediamur. Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο υt επειδή είναι καταφατική˙ εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο σκοπός είναι μια καθαρά υποκειμενική κατάσταση, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (cernatur), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (congrediamur) και αναφέρεται στο παρόν/μέλλον. Παρατηρείται ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων: ο σκοπός είναι δηλ. ιδωμένος τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή, συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση, και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής του.
(Μονάδες 5)

Γ2γ.
Romam
(Μονάδα 1)

 • Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Αργυροπούλου Μαρία και Πλακίδας Γεώργιος.
 • Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τους Βενούτσου Μαριάννα και Κεκροπούλου ΜαρίαDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him