Υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2012-2013

AΔΑ: ΒΕΖΩ9-8Μ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----

                     
                              ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
                             Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
                    Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μαρούσι,27 -3-2013

                 ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

                                      ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.41455/ Γ7           
                                                            -----
Βαθ. Προτερ.  ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι, Τ.Κ. 15180
Πληροφορίες :  ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλέφωνο      :  210-3442212       
Fax                   :  210-3443013ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣ:      ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το    
                                                  σχολικό έτος 2012-2013»
                                                                                                                                                
  Έχοντας  υπ’  όψη :
1.             Την Υ.Α. 24136/Γ7 21-2-2013   (ΦΕΚ 524/2013 τ. Β΄)  «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012-2013»
2.             Τις με αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013  Αποφάσεις Ένταξης στους ΑΠ1, 2 και 3 αντίστοιχα των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – ΑΠ1», «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 - ΑΠ2» και «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
3.             Την Υ.Α. 102668/Δ2/ 7-9-2012 με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 … με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2012-2013», όπως ισχύει.

4.             Την Υ.Α. 113682/Δ2/25-9-2013 με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ06, … με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2012-2013», όπως ισχύει.
 Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.), η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Αγωγής στο Γυμνάσιο, καλούνται:
Όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) από 28 ΜΑΡΤΙΟΥ έως και 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, να δεχθούν αιτήσεις  ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μία μόνο  Δ.Δ.Ε της επιλογής τους  για ένα συγκεκριμένο Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.)
Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ε.Δ. -ανά ειδικότητα και Σ.Κ.Ε.Δ.- θα καθορίζεται από την σειρά κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες.
Τόσο ο πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ.( ο οποίος είναι επισυναπτόμενος στην παρούσα εγκύκλιο) όσο και οι πίνακες με την σειρά κατάταξης των υποψηφίων  ανά ειδικότητα και Σ.Κ.Ε.Δ.  θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο στην κάθε Δ.Δ.Ε. καθώς και στις ιστοσελίδες τους.
Σε κάθε ΔΔΕ, με την έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, αποστέλλεται αλφαβητική κατάσταση (ηλεκτρονικό αρχείο excel) των εκπαιδευτικών των κλάδων: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06 και των ειδικοτήτων: ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, που είναι εγγεγραμμένοι και διαθέσιμοι για πρόσληψη στους ισχύοντες, κατά κλάδο και ειδικότητα, Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, σχολικού έτους 2012-2013. Ως διαθέσιμοι νοούνται οι εγγεγραμμένοι στους ισχύοντες κυρωμένους Πίνακες, οι οποίοι δεν έχουν κληθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
Οι κατά τόπους Δ.Δ.Ε., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, συμπληρώνουν στο ηλεκτρονικό αρχείο τα πεδία «Αρ. πρωτοκόλλου Αίτησης» και «ΣΚΕΔ Προτίμησης» των υποψηφίων για τα ΣΚΕΔ υπαγωγής τους.
Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η κάθε Δ.Δ.Ε. αποστέλλει το ηλεκτρονικό αρχείο στο mail: oikpds@ minedu.gov.gr (Δ/ΝΣΗ ΣΕΠΕΔ-ΤΜΗΜΑ Ε΄ΠΔΣ ΚΑΙ ΕΔ)

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων, αποστέλλεται στο mail κάθε Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο των αιτούντων της οικείας Δ.Δ.Ε. ταξινομημένο κατά ΣΚΕΔ, κατά εκπαιδευτικό κλάδο και ειδικότητα και κατά σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον αντίστοιχο Ενιαίο Πίνακα Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας.
Η πρόσληψη ,η τοποθέτηση των διδασκόντων γίνεται ανά  ΣΚΕΔ προτίμησης και  κατά εκπαιδευτικό κλάδο  με απόφαση του Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε., βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους αντίστοιχους Πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 24136/Γ7 21-2-2013 (ΦΕΚ 524/2013 τ. Β΄)  «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012-2013»  μετά και από τελικό έλεγχο από την οικεία Δ.Δ.Ε.
Σε όσα ΣΚΕΔ  δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψηφίων κάποιας ειδικότητας,  από τις αναφερόμενες στην Υ.Α. της Ε.Δ., τότε ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε  δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις.
Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Επισυνάπτονται : 1. Οι πίνακες (και σε ηλεκτρονική μορφή), 2. Ο τύπος  αίτησης που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι 3. Πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ

                                                                          Ο   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

     ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                               
                                           ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ                       

                                       
  Επισυναπτόμενα:
1)       ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

2)       ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΚΕΔ

3)       ΠΙΝΑΚΕΣ

Εσωτ. Διανομή:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφείο  Γεν. Γραμματέα
5) Δ/νση ΣΕΠΕΔ (Τμήμα  Ε΄:Π.Δ.Σ. κ Ε.Δ.)
6) Δ/νση Σπουδών Δ/βαθμιας
7) Δ/νση Προσωπικού Δ/βαθμιας
8) ΕΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  2. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  3. ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕΣΩ Δ.Δ.Ε)


 ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ / ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ


ΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


ΣΧΟΛΕΙΑ-ΚΑΙ-ΩΡΕΣ-ΑΝΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ(1) by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him