Η βασιλεία της εικόνος
του
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου

επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου
ΕΙΔΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ! ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ... 3D!
(επ’ αφορμή της προωθήσεως της τρισδιαστάτου εικόνος)Ἡ κατάσταση αὐτὴ μᾶς θυμίζει αὐτὸ ποὺ ἔγραφε τὴ δεκαετία τοῦ ʼ30 ὁ Ἄρθουρ Κέστλερ. Ὅ τι δηλαδὴ οἱ τεχνολογικὲς ἐπαναστάσεις προηγοῦνται τῶν κοινωνικῶν ἐξελίξεων, ἡ δὲ κοινωνία ἐξετάζει πῶς θὰ... προσαρμοστεῖ σʼ αὐτές! Γιὰ παράδειγμα πρῶτα ἀνακαλύφθηκε τὸ αὐτοκίνητο κι ὕστερα ἔγινε ἀντιληπτὸ ὅτι πρέπει νὰ γίνουν οἱ αὐτοκινητόδρομοι, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ πρέπει συνεχῶς νὰ ἐκσυγχρονίζονται...
Στὴν λογικὴ αὐτὴ κινεῖται ἡ «Ν. Ἐποχὴ» ποὺ ὅλο καὶ κάτι τέτοια θέτει, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὶς δικές της λεωφόρους ἢ καλύτερα ἀτραπούς; Εἶναι ἀλήθεια πώς, ὁ,τιδήποτε συμβαίνει σήμερα, κινεῖται στὸ ἑξῆς δίπολο: Ἀπὸ τὴ μία εἶναι σχεδιασμένο κι ἐξυπηρετεῖ τοὺς καταχθόνιους σκοποὺς τῆς «Ν. Ἐποχῆς» καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἀπʼ τὴν ἄλλη ἐξυπηρετεῖ ἄκρως τὰ συμφέροντα τῶν πολυεθνικῶν, δηλαδὴ χρησιμοποιεῖται ἀπολύτως ἡ παγκοσμιοποίηση γιὰ τὸ πέρασμα στὴν κοινωνία αὐτῶν, ποὺ ἔχουν ἀποφασιστεῖ!
Σαφῶς ὁ ἀγώνας δὲν γίνεται μόνο γιὰ τὰ χρήματα. Γίνεται καὶ γιὰ τὶς ψυχές μας, μʼ ἐκεῖνο τὸ ἐπιχειρούμενο μπόλιασμά μας μὲ τὶς ἀντιλήψεις της, μὲ τὸ νὰ τρεφόμαστε μʼ ἐκεῖνο τὸ διεφθαρμένο της γάλα, τὸ ἀποκρυφιστικό, τὸ παγανιστικό, τὸ εἰδωλολατρικό, τὸ δαιμονικό, μὲ τὸ νὰ μυούμαστε σʼ ὅλον αὐτὸ τὸν τόσο ἀπαίσιο κόσμο. Καὶ τώρα βρῆκαν καὶ τὴν τρισδιάστατη τεχνολογία, γιὰ νὰ τὰ ἐπιτύχουν ἀκόμη καλύτερα ὅλα αὐτά.

* * *

Λοιπόν, εἶναι ὄντως πολὺ σημαντικὸ νὰ δοῦμε, πέραν ἀπʼ αὐτὰ τὰ
φαντασμαγορικά τῆς 3D τεχνολογίας, ποὺ ἀποβλέπουν μʼ αὐτὴ τὴν
προσθήκη τῆς τρίτης διάστασης στὸ θέαμα καὶ τὶς εἰκόνες. Ἐξάλλου αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ οὐσία. Τὸ πρῶτο ποὺ ἔχουμε νὰ ποῦμε εἶναι ὅτι καὶ οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ἀφοροῦν τὸ θέαμα, ἀναφέρονται στὴν
εἰκόνα.  Τὸ προηγούμενο μεγάλο κύμα τῶν ἀλλαγῶν, ἦταν ἐκεῖ στὶς ἀρχὲς τὶς δεκαετίας τοῦ ʼ90 μὲ τὴν λεγόμενη «ἀπελευθέρωση τῶν ΜΜΕ», ὅπου τότε τί εἴδαμε; Μεγάλες πολυεθνικὲς νὰ ἐξαγοράζουν μικρότερες ἑταιρεῖες καὶ κολοσσοὶ νὰ συγχωνεύονται μὲ κολοσσούς, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ παγκόσμια ἀγορὰ νὰ ἐλέγχεται σήμερα ἀπὸ τὴν  Time Warner καὶ τὴν  Walt Disney. Ἔτσι προέκυψαν στὴ συνέχεια φαινόμενα ὅπως ὁ Χάρι Πότερ μὲ τὴν τεράστια ἀπήχηση στὸ κοινό. Αὐτὸν ποὺ τὸν ἀνέλαβε μὲ τοὺς ἐκδοτικούς της οἴκους, τὰ τηλεοπτικά της κανάλια, τὰ κινηματογραφικά της στούντιο κ.λπ. ἡ Time Warner!
Ἂς σημειωθεῖ ὅτι τὸ θέαμα εἶχε ἀνέκαθεν τὴν πρώτη θέση στὴν ψυχαγωγία καὶ τὰ λοιπὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ ἀνθρώπου. Σήμερα ὅταν λέμε θέαμα, οὐσιαστικὰ μιλᾶμε γιὰ τὸ ἠλεκτρονικό.
Αὐτὴ ἡ κατάληξη δὲν εἶναι τυχαία. Ἀπʼ τὴ μία εἶναι γνωστὸ πὼς τὸ θέαμα γενικά, θέλγει καὶ συγκινεῖ κάθε ἀνθρώπινη ψυχή. Γιʼ αὐτὸ καὶ ἡ ἐπίδρασή του στὸν ἄνθρωπο εἶναι βαθύτατη. Διαμορφώνει πολὺ εὔκολα τόσο τὸν ἀτομικὸ ὅσο καὶ τὸν κοινωνικὸ χαρακτήρα, ἐπιδρώντας πάνω του καθοριστικά. Ἀπʼ τὴν ἄλλη, ἡ λεγόμενη «μαγεία» τῆς ἠλεκτρονικῆς εἰκόνας, εἶναι μοναδικὰ σαγηνευτικὴ καὶ καταλυτική. Ἔτσι, δὲν ἔκανε τίποτʼ ἄλλο τελικὰ ἡ «διεθνὴς τῶν πονηρῶν», ἀπʼ τὸ νὰ ταυτίσει τὸ θέαμα μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ εἰκόνα, ὑποκαθιστώντας ὁ,τιδήποτε ἄλλο, μεταβάλλοντάς το κατʼ οὐσίαν σὲ ἠλεκτρονικό!
Τὸ ἠλεκτρονικὸ θέαμα, μʼ ὅποιο μέσο κι ἂν ἐκφράζεται, ὁπωσδήποτε θέλγει καὶ συγκινεῖ, ἀφυπνίζει τὰ ἔνστικτα, διεγείρει τὰ αἰσθήματα, παρασύρει, δρᾶ ἀκόμη καὶ ὑποσυνείδητα, ὑποβάλλει καὶ περνᾶ στὸ νοῦ, τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν ψυχὴ μας ὁ,τιδήποτε θελήσει! Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ψυχαγωγίας, κατάντησε νὰ κατευθύνει καὶ νὰ καθοδηγεῖ τὰ πλήθη, ἰδιαίτερα δὲ τὴ νέα γενιά!
Ἡ γοητεία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ θεάματος ἐπιπλέον, δημιουργεῖ ἐξάρτηση καὶ παθητικὴ προσκόλληση, ἀδρανοποιεῖ τὸν ἐγκέφαλο, μειώνει τὴν κρίση καὶ τὴν κριτικὴ ἀντίληψη, συρρικνώνει τὴ φαντασία, τὴ σκέψη καὶ τὴ βούληση, ἀποπροσανατολίζει καὶ διαστρεβλώνει τὴν πραγματικότητα, σερβίρει ἕτοιμες ἰδέες καὶ διαμορφώνει τὴ σκέψη, μειώνει τὸν ἔλεγχο ἀντίδρασης, δημιουργεῖ ἄτομα μοναχικά, ἐγωκεντρικὰ καὶ ἄβουλα, κλέβει ἀπολύτως τὸν ἐλεύθερο χρόνο, ἀφαιρεῖ ἀκόμη καὶ αὐτὴ τὴν κίνηση (ἢ κινητικότητα) καὶ τὴ διάθεση γιὰ δράση καὶ ζωή, μαραίνει τὴ δημιουργικότητα, περιορίζει ἢ καὶ ἐξαφανίζει τὸ διάλογο καὶ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν συνάνθρωπο καὶ γενικά μᾶς βγάζει ἀπʼ τὸν κόσμο τῆς πραγματικότητας καὶ μᾶς εἰσάγει στὶς δικές του «πραγματικότητες»!
Ποιὲς «πραγματικότητες»; Μιλᾶμε γιὰ τὶς «πραγματικότητες» τῆς διαφθορᾶς, τῆς ἠθικῆς κατάπτωσης, τοῦ ἐρωτισμοῦ, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῶν θρίλερ, τοῦ τρόμου, τῆς βίας καὶ τῆς ἀπανθρωπιᾶς (ποὺ εἶναι καὶ τὰ... μεγάλα θέματα τοῦ ἐν λόγῳ θεάματος), δηλαδὴ τὶς «πραγματικότητες» τῆς «Νέας Ἐποχῆς» γενικά, ποὺ ἀσφαλῶς δὲν ἔχουν καμμιὰ ἀπολύτως σχέση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ὀρθόδοξο τρόπο ζωῆς.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ 9/10 τῶν γνώσεων, εἰσάγονται στὸν ἐσωτερικό μας κόσμο μὲ τὰ μάτια. Γι ̓αὐτὸ καὶ μία παροιμία λέει: «Ἄλλο τὰ λεγόμενα κι ἄλλο τὰ βλεπόμενα». Τονίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης: «Φύλαξε πολὺ τὴν ὅρασή σου, διότι ἡ αἴσθηση αὐτὴ εἶναι πολὺ λεπτὴ καὶ γιʼ αὐτὸ δίνει περισσότερες γνώσεις. Κι ἐπειδὴ δίνει περισσότερες γνώσεις ὁ νοῦς τὴν ἐπιθυμεῖ περισσότερο. Κι ἐπειδὴ τὴν ἐπιθυμεῖ περισσότερο γι ̓ αὐτὸ καὶ ζωγραφίζει τὶς εἰκόνες της βαθύτερα, πιὸ ἔντονα στὴ φαντασία. Κι ἀφοῦ τυπώνονται ἐντονότερα, γι ̓ αὐτὸ καὶ μὲ περισσότερη δυσκολία ἐξαλείφονται. Γι ̓ αὐτὸ καὶ οἱ ἱεροὶ θεολόγοι καὶ ὅλοι οἱ νηπτικοὶ Πατέρες συμφωνοῦν ὅτι ἡ ὅραση βλέπει τὰ ὁρατὰ πράγματα μὲ τρόπο ὑποστατικὸ».
Νὰ γιατί ὁ Χριστὸς μᾶς τόνισε τοῦτο: «Τὸ λυχνάρι τοῦ σώματος εἶναι ὁ ὀφθαλμός. Ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου εἶναι ὑγιής, ὅλο τὸ σῶμα σου θὰ εἶναι φωτεινό. Ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου εἶναι πονηρός, ὅλο τὸ σῶμα σου θὰ εἶναι σκοτεινὸ»
(Ματθ. στ,22).
Δὲν εἶναι τυχαῖο τοῦτος ὁ λόγος τοῦ Λένιν: « Ἂν θέλετε νʼ ἀλλάξετε τὸν τρόπο σκέπτεσθαι τοῦ κόσμου, μπορεῖτε νὰ τὸ ἐπιτύχετε μὲ τὸν κινηματογράφο».  Ἆραγε τί θὰ ἔλεγε καὶ γιὰ τὸ ἐν γένει ἠλεκτρονικὸ θέαμα; Ἀλλὰ κι αὐτὸς ὁ Τ. Ἔντισον, ὁ ἐφευρέτης του, εἶχε πεῖ πρὸς τοὺς παραγωγοὺς καὶ τοὺς ἐπιχειρηματίες ταινιῶν τὸ 1924: « Πιστεύω, ὅπως καὶ πάντοτε πίστευα, ὅτι κατέχετε τὸ ἰσχυρότερο ὄργανο στὸν κόσμο γιὰ τὸ καλὸ καὶ γιὰ τὸ κακὸ». Συνεπῶς, ὅποιος ἐλέγχει τὴν ἠλεκτρονικὴ εἰκόνα, σαφῶς ἐλέγχει τὸν κόσμον ὅλο, ἰδιαίτερα δὲ τὴν παγκόσμια νεολαία, τὴν προσωπικότητα, τὸν νοῦ καὶ τὴν ψυχή της!
Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ποὺ τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι σήμερα, εἶναι
πλήρως ἐγκλωβισμένοι σʼ αὐτήν! Βρίσκονται ὅλο καὶ πιὸ πολὺ μπροστὰ σὲ μία ἠλεκτρονικὴ ὀθόνη (τῆς τηλεόρασης, τοῦ κομπιοῦτερ, τοῦ βίντεο, τοῦ internet, τοῦ game boy ,τοῦ κινηματογράφου, τοῦ play station, ἀκόμη δὲ καὶ τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου) μέσῳ τῶν ὁποίων ἐνημερώνονται, παίζουν, ἀνταλλάσσουν πληροφορίες, σκέπτονται, διασκεδάζουν, «κινοῦνται» καὶ δροῦν, ἀφιερώνοντας σ̓  αὐτὰ ἀκόμη καὶ τὸ σύνολο τοῦ ἐλεύθερου χρόνου τους! Μία κατάσταση ἄκρως ἀπογοητευτική, ἀλλὰ καὶ ἀνησυχητική, μὲ πλῆθος ἐπιπτώσεων στὴν προσωπικότητα, τὸν χαρακτήρα, τὴν ψυχοσύνθεση, τὴν ἐπικοινωνία τους μὲ τοὺς ἄλλους, ἀκόμη δὲ καὶ σ αὐτὴ τὴν ὑγεία τους!
Σήμερα ἔχουν γίνει φοβερὰ πράγματα ἐπʼ αὐτοῦ, καὶ μάλιστα κατὰ πολὺ μελετημένο καὶ ὀργανωμένο τρόπο, ὅπως:  – Τὸ θέαμα εἶναι πλέον ἡ μεγαλύτερη ἐπιχείρηση στὸν κόσμο, μετὰ τὸν τουρισμό!  Ἐλέγχεται ἀπὸ ἐλάχιστες πολυεθνικὲς, ποὺ ὅλο καὶ λιγοστεύουν!  Εἶναι σαφῶς ὁμογενοποιημένο καὶ γιʼ αὐτὸ Ἀμερικανικό! Αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει τὰ ἠλεκτρονικὰ ΜΜΕ εἶναι οἱ θεαματικότητες καὶ τίποτʼ ἄλλο! Καμιὰ πολυεθνικὴ δὲν ἔχει κανενὸς εἴδους εὐαισθησία. Τὸ μόνο ποὺ τὶς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ κυριαρχία καὶ τὸ κέρδος καὶ τὰ πάντα ἔχουν ὀργανωθεῖ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση! Συνεπῶς δὲν ὑπάρχει καμμία περίπτωση ἀπὸ τὰ διεθνῆ ΜΜΕ καὶ ὅσα ἄλλα τοὺς μιμοῦνται, νὰ προκύψουν προγράμματα ἢ προϊόντα ἤθους, πνευματικότητας καὶ κύρους. Αὐτὴ εἶναι ἡ καθαρὴ ἀλήθεια στὸ θέμα. Κι ὁ θεατής, ἐθισμένος σὰν ναρκομανὴς ἢ ἀλκοολικὸς στὸ θέαμα...Θὰ τὸ παρακολουθεῖ ὅποιο καὶ νὰ εἶναι! Θὰ ἐπιλέγει τὸ ὑποτιθέμενο «καλύτερο» μέσα ἀπʼ τὸν σκουπιδότοπο, ποὺ τοῦ προσφέρεται! Ἢ καὶ Θὰ ἀναζητᾶ τὸ χειρότερο καὶ γιὰ νὰ αἰσθανθεῖ κάτι διαφορετικὸ κάθε φορά, μίας καὶ συνήθισε αὐτὸ ποὺ βλέπει!
Ναί, δὲν εἶναι καθόλου τυχαία ἡ διαρκὴς ὑποβάθμιση τῆς ποιότητας καὶ τῆς ἀξίας τοῦ θεάματος, ὁ περιορισμὸς τῶν θεμάτων του (ἄλλο μεγάλο κεφάλαιο κι αὐτό!), ἡ ἄνευ προηγουμένου πληκτικὴ καὶ χωρὶς ἀνώτερες ἐμπνεύσεις ὁμοιομορφία! Κι ὅλα αὐτά, παρὰ τὸ πλῆθος τῶν μέσων, ποὺ τὸ μεταδίδουν. Ναί, εἶναι φοβερὴ αὐτὴ «ἡ μονοφωνία τῆς πολυφωνίας», αὐτὸ τὸ οἰκτρὸ ἀποτέλεσμα τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς «Ν. Ἐποχῆς». Ὁ γνωστὸς Ἀμερικανὸς καθηγητὴς Νόαμ Τσόμσκι τὴν ἔχει ἀποκαλέσει «ὁλοκληρωτικὴ κουλτούρα»!  Ἀκριβῶς σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν τόσο συγκεκριμένη κατάσταση, ἔρχεται νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ τρισδιάστατη τεχνολογία. Γιὰ νὰ κάνει τί; Μὰ γιὰ νὰ ἀνεβάσει τὶς θεαματικότητες καὶ νὰ μᾶς ἐγκλωβίσει ἀκόμη πιὸ πολὺ στὴν ἠλεκτρονικὴ εἰκόνα καὶ περισσότερο στα πολὺ συγκεκριμένα θέματά της. Τὰ θέματα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα θὰ ζοῦμε ὅσο γίνεται μὲ τὸν
πλέον ἔντονο καὶ παραστατικὸ τρόπο.
Διάβασα σὲ μία ἱστοσελίδα: «Δυστυχῶς καταναλίσκεται τόση ἐνέργεια γιὰ ἕνα ἄχρηστο προϊὸν σὰν τὴν τηλεόραση. Ὅσο πιὸ μπροστὰ πηγαίνουν ἀπὸ τεχνολογικῆς πλευρᾶς οἱ ὀθόνες, τόσο πιὸ σκοταδιστικὸ γίνεται τὸ περιεχόμενο»! Σοφότατο! Γιατί μέσα ἀπʼ ὅλο αὐτὸ τὸ θαῦμα τῆς τεχνικῆς, περνοῦν καλύτερα ὅλα τὰ ἄχρηστα καὶ τόσο μολυσμένα σκουπίδια τους! Λένε οἱ θιασῶτες τῆς ἐν λόγῳ τεχνολογίας: «Σʼ αὐτὸ ποντάρει ἡ 3D τεχνολογία: Νὰ ζεῖς τὴν ἐμπειρία σὰν νὰ εἶσαι ἐσὺ ὁ πρωταγωνιστής»! Ἀλλὰ ποιὰ ἐμπειρία ἆραγε; Τῆς βίας, τοῦ τρόμου, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τοῦ θρίλερ, τοῦ ἐρωτισμοῦ κ.λπ., πού μᾶς προβάλλουν τόσο πολὺ μὲ τὶς ταινίες τους; Ἀκριβῶς ἐδῶ βρίσκεται καὶ τὸ πρόβλημα μὲ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς τεχνολογίας αὐτῆς στὴ ζωή μας. Μὴ ξεχνοῦμε πὼς οἱ πρῶτες 3D ταινίες ἦταν ταινίες τρόμου, καὶ τώρα τὸ νέο 3D κύμα ξεκίνησε μὲ τὸ ἀποκρυφιστικὸ «Avatar»!
«Τὸ μέλλον τοῦ gaming – λέει – εἶναι στὶς τρεῖς διαστάσεις». Σὲ καμιὰ περίπτωση ὅμως δὲν εἶναι καὶ τῶν gamers, οἱ ὁποῖοι μὲ αὐτὸ πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ ἔχουν μέλλον; Οἱ εἰδικοὶ λένε πὼς «τὸ τρισδιάστατο θέλει ἀπόλυτο σκοτάδι». Μήπως τὸ σκοτάδι στὴ ζωή μας; Ἤδη, ὅπως διαβάζουμε στὸν τύπο, σπεύδουν νὰ γυρίσουν σὲ
3D ταινίες τρόμου καὶ θρίλερ, ἀποκρυφισμοῦ καὶ μαγείας, μυθολογικῶν θεοτήτων (ὅπως τοῦ Σκανδιναβοῦ Θόρ), ὡς καὶ πορνὸ ἀκόμη! Καὶ τί νὰ τὴν κάνει κανεὶς τὴν...πρόοδο αὐτὴ τῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία πράγματι ἔρχεται, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ τελικὰ, γιὰ νὰ φέρει τὸ σκοτάδι καὶ τὸ βοῦρκο στὴ ζωή μας καὶ νὰ μᾶς βυθίσει στὸν ὄλεθρο καὶ τὴ διαφθορὰ καὶ μάλιστα μὲ τὶς πλέον ἐντυπωσιακὲς διαδικασίες; Διάβασα κάπου γιὰ κάποιον σκηνοθέτη νὰ ὁραματίζεται τί; Νὰ φτιάξει μὲ τὴν 3D τεχνολογία «γνήσιες ταινίες ἀτμοσφαιρικοῦ τρόμου»! Καὶ κάτι ἀκόμη. Σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικοὺς ἡ 3D τεχνολογία «σὲ κάνει νὰ βυθίζεσαι στὴν ὀθόνη» καὶ «ἀπορροφᾶ τὸν θεατὴ μὲ ἕνα πρωτοφανῆ τρόπο». Καὶ τί φοβερὸ νὰ βυθίζεται καὶ νὰ ἀπορροφᾶται κανεὶς σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ βοῦρκο!
Συμπέρασμα. Λέγεται πὼς ἡ πτώση τῶν εἰσιτηρίων στοὺς κινηματογράφους παγκοσμίως εἶναι τῆς τάξης τοῦ 40%! Οἱ πολυεθνικὲς εἶδαν τὸ μέλλον γιὰ ἀνάκαμψη μὲ τὴ 3D (καὶ αὔριο μὲ τὴν ἐπερχόμενη 4D !) τεχνολογία. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ «διεθνὴς τῶν πονηρῶν» (ἡ ἀποκαλούμενη «Νέα Ἐποχὴ») μὲ τὴν περαιτέρω καὶ πιὸ...θεαματικὴ προώθηση τῆς διαφθορᾶς μέσα ἀπʼ τὸ νέο τεχνολογικὸ αὐτὸ ἐπίτευγμα. Ἆραγε ἐμεῖςτί προοπτικὲς ἔχουμε μέσα ἀπʼ αὐτὸ τό... μέλλον;


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him