Πρός ἄθρησκον παιδείαν
τοῦ
κ. Νικολάου ̓Ιω. Σωτηροπούλου,
Θεολόγου
 
επιμελεία
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου

 

 

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ συναίσθημα εἶνε ἔμφυτο. Τὸ φύτευσε μέσα μας ̓Εκεῖνος, ὁ ὁποῖος μᾶς δημιούργησε, μᾶς ἔφερε ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρξι, καὶ μᾶς προίκισε μὲ ὅλα τὰ καλά. Πᾶς ἄνθρωπος ἐκ φύσεως εἶνε ὂν θρησκευτικό. Θρησκεύει, ἀνατείνει πρὸς τὸ Θεῖον. ̓Αλλὰ θὰ εἰπῇ κάποιος· ̔Υπάρχουν καὶ ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι. Βεβαίως ὑπάρχουν. ̓Αλλὰ καὶ αὐτοὶ ἀρχικῶς ἦταν θρησκευτικοὶ ἄνθρωποι. ῎Επειτα ἔγιναν ἄθρησκοι. Διότι ὁ Σατανᾶς ὑπέβαλε σ ̓ αὐτοὺς τὴν ἰδέα, ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. Καὶ αὐτοὶ ἀπὸ ὑπερηφάνεια, ἡ ὁποία εἶνε ἄνοια, καὶ ἀπὸ ἀπρόσεκτη καὶ διεστραμμένη ζωὴ ξερρίζωσαν ἀπὸ μέσα τους τὸ ἔμφυτο θρησκευτικὸ συναίσθημα καὶ κατάντησαν ἄθεοι.
῞Οπως ἀπὸ ἠθικῆς πλευρᾶς πολλοὶ ἀπὸ τὸ κατὰ φύσιν κατάντησαν στὸ παρὰ φύσιν, ἔτσι καὶ ἀπὸ θρησκευτικῆς πλευρᾶς πολλοὶ ἀπὸ τὸ κατὰ φύσιν κατάντησαν στὸ παρὰ φύσιν. Οἱ ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι εἶνε τερατώδεις ὑπάρξεις, τὰ μεγαλύτερα τέρατα τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντές μας ἔχουν φθάσει στὸ παρὰ φύσιν κατάντημα νὰ εἶνε ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι. Δεδηλωμένοι ἄθεοι. Καὶ θεωροῦν τὴν ἀθεΐα τους προοδευτικότητα! ῞Ενας μάλιστα ἀπ ̓ αὐτούς, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Κόμματος τῆς μείζονος ἀντιπολιτεύσεως, φιλοδοξεῖ νὰ γίνῃ καὶ κυβερνήτης τῆς ̔Ελλάδος. Καὶ εἶνε πολὺ πιθανὸν νὰ γίνῃ, ὥστε ὁ ἀποστάτης ἀπὸ τὸ Θεὸ ̔Ελληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος τώρα τιμωρεῖται μὲ μεγάλη καὶ δεινὴ κρίσι, στὸ μέλλον νὰ τιμωρηθῇ περισσότερο. Μὴ γένοιτο, Κύριε!
̓Επειδὴ πολιτικοὶ ἄρχοντές μας εἶνε ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι, ἔστω καὶ ἂν δὲν δηλώνουν ὅλοι τὴν ἀθεΐα τους, ὑπείκουν δὲ σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις, καὶ ἄλλοι δὲ παράγοντες αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀκόμη καὶ θεολόγοι μὲ ράσα καὶ χωρὶς ράσα, κατ ̓ οὐσίαν εἶνε ἄπιστοι, γι ̓ αὐτὸ ἡ Θρησκεία μας, καίτοι κατωχυρωμένη ἀπὸ τὸ ̔Ελληνικὸ Σύνταγμα, περιφρονεῖται, περιθωριοποιεῖται, ἀντιπαθεῖται καὶ πολυτρόπως πολεμεῖται.
Δὲν εἶνε ὑπερβολὴ ὁ λόγος, ὅτι στοὺς ἐσχάτους τούτους καὶ χαλεποὺς καιροὺς ἐπιχειρεῖται ἀποχριστιάνισι τοῦ ̔Ελληνικοῦ λαοῦ (καθὼς καὶ ἀφελληνισμός). Οἱ ἀποδείξεις εἶνε πολλές. Μία δὲ ἀπόδειξι εἶνε καὶ αὐτή, ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολικὰ βιβλία ἐν πολλοῖς περιέχεται κατὰ τρόπο ἐμπαικτικὸ τῆς Θρησκείας μας. Φρίττει καὶ ἐξεγείρεται τὸ πνεῦμα τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο παρουσιάζονται τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς Πίστεως στὰ σχολικὰ βιβλία. ̓Επιχειρεῖται δὲ καὶ τοῦτο, ἡ μεταβολὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ὁμολογιακὸ σὲ θρησκειολογικό. Λίγα λόγια γιὰ ὅλες τὶς Θρησκεῖες, τὶς ψεύτικες καὶ τὴν ἀληθινή. Λίγα λόγια γιὰ ὅλους τοὺς Θεούς, τοὺς ψεύτικους καὶ τὸν ἀληθινό. ̔Ο Χριστὸς στὴν αὐτὴ μεταχείρισι μὲ τοὺς ἱδρυτὲς καὶ τὰ εἴδωλα τῶν ἄλλων Θρησκειῶν! Κατ ‘
οὐσίαν τὰ Θρησκευτικὰ ὡς μάθημα τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καταργοῦνται. Τὰ ̔Ελληνόπουλα στὸ ἑξῆς δὲν θὰ κατηχοῦνται, δὲν θὰ μαθαίνουν καὶ δὲν θὰ γνωρίζουν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Στὰ σχολεῖα θ ̓ ἀποκτοῦν γνώσεις γιὰ ἄλλα πράγματα μὲ σημασία μέχρι τὸ θάνατο, καὶ θὰ ἔχουν ἄγνοια τοῦ ὑψίστου πράγματος, ποὺ ἔχει σημασία καὶ γιὰ τὴν παροῦσα ζωὴ καὶ γιὰ τὴν ἀπέραντη αἰωνιότητα.
̓Αποχριστιάνισι τοῦ ̔Ελληνικοῦ λαοῦ καὶ ζουγκλοποίησι τῆς ̔Ελληνικῆς κοινωνίας μὲ ἀπρόβλεπτες ἢ μᾶλλον προβλεπόμενες συνέπειες. Χωρὶς Θεὸ ὅλα εἶνε ἐνδεχόμενα. Εἶνε δὲ βέβαιο, βεβαιότατο, δεδομένο ἀπὸ τὸ θεόπνευστο λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν ̔Αγία Γραφή, καὶ ἰδίως τὴν ̓Αποκάλυψι, ὅτι οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μὲ τὴν παγκοσμιοποίησι προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν ̓Αντίχριστο. ̓Αλλὰ τί καταλαβαίνουν οἱ ἄρχοντές μας ἀπὸ ̔Αγία Γραφή; Αὐτοὶ μόνον ἀπὸ λεφτὰ καὶ ψευτοεξουσίες καταλαβαίνουν. Καὶ γι ̓ αὐτὸ ὡδήγησαν τὴν Πατρίδα, τὴν καλλίτερη Πατρίδα τοῦ κόσμου, στὸ σημερινὸ κατάντημα. Καὶ ἂν δὲν ἐπεμβῇ ὁ Θεός, θὰ τὴν ὁδηγήσουν σὲ χειρότερο κατάντημα.
Οἱ ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι πολιτικοὶ ἄρχοντες ἀπεργάζονται τὴν ἀποχριστιανοποίησι καὶ καταστροφὴ τῆς ̔Ελλάδος. Καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ
ἄρχοντες, ἐρωτοῦν οἱ πιστοί, τί κάνουν; ̔Ως ̔Ιερὰ Σύνοδος καὶ Σύνοδος τῆς ̔Ιεραρχίας ὑψώνουν τὴ φωνή τους ἀπέναντι τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων; Καταγγέλλουν μὲ προφητικὴ γλῶσσα τὶς ἐπιβουλές τους κατὰ τῆς ἐπικρατούσης συνταγματικῶς Θρησκείας μας; Δυστυχῶς δὲν ἔχουμε ἀγωνιστικὴ ̔Ιεραρχία. Οἱ περισσότεροι ̔Ιεράρχες σιωποῦν καὶ προσπαθοῦν νὰ «τὰ ἔχουν καλὰ» μὲ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες, καίτοι οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες δὲν «τὰ ἔχουν καλὰ» μὲ τὸ Θεὸ καὶ τὴν ̓Εκκλησία του.
Πατέρες! ̔Ο προορισμός σας δὲν εἶνε μόνο νὰ λειτουργῆτε. ῍Αν τὰ ̔Ελληνόπουλα δὲν θὰ διδάσκωνται στὰ σχολεῖα τὰ τῆς Θρησκείας μας, πῶς θὰ ἐκκλησιάζωνται καὶ θὰ παρακολουθοῦν τὴ Θεία Λειτουργία, ἀφοῦ δὲν θὰ καταλαβαίνουν τὰ ἱερὰ νοήματα; Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἐκκλησιάζονται, εἶνε λίγοι καὶ θὰ γίνουν λιγώτεροι. Τὸ κοσμικὸ δὲ καὶ ἀντιχριστιανικὸ Κράτος, ὅπως καταργεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, κατὰ διαφόρους τρόπους, ὅσον ἀπ ̓ αὐτὸ ἐξαρτᾶται, θὰ καταργήσῃ καὶ σᾶς. Οἱ διαθέσεις τους κατὰ τῆς ̓Εκκλησίας εἶνε γνωστὲς ἀπὸ λόγους καὶ ἐνέργειές τους.
Πατέρες! ̓Εξεγερθῆτε, ὑψωθῆτε στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς σας, τῆς ὑψηλότερης ὅλων τῶν ἀποστολῶν, φανῆτε ἄξιοι τῶν προσδοκιῶν τῶν πιστῶν καὶ τῶν πατριωτῶν κατὰ τὶς κρισιμώτατες περιστάσεις αὐτοῦ τοῦ καιροῦ, ἀγωνισθῆτε κατὰ τῶν σκοτεινῶν ἀνθρώπων καὶ σχεδίων καὶ ἐνεργειῶν των, γίνετε ἀπέναντι τῶν προδοτῶν τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος λέοντες πῦρ πνέοντες, καὶ νὰ εἶσθε βέβαιοι, ὅτι θὰ νικήσετε, διότι μαζί σας θὰ εἶνε ̓Εκεῖνος, ὁ ὁποῖος  «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» ( ̓Αποκ. 6·2), ἐξῆλθε πλήρης ἰσχύος καὶ διὰ νὰ ἰσχύσῃ. Τί εἶνε οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς ἐνώπιον τοῦ ̓Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιούργησε καὶ κυβερνᾷ τὸ Σύμπαν, καὶ ἔκανε καὶ κάνει θαύματα, ὑπερβάσεις τῶν φυσικῶν νόμων; Καλοὶ Πατέρες τῆς ̓Εκκλησίας! Οἱ ἐθνοπατέρες, ἐκτὸς ὀλίγων, εἶνε προδότες, καὶ στὸ νοῦ ἰδιῶτες. Καταστρέφουν τὴν ̔Ελλάδα καὶ λέγουν οἱ ἀνόητοι, ὅτι τὴν σώζουν! Μὴ τοὺς ὑπολογίζετε. ῞Οπως ἄλλοτε οἱ ̔Ιεράρχες ἀνέλαβαν ρόλο ἐθναρχικό, αὐτὸ νὰ πράξετε σήμερα καὶ σεῖς. Σκεφθῆτε τρόπους διεξαγωγῆς ἀγῶνος. Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. ̓Αγωνισθῆτε μὲ ἱερὸ πάθος. ̓Αγωνισθῆτε ἀνενδότως κατὰ τοῦ κακοῦ. Καὶ ὁ Χριστὸς θὰ δώσῃ τὴ νίκη σὲ σᾶς, καὶ δι ̓ ὑμῶν στὸ ̔Ελληνικὸ ῎Εθνος.

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him