Ἀφαιρετική Συγκριτική (ABLATIVUS COMPARATIONIS)
τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Δηλώνει τον β’ όρον συγκρίσεως και συντάσσεται με παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων.
Πότε χρησιμοποιείται:

1. όταν ο πρώτος όρος της συγκρίσεως εκφέρεται κατ’ ονομαστικήν ή αιτιατικήν (άνευ προθέσεως)
2.    όταν ο δεύτερος όρος της συγκρίσεως είναι αναφορική αντωνυμία (quo)
3.    όταν προηγήται επίρρημα συγκριτικού βαθμού, και
4.    επί ερωτηματικών προτάσεων

Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ο δεύτερος όρος της συγκρίσεως εκφέρεται δια του συγκριτικού quam (ή) και ομοιοπτώτως ή ομοιοτρόπως προς τον πρώτον όρον

Π.χ

·        Nemo fuit divitior Croeso (=ουδείς υπήρξεν πλουσιώτερος του Κροίσου)
·        Virtus est pretiosior auro (= η αρετή είναι πολυτιμοτέρα του χρυσού)
·        Quid est jucundius patria? (=τι είναι γλυκύτερον της πατρίδος;)
·        Patria, qua nihil potest esse jucundius (=η πατρίς, της οποίας ουδέν δύναται να είναι γλυκύτερον)
Πῶς ἐκφέρεται ὁ Β’ ὂρος τῆς συγκρίσεως

Ο Β όρος της συγκρίσεως εκφέρεται ως ακολούθως:

Α) Δι’ αφαιρετικής συγκριτικής, όταν ο πρώτος όρος εκφέρεται κατ’ ονομαστικήν ή αιτιατικήν

Π.χ

·        Aut tace, aut dic meliora silentio (= ή σίγα, ή λέγε τι σιγής κρείττον)
·        Sequor virtutem meliorem divitiis (= ακολουθώ την αρετήν κρείττονα του πλούτου)

Β) Υποχρεωτικώς δι’ αφαιρετικής συγκριτικής, όταν ο Β όρος είναι αναφορική αντωνυμία

Π.χ

·        Caesar, quo nemo fuit clacior (= ο Καίσαρ, του οποίου ουδείς υπήρξεν ενδοξότερος)
·        Qua victoria nullum est illustrius (= της οποίας νίκης ουδέν υπήρξεν ενδοξότερον)

Γ) Δια του quam  και ομοιπτώτως προς τον α’ όρον της συγκρίσεως, όταν ο πρώτος όρος εκφέρεται κατά γενικήν ή δοτικήν  ή εμπρόθετον αιτιατικήν

Π.χ

·        Accidit pejus victoribus quam victis (= συνέβη τι χειρότερον εις τους νικητάς ή εις τους ηττημένους)
·        Ad servandum magis quam ad necandum obsides studebant (= προς το σώζειν μάλλον ή προς το φονεύειν τους ομήρους εσπούδαζον)

Δ) Δια του quam και ομοιπτώτως προς τον α’ όρον εις πάσαν άλλην περίπτωσιν, πλήν της περιπτώσεως (ως ανωτέρω) της αναφορικής αντωνυμίας

Π.χ

·        Nemo fuit clarior sapientia quam Socrates
·        Praefero virtutem meliorem quam aurum
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: 

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him