Διαγώνισμα Λατινικῶν Δ’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΘΕΜΑΤΑ
(ΚΕΦ. 41-50)


ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

Α1. Να μεταφράσητε τα κάτωθι αποσπάσματα:

Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas. Quin, homo inepte, taces, ut consequaris, quod vis? Sed antiquitatem tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vi ve, ut viri antiqui...
...................................................................................................................
Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia, domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique»? Εrgo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum...ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

B1. Να γράψητε τους τύπους που ζητούνται δια τα κατωτέρω ουσιαστικά:

Verbis: την ονοματικήν πληθυντικού αριθμού
Matre: την γενικήν πληθυντικού αριθμού
Viri: την κλητική ενικού αριθμού
Homo: την ίδια πρώσιν στον πληθυντικόν αριθμόν
Fines: την γενικήν πληθυντικού αριθμού
Animo: την κλητική ενικού αριθμού
Domus: την αιτιατικήν πληθυντικού αριθμού
Penates: την δοτικήν πληθυντικού αριθμού
Moenia: την γενική πληθυντικού αριθμού
Filium: την κλητικήν ενικού αριθμού
 (Μονάδες 10)

Β2. Να γράψητε τους τύπους που ζητούνται δια τις κατωτέρω αντωνυμίες

Mei: την δοτική ενικού αριθμού του α’ προσώπου στο θηλυκό γένος, για πολλούς κτήτορες
Illa: την γενικήν πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος
Nihil: την αιτιατικήν πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος
Quae: την ονομαστικήν ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος

(Μονάδες 2)

Β3. Να γράψητε τους τύπους που ζητούνται δια τα κατωτέρω επίθετα και επιρρήματα:

Minaci: τον συγκριτικόν και υπερθετικόν βαθμόν στο ίδιο γένος αριθμόν και πτώσιν
Miserrima: τον θετικόν βαθμόν του επιρρήματος
primi: την γενική πληθυντικού βαθμού του συγκριτικού βαθμού στο αρσενικόν γένος

(Μονάδες 4)

Β4α. Να γράψητε τους τύπους που ζητούνται δια τους κατωτέρω ρηματικούς τύπους:

Scire: το β ενικόν πρόσωπον της προστακτικής και υποτακτικής στον ίδιον χρόνον
Placere: το γ ενικόν πρόσωπον της υποτακτικής υπερσυντελίκου και το απρμφ παρακειμένου στην ίδαν φωνήν
Sit: το β πληθυντικόν πρόσωπον της οριστικής παρακειμένου και της προστακτικής μέλλοντα
Vis: το γ πληθυντικόν πρόσωπον της υποτακτικής παρατατικού και το απρμφ παρακειμένου
Consequaris: τις μετοχές στην ονομαστικήν ενικού του θηλυκού γένους
Peperissem: την μτχ μέλλοντα στα τρία γένη και το απρμφ παρακειμένου στην άλλη φωνή
Mortua: το β ενικό πρόσωπον της οριστικής και της προστακτικής του ενεστώτα
Possum: το γ πληθυντικόν πρόσωπον της οριστικής ενεστώτος και της υποτακτικής παρακειμένου

(Μονάδες 8)

Β4β. dicas: το γ ενικόν πρόσωπον της οριστικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας και το β πληθυντικόν πρόσωπον της υποτακτικής παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας

 (Μονάδες 3)

Β4γ.uteris: α) το β ενικόν πρόσωπον της προστακτικής ενεστώτος β) την γενικήν του γερουνδίου γ) ο απρμφ του Ενεστώτος

(Μονάδες 3)

Γ1α. Να γίνη πλήρης συντακτική αναγνώρισις των παρακάτω λέξεων:
sermone, antiquitatem, bona, animo, tibi, libera (το δεύτερο )

(Μονάδες 6)

Γ1β. «Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum»: Να μετατρέψητε την πρότασιν στον Πλάγιον Λόγον με εξάρτησιν απ’ την φράσιν «Mater narrat».

(Μονάδες 5)

Γ2α. «ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur»: Να αναγνωρίσητε τον υποθεικόν λόγον (υπόθεσις-απόδοσις-είδος) (μοναδες 4) και να τον μετατρέψητε έτσι ώστε να εκφράζη υπόθεσιν πιθανή-δυνατή (μονάδες 2)

(Μονάδες 6)
                                             
Γ2β. «qui primi coluisse Italiam dicuntur»: να προσδιορίσητε το υποκείμενον του απρμφ (μονάδα 1), να αιτιολογήσητε την πτώσιν του (μονάδες 1) και να μετατρέψητε τον πλάγιον λόγον σε ευθύ (μονάδα 1)

(Μονάδες 3)

Γ3α. «proinde quasi cum matre Evandri nu nc loquaris»: Να αναγνωρίσητε το είδος της προτάσεως (μονάδα 1), να αιτιολογήσητε την έγκλισιν (μονάδα 1) και τον χρόνον εκφοράς (μονάδα 1) και να δηλώσητε την συντακτικήν της λειτουργίαν (μονάδες 2)

(Μονάδες 5)

Γ3βTu autem, ..., sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis , quae dicas.»: να συμπτήξητε την δευτερεύουσα πρόταση που είναι υπογραμμισμένη σε μετοχική φράση και να την εντάξητε στην κύρια (Tu....uteris)

(Μονάδες 2)

Γ3γ. «Sic ergo vive»: Να δηλώσητε την απαγόρευσιν και με τους 2 τρόπους

(Μονάδες 2)DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him