Μισθωτήριον – Συμφωνητικόν Εκμισθώσεως Κατοικίας (ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟΝ)



Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ με αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης συνέταξε τροποποιών το κατωτέρω «Μισθωτήριον – Συμφωνητικόν Εκμισθώσεως Κατοικίας», προκειμένου να χρησιμοποιηθή υπό παντός ενδιαφερομένου, τόσον υπό των εν δυνάμει ενοικιαστών όσον και των ιδιοκτητών που επιθυμούν το δίκαιον κι όχι μόνον το συμφέρον των.

Να σημειωθή ότι τα μισθωτήρια είναι συνήθως συνταγμένα υπέρ των ιδιοκτητών και εμπεριέχουν κρυφούς βλαπτικούς όρους δια τους ενοικιαστές. Αναφέρω μερικούς:

·        Καταβολήν εγγυήσεως αν και τούτο δεν είναι απαραίτητον
·   Ανάληψιν υπό του ενοικιαστού του κόστους κάθε είδους ζημίας του ακινήτου, αν και ο νόμος ρητώς έχει αποφανθεί ότι ζημίαι χρόνου επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτην
·        Ανάλυψις όλων των βαρών του ακινήτου, παντοίου είδους τελών υπό του ενοικιαστού
·        Αυτοδικαία λήξις του συμβολαίου στην 3ετία
·        Ομιχλώδεις κανόνες περί της κεντρικής θερμάνσεως και άλλων κανονισμών που δήθεν είναι εις γνώσιν του νοικιαστού – όπως ο κανονισμός του ακινήτου και της πολυκατοικίας – που όμως ως συνοδεύοντα έγγραφα δεν παρουσιάζονται από κανέναν ιδιοκτήτη

Αν είσθε ενοικιαστής, πρίν υπογράψητε το νέον σας συμβόλαιον, μην βιασθήτε. Κατεβάσατε το παρόν συμφωνητικό και συγκρίνατέ το με εκείνο που σας δίδουν για υπογραφή και κάνατε τας όποιας παρατηρήσεις σας. Το καλύτερον εκτυπώσατε τούτο 3 φορές και υπογράψατε τούτο και δώσατέ το εις τον ιδιοκτήτην του ακινήτου.

Μην συμφωνείτε εις όσα δεν κατανοείτε.











DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him