Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ ΑΥΤΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια

ΤΙΤΛΟΣ:
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ ΑΥΤΗΣ


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
-Πτυχιοῦχος Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Graduate Diploma  in Classical Philology, University of Athens)
-Μεταπτυχιακός τοῦ Τομέα Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς, «Ἐφηρμοσμένη Παιδαγωγική», Διδακτική - Προγράμματα Σπουδῶν, Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic,  University of Athens)
-Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology, University of Athens)Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου


ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Αν πιστέψωμεν τον Hegel, ότι η Αγωγή είναι η μετάδοσις, η παράδοσις του «αντικειμενικού πνεύματος της κοινότητος» δηλαδή, ότι ενημερώνομεν το παιδί δια τα σπουδαιότερα από τα κεκτημένα υπό του ανθρωπίνου πνεύματος πολιτιστικά αγαθά, ότι υπάρχει κληροδότησις των αγαθών από παλαιοτέρας γενεάς εις νεωτέρας, τότε προκύπτει το πρόβλημα της ευρέσεως των σπουδαίων αυτών πολιτιστικών αγαθών. Αν μάλιστα αυτά τα σπουδαιότερα των όλων αγαθά δέον κατά τας απαιτήσεις της Παιδαγωγικής να μη μεταβιβασθούν μηχανικώς εις τας νέας γενεάς αλλά να ανακαλυφθούν εκ νέου, να επανανακαλυφθή το ήδη ευρημένον αγαθόν, τότε θα νοήσωμεν, ότι η όποια αύτη μετάδοσις δύναται να βασισθή επί κλασσικών και μόνον δοκιμασμένων μορφωτικών αγαθών. Άρα εις το αέναον πρόβλημα της Διδακτικής εις το τι θα διδάξωμεν  αναζητόμεν τα σπουδαιότερα και συνάμα τα πλέον δοκιμασμένα, τα έχοντα υπερχρονική αξία πολιτιστικά και μορφωτικά αγαθά, που λόγω και του υπερβολικού διαφορισμού των δύνανται να μορφοποιηθούν και ενοποιηθούν ή συκεντρωθούν πέριξ του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών. Ο Ziller πρώτος από την άλλη, αφού έδειξε, ότι τόσο η διανοητική όσο και η ηθική ανάπτυξις του ανθρώπου διήλθε δια μέσου τριών σταδίων, σχηματοποίησε ύστερα και την σειρά διδαχής, παραδόσεως, μεταδόσεως των μορφωτικών αγαθών, δηλαδή έδωκεν μιαν καλή απάντησιν εις το άλλο αέναο πρόβλημα της διδακτικής, δια το πως ταξινομούνται τα μορφωτικά αγαθά.  Στην εν προκειμένω εισήγησίν μου θα δείξω, ότι στον λόγο του με τίτλο «Περί Λόγου Ασκήσεως» ο Δίων ο Προυσαίος σοφιστής, ρήτορας και φιλόσοφος της Αυτοκρατορικής εποχής, μας δίδει μιαν έτοιμη και συνάμα απαράμιλλη πρόταση - εκλογή δοκιμασμένων και σπουδαιοτάτων μορφωτικών αγαθών της αρχαιοελληνικής γραμματείας τα οποία εμείς δεν έχομεν άλλο παρά δυνάμει της παιδαγωγικής επιστήμης και κατά παραλληλία ή κατά συγκεντρωτικούς κύκλους να τα διατάξωμεν και να τα παράσχωμεν εις τας νέας γενεάς μέσω των προγραμμάτων της μέσης εκπαιδεύσεως, εκπληρώνοντας επαξίως τον σκοπό της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος αλλά και του γενικότερου της Αγωγής.

Λέξεις κλειδιά: διδακτέα ύλη, μορφωτικό αγαθό, διάταξις ύλης, Δίων Χρυσόστομος


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him