ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΕΡΕΙΑΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Η άμεση, σαφής και σχεδιασμένη βήμα προς βήμα διδασκαλία θεωρείται ότι αποτελεί το κλειδί της διδασκαλίας της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης στους μαθητές, ενώ κρίνεται πιο αποτελεσματική για τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Πώς μπορεί να ενισχυθεί η αναγνωστική αποκωδικοποίηση;
Μέσω πολυαισθητηριακών μεθόδων:

Ακολουθώντας τη μέθοδο της Montessori πολυαισθητηριά μπορούμε να ενισχύσουμε το μαθητή ώστε να επιτύχει σύνδεση γραφήματος-φωνήματος σε ένα αρχικό στάδιο και στη συνέχεια την αναγνωστική αποκωδικοποίηση. Όταν ακόμα ο μαθητής βρίσκεται σε στάδιο αποδόμησης του γραπτού λόγου παιχνίδια με ψηλάφιση, ζωγραφική, πηλό μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση και αναγνώριση των γραφημάτων με ταυτόχρονη προφορά του αντίστοιχου ήχου του.

Μέσω της επανάληψης:

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ευχέρεια και η ακρίβεια της ανάγνωσης. Η επανάληψη μπορεί να συνδυαστεί με ηχογράφηση της ανάγνωσης από το μαθητή ή και από τον εκπαιδευτικό και άκουσμα αυτής, ανάγνωση του κειμένου από υπολογιστή, ανάγνωση με ηχώ (αρχική ανάγνωση από εκπαιδευτικό και στη συνέχεια από το μαθητή), ανάγνωση σε συνεργασία (ταυτόχρονη ανάγνωση εκπαιδευτικού- μαθητή ή σε επίπεδο τάξης ανάγνωση σε δυάδες μαθητών).

Μέσω στρατηγικών αναγνώρισης:

Συζητώ αρχικά με το μαθητή το πιθανό περιεχόμενο του κειμένου. Μπορεί να πάρω αφόρμηση από τον τίτλο ή τη συνοδευτική εικόνα αν υπάρχει. Προχωρώ στην ανάγνωση του κειμένου, συνδυάζοντας το –αν το επιθυμώ- με κάποια από τις προηγούμενες τεχνικές. Εντοπίζω μαζί με το μαθητή τις λέξεις που είναι άγνωστες ή χρειάζονται ενίσχυση ως προς την αποκωδικοποίησή τους. Προτρέπω το μαθητή να τις επαναλάβει σιωπηρά και στη συνέχεια μεγαλόφωνα, ενώ διορθωτικά και ενισχυτικά τον ανατροφοδοτώ.

Οι στρατηγικές αναγνωστικής αποκωδικοποίησης συνδυάζονται φυσικά με ενίσχυση της ευχέρειας αυτής, δηλαδή της ρέουσας ανάγνωσης από όπου προκύπτει νόημα. Η επίδειξη φωναχτής ανάγνωσης από τον εκπαιδευτικό, οι επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις και η ηχογράφηση αυτών, η αποκωδικοποίηση των σημείων στίξης, η καλλιέργεια του χρωματισμού της ανάγνωσης λειτουργούν επιβοηθητικά στην εξέλιξη αυτής. Θεατρικό παιχνίδι, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, συνδυασμός με μουσική, χρήση νοηματικής γλώσσας (πχ ανάλογα με την έκφραση του εκπαιδευτικού κατά την παρουσίαση του κειμένου στη νοηματική το παιδί χρωματίζει τη φωνή του) μπορούν να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία του χρωματισμού της ανάγνωσης και άρα της αναγνωστικής ευχέρειας προσφέροντας ταυτόχρονα ένα διασκεδαστικό μάθημα.

Σημασία έχει να αφήσουμε τη φαντασία μας ανεξέλεγκτη και να βασιζόμαστε -όπως αναφέρω κάθε φορά- στο κίνητρο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας.


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Vicky Siamanta - She graduated from the Training and Education Department of Early Childhood Education of the National University of Athens with a degree EXCELLENT while she is also an undergraduate at the Graduate Program "Special Education" of the same department... She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the August of 2016. Read More