Γεώργιος Βιζυηνός. Ο "μαγικός θάνατος" του "Αμαρτήματος" του

Υπό
Μαριλένας Κουγιού


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 120 χρόνων από το θάνατο του συγγραφέα Γ. Βιζυηνού το παρόν άρθρο αφιερώνεται στο λογοτεχνικό του έργο εστιάζοντας στο ηθογραφικό υλικό περί μαγείας που εντοπίζεται στο διήγημα «Το Αμάρτημα της Μητρός Μου». Το βιωματικό του υπόστρωμα αποτελεί απόρροια του κοινωνικού του μικρόκοσμου και τα βιώματα αυτά ανασύρουν στην επιφάνεια τους αντιληπτικούς κώδικες και τους τρόπους ταξινομικής κατηγοριοποίησης της κοινωνίας από τα μέλη της. Επομένως, το θεμελιώδες υπέδαφος των μαγικών αναφορών του Βιζυηνού θα ήταν ωφέλιμο να συσχετιστεί με τον τόπο καταγωγής του, οπού και συντελείται η διαμόρφωση της πρώιμης παιδικής του ηλικίας, ως τα δέκα του χρόνια οπότε εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη.


Οἱ Καημοί τῆς Λιμνοθάλασσαςτοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Πολλοί νεώτεροι ποιηταί και πεζογράφοι έχουν μιλήσει δια την λιμνοθάλασσα, αλλά περισσότερο απ’ όλους ο Κωστής Παλαμάς, όστις είναι μεγάλο γέννημα της Ιεράς Πόλεως του νεωτέρου ελληνισμού.

Ο Παλαμάς έχει υμνήσει αυτήν την λίμνην εις την συλλογήν του «Καημοί της Λιμνοθάλασσας». Εις το κατωτέρω ποίημα του, όπερ επιγράφεται «Η Νιότη μου» συγκρίνει με τας δύο λίμνας του Αγγελόκαστρου και του Βραχωριού – Αγρινίου - την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, ένθα και ενδιέτριψε εις τα πρώτα νεανικά του χρόνια:ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣΖιώγου Καλλιόπη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Κάποτε ζούσε ένας νεαρός σε μια πόλη με τη μητέρα του. Η μητέρα του είχε μόνο ένα μάτι.. Ντρεπόταν γι΄αυτήν κι ώρες - ώρες τη μισούσε. Η δουλειά της ήταν μαγείρισσα στη Φοιτητική Λέσχη. Μαγείρευε για τους φοιτητές και τους καθηγητές για να βγάζει τα έξοδά τους..Δεν ήθελε να της μιλάει για να μην μαθαίνουν ότι είναι παιδί μιας μητέρας με ένα μάτι. Οι φοιτήτριες έφευγαν γρήγορα, όποτε την έβλεπαν να βγαίνει για λίγο από την κουζίνα κι έλεγαν πως δεν αντέχουν το θέαμα και πως τους προκαλούσε ανατριχίλα...Το Ἂγνωστον Κείμενον τῶν Εὐαγγελίων: ΣΤ ́ ΜΑΤΘΑΙΟΥ


Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κυριακής Στ΄ Ματθαίου (Ματθ. θ´ 1-8)


τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. Καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ῞Ινα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; ῞Ινα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας - τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ᾿Εγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ᾿Ιδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.Άσκήσεις γραμματικῆς ἀρχαίων ἑλληνικῶν

Άσκήσεις γραμματικῆς ἀρχαίων ἑλληνικῶν


Η επιγραφή στο ποτήρι του Νέστορα
© Guarducci, M.1987. L' Epigrafia Greca dalle Origini al tardo Impero. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.Roma: Liberia delloStato.
1. Να εντοπίσετε στο κείμενο που ακολουθεί όλα τα ουσιαστικά και να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στον ίδιο αριθμό:

Τεθέασθε μὲν τὸν ἄνδρα μαχόμενον ὅπλοις, ὦ Νικία τε καὶ Λάχης ∙ οὗ δ’ ἕνεκα ὑμᾶς ἐκελεύσαμεν συνθεάσασθαι ἐγώ τε καὶ Μελησίας ὅδε, τότε μὲν οὐκ εἴπομεν, νῦν δ’ ἐροῦμεν. ἡγούμεθα γὰρ χρῆναι πρός γε ὑμᾶς παρρησιάζεσθαι.

Πλάτωνος Λάχης, 178a-b

2. στοχαζόμενοι, καταγελῶντες, δεδογμένα, θεραπευθέντες παρακαλοῦντες, ὄντες, συμβεβουλευκότα: Να κλίνετε τον πληθυντικό αριθμό στο θηλυκό γένος των παραπάνω μετοχών.

3. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που ακολουθούν: ὀλίγῳ, κακῶς, τοὺς ἀκλεεῖς (αρσ.), νέῳ, σφοδρούς, ἄνω, δίκαιον (αρσ.), ὀρθῶς.

4. Να γράψετε το θηλυκό γένος των επιθέτων που ακολουθούν, στην ίδια πτώση και στον ίδιο αριθμό: ὁ μικρός, τοὺς μόνους, τὸν κοινωνόν, ὁ σφοδρός, τῷ παλαιῷ (αρσ.)

5. Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στις άλλες εγκλίσεις για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: διοικεῖται, ἐνῆσθα, ἀφίκετο, εἷλεν, ἐξέπληττε, διακωλύει, ἴσμεν, φαίνωνται, εὑρίσκεις.

6. Να εντοπίσετε στο κείμενο που ακολουθεί όλες τις αντωνυμίες, να τις αναγνωρίσετε ως προς το είδος και να τις κλίνετε στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό :

Ἔστι ταῦτα, ὦ Μέγιλλε∙ πρὸς γὰρ σὲ τὰ ἐν τῷ τότε χρόνῳ γενόμενα, κοινωνὸν τῇ τῶν πατέρων γεγονότα φύσει, δίκαιον λέγειν. ἐπισκόπει μὴν καὶ σὺ καὶ Κλεινίας εἴ τι πρὸς τὴν νομοθεσίαν προσήκοντα λέγομεν οὐ γὰρ μύθων ἕνεκα διεξέρχομαι, οὗ λέγω δ’ ἕνεκα.

Πλάτωνος Νόμοι, 699c


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

«Θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ θὰ διευθύνουν τὸν κόσμο τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα*»

 «Θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ θὰ διευθύνουν τὸν κόσμο τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα*»


τῆς
Σόνιας Σιούτη
φιλολόγουὉ Ἅγιος Κοσμὰς ὁ Αἰτωλός

Τάδε έφη ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πολλά χρόνια πριν και δεν είχε άδικο. Τα μηχανήματα μάς κυρίευσαν. Δεν υπάρχει σπίτι και σπιτάκι χωρίς ἄλαλα καὶ μπάλαλα! «Του διαβόλου μηχανήματα» τα αποκαλούσε η μακαρίτισσα η γιαγιά μου μέσα στην υπερβολή της. Και τι μ΄ αυτό; Πρέπει να τα εξοβελίσουμε; Πρέπει να τα αποκηρύξουμε;H MNHMH ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
Γράφει η 
Έλσα Κεραμιτζόγλου                              ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
  Μνήμη καλείται ο χώρος του εγκεφάλου μας στον οποίο κωδικοποιούνται, αποθηκεύονται και κατόπιν ανασύρονται, όταν απαιτείται, πληροφορίες που προσλαμβάνουμε από το περιβάλλον. Από το σύνολο της διεργασίας συνήθως ταυτίζουμε τη μνήμη με το τελικό της στάδιο- αποτέλεσμα, την ανάκληση, δηλαδή, των αποθηκευμένων πληροφοριών ή, απλούστερα, με την ανάμνηση βιωμάτων του παρελθόντος.Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΦΑΓΜΕΝΗΣ


Ζιώγου Καλλιόπη


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Η εικόνα της Παναγίας της Εσφαγμένης βρίσκεται στην Ι. Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος, σε ειδικό προσκυνητάρι. Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και η ονομασία αλλά και η ιστορία της.

Κάποτε υπήρχε κάποιος Διάκονος στο μοναστήρι, ο οποίος κατέβαλε πολύωρες προσπάθειες να διατηρεί το Καθολικό του μοναστηριού καθαρό, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει την παρατιθέμενη Τράπεζα στην ώρα της και να ζητά τη μερίδα φαγητού που του αναλογούσε αργότερα..Θεωρούσε ότι αυτό που έκανε, ήταν ανώτερο όλων των άλλων διακονημάτων των υπόλοιπων μοναχών. Αυτό ήταν ένας εγωιστικός λογισμός, πολύ επιζήμιος για το μοναχό..

Μία μέρα, ο Τραπεζάρης αγανάκτησε και αρνήθηκε να του δώσει όχι μόνο τη μερίδα του φαγητού του αλλά και λίγο ψωμί. Αυτό ήταν..ο μοναχός κυριεύτηκε από λογισμούς βλασφημίας και σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκε να ζητήσει συγγνώμη για την εγωιστική απαίτησή του. Θύμωσε ακόμη και με την Παναγία και ασταμάτητα μονολογούσε : « Μέχρι πότε εγώ θα σε υπηρετώ με τόσους κόπους και συ θα ανέχεσαι να με περιφρονούν και να μην μου δίνουν έστω και λίγο ψωμί για να καταπαύσω την πείνα μου ; » .

..Και τότε αρπάζει το μαχαίρι και με πάθος και οργή το κάρφωσε στο μάγουλο της Παναγίας..Και..ω του θαύματος..από τη μαχαιριά τινάχτηκε αίμα και έρρεε ασταμάτητα, το πρόσωπο της Παναγίας έγινε ωχρό και έδειχνε να πονάει πάρα πολύ..Μπροστά σ΄ αυτό το θέαμα, τρόμος κατέλαβε τον διάκονο, έπεσε στο δάπεδο και έκλαιγε γοερά. Σε λίγο έφτασαν ο Ηγούμενος και οι άλλοι πατέρες και είδαν το συγκλονιστικό υπερφυσικό γεγονός. Το αίμα ήταν νωπό για πολύ ώρα και δεν έπηζε, ο δε Διάκονος τυφλώθηκε και συμπεριφερόταν παρανοϊκά, έτρεμε, ήταν αξιοθρήνητη η κατάστασή του.

Αυτή η κατάσταση κράτησε τρία (3) χρόνια. Ο Ηγούμενος του μοναστηριού και όλοι οι πατέρες έκαναν συνεχώς παρακλήσεις και Δεήσεις μπροστά στην Εικόνα της Θεοτόκου. Κάποια στιγμή παρουσιάστηκε η Παναγία στον Ηγούμενο της Μονής και του είπε πως για τις προσευχές όλων των πατέρων της μονής, συγχώρεσε τον Διάκονο, του χαρίζει την υγεία του, αλλά το χέρι του, με το οποίο έκανε αυτήν την πράξη θα το κρίνει ο Θεός κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του..

Την άλλη μέρα, ο Διάκονος συμπεριφερόταν φυσιολογικά, έκλαιγε όμως ζητώντας το έλεος της Θεοτόκου....Και η Παναγία δεν άφησε απαρηγόρητο τον Διάκονο..λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή του αποκάλυψε πως, λόγω της ειλικρινέστατης μετάνοιάς του, του συγχώρησε τελείως το αμάρτημά του. Του τόνισε όμως πως για το χέρι του, θα δοκιμαστεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία..

Πράγματι, όταν πέρασαν τα τρία χρόνια, σύμφωνα την αγιορείτικη συνήθεια και άνοιξαν τον τάφο του Διακόνου για τη μετακομιδή των οστών του στο κοινό Κοιμητήριο, όλοι έμεινα άφωνοι και έκπληκτοι από το θέαμα : όλα τα οστά του κεκοιμημένου μοναχού ήταν καθαρά ( δείγμα ελεημένου και μετανοημένου ανθρώπου ), το χέρι του , από τον αγκώνα και κάτω ήταν μελανιασμένο και αδιάλυτο..Τότε όλοι οι πατέρες αποφάσισαν να διαχωρίσουν το χέρι από τα υπόλοιπα οστά και να το τοποθετήσουν κοντά στη συγκεκριμένη εικόνα της Θεοτόκου για να θυμούνται όλοι σε ποιο σημείο μπορεί να μας οδηγήσουν τα πάθη αλλά και πως είναι ανεξάντλητο το έλεος του Θεού και η αγάπη της Παναγίας στους αληθινά μετανοούντες.

Ἡ νῆσος Μάλτα & οἱ Ἰωαννῖται Ἰππόται

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Η Μάλτα αποτελείται εκ του ομωνύμου αρχιπελάγους και ευρίσκεται εις τα νότια της Σικελίας. Σχηματίζεται δε εκ των εξής νήσων: Μάλτα, 246 τετρ. Χλμ. Γκόντζο, 67 τετρ. Χλμ και Κόμινο 2,6 τετρ. Χλμ. Εν συνόλω 316 τετρ. Χλμ. Αι νήσοι έχουν ανώμαλον κατασκευήν, και το μέγιστον ύψος των φθάνει μόνον τα 258 μέτρα. Αι ακτές έχουν πλούσιον διαμελισμόν και σχηματίζουσι πλείστους φυσικούς λιμένας και όρμους. Το κλίμα είναι γλυκόν, καθαρά μεσογειακόν, μετά βροχών τον χειμώνα και είναι κατάλληλον δια ποικίλας καλλιεργείας σιτηρών, λαχανικών, οπωρικών, βαμβακιού, αμπελώνων και ελαίων.


ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ...ΚΡΟΥΑΣΑΝ ;;Ζιώγου Καλλιόπη


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Πολλές φορές στα σχολικά βιβλία υπάρχουν πληροφορίες που μας εκπλήσσουν, όπως για παράδειγμα στο βιβλίο της Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου.


ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΛΥΣΙΤΕΛΗΣ;

Γράφει  η 
Κατερίνα Κουβουτσάκη


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


λυσιτελής
(αρχαία λέξη λυσιτελής, -ής, -ές & φράση λύειν τὰ τέλη «πληρώνω τα τέλη», άρα –κατά την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατική αντίληψη τής ισοτέλειας– «καθίσταμαι επωφελής, χρήσιμος [για το κοινωνικό σύνολο]»)


Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων


«Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων»
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Έχει γίνει της μόδας η ιδέα της δήθεν ανθελληνικότητας των Πατέρων, η οποία χρωματίζεται με διάφορες μεθόδους και επενδύεται με φυλετική -εθνική έννοια, ώστε να φανεί προς τα έξω ότι οι Πατέρες βρίζουν και μισούν τους Έλληνες.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2016


Αρ.Πρωτ.Φ.151/122181/Α5/25-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Πληροφορίες : Θ. Νικητοπούλου, Μ. Κολαϊτη
Τηλέφωνο : 210-3442688, 210-3442661
FAX : 2103442077 ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2016.


KΥΚΛΟ...ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γράφει η
Έλσα Κεραμιτζόγλου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Κάποιος μαθητής σε γυμνάσιο του Ηρακλείου έγραψε: "o κύκλος είναι μια στρογγυλή γραμμή, χωρίς συνδέσεις, ενωμένη με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς να καταλάβεις πού αρχίζει και πού τελειώνει". Δεν είναι τυχαίες, λοιπόν, οι εκφράσεις "o κύκλος της φύσης" και "o κύκλος της ζωής" ανάμεσα σε πολλές άλλες. 
 


Το Ἂγνωστον Κείμενον τῶν Εὐαγγελίων: Ε ́ ΜΑΤΘΑΙΟΥΚΥΡΙΑΚΗ Ε ́ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἀπόστολος: Ρωμ. ι ́1-10
Εὐαγγέλιον: Ματθ.η’ 28 - θ ́ 1
Ἦχος: δ ́.– Ἑωθινόν: εἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Οι δαιμονόπληκτοι Γαδαρηνοί και η αγέλη των χοίρωνΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. Καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ῏Ην δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ῾Υπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. Καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.Έκφραση - Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο Αξιολόγησης σχετικό με τη νεανική παραβατικότητα και τη σχολική βία


Επιμέλεια θεμάτων: 
Σόνια Σιούτη


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Αύξηση της νεανικής παραβατικότητας την τελευταια τριετια στα χανια - Χανιώτικα Νέα


Α. Κείμενο: Νεανική παραβατικότητα και σχολική βία


Πολυετείς επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι οι οικογένειες, των νεαρών παραβατών έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι, ότι συνήθως πρόκειται για φτωχές οικογένειες. Ωστόσο, δεν είναι μόνον η φτώχεια που προκαλεί την εγκληματικότητα. Πολύ συχνά η φτώχεια ωθεί τους νέους να ξεπεράσουν άλλους συνομηλίκους τους από εύπορες οικογένειες και να μεγαλουργήσουν.


ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ: ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ


Σόνια Σιούτη


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Από τόσον χειμώνα κι από τόσους βοριάδες, μ' ακούς
Να τινάξει λουλούδι, μόνο εμείς, μ' ακούς
Μες στη μέση της θάλασσας
Από μόνο το θέλημα της αγάπης, μ' ακούς
Ανεβάσαμε ολόκληρο νησί, μ' ακούς
Με σπηλιές και με κάβους κι ανθισμένους γκρεμούς
Άκου, άκου
Ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει -ακούς;
Ποιος γυρεύει τον άλλο, ποιος φωνάζει -ακούς;
Είμ' εγώ που φωνάζω κι είμ' εγώ που κλαίω, μ' ακούς
Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μ' ακούς;


απόσπασμα,
Το Μονόγραμμα, Ίκαρος, Αθήνα 1972FRANCIS COLLINS : ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΘΕΟΖιώγου ΚαλλιόπηΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ* Η συνέντευξη δόθηκε τον Απρίλιο του 2007 στο CNN. Χάρις στον Collins τα αποτελέσματα της μνημειώδους έρευνας στο ανθρώπινο γονιδίωμα διατέθηκαν ελεύθερα στη διεθνή κοινότητα. Ο Collins είναι διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας ( NIH ) των Η.Π.Α. Στο βιβλίο του : «Η γλώσσα του Θεού. Ένας επιστήμονας δίνει μαρτυρία για την πίστη » ( Ελληνική έκδοση Παπαζήση ) κάνει εκτενέστατη ομολογία πίστης.


Η κωμωδία των μπάνιων του λαού

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου ἈθηνῶνΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Εις την ακρογιαλιά* ογδόντα ζευγάρια πόδια, που βγαίνουν από ισάριθμα μαγιώ, - θεός να τα κάνει τέτοια - ξεροψήνονται, από μηρού μέχρι σφυρών, με μαρτυρικήν εγκαρτέρησιν. Και λίγο πιο μπρός τα νερά λουλουδίζουν από ένα σωρό μουτράκια, έχοντας στήθη που είναι έτοιμα να εκραγούν σε ένα στενό μπρά παραλίας.


ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΙΩΓΟΥ

Η Καλλιόπη Ζιώγου είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το έτος 2002 έως σήμερα υπηρετεί ως καθηγήτρια θεολόγος στο 4ο Γυμνάσιο Θήβας. Το 1999 εργάστηκε ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός και το 2000 οπότε εδιωρίσθη, υπηρέτησε για δύο έτη στην νήσο Κάλυμνο.

Διαθέτει γνώσεις στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, καθώς και άριστην γνώσιν της Αγγλικής. Εις τα ενδιαφέροντά της πέρα από το να γράφη θεσπέσια κείμενα είναι η Μελέτη βιβλίων θεολογικού - εκπαιδευτικού περιεχομένου, ο αθλητισμός (στίβος) και οι παραδοσιακοί χοροί. Διαθέτει δικό της προσωπικό ιστολόγιο το οποίο αξίζει να επισκεφθή κανείς το Αποστάγματα Φωτός με δική του σελίδα στο facebook 
 
 
επικοινωνία: Ν/ΑΠοιες λέξεις της Ελληνικής συνδέονται με τη ρώμη, τη σωματική δύναμη...


Με τη λέξη ρώμη, τη σωματική δύναμη συνδέονται όχι μόνο ο ρωμ-αλέος αλλά και ο άρ-ρω-στος και ο εύ-ρω-στος και το αναρ-ρώ-νω και η ανάρρωση και το αναρρωτικός και το αναρρωτήριο. Ακόμη και το επιρρωνύω και η φράση εις επίρρωσιν (προς ενίσχυση, για στήριξη) .Η Ρώμη, η ιταλική πρωτεύουσα, δεν έχει σχέση με την ελληνική λέξη ρώμη αλλά είναι μια παμπάλαια ονομασία τόπου (τοπωνύμιο) που την βρήκαν οι Ιταλοί από τους ιθαγενείς Ετρούσκους. Οι Ρωμαίοι, οι κάτοικοι τής Ρώμης, και οι πολίτες τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έδωσαν το όνομά τους στους Ελληνες τής Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τού μετέπειτα Βυζαντίου, που αποκλήθηκαν αρχικά Ρωμαίοι και αργότερα Ρωμιοί. Η ρωμιοσύνη μας προήλθε από το Ρωμιός. Και παράλληλα το Romanicus από το Roma έδωσε στην εξέλιξή του το ρομαντικός και το ρομάντζο (ερωτικό αφήγημα).
Ὁ προβληματισμός, ποιὸ δρόμο νὰ ἀκολουθήσουμε


ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
- Ὑποψηφίου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου ἈθηνῶνΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Πάντα ὑπῆρχε ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, ὁ προβληματισμός, ποιὸ δρόμο νὰ ἀκολουθήσουμε. Ὁ μῦθος τοῦ Ἡρακλῆ, «τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας» τὸ μαρτυρεῖ.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς πάλι ἀπεκάλυψε τὸν δρόμο ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθή κανείς με τα ἐξής λόγια:

«εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοὶ οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς» (Ματθ. ζ΄ 13).

Δηλαδή, προσπαθείστε νὰ μπῆτε στὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς διὰ τῆς στενῆς πύλης, ἀρνούμενοι τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή. Διότι εἶναι πλατειὰ ἡ θύρα καὶ εὐρύχωρος ὁ δρόμος ποὺ σὲ ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια καὶ πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ εἰσέρχονται σὲ αὐτήν. Καθαρώτατα λοιπόν το λέγει. Ἀλλὰ και ἀλλαχοῦ πάλι λέγει:
«ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ιστ΄ 33). Δηλαδή, ἐγὼ μὲ τὴν νίκη μου αὐτὴ ἐξασφάλισα καὶ σὲ σᾶς τὸν θρίαμβο καὶ τὴν δόξα.

Ἀς δοῦμε αὐτάς τας δύο ὁδούς και ποῦ ὁδηγοῦν:Να βάλουμε καμπάνες στις εκκλησίες μας


Να βάλουμε καμπάνες στις εκκλησίες μας 
Σπασμένες καμπάνες - Το βάρος της καμπάνας 
Νίκος Λυγερός - Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Σπασμένες καμπάνες

Σπασμένες καμπάνες έχουμε στη μνήμη μας
και ξέρουμε καλά ότι δίχως αγώνα
δεν θα αφήσουν ούτε ένα ίχνος
του πολιτισμού μας γι' αυτό είμαστε
τόσο ανθετκικοί στις βάρβαρες επιθέσεις.

Να βάλουμε καμπάνες στις εκκλησίες μας