Κοράνι καὶ πόλεμοςΓράφει ὁ
κ. Γεώργιος Β. Τσούπρας,
Δρ. Θεολογίας – Καθηγητής
Σὲ πρόσφατη τηλεοπτικὴ ἐκπομπή, κάποιος δημοσιογράφος ρώτησε τοὺς ἐπιστήμονες, ποὺ συμμετεῖχαν στὴ συζήτηση, ἂν τὸ Κοράνι γράφει ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ πολέμου. Οἱ περισσότεροι (μᾶλλον χωρὶς νὰ ἔχουν σαφῆ γνώση) ἀπάντησαν ὅτι εἶναι θέμα ἑρμηνείας καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχουν στὸ Κοράνι τέτοιες προβλέψεις.Χωρὶς νὰ εἶναι στὸν στόχο μου νὰ προκαλέσω κανένα, ὀφείλω γιὰ τὴν ἀλήθεια -μιὰ καὶ ἔτυχε νὰ διαβάσω τὸ Κοράνι- νὰ παραθέσω κάποια χωρία, ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἰσλαμικὴ θεώρηση περὶ τοῦ πολέμου καὶ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ στὸ παρελθὸν σὲ μουσουλμανικὲς διδασκαλίες γιὰ τὸν Ἱερὸ πόλεμο. Προέρχοναι ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἔκδοση τοῦ Κορανίου ἀπὸ τὸν Βασιλιᾶ Φάχντ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας


-         Γιὰ τὸν πόλεμο:

" Ὤ Προφήτη, παρότρυνε τοὺς πιστοὺς στὸν πόλεμο". "Πολεμῆστέ τους (σκοτώνοντάς τους) μέχρις ὅτου νὰ μὴ ὑπάρχει πειρασμὸς καὶ
νὰ εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ ΑΛΛΑΧ ἡ μοναδική...".
(σούρα 8,65. 39, Τὰ λάφυρα τοῦ Πολέμου).

Πιὸ πρὶν γράφει ὅτι ἂν οἱ ἄπιστοι δεχθοῦν τὴν ἀληθινὴ πίστη τότε θὰ τοὺς συγχωρεθοῦν τὰ ἀνομήματά τους, ἂν ὄχι θὰ ὑποστοῦν τὴν τιμωρία τοῦ Ἀλλάχ, ποὺ εἶναι ὁ θάνατός τους.

"Ἐκεῖνοι ποὺ πίστευσαν πολεμοῦν ὑπὲρ τοῦ ΑΛΛΑΧ, ἐνῷ ἐκεῖνοι ποὺ ἀρνήθηκαν πολεμοῦν γιὰ χάρη τοῦ Ταγιοὺτ (Σατανᾶ). Πολεμῆστε ἐναντίον τῶν φίλων τοῦ σατανᾶ"!
(σούρα 4,76- Οἱ Γυναῖκες).

"Ὤ! ἐσεῖς ποὺ πιστέψατε πολεμᾶτε τοὺς ἀπίστους, ποὺ σᾶς ζώνουν τριγύρω κι ἂς σᾶς βροῦν στὸ πρόσωπό σας τραχύτητα..."
(σούρα 9, 39. Ἡ μετάνοια)

" Κι ὅταν ἀποφασίσουμε νὰ καταστρέψουμε ἕνα χωριό, στέλνουμε πρῶτα μία ὁριστικὴ διαταγὴ σ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν δοθεῖ τὰ ἀγαθὰ αὐτῆς τῆς ζωῆς (τοὺς ἄρχοντες) νὰ ΜΑΣ ὑπακούουν, ποὺ κι ὅμως παρανομοῦν κι ἔτσι ὁ λόγος μας ἐπαληθεύτηκε καὶ τὸ καταστρέφουμε ὁλοσχερῶς"
(σούρα 17, 16- Τὸ νυκτερινὸ ταξείδι)

Σὲ περίπτωση συνθήκης γράφει νὰ μὴ κάνουν πόλεμο γιὰ τέσσερις μῆνες, ἂν δὲν προκληθοῦν, ἀλλὰ

"ὅταν οἱ ἀπαγορευμένοι μῆνες ἔχουν περάσει, τότε (πολεμᾶτε καὶ) σκοτώνετε τοὺς εἰδωλολάτρες, ὅπου τοὺς βρεῖτε, καὶ συλλάβετέ τους καὶ πολιορκεῖστε τους καὶ στῆστε τους παγίδες μὲ κάθε (πολεμικὸ) στρατήγημα".
(σούρα 6,5- Ἡ Μετάνοια)

Ἂν ὅμως μετανιώσουν καὶ πιστέψουν τότε νὰ τοὺς ἀφήνουν.

-         Κι ἐνῷ γράφει

"Νὰ πολεμᾶτε γιὰ χάρη τοῦ ΑΛΛΑΧ ὅσους σᾶς πολεμοῦν, ἀλλὰ νὰ μὴ ξεπερνᾶτε τὰ ὅρια.."

συνεχίζει μὲ σαφῆ ὁδηγία γιὰ τὴν τύχη τῶν ἐχθρῶν τους

"Φονεύετέ τους ὅπου τοὺς βρίσκετε καὶ διῶχτε τους ἀπ᾽ ὅπου σᾶς ἔδιωξαν... πολεμᾶτε τους ὥσπου νὰ μὴ σᾶς καταδιώξουν στὴν εἰδωλολατρία καὶ νὰ ὑπερισχύσει ἡ πίστη στὸν ΑΛΛΑΧ...".
(σούρα 2, 190-193- Ἡ Ἀγελάδα)

-         Ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐκτελέσεις καὶ τὶς σταυρώσεις τῶν ἀπίστων τὸ γράφει ξεκάθαρα:

"Ἡ τιμωρία ἐκείνων ποὺ πολεμοῦν τὸν ΑΛΛΑΧ καὶ τὸν Ἀπόστολό του, καὶ διαβιοῦν στὴ γῆ ἄσχημα, εἶναι ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ἢ ΝΑ ΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ἢ ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ἀντίπλευρα ἢ νὰ ἐξορίζονται ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ γῆ"!!!

συνεχίζει, γιὰ νὰ δείξει ὅτι ἡ τιμωρία τους δὲν σταματᾶ μόνο σ' αὐτὴ τὴ ζωή, ἀλλὰ συνεχίζεται καὶ στὸν ἄλλο κόσμο, ὅπου

"τοὺς περιμένει μεγάλος παιδεμός"!
(σούρα 5,33- Ὁ Οἶκος Ἰμράν).
(Τὰ κεφαλαῖα –ἐκτὸς τοῦ ΑΛΛΑΧ- εἶναι τοῦ γράφοντος).

Σὲ ἄλλο σημεῖο γράφει:

"...ὅταν οἱ ἄγγελοι παίρνουν τὶς ψυχὲς τῶν ἀπίστων (κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου τους) τοὺς κτυποῦν τὰ πρόσωπα καὶ τὶς πλάτες (λέγοντας) δοκιμάστε τὰ βάσανα τῆς φωτιᾶς..."
(σούρα 8,50-Τὰ Λάφυρα)

-         Γιὰ νὰ δώσει περισσότερο θάρρος στοὺς μαχητὲς τῆς πίστης, ὥστε νὰ μὴ ἔχουν ἐνοχὲς καὶ νὰ τοὺς τονίσει ὅτι ἔχουν τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ἀλλὰχ στὸν πόλεμο:

"Δὲν εἶστε ἐσεῖς ποὺ τοὺς σκοτώσατε, ἀλλ' ὁ ΑΛΛΑΧ τοὺς σκότωσε...γιὰ νὰ δώσει στοὺς πιστοὺς καλὴ ἀμοιβὴ μὲ εὐεργετικὴ δοκιμασία"
(σούρα 8,17-Τὰ Λάφυρα)

Ἀκόμη δίνει ὁδηγίες γιὰ τὴν τύχη τῶν νικημένων:

"Δὲν ἔπρεπε γιὰ ἕνα προφήτη νὰ κρατήσει αἰχμαλώτους (πολέμου), ἂν δὲν (πρὶν) ὑποτάξει τὴ γῆ (ἐντελῶς)"!
(σούρα 8,67-Τὰ Λάφυρα).

-         Γιὰ τοὺς μαχητὲς τῆς πίστης ποὺ θὰ σκοτωθοῦν γράφει:

"ἂς πολεμοῦν ὑπὲρ τοῦ ΑΛΛΑΧ. Αὐτοὶ ποὺ θυσιάζουν τὴ ζωή τοῦ κόσμου τούτου γιὰ χάρη τῆς μέλλουσας ζωῆς, κι ὅποιος πολεμᾶ εἴτε σκοτωθεῖ εἴτε νικήσει, θὰ τοῦ δώσουμε ἀμέσως πλούσια ἀνταμοιβὴ"
(σούρα 4,74- Οἱ Γυναῖκες).

Εἶναι λογικὸ καὶ ἀναμενόμενο κάποιοι νὰ ἀντείπουν ὅτι καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν κάνει θρησκευτικοὺς πολέμους, ἔχουν σκοτώσει ἑκατομμύρια γιὰ χάρη τῆς πίστης τους, ἔχουν μισήσει τοὺς ἐχθρούς τους.

Χωρὶς νὰ εἶναι στόχος μου νὰ ἀθῳώσω τέτοιες συμπεριφορές, ποὺ ὡς ἀποτέλεσμα εἶχαν ἐγκλήματα καὶ σφαγὲς (π.χ. Σταυροφορίες), πρέπει νὰ τονίσω ὅτι δὲν προβλέπεται πουθενὰ στὸ Εὐαγγέλιο ἡ ἔννοια τοῦ πολέμου ὑπὲρ τῆς πίστης ἢ ἐναντίον τῶν ἀπίστων. Ἀντίθετα στὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ κυριαρχεῖ ἡ ἔννοια τῆς Ἀγάπης ἀκόμη καὶ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς (Βλ. Μτ 5,44, Λκ 6,27-35, Ρωμ. 12,20).

Ὅσες φορὲς οἱ Χριστιανοὶ κήρυξαν ἱεροὺς πολέμους καὶ σταυροφορίες τὸ ἔκαναν κατὰ παράβαση τῆς ἀληθινῆς ἔννοιας τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἄρα εἶναι ΘΕΣΜΙΚΑ ἐκτὸς χριστιανικοῦ πλαισίου. Ἀντίθετα, ὅποιος πιστὸς στὸ Ἰσλὰμ κηρύξει ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ δὲν ὑπερασπιστεῖ τὸν Ἀλλὰχ σὲ πόλεμο, αὐτὸς δὲν εἶναι πιστὸς μουσουλμάνος! "Ὁ ΑΛΛΑΧ προτίμησε τοὺς ἀγωνιζόμενους ἀνώτερα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν ἔλαβαν μέρος στὸν πόλεμο, μὲ μεγάλη ἀνταμοιβὴ καὶ εἰδικὴ χάρη" .

"Πολέμα λοιπὸν ὑπὲρ τοῦ ΑΛΛΑΧ. Εὐθύνη δὲν ἔχεις παρὰ μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό σου. Νὰ ἐξεγείρεις τοὺς πιστοὺς στὴ μάχη. Ἴσως ὁ ΑΛΛΑΧ ἀναχαιτίσει τὴ δύναμη τῶν ἀπίστων. Γιατί ὁ ΑΛΛΑΧ εἶναι ἄφταστος σὲ δύναμη κι ὁ πιὸ αὐστηρὸς σὲ τιμωρία"
(σούρα 4, 95 κ. 84- Οἱ Γυναῖκες).DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him