Ανάλυση Εικόνων Διδακτικών Εγχειριδίων του ΟΕΔΒ
Ανάλυση Εικόνων Πρόσφατων Διδακτικών Εγχειριδίων 
του ΟΕΔΒ:  Αναπαραστατική, Διαπροσωπική, Κειμενική
και Διδακτική Λειτουργία τους
Ηλία Γ. Ματσαγγούρα
και Ευτυχίας Αντωνίου


 
Το βλέμμα δεν είναι αδιάφορο. 
Ποτέ δε μπορεί να γίνει δεκτό 
το ‘εγώ απλώς κοιτούσα’ 
Victor Burgin (1982c, 188)Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου και σκοπό έχει να παρουσιάσει και να σχολιάσει εικόνες των σχολικών εγχειριδίων, που αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπο-κατηγοριών των επιμέρους λειτουργιών που αναφέραμε. Αρχίζει με τη σύντομη αναφορά της (α) αναπαραστατικής, (β) διαπροσωπικής και (γ) κειμενικής λειτουργίας και των επιμέρους υπο-κατηγοριών  τους και συνεχίζει  με την παράθεση  χαρακτηριστικών  παραδειγμάτων.  Δίπλα από κάθε εικόνα υπάρχει ο «πίνακας ταυτότητας» της εικόνας, που την εντάσσει στη συγκεκριμένη κατηγορία και σχολιάζει τα δομικά της στοιχεία. Τον «πίνακα ταυτότητας» συμπληρώνουν σχόλια για τη διδακτική λειτουργία των εικόνων της συγκεκριμένης κατηγορίας.
 DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him