ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: Ἠθικά Νικομάχεια (Β6, 1-4) (ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ)

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου ἈθηνῶνΝα μεταφρασθή το κείμενο:

Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις. ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. 


ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε  σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους. εἰ δὴ τοῦτ’ ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ’ ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ’ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει. πῶς δὲ τοῦτ’ ἔσται, ἤδη μὲν εἰρήκαμεν, ἔτι δὲ καὶ ὧδ’ ἔσται φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς.

Ερωτήσεις:

1.    «αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν»
Αφού ερμηνεύσετε την παραπάνω φράσιν, δίδοντας ιδιαιτέραν έμφασιν εις το «έργον» που προσιδιάζει εις κάθε όν, προσπαθήστε να συσχετίσητε αυτάς τας αντιλήψεις του Αριστοτέλους με την χριστιανική διδασκαλία περί του προορισμού του ανθρώπου

2.    α) ποια είναι τα στοιχεία που εμπεριέχει η έννοια της αρετής κατά τον Αριστοτέλη;
β) τι είναι η αρετή του ανθρώπου;

3.    Ποιους κλάδους της Φιλοσοφίας καλλιέργησε ο Αριστοτέλης;
Να αναφέρετε έργα του με τα οποία υπηρέτησε τον καθένα απ’ αυτούς τους κλάδους

4.    Να σχηματίσετε στην νέ ελληνική σύνθετα:
-         Με την λέξιν ἔργον ως α’ συνθετικόν και β’ τις λέξεις ίστημι, χείρ, μέτρον, λαμβάνω
-         Με την λέξιν ἔργον ως β’ συνθετικόν και α’ τις λέξεις ράδιος, χείρ, πάς, δήμος, κακός.
  
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him