ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: Ἠθικά Νικομάχεια (Β1, 5-7) (ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ)

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν***

Να μεταφρασθή το κείμενο:

Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ᾽ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης.


Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1.    «καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται»
Πιστεύετε ότι αυτή η φράση αποτελεί επιχείρημα που στηρίζει την αρχική και βασική θέσιν του Αριστοτέλους, ο οποίος ισχυρίζεται ότι «ουδεμία των ηθικών αρετών φύσει ημίν εγγίνεται»;

2.    «οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος»
α) Ποια είναι η βαρύτητα του επιχειρήματος;
β) Στο ίδιο θέμα, το διδακτόν της αρετής, ποια είναι η θέσις του Πλάτωνος, όπως τουλάχιστον εκφράζεται αυτή μέσα από τους διαλόγους της Α’ περιόδου;

3.    Ποια από τα έργα του Αριστοτέλους εσώθησαν και διατί;

4.    α) Να δώσετε την ετυμολογία της λέξεως «πολιτεία» και να δικαιολογήσητε τον σχηματισμόν του ρήματος «φθείρω» (θέμα φθέρ-)
            β) Να σχηματίσητε τρία σύνθετα της νέας ελληνικής γλώσσης με α’ συνθετικόν την λέξιν «οίκος»DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him