Μεθοδικαί ἀπαντήσεις στις ἐρωτήσεις ἱστορίας (Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) (ΜΕΡΟΣ Α’)

επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ενώ έγραψαν ό,τι τους εζητήθη, παρ’ όλα ταύτα δεν έλαβον το άριστα εις την βαθμολόγησίν του γραπτού των. Σημασία έχει λοιπόν και η απόδοσις του περιεχομένου με τον κατάλληλον τρόπον, τουτέστιν μελετημένα, δομημένα και σχεδιασμένα.
Έστω ότι μου δίδεται η ερώτησις ως εξής:


«Να αναφερθείτε στην στάσιν του Πατριαρχείου και του ελληνικού κράτους απέναντι στο πρόβλημα του διωγμού των Ελλήνων από τους Τούρκους κατά το 1914»

Μια τοιαύτη ερώτησις είναι «καθαρόαιμος» ερώτησις ιστορικού περιεχομένου – άλλαι είναι αι ερωτήσεις ορισμών και άλλαι αι ερωτήσεις των πηγών- και εις τοιαύτας δίδομεν όσα μας ζητούν με πλήρην μορφήν. Αύτη η μορφή δια εμέ – ως λέγω εις τους μαθητάς μου – είναι παράγραφοι με (4) περιόδους εκάστη. Συνήθως με (2) τοιαύτας παραγράφους είμεθα πλήρεις. Σπανίως όμως, όταν μας ζητούν πολλά, γράφομεν και 3η παράγραφον.

Παράδειγμα λοιπόν, δια την ανωτέρω ερώτησιν, ένθα μου ζητείται η στάσις του Πατριαρχείου και του ελληνικού κράτους απέναντι στους διωγμούς των Ελλήνων, η πρώτη ήδη αντιμετώπισις μου / σκέψις μου, με ωθεί εις το να γράψω (1) παράγραφον δια το πατριαρχείον και άλλη (1) παράγραφον δια το ελληνικόν κράτος. Ωστόσο επειδή το υλικόν είναι ολίγον, γράφω το όλον εις (1) μίαν παράγραφον.


* η συνέχεια με το υπόδειγμα απαντήσεως στον
V.I.P ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΕΡΜΗDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him