Διαγώνισμα Λατινικῶν Γ’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013)

επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent

 
.......................................................................................
Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: “Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse”.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ:1.     Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat : να τραπή στον ευθύ λόγο και να αναγνωρισθή ο υποθετικός λόγος

2.     Ut eo uteretur : να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους.

3.     Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent: να εξαρτηθή από την φράση Cicero dicitur

4.     Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους :

cum ad eum...attulissent
ut tragulam mitteret

5.     si adire non possit: Να μεταφέρετε τον εξαρτημένο υποθετικό λόγο στην ανεξάρτητη μορφή του και να τον αναγνωρίσετε

6.     « Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur»:
Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από το Aliquis dixit.

7.     Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:
In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore.

8.     tertio post die: να αντικατασταθή η φράσις με μία ισοδύναμη

 

* Οι απαντήσεις  στον V.I.P ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΕΡΜΗ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him