Τα "ἠθικά νικομάχεια" ἐν συνόψει

επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


<1>

1.     Δύο είδη αρετής υπάρχουν:
·        Η διανοητική
·        Και η ηθική

2.     Η ηθική αρετή αποκτιέται εκ του έθους

3.     Η ηθική αρετή έχει βάσιν της όχι την φυσικήν καταγωγήν αλλά την διδασκαλίαν

<2>


Έχομεν προαίρεσιν της αρετής, ήντινα και δεί καλλιεργείν, ίνα αποφέρη αύτη τους καρπούς της

<3>

1.     Η αρετή ως πάσαι αι τέχναι αυξάνεται ή φθείρεται εκ των ιδίων αυτής ασκήσεων

2.     Οπότε απαιτείται διδαχή των ορθών ασκήσεων προς αύξησιν αυτής

<4>

Εις τους εθισμούς λοιπόν προς την ορθήν κατεύθυνσιν δεί παρέχει τινά ποιότητα

<5>

1.     Η ποιότης δεί ελέγχεσθαι, ίνα συνειδητοποιήση τις ότι επί της ορθής οδού βαδίζη εκ του αποτελέσματος, ήτοι εάν οι εθισμοί αποφέρουσι ηδονήν ή λύπην

2.     Δεί ούν χαίρειν ή λυπείσθαι μεθ’ ών δεί

<6>

Κι έχομεν χαράν, όταν η έξις παράγει έργον τέλειον

<7>

1.     Έργον τέλειον δε παράγει η έξις, όταν εστί εν τω μέσω της υπερβολής ή της ελλείψεως

2.     Και την μεσότηταν την καθορίζει η αντίληψις εκάστου του ανθρώπου

<8>

Η ηθική αρετή ούν εστί έξις μετρία, το μέτρον επιζητούσα εις τα πάθη και τας πράξεις της ψυχής

<9>

Υπάρχουσι σαφείς οδοί, καθορίζουσαι το μέτρον του πρέποντος

<10>

1.     Το δε μέτρον εστί μονόδρομος και δυσκόλως εξασφαλίζεται

2.     Ωστόσο ο φρόνιμος ανήρ, πάντοτε καθορίζει την σωστήν έξιν του μέτρου* γενική σύνδεσις – αποτίμησις / απομνημόνευσις των σημαντικών χωρίων των «Ηθικών του Αριστοτέλους» στον V.I.P ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΕΡΜΗ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him