ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) - ΘΕΜΑΤΑεπιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-κλασσικού φιλολόγου-

 
ΙΣΤΟΡΙΑ Θ.Κ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2012
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ


·        Εθνικόν κομιτάτον: Ήταν ένας από τους δύο μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864. «Το Εθνικόν Κομιτάτον ... (σχολ. βιβλίο, σελ. 77) ... στην Οθωμανική Αυτοκρατορία».

·        Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας Μπολσεβίκων-Κεμάλ (Μάρτιος 1921) :  Το πολιτικό γεγονός που λειτούργησε ως ταφόπετρα του ποντιακού ζητήματος ήταν η συνθήκη φιλίας και συνεργασίας που υπογράφηκε το Μάρτιο του 1921 ανάμεσα στους Μπολσεβίκους και τον Κεμάλ. Η συνθήκη αυτή έδωσε στον αδύναμο ως τότε Κεμάλ την οικονομική, στρατιωτική και ηθική δυνατότητα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του κατά των Ποντίων και, ακόμη, να εμφανιστεί στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου με υπερβολικές απαιτήσεις, που λόγω της ιστορικής συγκυρίας δεν απορρίφθηκαν από τις νικήτριες Δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι ήταν σύμμαχοι με τους ‘Ελληνες.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

·        Ποιοι φορείς ανέλαβαν την εκτίμηση των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν                    Μικτή Επιτροπή
·                 Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών (1924-Υπ. Γεωργίας)
·                 Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών (κατά τόπους)
·        Η λύση της προσωρινής εκτίμησης             Λόγω καθυστέρησης της εκτίμησης >>> προκαταβολή από Εθνική Τράπεζα ως την τελική/οριστική αποζημίωση >>> προσωρινή εκτίμηση
·        Διαδικασία προσωρινής εκτίμησης              Δηλώσεις προσφύγων στα Γραφεία Ανταλλαγής
·                 Εξέταση δηλώσεων από ειδικές επιτροπές προσφύγων (συμπατριώτες ενδιαφερομένων)
·                 Δυνατότητα αναθεώρησης σε Ανώτατο Συμβούλιο
·        Διαδικασία οριστικής εκτίμησης                  Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης
·                 Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης (για ενδεχόμενα προβλήματα)

·        Δύσκολο το έργο της εκτίμησης-υπονόμευση από Τουρκία
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

·        Τι ήταν η Κοινωνιολογική Εταιρεία , ποιες οι πολιτικές θέσεις της και πώς τις ... Κοινωνιολογική Εταιρεία Βασικές θέσεις: • Ίσες ευκαιρίες ...
·        Τι γνωρίζετε για το Λαϊκό κόμμα ....
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

·        ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ / ... 1917-1921 : πιο οργανωμένη περίθαλψη παρά τον πόλεμο – 450,000 δέχτηκαν ...
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

·        Να παρουσιάσετε τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ιδιόμορφη ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα καθώς και τους λόγους ...
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

·        Οι συνθήκες εργασίας των εργατών στην Ελλάδα.
·        Οι συνθήκες εργασίες στην Ελλάδα πριν από το 1913 ήταν πε­ρίπου συνθήκες δουλείας. Οι εργάτες δούλευαν σε άθλιους χώρους, ατελείωτες ώρες, ανασφάλιστοι σε περίπτωση ατυ­χήματος, ενώ ήταν διαδεδομένη και η εκμετάλλευση της παι­δικής εργασίας.
·        Τα ελληνικά εργοστάσια, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, εξα­κολουθούσαν να βρίσκονται στο χειρωνακτικό στάδιο παρα­γωγής, με αποτέλεσμα βέβαια την υπανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας Οι πρωτόγονες παραγωγικές υποδομές συνο­δεύονταν και από τις αντίστοιχες εργασιακές συνθήκες. Κτί­ρια θλιβερά, σκοτεινά, ανθυγιεινά για τους εργαζόμενους και ωράρια εργασίας μεγαλύτερα από οπουδήποτε αλλού. Σύμ­φωνα με την πηγή η εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα διαρκεί συ­νήθως δώδεκα με δεκατέσσερις ώρες, χωρίς καμία υπερω­ριακή αμοιβή. Οι οκτώ ώρες εργασίας που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες είναι κάτι άγνωστο στην Ελλάδα, όπως και οι α­περγίες μέχρι το 1909. Οι ελάχιστες απεργιακές κινητοποιή­σεις, που εντοπίζονταν μόνο στην Αθήνα, γρήγορα έχασαν το δυναμισμό τους κάτω από τη γενική αδιαφορία.
·        Σημαντική εί­ναι η αναφορά που γίνεται στην πρόοδο των σωματείων αφού «εδώ και μερικά χρόνια σχεδόν όλες οι βιομηχανίες έχουν τις ενώσεις και τις αδελφότητές τους». Στο τέλος του 19ου αιώνα συναντάμε στην Ελλάδα σοσιαλιστικές ομάδες και εργατικές ομαδοποιήσεις. Η πολιτική και κοινωνική τους επιρροή ήταν σαφώς μικρότερη από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινή­ματα σε βιομηχανικές χώρες της Δύσης αλλά και σε βαλκανι­κές (π.χ. Βουλγαρία). Η απουσία μεγάλων σύγχρονων βιομη­χανικών μονάδων οδήγησε σ’ αυτήν την καθυστέρηση από κοινού με άλλους παράγοντες. Στα μεγάλα δημόσια έργα της περιόδου, σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού προ­ερχόταν από το εξωτερικό (στη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου εργάστηκαν πολλοί Ιταλοί) ή ήταν πρόσκαιρης, βραχύχρονης απασχόλησης. Πιο σταθερό εργατικό δυναμικό δούλευε στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, όπου και εκδηλώ­θηκαν οι πρώτες καθαρές εργατικές εξεγέρσεις (Λαύριο 1896).
·        Στον ιδεολογικό τομέα η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας εμπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών με κοι­νωνικό και ταξικό περιεχόμενο. Η κατάσταση αυτή κράτησε ως το τέλος των βαλκανικών πολέμων Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα. Η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνω­ση της πόλης, η Φεντερασιόν, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. Αρνητικό στοιχείο είναι η επισήμανση ότι οι γυναίκες δε γίνονται δεκτές ως μέλη στα σωματεία και αυτό δείχνει την υ­ποβάθμιση της γυναικείας εργασίας και την ανισότητα που υ­πήρχε ανάμεσα στα δύο φύλα. Ακόμη στην πηγή επισημαίνε­ται και η έλλειψη νόμου για τα εργατικά ατυχήματα. Η εργατική νομοθεσία δεν προέβλεπε αποζημίωση στα θύματα ατυ­χήματος και όλα αφήνονταν στη φιλάνθρωπη διάθεση των ερ­γοδοτών. Παράλληλα το πενιχρό εισόδημα των ελλήνων ερ­γατών δεν αφήνει περιθώριο για αυτασφάλιση.
·        Τέλος γίνεται αναφορά και στην έλλειψη ειδικού νόμου για την παιδική ερ­γασία. Παιδιά ηλικίας έξι έως δέκα χρόνων εργάζονται στα εργοστάσια δέκα και δώδεκα ώρες την ημέρα για ελάχιστα χρήματα και σε περιβάλλον που υποσκάπτει την υγεία τους. Οι οικογένειες όμως αυτών των παιδιών δεν αντιδρούν, δέχο­νται με ανακούφιση τα λίγα χρήματα που φέρνουν τα παιδιά στο σπίτι, γεγονός που φανερώνει τις δύσκολες συνθήκες κά­τω από τις οποίες ζούσε μεγάλος αριθμός ελληνικών οικογε­νειών.

·        Το πρώτο ενωτικό ψήφισμα των Κρητών και ο σχηματισμός προσωρινής διακομματικής Κυβέρνησης. 24 Σεπεμβρίου 1908 : λαϊκή συγκέντρωση ...
·        Η διαχείριση του ζητήματος της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Διάσταση .... Οι αντιδράσεις της Τουρκίας και των Μεγάλων Δυνάμεων ...
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him