Ποια η σχέση μεταξύ της φωνολογικής ενημερότητας και της ορθογραφικής ικανότητας;

της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου


Οι μαθητές που κάνουν ορθογραφικά λάθη και έχουν δυσκολίες μάθησης παρουσιάζουν ελλείψεις στην μορφολογική επίγνωση. Τα ορθογραφικά λάθη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται νωρίς στην σχολική φοίτηση.

Τα προβλήματα ορθογραφίας, σύμφωνα με έρευνες, επηρέαζουν αρνητικά την επικοινωνία διαμέσου του γραπτού λόγου αλλά και το αυτοσυναίσθημα του μαθητή και την ποιότητα του γραπτού του κειμένου. Άλλοι ερευνητές αναφέρουν πως τα προβλήματα ορθογραφίας έχουν αρνητική επίδραση στην στάση μάθησης αλλά και στην σχολική επίδοση του μαθητή.

Ωστόσο, η ορθογραφική μνήμη, η μνήμη δηλαδή που βοηθά τους μαθητές να θυμούνται τα πρότυπα των γραμμάτων και των λέξεων, είναι αυτή που ευθύνεται για την ανορθογραφία. Οι ορθογράφοι μαθητές έχουν ανεπτυγμένες τις φωνολογικές τους δεξιότητες, καλή γνώση των συντακτικών κανόνων, της μορφολογίας, της σημασιολογίας, γνώση των κανόνων ορθογραφίας και φωνολογική ενημερότητα.

Ο Πόρποδας (2002) ορίζει την φωνολογική ενημερότητα ως την ικανότητα του μαθητή να αναλύει τις προφορικές λέξεις στα φωνημικά δομικά τους στοιχεία και να μπορεί να τα αναλύει και να τα συνθέτει. Σε μια σύγχρονη έρευνα, που έγινε στην Ελλάδα, διαφάνηκε ότι τα παιδιά που έχουν δυσκολίες στην φωνολογική ενημερότητα παρουσιάζουν και ορθογραφικές δυσκολίες!
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Αριστονίκη Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου - She studied Psychology at Aristotle University on scholarship from IKYK. She has 5 postgraduate specializations: in counseling psychology in the School-Evolutionary Psychology, in Educational Administration units, in Art Therapy, in Shipping and Finance and PhD in Developmental Psychology from Aristotle University.. She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the February of 2017. Read More