Δασκάλα καταγγέλθηκε επειδή δεν ενέγραψε παράνομα μαθητήΟι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται φέτος αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους. Για τη σχολική χρονιά δηλαδή 2017-2018 οι εγγραφές ήδη έχουν ξεκινησει από τις 2 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως 19 Μαΐου 2017. Τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3, του άρθρου 7, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998 Α’ ), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4, της παρ. 2, του άρθρου 11, του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/2014 τ. Α΄) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53, του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/2014 τ. Α΄) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

Για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «my school» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 
1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. 
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας {Άρθρο 1, ΠΔ 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998)}.

ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2017) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή.

2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

3. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής θα συνεχίσει τη φοίτηση του σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, η βεβαίωση παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει πιστοποιητικό παραλαβής.

4. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.
Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’).

5. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας εγγραφής οφείλει να αναζητά την Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπίων από το νηπιαγωγείο αποφοίτησης.

..................................................................................
..................................................................................
Το τραγικό συμβάν που σας παρουσιάζει ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ έχει να κάνει με το 4ο δικαιολογητικό, ήτοι με αυτό της αποδείξεως της διευθύνσεως τόπου κατοικίας των παιδιών προς εγγραφή. Δασκάλα υπηρετούσα σε σχολική μονάδα της δυτικής Αττικής καταγγέλθηκε από γονέα στην υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας επειδή ακριβώς ετήρησε τον νόμο.

Σας παρουσιάζουμε το απίστευτο συμβάν όπως το διετύπωσε η ίδια η εκπαιδευτικός με την επισημείωση ότι απαιτείται ΑΜΕΣΑ η επέμβαση της ΔΟΕ στο Υπουργείο όπως και η λήψη θέσεως από αυτό ώστε τέτοια απαράδεκτα περιστατικά να εκλείψουν εν έτει 2017 από το δημόσιο σχολείο, εκτός κι αν η χώρα ακόμα κυβερνάται από την  φεουδαρχία των ισχυρών και την οικογενειοκρατία του κάθε πολιτειακού παραγοντίσκου...

..................................................................................
..................................................................................

Σήμερα έφαγα την πρώτη μου καταγγελία στο Υπουργείο Παιδείας, από μανούλα, επειδή δεν έγραψα το παιδί της στο σχολείο μας, καθώς η κατοικία της δεν ανήκει σε εμάς αλλά σε σχολειό με αυξημένο αριθμό ΡΟΜΑ.

Kαι όπως είναι γνωστό σε όλους μας, αυτά τα παιδάκια είναι μαυριδερά, βρώμικα, κακόψυχα και γενικώς αυτό που λέμε κανονικά παλιόπαιδα. Σε αντίθεση με τα παιδάκια του σχολείου μας, τα όμορφα, τα ξανθωπά, τα κοκκινομάγουλα, τα ζουμπουρλούδικα. ... Κι έτσι, δεν μπορούν να μάθουν γράμματα μαζί τους, γιατί πώς να το κάνουμε, πλήττουν και το σαβουάρ βιβρ της ευγενούς καταγωγής τους.

Όλη η οικογένεια πέρασε απ' το σχολείο με τον αέρα του μπιστικού του κοτζαμπάση, απαιτώντας εγγραφή εδώ και τώρα με ΔΕΗ άλλου ονόματος. Ζήτησα κι εγώ ενα χαρτί, οπως λέει κι ο νόμος, έστω και εφορίας, για την πιστοποίηση της διεύθυνσης και τότε έγινε το σώσε, καθότι, το μόνο αποδεικτικό ήταν ο θείος της μαμάς, "πολιτικός παράγοντας" της περιοχής, ο οποίος αποφάσισε να μου τηλεφωνήσει ο ίδιος, για να μου ζητήσει να του απολογηθώ για την ανυπακοή μου, ρωτώντας με ο λεβέντης εμένα τη δασκάλα σε απλό, κατανοητό και απειλητικό ενικό:

-Ξέρεις τι δουλειά κάνω εγώ????
Του απάντησα από μέσα μου με το γνωστό σε όλους μας ρήμα κι απέξω μου:
-Τι δουλειά κάνετε, πείτε μας!
-Δεν θα σου πω, θα το μάθεις απ' το Υπουργείο σου !!! με αποστόμωσε ο ευγενής αυτός κύριος και μου έκλεισε το τηλέφωνο στα μούτρα, καθόσον οι "παράγοντες" ως γνωστόν είναι πολυάσχολοι και βιαστικοί άνθρωποι, για το καλό της ...κενωνίας μας.

Χθες, λοιπόν, η οικογένεια βρήκε τη λύση: Άλλαξε τη διεύθυνση στην Εφορία, βγήκε αιφνιδιαστικά σε διάσταση η μανούλα με τον πατερούλη και δήλωσε φιλοξενία στο σπίτι της γιαγιάς. Επειδή δε, ειναι έγγυος προειδοποιήθηκα ότι εγώ θα ευθύνομαι και σε περίπτωση τυχόν αποβολής.

Κατέθεσε και την καταγγελία λοιπόν στο Υπουργείο, γιατί οι κακούργοι εκπαιδευτικοί πρέπει να στιγματίζονται και να τιμωρούνται παραδειγματικά.

Σήμερα, εξουσιοδότησε μια άλλη θεία (...ευγενή επίσης σαν και το υπόλοιπο σόι) να μου πει ότι μίλησε με το Υπουργείο που με διατάζει να κάνω την εγγραφή αμέσως! Συμπληρωματικά μια μικρή λεπτομέρεια: Ο πατέρας είναι σωματοφύλακας πασίγνωστου επιχειρηματία, ψηλό, γεροδεμένο και ...καλότροπο παλικάρι, που με "μάγεψε" το βλοσσυρό όλο ... υποσχέσεις βλέμμα του.

Κι όλα αυτά εν έτει 2017 , μέσα σε ένα σχολείο που έχει απαξιωθεί συστηματικά επί δεκαετίες, όπου αβοήθητοι εκπαιδευτικοί, δίνουν μάχη ενάντια στον ταξικό χαρακτήρα, στις διακρίσεις, στον ρατσισμό.
Χαμένοι σε γενικόλογες, ασαφείς εγκυκλίους, με παλαιωμένο νομικό πλαίσιο, προσπαθώντας να περιφρουρήσουν και να εφαρμόσουν τους νόμους μένοντας απροστάτετευτοι οι ίδιοι, λόγω έλλειψης νομοθεσίας προσαρμοσμένης και στις ιδιαιτερότητες κάποιων περιοχών.

Έρμαια των απειλών και του θράσους μιας νοοτροπίας που εκπροσωπεί τη σήψη και τη σαπίλα που συντηρείται μέσα σε ένα θλιβερά παρακμιακό κομμάτι της κοινωνίας.

Προσωπικά δεν φοβήθηκα ποτέ μπροστά στο δίκιο και θα παραμείνω δυνατή και ακέραια, δίπλα στους μαθητές και τις οικογένειές τους που αγαπώ και σέβομαι, όπως κι εκείνοι, που μου το εκφράζουν απλά και βαθιά ανθρώπινα κάθε μέρα.

ΥΓ: Επειδή δεν καπνίζω, όσοι με επισκεφθείτε στον Δομοκό, σοκολάτες αμυγδάλου να μου φέρετε που μ΄αρέσουν και κουλούρια Θεσσαλονίκης πολύσπορα. Κι επειδή η Διεύθυνση της Περιφέρειάς μου με στήριξε ανεπιφύλακτα αναγνωρίζοντας ότι έκανα τα καθήκον μου, οφείλω να την ευχαριστήσω δημόσια. Όπως και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Αττικής για την στήριξή τους. Όσο για το άλλο, αν τυχόν προκύψει, την καύση προτιμώ να ξέρετε.

...........................................

Θα δώσει η ΔΟΕ απάντηση και το Υπουργείο σε αυτά; Τα στοιχεία της άτυχης Εκπαιδευτικού είναι στην διάθεση του site του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΕΡΜΗ...DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him