Διαγώνισμα Λατινικῶν Γ’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017)

KEIMENO 45 – ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ


Έρη Ναθαναήλ
Φιλόλογος


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣΚΕΙΜΕΝΟ

Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, costituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ
 1. Να αναγνωρισθούνσυντακτικά οι όροι (να αναφέρεται και ο προσδιοριζόμενος όρος): quantoque, cuidam, intercepta, litteris, adire, tragulae, se, veritus, casu, die, salutem.
 1. Να αναγνωρισθούν όλοι οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί του κειμένου.
 1. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore: α) Να δηλωθεί το υποκείμενο του απαρεμφάτου και να αιτιολογηθεί η πτώση του, β) Να αναδιατυπωθεί η πρόταση, αφού αντικατασταθεί από τη φράση: Caesar dicitur…
 1. ad Ciceronem: να αντικατασταθεί ο εμπρόθετος προσδιορισμός από τους τύπους: α) Roma β) domus γ) Italia, ώστε να εκφράζεται η ίδια επιρρηματική σχέση.
 1. tertio post die: α)να διατυπωθεί ο προσδιορισμός με ισοδύναμο τρόπο, β) να αναδιατυπωθεί δηλώνοντας το «πριν».
 1. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit: Να γραφεί με όλους τους ισοδύναμους τρόπους ο προσδιορισμός της αιτίας.
 1. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική στα παρακάτω αποσπάσματα όπου είναι εφικτό:
 • α) Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur
 • β) Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat.
 • γ) (Caesar) Curat et providet .. (να εννοηθεί ως υποκείμενο στην πρόταση που θα προκύψει ο τύπος id)
 • δ) Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.
 • ε) Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae (is) adliget et  intra castra abiciat.
 • στ) ut tragulam (Gallus) mitteret.
 • ζ) Ille epistulam perlegit….sperent.
 1. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική στα παρακάτω αποσπάσματα:
 • α) ne nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
 • β) Haec … tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur.
 1. Νααναδιατυπωθούν οι παρακάτω περίοδοι, αφού αναλυθούν οι μετοχέςσεδευτερεύουσεςπροτάσεις (με όλους τους δυνατούς τρόπους):
 • α) Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
 • β) Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.
 • γ) Gallus, periculum veritus, constituit…
 1. Να αναδιατυπώσετε τα παρακάτω αποσπάσματα, αφού μεταφερθούν τα ρήματα των κυρίων προτάσεων στο χρόνο που βρίσκεται στην παρένθεση και να εξηγήσετε τις αλλαγές που επιφέρατε στην περίοδο:
 • α) Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit. (Παρακείμενος)
 • β) Tum quidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat. (Παρατατικός)
 1. Οι παρακάτω βουλητικές προτάσεις να μετατραπούν σε αρνητικές. Στη συνέχεια να μετατρέψετε τη βουλητική πρόταση σε έκφραση απαγόρευσης στο β΄ ενικό πρόσωπο.
 • α) Tum quidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat.
 • β) Gallus constituit ut tragulam mitteret.
 • γ) ut salutem sperent.
 • Να μετατραπούν οι παρακάτω κύριες προτάσεις σε βουλητικές εξαρτώμενες από το ρήμα που βρίσκεται στην παρένθεση (προσοχή στην ακολουθία των χρόνων).
 • Coriolanus ab urbe castra movit [ Mater persuadet + δοτ. ]
 • Fiduciam deponite [ Hortor vos ]
 1. interceptaepistula (ab hostibus): Να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
 1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις, (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία): 
 • quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit.
 • ut ad Cicerōnem epistulam deferat
 • ut salutem sperent.
 • ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat.
 • nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur

ΠΗΓΗ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him