ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


    Στο σχολείο η έμφαση δίνεται στο σωστό αποτέλεσμα κάθε φορά, άποψη που απορρέει από την εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πολιτική. Η τελευταία τείνει να δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Αυτή με τη σειρά της συνδέεται με την αποδοτικότητα των μαθητών, οι οποίοι πρέπει να έχουν κατακτήσει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Εξάλλου, είναι γνωστός ο προσανατολισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στις αρχές της επίδοσης και απομνημόνευσης, που κατηγοριοποιεί τους μαθητές σε αυτούς που μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε αυτούς που δε μπορούν. 

    Η ακαδημαϊκή αυτή αυτο-αποτελεσματικότητα συντελείται ουσιαστικά μέσα από διαδικασίες κοινωνικής σύγκρισης. Ο μαθητής κατατάσσει τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους, με βάση όμως τα κριτήρια που τίθενται αδιαφοροποίητα από το κυρίαρχο πλειοψηφικά πληθυσμό. Αυτή η πρακτική φυσικά βρίσκεται μακριά από τις αρχές της προσωποποιημένης και ενταξιακής εκπαίδευσης δημιουργώντας εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό στους μαθητές εκείνους που δε συμβαδίζουν με αυτά τα κριτήρια. 

    Έρευνες αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι αντιλήψεις των παιδιών για την αυτο- αποτελεσματικότητά τους καθορίζουν την κινητοποίησή τους για προσπάθεια και κατάκτηση στόχων. Για παράδειγμα, παιδιά με χαμηλή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας συχνά αποφεύγουν να εμπλακούν σε δραστηριότητες που θεωρούν ότι θα αποτύχουν με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ποσοστά σχολικής αποτυχίας για τα ίδια. Οι αξιολογικές αυτές κρίσεις που το σύστημα ορίζει χαρακτηρίζοντας τους μαθητές λειτουργούν με τη μορφή αυτο-εκπληρούμενης προφητείας για τους ίδιους, αυξάνοντας ή μειώνοντας τις προσπάθειες που καταβάλλουν και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα δρώμενα στα πλαίσια του σχολείου.

       Για αυτό το λόγο, είναι καίριας σημασίας η διαφοροποιημένη και προσωποποιημένη αξιολόγηση, ώστε να αποφεύγεται αυτή η κοινωνική σύγκριση. Η διαχείριση συναισθημάτων που σχετίζονται με την επιτυχία και την αποτυχία, η αντιμετώπιση της τελευταίας προς όφελος τους, η εκμάθηση ανάπτυξης στρατηγικών αυτο-ρύθμισης συνιστούν σημαντικά συστατικά ώστε οι μαθητές να αναπτύσσονται ομαλά και συναισθηματικά δυνατοί. Η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να εξεταστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και όχι μόνο στο επίπεδο των μαθητών. DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Vicky Siamanta - She graduated from the Training and Education Department of Early Childhood Education of the National University of Athens with a degree EXCELLENT while she is also an undergraduate at the Graduate Program "Special Education" of the same department... She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the August of 2016. Read More