Διαγώνισμα Λατινικῶν Α’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017)Λατινικά 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ

(ΚΕΦ. 3-7)


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Roman Mosaic of Lion, 3rd century-5th century A.D., from Tunis, TunisiaΑγγελική Μπατσούλη 

Μαρία Κεκροπούλου

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα :

Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.

In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus.

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt».

Μονάδες 40


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

 • Silius: κλητική ενικού
 • ingenium: γενική ενικού
 • magistrum: ονομαστική ενικού
 • quod: αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος
 • Neapoli : αιτιατική ενικού
 • templo: ονομαστική πληθυντικού
 • viri: γενική πληθυντικού
 • fundamentum: αιτιατική πληθυντικού
 • mens: αφαιρετική ενικού
 • civitatis: αιτιατική πληθυντικού
 • caedem: γενική πληθυντικού
 • militum: δοτική ενικού

Μονάδες 12

Β1.β. Να μεταφέρετε τις κλιτές λέξεις της παρακάτω πρότασης στον άλλο αριθμό:

«speculatores nostri eos prope esse nuntiant»

Μονάδες 4

Β1.γ. his verbis: Η συνεκφορά να κλιθεί στις πλάγιες πτώσεις στον άλλο αριθμό

Μονάδες 4

Β2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

 • studebat: το β΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του Ενεστώτα στην ενεργητική φωνή
 • iacebat: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του Παρακειμένου στην ενεργητική φωνή
 • continent: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής Παρατατικού στην ενεργητική φωνή
 • iubet: την αιτιατική του σουπίνου
 • admonet: το απαρέμφατο του Ενεστώτα στην ενεργητική φωνή
 • solent: το β΄ ενικό της οριστικής του Ενεστώτα

Μονάδες 6

Β2.β. possunt: Να γράψετε το β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του Ενεστώτα και του Παρατατικού.

Μονάδες 4

Γ1.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:

Gloriae, magistrum, Neapoli, pro templo, libenter, aequitatis, adventare, hostium, de collibus, militum.

Μονάδες 10

Γ1.β. Monumentum eius: Να αντικαταστήσετε το eius με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας suus,-a,-um (Μονάδες 1) και να προσδιορίσετε τη συντακτική (Μονάδες 2) και τη σημασιολογική διαφορά (Μονάδες 2).

Μονάδες 5

Γ1.γ. importare, esse: Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των απαρεμφάτων (Μονάδες 2), να δικαιολογήσετε τον χρόνο στον οποίο βρίσκονται (Μονάδες 2), να δηλώσετε το υποκείμενό τους (Μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου τους (Μονάδες 2).

Μονάδες 8

Γ.2.α Silius animum tenerum habebat : Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους της πρότασης.

Μονάδες 4 

Γ.2.β. admonet : Να δηλώσετε την αλληλοπάθεια για όλα τα πρόσωπα με το ρήμα στον Ενεστώτα.

Μονάδες 3


ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him