Ἰσοκράτους, Εὐαγόρας (65-66) Κριτήριο Αξιολόγησης

http://www.filologos-hermes.info/


  Επιμέλεια: Κουγιού Μαριλένα


Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ κινδύνων; οὐ γὰρ μόνον φανεῖται τοὺς ἄλλους πολέμους, ἀλλὰ καὶ τὸν τῶν ἡρώων ὑπερβαλόμενος, τὸν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ὑμνούμενον. οἱ μὲν γὰρ μεθ’ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος Τροίαν μόνην εἷλον, ὁ δὲ μίαν πόλιν ἔχων πρὸς ἅπασαν τὴν Ἀσίαν ἐπολέμησεν· ὥστ’ εἰ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ἐγκωμιάζειν αὐτὸν ἠβουλήθησαν ὅσοι περ ἐκείνους, πολὺ ἂν μείζω καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔλαβεν. τίνα γὰρ εὑρήσομεν τῶν τότε γενομένων, εἰ τοὺς μύθους ἀφέντες τὴν ἀλήθειαν σκοποῖμεν, τοιαῦτα διαπεπραγμένον, ἢ τίνα τοσούτων μεταβολῶν ἐν τοῖς πράγμασιν αἴτιον γεγενημένον;
Ἰσοκράτους, Εὐαγόρας 65-66 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20

2. ὑπερβαλόμενος, ὑμνούμενον, ἔχων, γενομένων, γεγενημένον: Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι παραπάνω μετοχές.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10

3. α. ἐπιδείξειεν: να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στην ίδια έγκλιση στον ενεστώτα και στον παρακείμενο στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2

β. τῶν ἡρώων: να γραφεί η δοτική πτώση του ενικού και πληθυντικού αριθμού.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2

γ. πάντων: να γραφεί η γενική και δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο γένος που βρίσκεται ο τύπος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2

δ. εἷλον: να γίνει χρονική αντικατάσταση του τύπου στην ίδια φωνή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2

ε. τοσοῦτοι: να γραφεί η γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού στα άλλα γένη.
ΜΟΝΑΔA 1

στ. μείζω : να γραφεί ο υπερθετικός βαθμός του τύπου.
ΜΟΝΑΔΑ 1DMCA.com Protection Status