Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ (4.5.1-2) (ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐκ δὲ τούτου Λακεδαιμόνιοι ἀκούοντες τῶν φευγόντων ὅτι οἱ ἐν τῇ πόλει πάντα μὲν τὰ βοσκήματα ἔχοιεν καὶ σῴζοιντο ἐν τῷ Πειραιεῖ, πολλοὶ δὲτρέφοιντο αὐτόθεν, στρατεύουσι πάλιν εἰς τὴν Κόρινθον, Ἀγησιλάου καὶ τότε ἡγουμένου. Καὶ πρῶτον μὲν ἦλθεν εἰς Ἰσθμόν· καὶ γὰρ ἦν ὁ μὴν ἐν ᾧ Ἴσθμια γίγνεται, καὶ οἱ Ἀργεῖοι αὐτοῦ ἐτύγχανον τότε ποιοῦντες τὴν θυσίαν τῷΠοσειδῶνι, ὡς Ἄργους τῆς Κορίνθου ὄντος. Ὡς δ’ ᾔσθοντο προσιόντα τὸνἈγησίλαον, καταλιπόντες καὶ τὰ τεθυμένα καὶ τὰ ἀριστοποιούμενα σὺν πολλῷ φόβῳ ἀπεχώρουν εἰς τὸ ἄστυ κατὰ τὴν ἐπὶ Κεγχρείας ὁδόνἐκηρύχθησαν.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ, 4.5.1-2
Λεξιλόγιο
αὐτόθεν: από αυτό το μέρος
προσιόντα< πρόσειμι= πλησιάζω
τὰ τεθυμένα(οι θυσίες) <θύω=θυσιάζω
τὰ ἀριστοποιούμενα (το πρόγευμα) <ἀριστοποιέομαι,-οῦμαι= προγευματίζω
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε το κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 30
2. α. «ὅτι οἱ ἐν τῇ πόλει πάντα μὲν τὰ βοσκήματα ἔχοιεν», «Ὡς δ’ ᾔσθοντο προσιόντα τὸν Ἀγησίλαον»: να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία).
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
β. τὰ βοσκήματα, ὁ μὴν, Ἴσθμια, τὴν θυσίαν, πολλῷ: να αναγνωρίσετε τους τύπους συντακτικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
3. α. Λακεδαιμόνιοι, Κόρινθον, τὴν θυσίαν, φόβῳ, ὁδόν: να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στον αριθμό που βρίσκονται.
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
β. ᾧ: να κλίνετε τον τύπο στο θηλυκό γένος στον πληθυντικό αριθμό.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
4. α. ἔχοιεν: να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. ἦν: να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του μέλλοντα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
γ. στρατεύουσι: να κλίνετε την ευκτική ενεστώτα και την προστακτική του αορίστου στην ίδια φωνή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 11
5. α. προσποίηση, επίτευγμα, αναίσθητος, αναχώρηση, εκτροφή: να εντοπίσετε στο κείμενο τους τύπους που συγγενεύουν ετυμολογικά με τις λέξεις που σας δόθηκαν.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. ἀκούοντες, σῴζοιντο, ἡγουμένου, φόβῳ, ἐκηρύχθησαν: για κάθε τύπο που σας δόθηκε να γράψετε μία ομόρριζη λέξη στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5


DMCA.com Protection Status