ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/09-08-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
E- mail: hrm(ΑΤ)ydmed.gov.grΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


ΘΕΜΑ: Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016 εγκυκλίου με θέμα «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» αναφορικά με την έκδοση του Π.Δ. 69/2016 (Α’ 127), διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 1:

«Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται:

α) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (Α’ 26), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα,

β) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη βαθμολογική εξέλιξη του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4369/2016 (Α΄33),

γ) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3584/2007 (Α’ 143), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα».

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

• Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου Π.Δ. αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία:

α) δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία κατά τον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και

β) έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 69/2016, μετά τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και με το άρθρο 45 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ή μετά την επιτυχή πάροδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας προκειμένου για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

• Η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης.

• Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αντιστοίχως, όπως αποτυπώνεται στο χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από τη βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) ως πραγματική δημόσια υπηρεσία που αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων προβλέπεται πλέον και αυτή που έχει διανυθεί στα ν.π.ι.δ του δημοσίου (σχετική και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-3-2016, ΑΔΑ: 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ εγκύκλιος). Ως εκ τούτου, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα πρέπει κατά τη διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική ένταξη σύμφωνα με το άρθρο 98 του Υπαλληλικού Κώδικα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κατά την εξέταση των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, δεδομένου ότι:

Α. η προϋπηρεσία εντός δημοσίου τομέα που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία και δεν υπόκειται σε περιορισμό ως προς το ανώτατο χρονικό διάστημα που δύναται να αναγνωριστεί,

Β. η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 98 και στο Π.Δ. 69/2016:
δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία,
αναγνωρίζεται μέγιστο χρονικό διάστημα επτά (7) ετών πλήρους απασχόλησης,
θα πρέπει να είναι συναφής ως προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν
αφορά στη βαθμολογική και μόνο ένταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων και
λαμβάνεται υπόψη ως μοριοδοτούμενο κριτήριο κατά την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4369/2016. Ειδικότερα, στις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ.β της παρ. 3 του άρθρου 85 του ΥΚ προβλέπονται τα εξής: «25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και…».

Τέλος, δεδομένου ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας κατ΄ άρθρο 98 του Υ.Κ. και η επαγόμενη βαθμολογική ένταξη, δημιουργεί προϋποθέσεις συμμετοχής και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, η οποία θα διενεργηθεί το προσεχές διάστημα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, είναι εύλογη η κατά προτεραιότητα εξέταση των υποβληθεισών
αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ΤΕ, δεδομένου ότι κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις θα προκηρυχθούν αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει, και βάσει των ειδικώς οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

3.ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Ως προϋπηρεσία κατά την έννοια του Π.Δ. αναγνωρίζεται:
α) η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή η απασχόληση με έμμισθη εντολή
β) η εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία πρέπει:

α) να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,

β) να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.

Διευκρινίζεται ότι η πρακτική άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) δεν αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016, καθώς αποτελούν συμβάσεις μαθητείας και όχι εξαρτημένη εργασία.

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Ελεύθερο επάγγελμα ή σχέση έμμισθης εντολής

Τα δικαιολογητικά για τους ασκήσαντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολήθηκαν με έμμισθη εντολή είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

• Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος
ή

• Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης
ή

• Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση της βεβαίωσης από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της.

Ως έγγραφα που μπορεί να προσκομίσει ο αιτών υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, από τα οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης στο πλαίσιο άσκησης συγκεκριμένου ελευθέριου επαγγέλματος. Διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν αναγνωρίζονται ως προϋπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 αλλά συνιστούν αποδεικτικό στοιχείο για την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.

• Για τις περιπτώσεις που για τη βεβαίωση του χρόνου προϋπηρεσίας απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα θα πρέπει από αυτή να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.

Β) Μισθωτή εργασία

Τα δικαιολογητικά, για όσους παρείχαν μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας
ή

• Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίον απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 678 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 2 του ν.2112/1920 η χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη και

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.

Γ) Γενικές παρατηρήσεις επί των δικαιολογητικών

• Προς διευκόλυνση τόσο των ενδιαφερομένων υπαλλήλων όσο και των αρμόδιων ασφαλιστικών φορέων, διευκρινίζεται ότι:
στις σχετικές βεβαιώσεις που θα χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς φορείς για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 δύναται να συμπεριλαμβάνονται τόσο ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης όσο και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι να χορηγείται μία βεβαίωση.
Καταρχήν με τον όρο κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 νοείται και ο εν ισχύ διακανονισμός/ρύθμιση των εκκρεμών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.

• Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι και για τα προσκομιζόμενα και απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος γνησιότητας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4305/2014, παρακαλούνται οι αρμόδιοι ασφαλιστικοί φορείς, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου υπαλλήλου, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να αποστέλλουν τη σχετική βεβαίωση στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, όπου θα υποβληθεί το αίτημα για αναγνώριση προϋπηρεσίας βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016.

• Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δύναται να προσκομίζει κατά την κρίση του, πέραν των προβλεπομένων στις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016, οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, αλλά και τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια δύνανται αντιστοίχως να ζητούν περαιτέρω έγγραφα προκειμένου να στοιχειοθετείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από όλα τα προβλεπόμενα καταρχήν δικαιολογητικά, δεν προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία- π.χ. το είδος της παρεχόμενης εργασίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει επικουρικά οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο προς απόδειξη της προϋπηρεσίας αλλά και της συνάφειας αυτής, όπως ενδεικτικά - όσον αφορά τη μισθωτή εργασία- συμβάσεις εργασίας, κάρτα/αναγγελία πρόσληψης, καταστάσεις (πίνακες προσωπικού) που τηρούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καταγγελία της σύμβασης καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, το οποίο διαθέτει ο ενδιαφερόμενος.

• Στις περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος αιτείται την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν αρμοδίως τόσο τη διάρκεια της αιτούμενης προς αναγνώριση προϋπηρεσίας όσο και τη συνάφεια αυτής, θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

• Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016, ο/η ενδιαφερόμενος/-η υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά.

• Η αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η συγκέντρωση και προσκόμιση των απαιτούμενων κατά το Π.Δ. δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας προϋποθέσεις αποτελούν ευθύνη του/της υπαλλήλου που υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

• Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού /Προσωπικού. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού εντός της ανωτέρω προθεσμίας και προ της παραπομπής στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο παρακαλούνται να εξετάζουν την καταρχήν πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 και τις οδηγίες που παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο, ενημερώνοντας σχετικά τους αιτούντες υπαλλήλους για την κατά την κρίση τους κατ’ αρχήν ανάγκη προσκόμισης αποδεικτικών της προϋπηρεσίας στοιχείων.

• Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και γνωμοδοτεί επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος.
Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει ο υπάλληλος σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω (περ.5).

• Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016 δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του υπαλλήλου (π.χ. σε περίπτωση μετάταξης σε άλλη Υπηρεσία η Υπηρεσία υποδοχής δεν επανακρίνει τη συνάφεια της προϋπηρεσίας που έχει ήδη κριθεί συναφής από την Υπηρεσία προέλευσης).

• Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί.

• Για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 69/2016 υπαλλήλους ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες για την παραπομπή των αιτήσεων αναγνώρισης στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, τη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και την έκδοση της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

• Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση αρμόδια όργανα για την εξέταση συνδρομής ή μη των απαιτούμενων σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016 προϋποθέσεων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα βάσει των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών είναι τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια και το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης της προϋπηρεσίας. Είναι αυτονόητο ότι η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβούλιου και η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη και εξατομικευμένη. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υποκαθιστά τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά την κρίση περί απόδειξης της προϋπηρεσίας, της συνάφειας αυτής καθώς και το εάν το περιεχόμενο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών καλύπτει με επάρκεια τις απαιτούμενες από τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 69/2016 προϋποθέσεις.

• Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι αρμόδιο συμβούλιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης για τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίο υπηρετούν στις θέσεις αυτές κατόπιν επιλογής ή βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4275/2014 ή βάσει τυχόν άλλων ειδικών διατάξεων, είναι το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (άρθρο 160 του Υπαλληλικού Κώδικα, ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4275/2014).

6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

• Οι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους ή μετά την επιτυχή πάροδο της δοκιμαστικής περιόδου μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό που εντάσσεται ο υπάλληλος, οπότε και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στον πίνακα προακτέων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 91 του Υ.Κ. (ν.3528/2007). Κατά την προαγωγή του υπαλλήλου, υπολογίζεται στο βαθμό προαγωγής τυχόν πλεονάζων χρόνος.

• Στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 69/2016 τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Π.Δ., συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.

• Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο γνωμοδότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακαλείται να κοινοποιήσει άμεσα την παρούσα στους ασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν ταχύτερη ανταπόκριση στα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων.

Δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ. 69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του ν.4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα. Για το λόγο αυτό οι Διευθύνσεις Διοικητικού θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.

Τα ερωτήματα που αφορούν τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., θα απευθύνονται, λόγω αρμοδιότητας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, προκειμένου να ενημερωθούν οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Χριστόφορος Βερναρδάκης


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him