Ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴν Ἑνότητα» τοῦ Ἀριστοτέλους εἰς τὴν «Κοινωνικὴν Συνοχὴν» τοῦ Hobbes

Τοῦ κ. Χρύση Μιχαηλίδη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
hobbes

Εἶναι φανερὸ ὅτι αὐτὲς οἱ δύο ἔννοιες (Ἐθνικὴ Ἑνότητα καὶ Κοινωνικὴ Συνοχὴ) ἐνῷ κυριαρχοῦν στὸ πολιτικὸ λεξιλόγιο ὅλων μας (ἀκόμα καὶ τῶν κομμάτων), ἔχουν ἀσαφῆ σύνορα καὶ πολὺ παρεξηγημένο περιεχόμενο, γεγονὸς ποὺ τὶς καθιστᾶ ἀκόμα πιὸ δυσνόητες στὴν μέσο πολίτη. Ἵπταται δέ ταυτοχρόνως καὶ μία ὑποψία ὅτι ἡ ἐννοιολογικὴ αὐτὴ ἀσάφεια ἐξυπηρετεῖ τὴν προσπάθεια τοῦ δεύτερου τῆς Κοινωνικῆς Συνοχῆς νὰ καλύψει καὶ νὰ ὑποσκελίσει τὸ πρῶτο τὴν Ἐθνικὴ Ἑνότητα.

-->
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him