ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) – ΘΕΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) –ΘΕΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)ΚΕΙΜΕΝΑ


Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit.
…………………………………………………………………………………………
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitōte decerptam esse Carthagine».
…………………………………………………………………………………………
Auditā salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis salutatiōnum talium audio». Tum vēnit corvo in mentem verbōrum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.


Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.
Μονάδες 40


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:


insidiatōribus : την αφαιρετική του ενικού αριθμού
cui : την αφαιρετική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος
caedis : την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
se : τη δοτική του ενικού αριθμού στο α΄πρόσωπο
quodam : την ονομαστική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
praecocem : την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
patribus : τη γενική του πληθυντικού αριθμού
hanc : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
sui : τον ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο
nullam : τη γενική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος.
Μονάδες 10

Β1β. proximum: να γράψετε το αρσενικό γένος στην ίδια πτώση και ίδιο αριθμό στον συγκριτικό βαθμό (μονάδα 1) και, στη συνέχεια, να σχηματίσετε το επίρρημα στους τρεις βαθμούς (μονάδες 3).
satis: να γράψετε το συγκριτικό βαθμό (μονάδα 1).
Μονάδες 5


Β2α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
Exclūsus : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
recesserat : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
exterritus : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου στην άλλη φωνή
prorepsit : το σουπίνο στην αιτιατική πτώση
abdidit : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή
attulit : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
ostendensque : τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα
decerptam esse : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
dixit : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
venit : την αφαιρετική του γερουνδίου.
Μονάδες 10


Β2β. perdidi: να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων στην ίδια φωνή (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο, όπου είναι αναγκαίο).
Μονάδες 5


Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: Caligulae, cui, se, die, decerptam esse (το πρώτο στο κείμενο), ex arbore, recentem, salutatiōnum, corvo, quanti.
Μονάδες 5


Γ1β. «Cato attulit […] ficum praecocem»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 2


Γ1γ. in curiam: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου, ώστε να εκφράζεται η στάση σε τόπο και η απομάκρυνση από τόπο.
domi: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου, ώστε να εκφράζεται η κίνηση σε τόπο και η απομάκρυνση από τόπο.
Μονάδες 4Γ1δ. «Ad haec verba Augustus risit»: να μετατρέψετε την κύρια πρόταση σε ευθεία ερώτηση ολικής αγνοίας με όλους τους δυνατούς τρόπους εισαγωγής.
Μονάδες 4
Γ2α. vela praetenta, ficum praecocem: να μετατρέψετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.
Μονάδες 4


Γ2β. Αφού καταγράψετε, να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που υπάρχουν στα κείμενα (μονάδες 2) και να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία (μονάδες 2).
Μονάδες 4
Γ2γ. exclūsus: να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισαγόμενη με τον σύνδεσμο postquam (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς της (μονάδα 1).
Μονάδες 2


exterritus: να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, ώστε να εκφράζεται αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής, λογικής διεργασίας.
Μονάδες 2


auditā: να αναγνωρίσετε τη μετοχή ως προς το είδος της (μονάδα 1), να δηλώσετε τη χρονική βαθμίδα που εκφράζει αυτή (μονάδα 1) και να τη μετατρέψετε σε ισοδύναμη πρόταση με τον ιστορικό / διηγηματικό σύνδεσμο cum (μονάδα 1).
Μονάδες 3ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελ άνι που δεν σβήνει .
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .
5. Διάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανο μή των φωτοαντιγράφων .
6. Ώρα δυνα τής αποχώρησης: 10.00 π.μ .

ΣΧΟΛΙΟ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Τα προς μετάφραση κείμενα προέρχονται από τις διδακτικές ενότητες XX, XXV και XXIX του σχολικού εγχειριδίου, χωρίς ιδιαίτερες μεταφραστικές απαιτήσεις. Ο προβληματισμός μας, όμως, εστιάζεται στην εξέταση, παράλληλα, και ενός σύντομου λατινικού κειμένου, διασκευασμένου με βάση το λεξιλόγιο της διδακτέας ύλης.
Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις κινούνται στην παραδοσιακή πρακτική των τελευταίων ετών και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.
Τέλος, η εξάντληση των προς εξέταση κειμένων οδηγεί αναπόφευκτα σε αποσπασματική επιλογή των θεμάτων και, ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση του υπάρχοντος, παρωχημένου ήδη, σχολικού εγχειριδίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:


(επιμέλεια: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ)


Β1α. insidiatore
qua
caedium / (caedum)
mihi
quoddam
praecocia
patrum
haec
tui
nullius

Β1β. propiorem
Επίρρημα
Θετικός: prope
Συγκριτικός: propius
Υπερθετικός: proxime
satis: satius

B2α. excludunt
recedamus
exterruisti
proreptum
abderetis
afferre / adferre
ostenturus / ostensurus
decerpi
dic
veniendo

B2β. Ενεστώτας: perdas
Παρατατικός: perderes
Μέλλοντας: perditurus sis
Παρακείμενος: perdideris
Υπερσυντέλικος: perdidisses
Συντελεσμένος Μέλλοντας: -

Γ1α. Caligulae: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο insidiatoribus
cui: δοτική προσωπική κτητική στο est
se: αντικείμενο στο abdidit (άμεση αυτοπάθεια)
die: απρόθετη αφαιρετική που δηλώνει χρόνο στο attulit
decerptam esse (το 1ο του κειμένου): αντικείμενο στο ρήμα putetis, ειδικό απαρέμφατο
ex arbore: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει προέλευση στο decerptam esse
recentem: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο του esse, ficum (eam) μέσω του συνδετικού ρηματικού τύπου esse
salutationum: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο satis
corvo: δοτική προσωπική στην απρόσωπη έκφραση venit in mentem
quanti: γενική της αξίας στο emerat

Γ1β. A Catone allata est quodam die in curiam ficus praecox.

Γ1γ. στάση σε τόπο: in curia
απομάκρυνση από τόπο: ex / de / a curia
κίνηση σε τόπο: domum
απομάκρυνση από τόπο: domo

Γ1δ. Num ad haec verba Augustus risit?
Nonne ad haec verba Augustus risit?
Νe αd haec verba Augustus risit?
Ad haec verba Augustus risit?

Γ2α. vela, quae praetenta erant
ficum, quae praecox erat

Γ2β. “cui nomen est Hermaeum”: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο diaetam.
“quanto hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”: δευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια ερωτηματική πρόταση ως αντικείμενο στο interrogo.
“Cum omnes recentem esse dixissent”: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο inquit.
“quanti nullam adhuc emerat”: δευτερεύουσα επιρρηματική απλή παραβολική πρόταση που δηλώνει το ποσό και λειτουργεί ως β΄ όρος σύγκρισης – με α΄ όρο την κύρια με ρήμα το emit.

Γ2γ. exclusus:
Postquam (Claudius) exclusus est (erat): Εκφέρεται με έγκλιση οριστική, γιατί δηλώνει μόνο το χρόνο και τίποτε άλλο, συγκεκριμένα χρόνου παρακειμένου ή υπερσυντελίκου (exclusus est / erat), γιατί εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν.
exterritus:
cum (Claudius) exterritus esset
audita: επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο το salutatione, (νόθη) αφαιρετική απόλυτη, εκφράζει το προτερόχρονο.
Cum Caesar salutationem audivisset.


ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Ο ΕΡΜΗΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ... Όπως πρώτος ο ΕΡΜΗΣ σας είπε απο τις 06.00 η ώρα το πρωί και θα είδαν οι επισκέπτες του.. Στα κείμενα SOS ήταν το 28!!!.. το β κείμενο ήταν το 48 τελικά και όχι το 49 που είχαμε προτείνει


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)


ΚΕΙΜΕΝΑ

Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi.
.........................................................................................................................

Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere; praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti. Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, admiratio magna orta est.

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.
Μονάδες 40


Παρατηρήσεις

Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις ή συνεκφορές:
scelus : τη γενική πληθυντικού αριθμού nihil : την αφαιρετική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
gratius : τον θετικό βαθμό του επιρρήματος
durius : τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος
militibus : την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
quodam die : τη δοτική ενικού αριθμού της συνεκφοράς
aliquis : την αφαιρετική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
postero : τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
quo : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
somno : την κλητική ενικού αριθμού
sibi : τη γενική πληθυντικού αριθμού του β΄ προσώπου (να γράψετε και τους δύο τύπους)
admiratio : την αιτιατική ενικού αριθμού
magna : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού, στο ουδέτερο γένος, στον συγκριτικό βαθμό.
Μονάδες 15

Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
noli:το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα
sit : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα
est adfectus : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
possit : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου
videbatur : το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή
monitum esse : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή
fugit : το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική παρακειμένου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να
λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)
perisse : τη δοτική γερουνδίου
credita est : το απαρέμφατο παρακειμένου στην άλλη φωνή
inventam esse praecepit emitteret dixit:το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική μέλλοντα στην άλλη φωνή τη μετοχή ενεστώτα στη γενική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή το γερουνδιακό στην ονομαστική ενικού αριθμού του αρσενικού γένους
introrupisset orta est:το α΄ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή τη μετοχή μέλλοντα στην ονομαστική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους.
Μονάδες 15

Γ1α. «ut nihil ei . . . fugitivi»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης
(μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), την έγκλιση (μονάδα 1) και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδα 1).
Μονάδες 4

Γ1β. «servi», «gratius», «fugitivi», «suum», «reverti», «a servo»: να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των τύπων.
Μονάδες 6

Γ1γ. «perisse»: να βρείτε το υποκείμενο του απαρεμφάτου (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την πτώση του (μονάδα 1).
Μονάδες 2

Γ1δ. «ut (is) eam postero die repente in eum locum emitteret»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 3

Γ2α. «quod imperandum militibus esset»: να αντικαταστήσετε τον τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας με debeo+απαρέμφατο (μετατροπή παθητικής σύνταξης σε ενεργητική).
Μονάδες 4

Γ2β. «praecepit ut...futurus esset»: να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
Μονάδες 4

Γ2γ. «admissis amicis»: να αναλύσετε τη μετοχή σε πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό/διηγηματικό σύνδεσμο cum.
Μονάδες 3

Γ2δ. «Si quid durius ei videbatur, a cerva sese monitum esse praedicabat»: να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο έτσι ώστε να εκφράζει υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα για το παρελθόν(μονάδες 2) και υπόθεση δυνατή ή πιθανή για το παρόν-μέλλον (μονάδες 2).
Μονάδες 4


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:Β1. scelus: scelerum
nihil: nulla re
gratius: grate
durius: durissime
militibus: militi
quodam die: cuidam diei
aliquis: aliquibus
postero: posteriore
quo: quae
somno: somne
sibi: vestri/vestrum
admiratio: admirationem
magna: maiora


B2. noli: non vultis
sit: sunto
est adfectus: adfice
possit: potuissemus
videbatur: visum iri
monitum esse: monebunt
fugit: fugitura fuerit
perisse: pereundo
credita est: credidisse
inventam esse: invenient
praecepit: praecipientium
emitteret: emiserint
dixit: dicendus
introrupisset: introrumpamus
orta est: oritura


Γ1α. ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi: δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση˙ εισάγεται με τον συμπερασματικό σύνδεσμο ut ο οποίος συνοδεύεται από την αντωνυμία nihil που έχει αρνητική σημασία, άρα η πρότασή μας είναι αρνητική. Εκφέρεται με υποτακτική (το συμπέρασμα στη λατινική θεωρείται υποκειμενική κατάσταση), συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από το ρήμα adfectus est της κύριας, που είναι παρακείμενος με σημασία ενεστώτα και εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν. Έχουμε ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, γιατί το συμπέρασμα είναι ιδωμένο τη στιγμή της εμφάνισής του στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής του (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση).


Γ1β. servi: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στις λέξεις scelus και audaciam
gratius: κατηγορούμενο στο υποκείμενο nihil μέσω του συνδετικού ρηματικού τύπου esse
fugitivi: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο recuperatio
reverti: υποκείμενο στο visum esse και ειδικό απαρέμφατο.
a servo: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο emissa (εμπρόθετο γιατί είναι έμψυχο).


Γ1γ. απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ανωμάλου ρήματος pereo, perii, peritum, perīre = χάνομαι, πεθαίνω. cerva: εννοούμενο υποκείμενο απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία: το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου εννοείται σε ονομαστική επειδή το απαρέμφατο εξαρτάται από προσωπικό δοξαστικό ρήμα παθητικής φωνής, credita est, άρση του λατινισμού).


Γ1δ. δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση που λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα praecepit εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut επειδή είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι κάτι το επιθυμητό και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (emitteret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (praecepit) και εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν. Έχουμε ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση). emitteret: Ρήμα. (is): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος. eam: αντικείμενο ρήματος. die: αφαιρετική του χρόνου στο emitteret. postero: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο die. repente: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο emitteret. in locum: εμπρόθετος προσδιορισμός της κίνησης σε τόπο στο emitteret. eum: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο locum....
  •  ut (ab eo) ea postero die repente in eum locum emitteretur.


Γ2α. quod is/Sertorius deberet imperare militibus


Γ2β. Εam cras repente in eum locum emitte, in quo ego cum amicis ero


Γ2γ. admissis: επιρρηματική χρονική μετοχή, νόθη αφαιρετική απόλυτη, δηλώνει το προτερόχρονο. amicis: υποκείμενο μετοχής... cum Sertorius amicos admisisset


Γ2δSi quid durius ei videbatur,: δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο si ως καταφατική, εκφέρεται με οριστική παρατατικού. Ο υποθετικός λόγος είναι: Υπόθεση: Si videbatur Απόδοση: praedicabat και δηλώνει την ανοιχτή υπόθεση στο παρελθόν. videbatur: ρήμα, εδώ απρόσωπο.
  • Si quid durius ei visum esset, a cerva sese monitum esse praedicavisset.
  • Si quid durius ei videatur, a cerva sese monitum esse praedicet
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΡΜΗ:

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him