Ἐπαναληπτικές Ἀσκήσεις Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Επιμέλεια:
Δήμητρα Αντωνοπούλου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Να συμπληρωθεί ο κατάλληλος τύπος στις προτάσεις:
 1. Καθέζεται ὁ θεός ἐν ……………………... (θρόνος, δοτ. εν.).
 2. Οὗτος ἀκόσμησε τό σκῆπτρον τοῖς πᾶσι …………………………………. (μέταλλον).
 3. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ (την άλλη μέρα) μακράν ………………. (ὁδός) ἐπορεύθημεν καί ἐπί …………………………….. (ὁ ποταμός, αιτ. εν.) ἀφικόμεθα.
Να συμπληρωθούν οι παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο του εἰμί.
 1. ὑμεῖς ………………….. ἄλκιμοι (ρωμαλέοι) νεανίαι.
 2. ἐγώ …………………. τό φῶς τοῦ κόσμου.
 3. χρόνος δίκαιος ………………………. κριτής πάντων.
 4. ἔνθα (όπου) ……………………… βωμοί, …………………….. καί θεοί.
 5. ἡμεῖς πάντες φίλοι καί σύμμαχοι ………………..
 6. σύ …………………. ὁ βασιλεύς τῶς Ἰουδαίων;
 7. ἡ γλῶττα πολλῶν κακῶν …………………… αἰτία.
 8. γονεῦσι παῖδες ………………… ἄγκυραι βίου.

Να βάλετε τους υπόλοιπους τύπους της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής στις ακόλουθες προτάσεις χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα ρήματα που είναι σε παρένθεση:

ἐγώ   ……………………     …………………..  ἐπί τούς πολεμίους.(στρατεύω)
σύ     ……………………      ………………….. δικαίως (ἄρχω).
οὗτος  ……………………   ………………….. ἐπιστολήν (γράφω).
ἡμεῖς …………………….   …………………… τούς δικαστάς (πείθω).
ὑμεῖς ……………………    …………………..  τό πρέπον (πράττω).
οὗτοι  …………………..     …………………… ὑμᾶς (βλάπτω).

Στο παρακάτω κείμενο να αναγνωριστούν οι τύποι οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής:

Ὁ δέ εἶπεν αὐτῷ· εἰ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τήν ζωήν τήρησον τάς ἐντολάς. Λέγει αὐτῷ· ποίας; Ὁ Ἰησοῦς εἶπε· τό οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις. Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησον σου τά ὑπάρχοντα καί δός πτωχοῖς, καί ἕξεις θησαυρόν ἐν οὐρανῷ.

Να κλίνετε τα ονόματα πολίτης, μέλισσα και λίμνη.

Στο παρακάτω κείμενο να αναγνωριστούν τα πρωτόκλιτα ονόματα:

Αἰσχίνης ἔλεγε προς τοξότην φαλακρόν καί πονηρόν· «Τήν κόμην σου μακαρίζω, διότι κακήν ἔφυγε (εγκατέλειψε) κεφαλήν».

Να βάλετε στη σωστή πτώση του ενικού ή του πληθυντικού τα ονόματα που είναι σε παρένθεση:

 1. Ἐν τοῖς γυμνασίοις οἱ ……………….. τάς (ἀρετή) τῶν ……………………………. (νεανίας) θαυμάζουσιν.
 2. Οἱ ………………………. (πολίτης) πείθονται τοῖς λόγοις τῶν ………………………………. (νομοθετης) καί τῶν ……………………………. (δικαστής).
 3. Σωκράτης ἐδίδασκε τούς ………………………. (νεανίας) τήν ………………………. (ἀρετή), την ……………………. (ἀλήθεια) καί τήν ………………………. (δικαιοσύνη) οὐκ ἐν τῇ ……………………………. (ἀγορά) δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας εἰς τήν ……………………….. (ἑσπέρα).

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων που βρίσκονται στις παρενθέσεις:

 1. ……………………………. αἱ κρίσεις αὐτοῦ εἰσι (δίκαιος).
 2. Ἐν τῇ ………………….. χειρί αὐτοῦ βιβλίον φέρει (δεξιός).
 3. Περιβάλλεται ἐν ἱματίοις (με ενδύματα) ……………………. (λευκός).
 4. Ἐπορεύθη διά ……………………. τῆς Θρᾴκης (φίλιος= φιλικός).
 5. Ἐχρυσώθη (στολίστηκε) ἡ γυνή ἐν χρυσῷ καί λίθῳ (πέτρα) ………………………….. καί μαργαρίταις (μαργαριτάρια) (τίμιος = πολίτιμος).

Να τοποθετήσετε στον κατάλληλο τύπο τις λέξεις που είναι σε παρενθέσεις:

 1. ἐν χορδαῖς καί …………………………….. (ὄργανον, δοτ. πληθ).
 2. Οἱ θεοί ἐν ………………………….. οἰκοῦσιν (Ὄλυμπος, δοτ. εν.).
 3. σύν …………………………. πᾶς καί γελᾷ καί ὀδύρεται (θεός, δοτ. εν.).
 4. ἐξ ………………………… κατῆλθε σύν ……………………….. (οὐρανός, γεν. εν. , ἄγγελος, δοτ. πληθ.).
 5. ὁ γεωργός τήν ………………………. ἐν ……………………. εὑρίσκει (ἔλαφος, αιτ. εν., ἄμπελος, δοτ. εν.).
 6. Οἱ ἄνθρωποι ἐν ……………………….. τούς θεούς θεραπεύουσι (λατρεύουν) καί ἐν ……………………………. θύουσιν αὐτοῖς (ναός, δοτ. πληθ., βωμός, δοτ. πληθ.)

Στις ακόλουθες φράσεις να τοποθετηθεί ο κατάλληλος τύπο του εἰμί καθώς και της προσωπικής αντωνυμίας:

 1. ὑμεῖς ……………………….. τό ἅλας τῆς γῆς.
 2. ὅτι σοῦ ………………………. ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα.
 3. οὐ …………….. κατήγορος μου εἶ, ἀλλ΄ …………………. κατήγορος εἰμί ………………….
 4. Οἱ ὁπλῖται μέν Λακεδαιμόνιοι ………………….., οἱ δ’ ἱππεῖς Θηβαῖοι.
 5. παιδεία δέ τῶν ἐν ………………………. (α΄ πρόσ. δοτ. πληθ.) μόνον ἀθάνατον καί θεῖον.

Να τρέψετε τις επόμενες φράσεις από τον ενικό στον πληθυντικό και αντίστροφα:

 1. Ὁ θεατής ἐν τῷ σταδίῳ τόν νικητήν θαυμάζει.
 2. Τόν φαῦλον ἄνθρωπον ὁ νόμος τιμωρίᾳ κολάζει.
 3. Τούς γενναίους μαχητάς οἱ ποιηταί δοξάζουσιν.
 4. Οἱ μύθοι λέγουσιν ὅτι οἱ θεοί τούς ἀνδρείους στρατιώτας φυλάττουσιν.
 5. ἄδικον ἔργον ὀργήν φέρει.
 6. Αἱ ἀπειλαί πολλάκις ἀνθρώπους πείθουσιν.

Να μεταφέρετε τις επόμενες προτάσεις στον παρατατικό:

 1. Πρᾶος εἰμί καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ.
 2. Λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς· τί (γιατί) δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι;
 3. Μακάριοι ἐσμεν.
 4. Σύ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός.
 5. Ὁ μέν θερισμός πολύς ἐστι, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι εἰσίν.

Να αναγνωρίσετε τους γραμματικούς τύπους των ρημάτων που περιέχονται στις προτάσεις:

 1. Δρυτόμοι (ξυλοκόποι) ἔσχιζον τινα πεύκην.
 2. Ἁλιεύς ἔν τινι ποταμῷ ἡλίευε.
 3. Βορέας καί Ἥλιος περί δυνάμεως ἤριζον.
 4. Ὥδευε ποτε (κάποτε) λέων σύν ἀνθρωπῳ.
 5. Λέων τις ἐβασίλευσεν οὐχί θυμώδης (οξύθυμος), οὐδε ὠμός (άγριος), οὐδέ βίαιος, ἀλλά πρᾶος καί δίκαιος ὥσπερ ἄνθρωπος.
 6. Βάτραχοι πρέσβεις ἔπεμψαν πρός τόν Δία.
 7. Κύων (μια σκύλα) κρέας ἔχουσα ποταμόν διέβαινε.
 8. Ἀηδών ἐπί τινος ὑψηλῆς δρυός (βελανιδιάς) καθημένη κατά τό σύνηθες ᾖδεν (τραγουδούσε).
 9. Οἱ Πρέσβεις οὐκ ἐδίωξαν τούς Ἕλληνας.

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής των ρημάτων που είναι σε παρένθεση:

 1. Ἐγώ ………………………….. (πρκ) ὑμῖν μόνα τά καλά καί προσήκοντα (σωστά), ὑμεῖς δέ μοι (σε μένα) οὐ ………………………… (πρκ) (συμβουλεύω, πιστεύω).
 2. Ἡ πίστις σου …………………………. (πρκ) σε (σῴζω).
 3. Οἱ Ἀθηναῖοι τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν εἰκόνας ………………………………… (πρκ.) (ἱδρύω).
 4. Ἀρταξέρξης τῷ Θεμιστοκλεῖ χάριν εἶχεν, ὅτι (διότι) τούς Ἕλληνας ………………………………. (υπερσ.) λῦσαι τάς γέφυρας τάς ἐν Ἑλλησπόντῳ (κωλύω).
 5. Εἰ μή ὁ στρατηγός ………………………………. (υπερσ.) οὐκ ἂν ………………………………………… (υπερσ.) τοῦτο οἱ στρατιῶται (κελεύω, πράττω).


Να κάνετε αναλυτική σύνταξη στις παρακάτω προτάσεις:

 1. Αἱ ἀηδόνες ᾄδουσιν.
 2. Ὄρη ἦν ὑπερύψηλα.
 3. Λύκος ἀρνίον ἐδίωκε.

Να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις:

 1. Κέντρον (κεντρί) αἱ μέλιτται ἔχουσιν.
 2. Μιλτιάδης ἦν στρατηγός.
 3. Κρομμύων (κρεμμύδια) ὀσφραίνομαι.
 4. Ἆρα θεοῖς πιστεύεις;
 5. Ὀ ἀνηρ δίκαιος ἐστι.
 6. Ἄνθρωπος τις εἶχεν ἵππον καί ὄνον (γαϊδούρι).

Να αναγνωριστούν συντακτικώς τα απαρέμφατα στις παρακάτω προτάσεις:

 1. Ἡμεῖς οὐ δυνάμεθα στρατεύειν.
 2. Πρωταγόρας ἔλεγε σοφός εἶναι.
 3. Οὐδέποτε ἡγησάμην χαλεπόν τό διδάξαι ὑμᾶς.
 4. Οὗτος ἔφη ταῦτα πεπραχέναι.
 5. Οἱ πλεῖστοι (περισσότεροι) ἀπέχουσι τοῦ φιλοσοφεῖν.
 6. Τό σιγᾶν κρεῖττόν (καλύτερο) ἐστι τοῦ λαλεῖν.

Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε που έχουμε ταυτοπροσωπία και ετεροπροσωπία (να υπογραμμίσετε και το υποκείμενο των απαρεμφάτων). Επίσης να βρείτε ποια απαρέμφατα είναι ειδικά και ποια τελικά:

 1. Πολλοί νέοι φιλοσοφεῖν νομίζουσι.
 2. Ὁμολογεῖς με ἀγαθον εἶναι.
 3. Οὗτος ἔλεγε τούτων ἐπιθυμεῖν.
 4. Ἔλεγον δ’ οὗτοι οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν τῇ πολεί.

Στις συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τους κατάλληλους τύπους των ονομάτων που είναι σε παρενθέσεις:

 1. Οὗτοι ἐνομίζοντο Ἀσκληπιοῦ …………………………………. (θεράπων).
 2. Ἐκεῖ ἔζων Κύκλωπες καί ἄγρια φῦλα ………………………………… (γίγας).
 3. Ἐξ ὄνυχος τόν ……………………………….. (λέων).
 4. Οὗτος ὁ λειμών τροφήν τοῖς ………………………….. παρέχει καί τοῖς ……………………………… θήραν (κηνύγι) (ἐλέφας, λέων).
 5. Ἐνταῦθα ἐντυγχάνομεν (συναντούμε) τῷ ………………………….. (γέρων).
 6. Ἦν στήλη πέτρινη ἀνδρός ……………………………… πνίγοντος (λέων).
 7. ……………………………… ἀφωνότερος (ἀνδριάς, γεν.εν.).


Να συμπληρώσετε τα κενά των επόμενων φράσεων με τους κατάλληλους τύπους των λέξεων που είναι σε παρένθεση:

 1. Σιγᾶν τήν ἀλήθειαν χρυσόν ……………….. θάπτειν (εἰμί).
 2. Φίλους πιστούς ἔχων νόμιζε θησαυρούς ………………………. (ἔχω, απαρ.).
 3. Τῶν οἰκιῶν ……………………….. ἐμπιμπραμένων (ενώ καίονται) ……………………………… ᾄδομεν (ἡμεῖς).
 4. Οἱ θεοί σῴζουσι ……………………………….. ἐκ ……………………………………. (οἱ ἀγαθοί – αιτ., οἱ κίνδυνοι – γεν.).
 5. Κῦμα ……………………………….. μέγα τήν ναῦν (το πλοίο) ……………………………………….. (θάλασσα- γεν., πλήττω- αορ.)
 6. Συμβουλεύω (+δοτ.) …………………………….. τήν ἀρετήν (απαρ.) ………………………………………. καί τήν κακίαν (απαρ.) ………………………………….. (ὑμεῖς, θηρεύω, φεύγω).

Να βρείτε σε ποια από τα παρακάτω παραδείγματα υπάρχει ταυτοπροσωπία και σε ποια ετεροπροσωπία:

 1. Οἱ Αἰγινῆται λέγουσι οὐκ εἶναι αὐτόνομοι.
 2. Ἀναξαγόρας ἔφη τόν ἥλιον λίθον εἶναι.
 3. Σωκράτης ἔλεγεν οὐκ εἶναι διδάσκαλος.
 4. Ὤμοσαν (ορκίστηκαν) μή προδώσειν ἀλλήλους.
 5. Πρωταγόρας ἔλεγε πάντων χρημάτων (πραγμάτων) μέτρον εἶναι ἄνθρωπον.
 6. Βίας ἔφη κρατίστην (η καλύτερη) δημοκρατίαν εἶναι, ἐν ᾗ (αυτή στην οποία) πάντες ὡς τύραννον φοβοῦνται τόν νόμον.

Να βρείτε τις προτάσεις που περιέχονται σε καθένα από τα παρακάτω παραδείγματα, να υπογραμμίσετε τα κατηγορούμενα και τα αντικείμενα και να συμπληρώσετε τους όρους που λείπουν:

 1. Ὁ βίος βραχύς, ἡ τέχνη μακρά.
 2. Μέγα βιβλίον μέγα κακόν.
 3. Νόμος τήν πόλιν σῴζει, ἀναρχία δ’ ἀπόλλυσι (καταστρέφει).
 4. Τά ἐμά σά ἐστί καί τά σά ἐμά.
 5. Οἱ Λακεδαιμόνιοι τούς μέν γενναίους ἐτίμων, τῶν δέ δειλῶν κατεφρόνουν.

Να αναγνωρίσετε τις μετοχές που υπάρχουν στα επόμενα παραδείγματα:

 1. Λύσανδρος τά ὑπάρχοντα χρήματα Κύρῳ ἀπέδωκε.
 2. Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν.
 3. Οἱ ἐκ Φλειοῦντος φεύγοντες (εξόριστοι) ἐπορεύοντο εἰς Λακεδαίμονα.
 4. Οἱ πρέσβεις οὐκ ᾐσχύνοντο λέγοντες ταῦτα.
 5. Ἀμφότερα δ’ ἦν αὐτούς τά πείθοντα, κέρδος καί δέος (φόβος).
 6. Τάς πόλεις δέ ἑώρα (εβλεπε) τά μέν ἄλλα (κατά τά άλλα) καλῶς ἐχούσας, Χίων δέ φυγάδας ηὗρεν Ἀταρνέα ἐχοντας.

Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο μετοχής:

 1. Ὀξεῖα ἦν ἡ φωνή τῆς ………………………. (ᾄδουσα) γυναικός.
 2. Οἱ Ἀθηναῖοι τούς …………………………. (δικάζων) καί τούς …………………………………… (λέγων) ἐν πολλῇ τιμῇ εἶχον.
 3. Οἱ πολλάκις …………………………………… (πεπιστευκώς) τοῖς ψευδέσι φίλοις ὕστερον οὐδέ τοῖς πιστοῖς πιστεύουσιν.
 4. Οἱ δικασταί ἤκουσαν τῶν μαρτύρων ………………………… (λέγων).
 5. Ἀδικοῦσιν οἱ τάς σπονδάς ………………………….. (λύων) καί οἱ τούς αἰχμαλώτους ……………………………….. (φονεύων).

                                                
Στο παρακάτω κείμενο να τοποθετήσετε τους κατάλληλους τύπους του μέσου μέλλοντα οριστικής των ρημάτων σε παρένθεση:

Καί  σπεύσουσι λαοί καί …………………………… (πορεύομαι) ἔθνη πολλά καί κατακόψουσι τάς ῥομφαίας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καί τά δόρατα αὐτῶν εἰς δρέπανα. Καί …………………………………. (ἀναπαύομαι) ἕκαστος ὑποκάτω ἀμπέλου αὐτοῦ καί οὐκ ……………………………. (εἰμί) ὁ ἐκφοβῶν, διότι τό στόμα Κυρίου παντοκράτορος ἐλάλησε ταῦτα.

Να σχηματίσετε το β΄ ενικό και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής Παρατατικού και Αορίστου μέσης φωνής των ρημάτων: παύομαι, διαπράττομαι (= κατορθώνω), ἅπτομαι, νομίζομαι.


Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τους κατάλληλους τύπους Οριστικής Παρατατικού και Αορίστου μέσης φωνής των ρημάτων που βρίσκονται σε παρένθεση:
 1. Οἱ ἐν Περσίᾳ Ἕλληνες περί τῆς Κύρου ἀρχῆς (για την εξουσία του Κύρου)………………………….. (αορ.) [ἀγωνίζομαι].
 2. Κῦρος τούς Ἕλληνας …………………………… (αορ.) παρά τόν ποταμόν [τάττομαι].
 3. Οἱ τῆς πόλεως ἄρχοντες …………………………….. (παρατ.) πρῶτοι τοῖς νόμοις [πείθομαι].
 4. Ἡρακλῆς ἐπί τήν τῆς ἀρετῆς ὁδόν ……………………………… (αορ.) [τρέπομαι].

 Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων που είναι σε παρένθεση:

 1. Ἐκεῖνος μέν γάρ ὁρῶν τήν Ἑλλάδα πολέμων καί …………………………… καί πολλῶν ἄλλων κακῶν μεστήν οὖσαν, ἔπαυσε ταῦτα καί διήλλαξε τάς ……………………………. πρός ἀλλήλας (στάσις = εμφύλια διαμάχη, πόλις).
 2. Οἱ τοξόται καί ἀκοντισταί ὑπό τῶν ………………………. ἐδιώκοντο (ἱππεύς).
 3. Τισσαφέρνης ἐν …………………………. ἔτυχεν ὢν (Σάρδεις, δοτ.).
 4. Οὗτος δέ ἀνήγγειλε τῷ ………………………….. καί τοῖς ……………………………………. ταῦτα (βασιλεύς, ἱερεύς).
 5. Οἱ Λακεδεμόνιοι καί οἱ σύμμαχοι συνελέγοντο εἰς τούς ……………………………. (Φωκεύς).


Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους της δεικτικής αντωνυμίας (οὗτος, αὕτη, τοῦτο):


 1. ………………………… τῷ τρόπῳ οἱ Ἀθηναῖοι ἐτείχισαν τήν πόλιν.
 2. Ἐν τῇ χώρᾳ …………………………… ξένοι ἐσμέν.
 3. Γάμοι τοῦ Ἡλίου θέρους ἐγίγνοντο· πάντα δέ τά ζῷα ἔχαιρον ἐπί ……………………………….. (ουδ. Δοτ. Εν.).
 4. ……………………….. ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος!
 5. Δός μοι …………………………………. τον ξένον.


Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τους κατάλληλους τύπους της Οριστικής Παρακειμένου ή Υπερσυντελίκου μέσης φωνής των ρημάτων που βρίσκονται στις παρενθέσεις.

 1. Πολυξένη κατά τά εἰθισμένα παρθένοις (όπως συνήθιζαν τα κορίτσια) …………………………………. τάς ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχας (ἀναπλέκομαι = πλέκω τα μαλλιά, γ΄ εν. υπερσ.)
 2. Ἠρώτησεν αὐτούς· τί ……………………………. (τατάσσομαι, β΄ πληθ. παρακ.).
 3. Ὁ στόλος οὕτως ………………………….. (ἀπαλλάττομαι = διαφεύγω, γ΄ εν. υπερσ.).
 4. Ὑπό τινός ……………………………….. (θλίβομαι, β΄ εν. παρακ.)
 5. Τόν ἀγῶνα τόν καλόν ………………………………. (ἀγωνίζομαι, α΄ πληθ. παρακ.)


Να συμπληρώσετε τις επόμενες φράσεις με τους απαρεμφατικούς τύπους που λείπουν:

 1. Τό …………………………. (φυλάττομαι, απαρ. αορ.) τἀγαθά χαλεπώτερον (δυσκολότερο) τοῦ κτήσασθαι ἐστί.
 2. Χρή πάντας ἀπό θεοῦ …………………………… (ἄρχομαι, απαρεμ. Ενεστ.).
 3. Τίς οὐ νομίζει ταῦτα ὑπό Σωκράτους ἄριστα …………………….. (πράττομαι, απαρ. παρακ.)
 4. Ἀθηναῖοι οὐ προσεδόκων (δεν περίμεναν) τούς Θηβαίους ………………………………. (λύομαι, απαρ. μελλ.) τάς σπονδάς.
 5. Ἀγησίλαος ἔλεγεν ἀπίστων ὅρκον εἰς ὕδωρ ……………………….. (γράφομαι, απαρ. παρακ.)

Να συμπληρωθούν οι ακόλουθες προτάσεις με τους μετοχικούς τύπους που λείπουν:
 1. Οὗτος ἐπέμφθη παρά Τισσαφέρνους τόν βασιλέα ………………………………… (ὑποδέχομαι, μτχ. μέλλ.).
 2. Ἀμαζόνες οἰκοῦσι (κατοικούν) παρά τόν ποταμόν Θερμώδοντα ………………………………. σιδηρῳ (ὁπλίζομαι, μτχ. παρακ.)
 3. Ἀποδείξω τοῦτον ψευδεῖς μάρτυρας …………………………….. (παρέχομαι, μτχ. ενεστ.)
 4. ………………………………….. αὐτῶν καί κινδυνευόντων θεῶν τις μηχανήν σωτηρίας αὐτοῖς ἔπεμψε (μάχομαι, μτχ. ενεστ.).
 5. Κυμαῖος μέλι ἐπίπρασκεν (πουλούσαν)· ἐλθόντος δέ τινος καί ………………………………… καί εἰπόντος ὅτι πάνυ καλόν (πολύ καλό), ἔφη (είπε): εἰ μή γάρ μῦς ἐνέπεσεν εἰς αὐτό, οὐκ ἂν ἐπώλουν! (γεύομαι, μτχ. αορ.)

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με το σωστό μετοχικό τύπο:

 1. Οἰδίπους ………………………………. (ἀκούω, μτχ. αορ.) ἔλυσε τό τῆς Σφιγγός αἴνιγμα.
 2. Ὁρῶμεν Σωκράτη ἐν τῷ γυμναστηρίῳ ………………………………. (διδάσκω, μτχ. ενεστ.) τούς νέους.
 3. Ἠκούομεν τῶν στρατιωτῶν ………………………… (κραυγάζω, μτχ. ενεστ.) «θάλαττα, θάλαττα».
 4. Φιλάργυρος διαθήκας …………………………. (γράφω, μτχ. αορ.) ἑαυτόν κληρονόμον ἔταξεν.
 5. Οἱ …………………………….. (ἐπιμένω, μτχ. ενεστ.) ἀεί νικῶσιν.
 6. Εὐλογία ἐστί πᾶσι τοῖς τούς υἱούς καί τάς θυγατέρας αὐτῶν κατά Χριστόν …………………………… (παιδεύω, μτχ. παρακ.).

Βρείτε τι εκφράζουν οι επιρρηματικές μετοχές που υπάρχουν στα ακόλουθα παραδείγματα (χρόνο, τρόπο, αιτία κ.λπ.)

 1. Προμηθεύς κλέψας τό πῦρ τῶν θεῶν τοῖς ἀνθρώποις ἔδωκεν.
 2. Ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν.
 3. Ἀρταξέρξου βασιλεύοντος Κῦρος ἐπί Σοῦσα ἐστράτευσεν.
 4. Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο ὡς ταῦτα πράξοντες.
 5. Τούτων οὕτως ἐχόντων βούλομαι σοι συμβουλεύειν.
 6. Δίκην μεγίστην δώσετε (θα τιμωρηθείτε σκληρότατα) ἀδίκως φονεύσαντες τόν ἄνδρα τοῦτον.
 7. Ὄντος ποτέ βατράχου ἐν τῇ λίμνῃ καί τοῖς ζῴοις πᾶσιν ἀναβοήσαντος· «ἐγώ ἰατρός εἰμί, φαρμάκων ἐπιστήμων», ἀλώπηξ ἀκούσασα ἔφη· «πῶς σύ ἄλλους σώσεις, σαυτόν χωλόν ὄντα μη θεραπεύων»


Στα παρακάτω παραδείγματα να αντικαταστήσετε τον ενεστώτα με τον χρόνο που δηλώνεται στην παρένθεση.

 1. Ἅπαντες πείθονται τοῖς νόμοις τῆς πόλεως. (παρατ.)
 2. Ἡ πόλις σφόδρα βλάπτεται ὑφ’ ὑμῶν (παρακ.).
 3. Ῥάπισμα καταδέχεται ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τόν Ἀδαμ (αορ.).
 4. Οἱ τοξόται καί οἱ ἀκοντισταί ὑπό τῶν ἱππέων διώκονται (παρατ.).
 5. Οἱ Κορίνθιοι οὐ δέχονται τόν Ἀθηναῖον ἄγγελον (μελλ.).

Να διατυπωθούν οι επόμενες προτάσεις με όλους τους τύπους τους στον άλλο αριθμό:

 1. Οὗτος ἔπεμπεν ἱππέα τῷ βασιλεῖ.
 2. Τῶν πόλεων τούτων ἄρχοντες ἐστε.
 3. Ἡ τοῦ βασιλέως ὕβρις εἰε ὄλεθρον ἄγει.
 4. Καλόν τέκνον τέρψις γονέως.
 5. Τό σφάγιον τοῦτο τῷ ἱερεῖ κομίζεται.

Να βρείτε το υποκείμενο και το αντικείμενο των απαρεμφάτων που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις;

 1. Κῦρος ὑπέσχετο δέξεσθαι τούς ὅρκους τοῦ Μένωνος.
 2. Χρή τούς παῖδας ἀπέχεσθαι τῶν αἰσχρῶν ἀκουσμάτων.
 3. Οὗτος ἔφη τούς Ἀθηναίους πρώτους ἄρξασθαι τῆς μάχης.
 4. Ἔδοξεν ἡμῖν παιδεύσασθαι τούς νέους πρός θήραν.
 5. Σωκράτης ἔλεγε δεῖν πάντας τούς πολίτας πείθεσθαι τοῖς τῆς πατρίδος νόμοις.
 6. Διά τί οὐκ ἠθελήσατε ὑπέρ τῶν δικαίων μάχεσθαι;
 7. Ἀντίπατρος ἤρξατο στράτευμα παρασκευάζεσθαι ἐπί Πέρσας.
 8. Ἔξεστιν ὑμῖν τήν τῆς ἀρετῆς ὁδόν τρέπεσθαι.


 ΠΗΓΗ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him