ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ (Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon)

Το μέγα τούτο ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ συνταχθέν εν τη Αγγλική γλώσση επί τη βάσει του Ελληνογερμανικού Λεξικού του έγκριτου Γερμανού φιλολόγου Φραγκίσκου Πασσοβίου, εξεδόθη το πρώτον κατά το έτος 1848 εν Οξωνία και έτυχε τοσούτον μεγάλης υποδοχής εν Αγγλία, ώστε εντός ολίγων ετών εγένετο και δύο άλλαι αυτού εκδόσεις. Εις τας τρεις πρώτας εκδόσεις έφερεν έτι το όνομα του Πασσοβίου, αλλά εις την τέταρτην, ήτις εγένετο κατά το έτος 1855, παρελείφθη τούτο πλέον, διότι ως εκ των πολλών προσθηκών και της εντελούς αυτούς αλλοιώσεως κατέστη σχεδόν νέον έργον, και ως εκ τούτου έκτοτε φέρει το σημερινόν αυτού όνομα.Οι ακάματοι αυτού συντάκται Henry G. Liddell και Robert Scott φιλοπόνως παρακολουθήσαντες τας εν τω ευρυτάτω της φιλολογίας πεδίω επιστημονικάς προόδους και αεί σταχυολογούντες παν ό,τι χρήσιμον και δόκιμον προς συμπλήρωσιν του έργου εκ των αρίστων νέων εκδόσεων των Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων και εκ των φιλολογικών πραγματειών των δοκιμωμάτων φιλολόγων του παρελθόντος αιώνος, ηδυνήθησαν να καταστήσωσι το πολύτιμον τούτο φιλοπόνημα ως οίον τε άριστον και τελειότατον πάντων των νυν υπαρχόντων Ελληνικών Λεξικών εν άπασαις ταις γλώσσαις των πεφωτισμένων εθνών της Ευρώπης, παρ’ οις η σπουδή της Ελληνικής γλώσσης και φιλολογίας θεωρείται απαραίτητος προς ανύψωσιν και ανάπτυξιν της ανθρώπινης διανοίας.


Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ σας δίδει εδώ online την έκδοση την εποπτευομένη υπό του Henry Drissler όπως αυτή εξεδόθη τω 1846..


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him