Διαγώνισμα Λατινικῶν Α’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016)Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών

*

Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:


Ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat, Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt.

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum.


Σημείωση: Ως υποκείμενο στο ρήμα dederat εννοείται η λέξη Cassius.

Μονάδες 40


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Β1.α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

·        repentinum monstrum: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού.

·        militum: την ονομαστική του ενικού αριθμού.

·        exercitus: τη γενική του πληθυντικού αριθμού.

·        Sulpicius: την κλητική του ενικού αριθμού.

·        motibus: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

·        eo modo: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού.

·        alacrem: την ονομαστική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος.

·        eius: την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος και στους τρεις (3) τύπους.

Μονάδες 10


Β1.β. Να γραφούν τα αρσενικά προσηγορικά ονόματα του β ́ αποσπάσματος στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

Μονάδες 5


Β2.α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

·        invaserat: το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή ( να ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο).

·        amiserat: το γ ́ ενικό πρόσωπο της Οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή.

·        disputavit: τη μετοχή ενεστώτα στην αφαιρετική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος.

·        misit: το γ ́ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή.

·        dederat: το ίδιο πρόσωπο της Οριστικής των αρκτικών χρόνων στην ίδια φωνή

·        apparuit: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου και στις δύο φωνές (να ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο).

·        venire: το β ́ ενικό πρόσωπο της Οριστικής υπερσυντελίκου στην άλλη φωνή (να ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο).

·        aspexit: το β ́ ενικό πρόσωπο της Οριστικής μέλλοντα και στις δύο φωνές.

·        esse: το απαρέμφατο του μέλλοντα σε περιφραστικό και μονολεκτικό τύπο (να ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο).

·        respondit: το γ ́ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη φωνή (να ληφθεί υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου).

Μονάδες 15


Γ1.α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω τύπων

Tum, stellarum, alacrem, somno, facie, similem, effigiei.

Μονάδες 7


Γ1.β. Να αναγνωρίσετε το είδος της παρακάτω πρότασης (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1),τον τρόπο εκφοράς της (μονάδα 1), τον τρόπο εξάρτησης (μονάδα 1) και να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1).

Cum repente apparuit ei species horrenda.

Μονάδες 5


Γ1.γ. ob monstrum: Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία του τύπου και να αντικαταστήσετε το ob με ισοδύναμες προθέσεις.

Μονάδες 3


Γ2.α. nomen eius: να αντικατασταθεί το eius με τον κατάλληλο τύπο της κτητικής αντωνυμίας. Υπάρχει διαφορά στη σημασία; (να αιτιολογήσετε την απάντησή σας).

Μονάδες 4


Γ2.β. audire, esse: να γράψετε το υποκείμενο καθενός από τα παραπάνω απαρέμφατα (μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την πτώση του (μονάδες 3).

Μονάδες 5


Γ2.γ. ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat: Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

Μονάδες 6
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him