Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικου (ΕΕΠ - ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2015-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΜΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ 2015-2016


Αρ.Πρωτ.57076/Δ3/07-04-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

email: t08deab@minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Γ. Ψαρράκη

Τηλέφωνο: 210 3442561-210 3442933

FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2015-2016»


Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, περ. Δ΄ του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»

2. Το αρ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α’/25-06-2013) Προεδρικό Διάταγμα – Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

3. Το αρ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/10-06-2014) Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4. Τις διατάξεις με αρ. Υ100/27-2-2015 (ΦΕΚ 299/τΒ’) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 1 και 2 όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ’/17-9-2013) και των άρθρων 12, 23 και 35 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄)

7. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 10 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ’/17-9-2013)

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄), μόνον ως προς τα κριτήρια

9. Την με αριθμ. 196608/Δ3/01-12-2014 (ΑΔΑ:7Β519-Θ7Η) εγκύκλιο μεταθέσεων Ε.Ε.Π. σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ε.Β.Π. σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), για το σχολικό έτος 2015-2016

10. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 39 και του εδαφίου στ΄ της παρ. 1, του άρθρου 46 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄)

11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

12. Τις κενές οργανικές θέσεις

13. Tην Πράξη του ΚΥΣΕΕΠ με αριθ. 3/19-3-2015


αποφασίζουμε


Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τα μόνιμα μέλη του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ως εξής:


(...)


Οι μετατιθέμενοι από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιοχής μετάθεσής τους, την επομένη της λήξης του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν. Οι μετατιθέμενοι από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και οι μετατιθέμενοι από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στη θέση μετάθεσής τους την επoμένη της λήξης του σχολικού έτους (31 Αυγούστου).


Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


Λήψη τον πρωτότυπου εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις του μετατιθέμενου προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ 2015-2016
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗ

-Δείτε περισσότερα νέα για την εκπαίδευση στις σελίδες του Ερμή "ΝΕΑ" ανωτέρω...

via ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him