Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν
τοῦ
κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη,
ΘεολόγουΤι λένε γιά τή Δεσποτική Γιορτή τῶν Χριστουγέννων, ἀποσπασματικά, τέσσερεις ἅγιοι μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας: Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου, καί Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως.

(Τά κείμενα λαμβάνονται ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀθανασίου Ἀ. Φραγκοπούλου «Πατερικές ὁμιλίες στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ» ἀπόδοση στή Νεοελληνική).

·        Γρηγόριος ὁ Θεολόγος:

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε. Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε... Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος. Σκιρτᾶτε ἀπό τρόμο καί χαρά. Τρόμο γιά τήν ἁμαρτία, χαρά για τήν ἐλπίδα...Ὁ ἄσαρκος σαρκώνεται, ὁ Λόγος λαμβάνει σῶμα ὑλικό. Ὁ ἀόρατος γίνεται ὁρατός. Ὁ ἄχρονος, ἀποκτᾶ χρονική ἀρχή... Ἄς σκανδαλίζονται οἱ Ἰουδαῖοι, ἄς χλευάζουν οἱ εἰδωλολάτρες. Ἄς φλυαροῦν οἱ αἱρετικοί... Ἡ θεία φύση θέωσε τήν ἀνθρώπινη. Τί παράδοξη ἕνωση! Ὁ ὤν γίνεται, καί ὁ ἄκτιστος δημιουργεῖται, καί ὁ ἀπεριόριστος περιορίζεται.
...Ἄς γιορτάσουμε λοιπόν, ὄχι κοσμικά, ἀλλά ὑπερκόσμια...».


·        Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:

Βλέπω μυστήριο καινοφανές και παράδοξο... Σήμερα ἡ Βηθλεέμ ἔμοιασε στόν οὐρανό: Ἀντί για ἀστέρια δέχθηκε ἀγγέλους ὑμνωδούς. Ἀντί γιά ἥλιο χώρεσε τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, με τρόπο πού δέ μπορεῖ νά περιγραφεῖ. Σήμερα ὁ ὤν γεννιέται.
Ἦταν Θεός καί γίνεται ἄνθρωπος, χωρίς νά παύσει νά εἶναι Θεός. Διότι δέν ἔχει γίνει ἄνθρωπος, χάνοντας τή θεία φύση Του. Ἡ θεία φύση δεν ὑπέστη μεταβολή...Ἦλθαν οἱ βασιλεῖς (οἱ Μάγοι), γιά νά προσκυνήσουν τόν ἐπουράνιο βασιλέα τῆς δόξης. Οἱ στρατιῶτες γιά να ὑπηρετήσουν τόν Ἀρχιστράτηγο τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων.
Οἱ γυναῖκες Αὐτόν πού γεννήθηκε ἀπό γυναίκα, γιά νά μετατρέψει τίς λύπες τῆς γυναίκας σέ χαρά...


·        Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου:

«Χάρη στή Γέννηση, ὁ παράδεισος μᾶς ἔχει ξαναδοθεῖ...Ὤ ἀμύθητος πλοῦτος τῶν θεϊκῶν ὑποσχέσεων! Ὤ ἀνείπωτη γνώση πάνσοφων μυστηρίων! Ὤ ἀνεξάλειπτος θησαυρός θεϊκῶν καί ἀνέκφραστων δωρεῶν! Ὤ ἀπέραντη χάρη προνοητικῆς φιλανθρωπίας! ..Ὤ Βηθλεέμ, πόλη ἁγιασμένη, πού ἔχεις γίνει κοινή πατρίδα τῶν ἀνθρώπων!Ὤ Μαρία, ὤ Μαρία, πού ἀπέκτησες πρωτότοκο καί μοναδικό σου γιό τον Δημιουργό τοῦ κόσμου!…


·        Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως:

«Οἱ εἰδωλολάτρες γιορτάζουν, ἀλλά μέσα στήν ἀνηθικότητά τους θεοποίησαν τά πάθη, ὁπότε στίς γιορτές τους κυλίονται στό βοῦρκο τῆς ἀτιμίας...
Ἀντίθετα, οἱ γιορτές τῶν χριστιανῶν εἶναι θεϊκές καί θαυμαστές καί ὄντως θησαυροί...Ὤ γέννα, λύτρο τῆς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου! Ὤ κοιλία τῆς Παρθένου, πλατύτερη ἀπό τόν οὐρανό! Ὤ κοιλία, νυφικός θάλαμος!... Στόν Κύριο ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ ἐξουσία στοὺς ἀτελεύτητους αἰῶνες. Ἀμήν.
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him