Η «ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ» - Ο ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β’)


Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς
κ. ΣεραφείμΝεοταξική ὁδηγία εἶναι καί ἡ σχεδιαζομένη καί ἐν πολλοῖς ἐφαρμοσμένη Ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης καί ἰδιαίτερα τῆς Ἑλλάδος. Ἄς ἐξετάσουμε, ὅμως, πρῶτα τό φαινόμενο τοῦ Ἰσλαμικοῦ Φονταμενταλισμοῦ. «Φονταμενταλισμός» γενικά εἶναι ἡ ἔντονη ἀντίδραση προς τούς νεωτερισμούς τοῦ συγχρόνου ἐκκοσμικευμένου κόσμου –ἰδίως τούς θρησκευτικούς – καί ἡ στροφή πρός τά θεμέλια (fundamenta) τῶν ἀρχῶν τῆς πίστεως ἤ τῆς πρεσβευομένης ἰδεολογίας, πού σημαίνει ὅτι ὁ φονταμενταλισμός δέν εἶναι φαινόμενο θρησκευτικό μόνο, ἀλλά καί ἰδεολογικό, δηλ. τυφλῆς καί ἀδιάλλακτης προσκολλήσεως σέ κάποια ἰδεολογία (πολιτική, κοινωνική, κ.λπ.). Σήμερα, ὅμως, ὁ ὅρος «φονταμενταλισμός» ἔγινε γνωστός καί ἐπικράτησε ὡς μία ἄκρως φανατική μορφή προσηλώσεως στούς τύπους τῆς θρησκείας διαφόρων μισαλλοδόξων καί ἐπαναστατικῶν ὁμάδων τοῦ Ἰσλαμικοῦ κόσμου, πού ἀγωνίζονται γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν παλαιῶν ἰδεωδῶν καί ἀρχῶν τῆς ἰσλαμικῆς θεοκρατίας ἐφαρμόζοντας τόν πυλώνα τοῦ Ἰσλάμ, τον ἱερό πόλεμο, (τζιχάντ) καί στην σύγχρονη ἐποχή, μέ ἰδεολόγημα ὅτι ἡ διά τῆς βίας ἐπικράτησι ἀποδεικνύει τήν θεϊκή εὔνοια, χωρίζοντας τόν κόσμο στόν οἶκο τοῦ Ἰσλάμ καί στόν οἶκο τοῦ πολέμου.

Τό φαινόμενο αὐτό ἀποτελεῖ σύνδρομο ἡμιμαθείας καί τυφλῆς προσκολλήσεως μέ τή βία καί τήν ἀπανθρωπιά καί ἀποθαρρύνει τήν ἐλεύθερη συζήτηση καί τόν κριτικό στοχασμό, πού ἐλευθερώνουν το πνεῦμα καί κάνουν εἰρηνική την καρδιά.
Ὁ Ἰσλαμικός φονταμενταλισμός ἔχει διάφορα πρόσωπα. Διακρίνεται σ᾽ ἐκείνους πού θέλουν νά τηρήσουν τίς ἀρχές τῆς ἰσλαμικῆς πίστεως, ἀλλά δέν υἱοθετοῦν ἄμεσα τόν ἱερό πόλεμο, καί σ’ ἐκείνους (σαλαφιστές) πού ἔχουν μία ἄκαμπτη, ὁλοκληρωτική καί ἀδιάλλακτη προσήλωση στίς θεμελιώδεις ἀρχές τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας, ἡ ὁποία προβλέπει μέ πολλές σοῦρες τοῦ Κορανίου τόν λεγόμενο «Ἱερό Πόλεμο» σάν τρόπο ἐπικρατήσεώς της. Οἱ φονταμενταλιστές αὐτοί εἶναι κλειστές θρησκευτικές καί πολιτικές κινήσεις με ἑνιαῖο πρόγραμμα καί ἀκραῖες θέσεις. Οἱ ὀπαδοί τους δίνουν λίγο χῶρο στόν ἀνθρώπινο λόγο, προσκολλῶνται στήν κατά γράμμα ἑρμηνεία τοῦ ἀντιφατικοῦ συμπιλήματος τοῦ Κορανίου καί τῶν παραδόσεων τοῦ Μωάμεθ (sunna, hadîth) πού ἑπτά αἰῶνες μετά την ἔλευση τοῦ Μεσσία, τήν ὁποία ἀποδέχεται πλήρως τό Κοράνιο καί το σωτηριῶδες κήρυγμά Του ἐμφανίζεται, γιά νά ἀλλοιώσει πλήρως το κήρυγμα τοῦ Μεσσία, δέν ἐπιτρέπουν καμμία ἑρμηνεία τῆς κορανικῆς χρησμολογίας καί ἀπορρίπτουν τελείως κάθε νεωτερισμό καί κάθε μορφή ἐκκοσμικεύσεως τῆς μουσουλμανικῆς κοινωνίας.
Κύριο αἴτημά τους εἶναι ἡ ἐπιστροφή στίς παλιές μορφές τοῦ ἰσλαμικοῦ νόμου (sharî‘ah) καί ἡ δημιουργία ἑνός θεοκρατικοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους, πού θά ρυθμίζεται τελείως ἀπό τόν ἰσλαμικό νόμο. Πέραν τούτου τονίζουν τήν ἰσλαμική ἀδελφότητα καί τήν ἰσότητα ὅλων τῶν μουσουλμάνων. Γιά τόν διάλογο δέν ἐνδιαφέρονται σχεδόν καθόλου. Κύρια θέση τοῦ ἰσλαμικοῦ φονταμενταλισμοῦ πρός τήν Δύση εἶναι ἡ ἀπέχθεια πρός κάθε τί τό
δυτικό. Ἀκραῖοι φονταμενταλιστές κατηγοροῦν τή Δύση ὅτι συνωμοτεῖ κατά τοῦ Ἰσλάμ καί ἐπιδιώκει τήν καταστροφή του.
Οἱ συνεχιζόμενες ἐκκαθαρίσεις χριστιανικῶν πληθυσμῶν ὑπό τοῦ φονταμενταλιστικοῦ Ἰσλάμ, πού ἀποτελεῖ ἐπιβίωση καί τῆς δεινῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ εἰς την Μ. Ἀνατολήν καί τήν Β. Ἀφρικήν
καί δή στίς χῶρες τῆς Συρίας, τοῦ Ἰράκ, τοῦ Σουδάν, τῆς Αἰγύπτου και τῆς Λιβύης, μέ τρομακτικές ἐγκληματικές ἐνέργειες ἀποκεφαλισμῶν, σταυρώσεων, ἀνασκολοπίσεων και πολυωδύνων βασάνων, καθιστοῦν ἁπτά τά μαρτύρια τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων καί διακηρύσσουν παγκοσμίως ὅτι οἱ στόν ἀποκαλυφθέντα Θεόν Λόγον πιστεύοντες διακρατοῦν τῆς ἐλευθερίας καί ἀξιοπρεπείας των, μη προδίδοντες τήν ἀποκάλυψη τοῦ αἰωνίου Θεοῦ, προτιμῶντες την ἀπώλεια τῆς κατά σάρκαν βιοτῆς των.


·        Το Σιωνιστικόν Λόμπυ

Εὐθύνη γιά τό συνεχιζόμενο αὐτό διεθνές καί διαρκές ἔγκλημα ἐκριζώσεως τῶν γηγενῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες ἔχει τό σκοτεινό Σιωνιστικό λόμπυ πού κυβερνᾶ τις Η.Π.Α. καί οἱ εὔχρηστοι καί εὐεπίφοροι σέ κάθε εἴδους καταδολίευση δυτικοί σύμμαχοί του, πού γκρέμισαν μέ τήν περιλάλητη «Ἀραβική Ἄνοιξη» μέ τήν συνέργεια καί τοῦ Σουνιτικοῦ μπλόγκ (Σαουδική Ἀραβία, Κατάρ, Τουρκία) τά κοσμικά καθεστῶτα καί παρέδωσαν τις χῶρες αὐτές, καθώς καί ἄλλες τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς στόν παρανοϊκό Ἰσλαμισμό, πού ἀποκεφαλίζει ἀνθρώπους στό ὄνομα τοῦ Δημιουργοῦ ἀπό ἀγάπη τῶν τρισεκατομμυρίων γαλαξιῶν, Ἰσλαμισμοῦ, ὁ ὁποῖος δείχνει τό εἰδεχθές του πρόσωπο, ὄχι ἀσφαλῶς ὅταν εἶναι μειοψηφία, ἀλλά ὅταν αἰσθάνεται δυνατός νά ἐπιβάλλει τήν ἰδεοληψία τῆς Σαρίας καί τό πολιτικοστρατιωτικοθρησκευτικό του μοντέλο. Ἀποδεικνύεται πασίδηλα για μιά ἀκόμα φορά καί μέ τό ἰδεολόγημα τοῦ ἀνακηρυχθέντος «Χαλιφάτου» τῆς ISIS καί τίς θηριωδίες τῶν Τζιχαντιστῶν, πού ἑδράζονται στήν Ἰσλαμική «Θεολογία» τοῦ Κορανίου καί τήν παράδοση Οὔμας, ὅτι τό Ἰσλάμ δέν εἶναι θρησκεία ἀνεκτή κατά τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο καί τίς ἀρχές τῶν Κρατῶν Δικαίου, διότι ἀρνεῖται καί στοχοποιεῖ θανάσιμα τήν ἄρνησή του καί ἑπομένως εἶναι ἔννοιες ἀσύμβατες με τό Ἰσλάμ καί ἡ Δημοκρατία καί ἡ Ἀνεξιθρησκία καί ἡ ἀνεκτικότητα πρός τήν ἑτερότητα. Δυστυχῶς οἱ «χρήσιμοι ἠλίθιοι» τῶν Δυτικῶν χωρῶν καί τῆς χώρας μας θεωροῦσαν ὡς διαχειρίσιμο μέγεθος τό Ἰσλάμ καί ὡς ἐνδεχόμενο συνεργό τους γιά τήν ἀπομείωση τῆς Χριστιανικῆς Εὐρωπαϊκῆς ἰδιοπροσωπίας. Τώρα πού ξύπνησαν βλέπουν τό θηρίο «Κράκεν» να βρυχᾶται καί νά ὠρύεται καί νά κατασπαράζει χιλιάδες θύματα. Τά διαδραματιζόμενα, στίς χῶρες πειραματισμοῦ τῆς Δύσης, πού παραδίδονται στήν Ἰσλαμική λαίλαπα, ἀποδεικνύουν καί στόν πλέον ἀφελῆ ὅτι ἐλευθερία, ἀνεξιθρησκία, εὐρωπαϊκό κεκτημένο, ἀνεκτικότητα καί Ἰσλάμ δέν ἔχουν καμμία δυνατότητα συνυπάρξεως, καί μόνο ἀργυρώνητοι, χειραγωγούμενοι καί ἐξωνημένοι κάλαμοι μποροῦν νά ὑποστηρίξουν τό ἀντίθετο. Τήν ἰδία στιγμή ἀνόσιες πολιτικές δυνάμεις θέλουν νά θεσμοθετήσουν τό Ἰσλάμ καί στήν χώρα μας μέ χειραγωγούμενες δικαστικές ἀποφάσεις πρόδηλα ἀντισυνταγματικές, πού ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα καί τούς ἐντολεῖς και τούς διατάκτες τους, ὅπως ἡ προσφάτως ἐκδοθεῖσα ἀπόφασις τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ γιά τό τέμενος στόν Βοτανικό, πού πρόδηλα παραβιάζει τίς συνταγματικές ἀρχές τῆς ἰσότητας καί τῆς ἀναλογικότητας καθώς καί τῆς προστασίας τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν, μέ ἀπώτερο στόχο την οὐδετερόθρησκη Πολιτεία (την Λαϊσιτέ).


·        Ὁ διορισμός Ἰμάμηδων

Ἀναφέρουμε ὡς παραδείγματα α) τόν διορισμό ἀπό τήν κυβέρνηση 250 Ἰμάμηδων, ἱεροδιδασκάλων τοῦ Κορανίου, στή Θράκη, τή στιγμή πού ἀπαγόρευσε τήν χειροτονία καί μισθοδοσία νέων κληρικῶν, β) τήν ἵδρυση κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν ἀντιτριαδικῶν σπουδῶν στο Θεολογικό τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., πού ἀγνοοῦν τήν ἀληθινή φύσι τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔχει ἐνσυνείδητη συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ Του δηλ. ἔχει τον Λόγο Του καί πνευματοβολεῖ μέ το ἐνσυνείδητο Πνεῦμα Του γι’ αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος ἀπείκασμα και εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἔχει καί αὐτός λόγο καί πνεῦμα ὄχι βέβαια ἐνσυνείδητα καί γ) τήν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο μουσουλμάνων παρανόμων μεταναστῶν.
Ἡ ἵδρυση ἑνός Ἰσλαμικοῦ Κέντρου μέσα στό κέντρο τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ὄχι μόνο θά πλήξει ἀνεπανόρθωτα τή δημόσια τάξη καί τά χρηστά ἤθη τῆς χώρας, την στιγμή μάλιστα πού τό Κοράνι ἀναγνωρίζει τήν στρατιωτική κατίσχυση ὡς μέσο ἐπιβολῆς τῶν ἀρχῶν του, καί στό ὄνομα τοῦ Ἰσλάμ ἔχουν γίνει ἀπό τό 2001 μέχρι σήμερα 17.000 τρομοκρατικές ἐπιθέσεις, ἀλλά θά ἀποτελέσει καί το ἐναρκτήριο λάκτισμα μίας σειρᾶς γεγονότων, πού μέ μαθηματική ἀκρίβεια θά ὁδηγήσουν στήν ἀποδόμηση τῆς συνοχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ὡς λαοῦ χριστιανῶν ὀρθοδόξων. Πρός ἐπίρρωση τοῦ ἰσχυρισμοῦ αὐτοῦ, ἀρκεῖ νά ἀναλογιστεῖ κανείς τό πλῆγμα, πού θά δέχεται καθημερινά τό χριστιανικό συναίσθημα τῶν περιοίκων, ἀλλά καί τῶν διερχομένων Ἑλλήνων, ὅταν 5 φορές τήν ἡμέρα, εὑρισκόμενοι στήν περιοχή τοῦ Βοτανικοῦ, θά εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ἀκοῦν το «κάλεσμα» τοῦ ἰμάμη πρός τους μουσουλμάνους γιά προσευχή. Διότι, τότε εὐλόγως θά ἀναρωτηθοῦν, ἐάν διαβιοῦν στήν Ἑλλάδα ἤ σε μουσουλμανική χώρα, καί ἐάν εἶναι ἐν τέλει ξένοι μέσα στήν ἴδια τους τήν πατρίδα. Παρέλκει νά ἀναφέρω ὅτι ἀπαξιώνουμε μέ τόν τρόπο αὐτό τή θυσία καί τά μαρτύρια τῶν χιλιάδων νεομαρτύρων πού μέ τό ἀτίμητό τους αἷμα πότισαν καί διατήρησαν τό δέντρο τῆς ἰδιοπροσωπίας μας μέσα στούς 5 αἰῶνες τῆς ἰσλαμικῆς δουλείας, ὅταν ἀρνούμενοι τόν βίαιο ἐξισλαμισμό, ἐσφαγιάζοντο καί ἀπηγχονίζοντο.
Μέ βάση, τέλος, τόν λεγόμενο «ἀντιρατσιστικό» νόμο τό τέμενος δέν θά πρέπει νά ἀνεγερθεῖ, διότι ἀντιβαίνει στήν ἀντιρατσιστική νομοθεσία. Διότι, τό κοράνι, πού θα διαβάζεται ἐντός τοῦ τεμένους, περιέχει ρατσιστικά κείμενα, πού προτρέπουν σέ πράξεις βίας κατά ἄλλων θρησκευτικῶν ὁμάδων, δηλαδή κατά τῶν Χριστιανῶν, ἄρα και καθ’ ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων. Ἐπίσης, ἐντός τοῦ κορανίου εἶναι ξεκάθαρες οἱ ρατσιστικές ἀντιλήψεις ἀπέναντι στίς γυναῖκες.


·        Τέμενος καί Κοράνιον

Σχετικά μέ τήν ἐξαγγελία δημιουργίας Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Θεολογικό Τμήμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, διερωτώμαστε, ἐφ’ ὅσον εἶναι δεδομένο ὅτι δέν ἀγνοεῖται ὁ ἀντιτριαδισμός τοῦ Ἰσλάμ, οὔτε ἀσφαλῶς οἱ θέσεις του κατά τοῦ Θεανθρωπίνου προσώπου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ὁποίου ἀρνεῖται την θεία φύσι, μέ τίς ὁποῖες σαφῶς ἐπαναλαμβάνεται ἡ κατεγνωσμένη ἀντιτριαδική αἱρετική διδασκαλία τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου ἀπό τον κοινό ὑποβολέα Ἀρείου καί Μωάμεθ, τόν Ἀρχέκακο καί βύθιο δράκοντα, μέ τί συνείδηση εἰσηγοῦνται κάτι τόσο φρικτό καί ἀποτρόπαιο στήν χώρα, τῆς ὁποίας τό προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἄρχεται μέ την ἐπίκληση τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ Παναχράντου Τριαδικοῦ Θεοῦ;


·        Ἡ λαθρομετανάστευσις

Ἡ πλημμυρίδα, τέλος, τῶν ἰσλαμιστῶν μεταναστῶν, θά μεταβάλλει τήν ἐθνοτική σύσταση τοῦ τόπου, ὅπως εἶχε προβάλλει ὁ Πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας Τουργκούτ Ὀζάλ καί θά ὁδηγήσει στην οὐδετερόθρησκη Πολιτεία, ἐφαρμόζοντας τήν τακτική τοῦ ἀποσταλέντος ἀπό τήν Ὑψηλή Πύλη νά καταπνίξει τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, Τουρκοαιγυπτίου Ἰμπραήμ Πασᾶ, πού σχεδίαζε νά ἀλλοιώσει τήν δημογραφική σύνθεση τῆς Ἑλλάδος μεταφέροντας φελλάχους ἀπό την Αἴγυπτο φτιάχνοντας, ὅπως ἔλεγε, «νέα ράτσα».
Μέ ἀφορμή, λοιπόν, τήν γενικότερη τάση διείσδυσης τοῦ Ἰσλάμ στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική κοινωνία, πού ἔχει ὡς στόχο τήν ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος, μᾶς ἔρχεται στό νοῦ μιά πρόβλεψη, πού βάσει τῶν διαδραματιζομένων τό τελευταῖο χρονικό διάστημα, δεν ἀπέχει καί πολύ ἀπό τό νά πραγματοποιηθεῖ. Ὅλα τά ἀνωτέρω, δυστυχῶς γιά μᾶς τούς Ἑλληνορθοδόξους, ἐπιβεβαιώνουν τά ὅσα ἔγραφε στό βιβλίο του, μέ τίτλο: «Ἡ σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν», ὁ Ἀμερικανός πράκτορας τῆς CIA Σάμουελ Χάντιγκτον. Προέβλεψε για τήν Ἑλλάδα ὅτι ἡ Χώρα μας δέν θα ἀνήκει οὔτε στή Ρωσία (Ἀνατολή), οὔτε στή Δύση μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια, ἀλλά θά καταστεῖ «Ἰσλαμορθόδοξος». Στήν Ἑλλάδα δέν θα ἐπικρατήσει οὔτε ἡ Ὀρθοδοξία, οὔτε τό Ἰσλάμ, ἀλλά τό CHRISLAM, ἕνα μεῖγμα δηλ. Χριστιανισμοῦ και Ἰσλάμ. Ὁ ὅρος μπορεῖ νά φαίνεται παράξενος, ἀλλά τώρα ἀρχίζει να ἀποκαλύπτεται μέ ὅλα τά παραπάνω φαινόμενα.


ΠΗΓΗ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him