Η «ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ» (ΜΕΡΟΣ Α’)


Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς
κ. ΣεραφείμΤίς τελευταῖες δεκαετίες ὅλο καί περισσότερο γίνεται λόγος γιά «ΝέαἘποχή», γιά «Νέα Τάξη Πραγμάτων» καί για «Παγκοσμιοποίηση». Ὁ ὅρος «Νέα Ἐποχή» χρησιμοποιεῖται πλέον εὐρέως σέ κάθε φάσμα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, ἀκόμη καί τῆς θρησκείας. Ὅλοι μας ἔχουμε ἀκούσει, μέσῳ τῶν Μ.Μ.Ε., συνθήματα, ὅπως «ΝέαἘποχή» στήν πολιτική, «ΝέαἘποχή» στην παιδεία, «ΝέαἘποχή» στήν ὑγεία, «ΝέαἘποχή» στά φάρμακα, «ΝέαἘποχή» στά τρόφιμα, «Νέα Ἐποχή» στήν ἱστορία, «Νέα Ἐποχή» στίς σχέσεις μεταξύ τῶν κρατῶν, «Νέα Ἐποχή» στις σχέσεις μεταξύ τῶν «Ἐκκλησιῶν» καί τῶν θρησκειῶν κ.ο.κ. Ἔχουμε, ὅμως, ἀναρωτηθεῖ ποτέ τί εἶναι αὐτή ἡ «ΝέαἘποχή» ἤ δεχόμαστε ἀκρίτως ὅ,τι μᾶς πλασάρουν οἱ νεοεποχίτες καί νεοταξίτες διατάκτες τῶν Μ.Μ.Ε.;Ἡ λεγομένη «Νέα Ἐποχή», βασίζεται σέ μια παλαιά σκέψη, πού συναντᾶται σέ ἐξωχριστιανικές θρησκεῖες. Πρόκειται γιά μιά ἄποψη τῆς ἀστρολογίας, ὅτι δῆθεν κάθε 2.000 περίπου χρόνια εἰσέρχεται ἡ ἀνθρωπότητα σέ μιά «Νέα Ἐποχή». Ἡ προηγούμενη ἦταν, λένε, ἡ Ἐποχή τῶν Ἰχθύων, ἡ ἐποχή τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τώρα εἰσερχόμαστε στή «Νέα Ἐποχή», στήν «Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου», μιά δῆθεν χρυσή ἐποχή για τήν ἀνθρωπότητα. Ὁ Χριστιανισμός θά τεθεῖ στό περιθώριο τῆς Ἱστορίας. Θά ἔρθουν νέες ἀλήθειες. Θά τίς φέρει ὁ «μεσσίας» ἤ Χριστός τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅμως, μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι ὅποιος ἔρθει μετά τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό μέ τήν ἀξίωση νά λατρευτεῖ ὡς Χριστός, θά εἶναι ψεύτικος Χριστός, δηλαδή, Ἀντίχριστος. Καί μόνον αὐτά, βέβαια, ἀρκοῦν, γιά νά καταλάβει κανείς ὅτι ἡ λεγομένη «Νέα Ἐποχή» εἶναι ἀντίθετη καί ἀσυμβίβαστη μέ τήνὈρθόδοξη πίστη μας.
Αὐτοί πού κατευθύνουν τό ἀντίχριστο, ἄθεο καί ἐκκλησιομάχο κίνημα τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς», ἔχουν ὡς σκοπό νά ἐγκαταστήσουν τήν πολυδιαφημισμένη λεγομένη «Νέα Τάξη Πραγμάτων».
Δύο εἶναι οἱ βασικοί στόχοι τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς» : α) Ἡ ἐγκαθίδρυση μιᾶς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» σέ πολιτικο-οἰκονομικό ἐπίπεδο, καί β) Ἡ ἐγκαθίδρυση μιᾶς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» σέ θρησκευτικό ἐπίπεδο.
Ὅταν κάνουμε λόγο γιά μία «Νέα Τάξη Πραγμάτων» σέ πολιτικο-οἰκονομικό ἐπίπεδο, ἐννοοῦμε τήν σχεδιαζομένη Παγκόσμια Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση, μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀναμενόμενο ἀπό τους ὀπαδούς τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς» μεσσία ἤ «ἀβατάρ» τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς».


·        Ἡ Πανθρησκεία

Ὅταν κάνουμε λόγο γιά μία «Νέα Τάξη Πραγμάτων» σέ θρησκευτικό ἐπίπεδο, ἐννοοῦμε την σχεδιαζομένη Πανθρησκεία. Ἡ Πανθρησκεία εἶναι ἡ κίνηση γιὰ τὴν ἕνωση σέ πρῶτο στάδιο τῶν διαφόρων αἱρέσεων (Παπισμός, Προτεσταντισμός, Μονοφυσιτισμός) μέ τήν Μία, Ἁγία, Καθολική και Ἀποστολική, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, χωρίς ὅμως τήν κοινή Ὀρθόδοξη πίστη καί μέ παραμένουσες τίς μέγιστες δογματικές διαφορές, καὶ σέ δεύτερο στάδιο γιὰ τὴν ἕνωση ὅλων τῶν θρησκειῶν (Ἰσλαμισμός, Ἰουδαϊσμός, Βουδισμός, Ἰνδουϊσμός). Ἡ Πανθρησκεία τελικὸ σκοπὸ ἔχει νὰ ἐξαφανίσει, μέσα σ’ αὐτό τὸ χωνευτήρι, τὸν Χριστιανισμὸ καὶ ἰδίως τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ κατέχει τὴν Ἀλήθεια. Σκοπεύει δὲ στὴν τελικὴ φάση τοῦ σκοτεινοῦ του σχεδίου νὰ ἀντικαταστήσει τὴν λατρεία τοῦ ἑνός Θεοῦ, μὲ τὴν λατρεία τοῦ βυθίου δράκοντος!


·        Αἱ σύγχρονοι ἐκφάνσεις

Ἡ ὑλοποίηση τῶν προαναφερομένων δύο στόχων τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς» προωθήθηκε και προωθεῖται ἀπό ὅλους σχεδόν τούς πολιτικούς ἡγέτες ὅπως ἐπίσης καί θρησκευτικούς ἡγέτες.
Ἡ λεγομένη «Νέα Ἐποχή» καί ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» δικαιολογοῦν καὶ νομιμοποιοῦν ὅλες τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὰ ὁποῖα χειραγωγοῦν καὶ τὴν νεολαία˙ τήν πορνεία, την μοιχεία, τήν ὁμοφυλοφιλία, ἀκόμη καὶ τήν κτηνοβασία, μὲ τὴν λεγομένη σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση καὶ σεξουαλικὴ ἀγωγή, μέ τήν διάλυση τῆς οἰκογενείας, μὲ τὴν διευκόλυνση τῶν διαζυγίων, μέ τόν πολιτικό γάμο, μέ τὰ σύμφωνα ἐλεύθερης διαβίωσης καὶ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων, μέ τήν σατανιστικὴ μουσικὴ καὶ ψυχαγωγία, με τήν ἄμβλυνση τοῦ πατριωτισμοῦ, μέ τὴν δυσφήμηση τῶν πατρίδων, καὶ τὴν ἀναθεώρηση τῆς ἱστορίας καὶ τῆς παραδοσιακῆς πίστεως, καὶ πλεῖστα ἄλλα.
Σύγχρονες ἐκφάνσεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» εἶναι ὁ Γκουρουϊσμός καί ὁ Ἀποκρυφισμός. Οἱ κυριότερες ἐκφράσεις τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ εἶναι ἡ Θεοσοφία, ὁ Πνευματισμός, ἡ Παραψυχολογία, ἡ Μαγεία, ἡ Ἀστρολογία, ὁ Σαμανισμός, ἡ Καββάλα (Καμπαλά), ὁ Σατανισμός, ὁ Διαλογισμός, ἡ Γιόγκα, οἱ ἐναλλακτικές θεραπεῖες, ὅπως ἡ Ὁμοιοπαθητική, καί γενικά κάθε παραφυσική ἐνασχόληση, τά ὁποῖα δυστυχῶς ἔχουν περάσει σέ παιδικά παιχνίδια, σέ παιδικά περιοδικά και ἀναγνώσματα, στήν τηλεόραση και σέ τηλεοπτικές ἐκπομπές, στό Διαδίκτυο (Internet) καί στή Μουσική (Heavy metal, Black metal, Death metal), μέ ἀποτέλεσμα νά ἐξοικειώνονται τά παιδιά μέ τό κακό, την μαγεία, τόν ἀποκρυφισμό, τήν δαιμονολογία, νά καλλιεργοῦνται ὁ φόβος καί τά ἀρνητικά συναισθήματα τῶν παιδιῶν, ἀφοῦ περιέχουν ἀντιπαιδαγωγικά μηνύματα, διαμορφώνοντας ρατσιστική συνείδηση. Συνδιαμορφωτές αὐτῆς τῆς παλαιᾶς «Νέας Ἐποχῆς» καί τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» εἶναι ὁ Διεθνής καί φρικώδης Σιωνισμός, ἡ Μασονία, μέ ἐκτελεστικό της ὄργανο τήν Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, ἡ Νεοειδωλολατρία, καὶ τέκνα ὅλων αὐτῶν εἶναι ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ἡ Οἰκολογία.

·        Αἱ διαθρησκειακαί

Ἡ παναίρεσις τοῦ συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ κατατρώει καὶ φθείρει ἐσωτερικὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καθ᾽ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνος, καὶ ἡ καταστροφική της δύναμη ἔχει κορυφωθῆ στὶς ἡμέρες μας, ἀφοῦ ἔχει κατορθώσει νὰ προσηλυτίσει μεγάλο ἀριθμὸ κληρικῶν καὶ θεολόγων, διακηρύσσει ὅτι οὔτε ὁ Χριστὸς οὔτε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι οἱ μοναδικοὶ δρόμοι σωτηρίας, μὲ τὶς διαχριστιανικὲς καὶ διαθρησκειακὲς σχέσεις, ποὺ ὑποστηρίζει καὶ ἀναπτύσσει, βοηθούμενος ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ κέντρα ποὺ ἀναφέραμε. Διδάσκει ὅτι οἱ ἄνθρωποι σώζονται καὶ στὶς ἄλλες ἀντίχριστες καί λαοπλάνες θρησκεῖες, Ἰουδαϊσμό, Ἰσλάμ, Βουδισμό, ἀκόμη καὶ στὴν εἰδωλολατρία, ἀλλὰ καὶ στὶς αἱρετικές θρησκευτικές παρασυναγωγές τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ Προτεσταντισμοῦ καὶ τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ. Ἐξισώνει δηλ. σωτηριολογικὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμὸ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὶς θρησκεῖες καὶ τὶς αἱρέσεις καὶ καταπολεμεῖ μὲ σφοδρότητα τὴν θέση ὅτι μόνον ὁ Χριστὸς σώζει, εἶναι τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή, ὅτι δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλοῦ ἡ ἕνωσι Θεοῦ και ἀνθρώπου καί ἡ ἀπόκτησι ἀπό τον ἄνθρωπο τῆς ὁμοηθείας πρός το Θεό, καὶ ὅτι μόνο ἡ ᾽Ορθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ ἐκράτησε ἀνόθευτο καὶ ἀπαραχάρακτο τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων, ταυτίζεται μὲ τὴν σώζουσα καὶ ταμιοῦχο τῆς Χάριτος Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Ὅσοι ἐξακολουθοῦμε, σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, νὰ προβάλλουμε καὶ νὰ κηρύσσουμε τὴν σωτηριολογικὴ μοναδικότητα
καὶ ἀποκλειστικότητα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας χαρακτηριζόμαστε ὡς φανατικοί, μισαλλόδοξοι, γραφικοί, στερούμενοι ἀγάπης. Πολλάκις συκοφαντούμεθα καὶ ὑβριζόμεθα καὶ μὲ πολλοὺς τρόπους διωκόμαστε.


·        Ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος

Τώρα μάλιστα, πού ψηφίσθηκε καί ἰσχύει καί στὴν Ἑλλάδα ὁ περιβόητος λεγόμενος «ἀντιρατσιστικὸς» νόμος πού τροποποίησε τόν ἰσχύοντα, ἀπαγορεύεται νὰ χρησιμοποιήσεις προσδιοριστικούς ὅρους, ὅπως αἵρεση, πλάνη κ.λπ.
Δέν νομίζω ὅτι ἔχουμε ἀντιληφθεῖ καί συνειδητοποιήσει ὅλοι μας πλήρως καί σέ βάθος τό γεγονός ὅτι μέ τόν λεγόμενο «ἀντιρατσιστικό» νόμο, πού στήν οὐσία του εἶναι καθαρά ρατσιστικός καί φασιστικός, ἀντισυνταγματικός καί ἀντίθεος, καταλύθηκε ἡ δημοκρατία στή χώρα μας, ἐπειδή ποινικοποιεῖται τώρα ἀκόμη καί ἡ ἔκφραση τῆς γνώμης καί θεμελιώνεται μέ τήν θεσμοθέτηση καί ἑτέρου σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ στον ἄνθρωπο, ἡ ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας
καί τοῦ ἠθικοῦ ἀξιακοῦ κώδικα τοῦ δικαιϊκοῦ μας συστήματος, ἀσφαλῶς μέ τίς ἐπιταγές τοῦ διεθνιστικοῦ συστήματος καί τῶν ἰνστρουχτόρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ἐπιτυγχάνεται ἑπομένως ἕνας στρατηγικός στόχος τῆς «Νέας Τάξης», διότι ἄνθρωποι χωρίς ἠθική προσωπικότητα καί ἠθικές ἀντιστάσεις ἀπέναντι στό πολύμορφο κακό, στήν διαφθορά και τήν διαστροφή εἶναι ἕνα ἄμορφο ὑλικό, μιά εὔκολα χειραγωγήσιμη καί διαχειρίσιμη μᾶζα ἀπό τούς πονηρούς καί δόλιους συνωμότες τῆς παγκόσμιας δικτατορίας τῶν ἀγορῶν μέ τήν γνωστή ἐθνοτική καταγωγή. Ἔτσι, ἐφαρμόζοντας αὐτό, πού στό κλασσικό βιβλίο «1984» ὁ Τζώρτζ Ὄργουελ ἔλεγε, ὅτι «ὅποιος ἐλέγχει τή γλώσσα ἑνός ἀνθρώπου ἐλέγχει καί τις σκέψεις του», κατασκεύασαν νέες λέξεις, ὅπως ἰσλαμοφοβία, ὁμοφοβία κ.λπ., πού ἔχουν στόχο συγκεκριμένο τύπο ἀνθρώπου, τόν γηγενῆ δυτικό μέσο πολίτη, πού ἀγαπᾶ τόν τόπο, τήν ἱστορία, την κουλτούρα καί τίς παραδόσεις τοῦ λαοῦ του, μέ λίγα λόγια τόν «ἀνησυχοῦντα» Χριστιανό Εὐρωπαῖο, τόν δῆθεν συντηρητικό καί δῆθεν μή πολιτικά ὀρθό.


·        Ὁ Χ. Κίσσινγκερ

Εἶναι βαρυσήμαντη ἡ γνώμη τοῦ γνωστοῦ νεοταξίτη, ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, Ἀμερικανοῦ Χένρυ Κίσσιγκερ, πρώην ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., ἀνθέλληνος, σχετικά μέ τό ἑλληνικό ἔθνος και τήν ὀρθόδοξη πίστη του, τήν ὁποία ἀσπάζεται, προωθεῖ καί ἐφαρμόζει ἡ πλειάδα τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων μας. Τήν παραθέτουμε ἄν καί μετά τόν θόρυβο πού δημιούργησε ἀμφισβητήθηκε μέν ἀλλά ἐπιβεβαιώθηκε ἀπό τήν ἐφαρμογή της: «Ὁ ἑλληνικός λαός εἶναι δυσκολοκυβέρνητος καί γι’αὐτό πρέπει νά τον πλήξουμε βαθιά στίς πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ἴσως συνετισθεῖ. Ἐννοῶ δηλ. νά πλήξουμε τή γλώσσα, τή θρησκεία, τά πνευματικά και ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε να ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του νά ἀναπτυχθεῖ, νά διακριθεῖ, νά ἐπικρατήσει, γιά νά μή μᾶς παρενοχλεῖ στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, στή Μέση Ἀνατολή, σέ ὅλη αὐτή τή νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικῆς σημασίας γιά μᾶς, γιά τήν πολιτική τῶν Η.Π.Α.».
Ἐφαρμόζοντας πλήρως τήν παραπάνω ὁδηγία, ἡ λεγομένη «Νέα Ἐποχή» καί ἡ «Νέα Τάξις Πραγμάτων» ἐπέφεραν στήν φιλτάτη ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο Ἑλλάδα την ἀλλοίωση καί διαστρέβλωση τοῦ γλωσσικοῦ, ἱστορικοῦ καί θρησκευτικοῦ φρονήματος καί αὐτοσυνειδησίας, ὥστε μετ’ἀφάτου πόνου καί θλίψεως νά κάνουμε σήμερα λόγο γιά γενοκτονία τῆς ἐθνικῆς, ἱστορικῆς καί θρησκευτικῆς μας μνήμης, γιά νέους ἐξισλαμισμούς καί γιά δημιουργία νέων γενιτσάρων, τῶν μελλοντικῶν παιδιῶν μας.


·        Ἀπογαλακτισμός ἀπό τήν Ὀρθοδοξίαν

Στόχοι τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς» καί τῆς «Νέας Τάξεως  Πραγμάτων» στήν Ἑλλάδα εἶναι α) ὁ βίαιος καί πλήρης διαχωρισμός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό το Ἔθνος (καί ὄχι ἀπό τό Κράτος, διότι ἤδη ὑπάρχει διαχωρισμός μεταξύ Ἐκκλησίας-Κράτους μέ τό σύστημα, πού διέπει τίς σχέσεις μεταξύ τους, τῶν διακριτῶν ρόλων και τῆς συναλληλίας τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975). -ΝΠΔΔ εἶναι καί οἱ μουφτεῖες τῆς Θράκης καί οἱ Ἰσραηλιτικές κοινότητες- μέ πλήρη ἁρμοδιότητα τῆς Πολιτείας σέ θέματα γάμου, ὀνοματοδοσίας καί μαθήματος θρησκευτικῶν, β) ἡ κατάργηση τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, γ) ἡ ἀπαγόρευση χειροτονίας νέων ἐμμίσθων κληρικῶν, δ) ἡ κατάργηση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου, ε) ἡ δήμευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί μοναστηριακῆς περιουσίας, ς) ἡ προσπάθεια καταργήσεως τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας, καί η) ἡ προσπάθεια καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, μέ τήν ἀποϊεροποίησή της.


·        Σταυρός – παρελάσεις

Ἡ λεγομένη «Νέα Ἐποχή» καί ἡ «Νέα Τάξις Πραγμάτων» σέ ἐθνικό ἐπίπεδο ἐργάζονται α) γιά τήν ἀφαίρεση τοῦ Σταυροῦ ἀπό τήν Ἑλληνική σημαία, β) γιά τήν κατάργηση τῶν μαθητικῶν καί στρατιωτικῶν παρελάσεων στίς ἐθνικές ἑορτές μας, γ) γιά τήν κατασυκοφάντηση καί κατασπίλωση τῶν ἐθνικῶν μας ἡρώων ἐπί δῆθεν ἀπιστίᾳ στον Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Ἔθνους μας, τήν Κυρία Θεοτόκο, καί ἐπί δῆθεν ἠθικῇ παρεκτροπῇ δ) γιά τήν ἀπάλειψη τῆς μνήμης τῆς μεγίστης προσφορᾶς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας, ε) γιά τήν σπίλωση τῶν γενοκτονιῶν τῶν Μικρασιατῶν καί τῶν Ποντίων, ς) γιά τήν συρρίκνωση τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος, μέσῳ τῆς αὐτονομήσεως τῆς Θράκης, τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Κρήτης, μέσῳ τῆς ἀναγνωρίσεως στά Σκόπια τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία», μέσῳ τῆς προωθήσεως τοῦ σχεδίου περί «Μεγάλης Ἀλβανίας» καί μέσῳ τῆς ἐνισχύσεως τοῦ τουρκικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καί τοῦ νεοοθωμανισμοῦ, και ζ) γιά τήν ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος μέ τήν κατασκευή μουσουλμανικῶν τζαμιῶν σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια τῆς Ἑλλάδος καί μουσουλμανικοῦ Τεμένους στό Βοτανικό, για τήν ἀναγνώριση πέραν τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης μουσουλμανικῆς μουφτείας στό Λεκανοπέδιο.


·        Σχολεῖον οὐδετερόθρησκον

Ὡς στόχο ἔχουν, ἐπίσης, τον ἀποκλεισμό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἐκπαίδευση και τήν δημιουργία ἑνός σχολείου οὐδετερόθρησκου. Ἡ προσπάθεια αὐτή ἤδη βρίσκεται σέ ἐφαρμογή, καρποί τῆς ὁποίας εἶναι α) ἡ κατάργηση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος γραφῆς καί ἡ θέσπιση τοῦ μονοτονικοῦ, β) ἡ προσπάθεια καταργήσεως τῆς πρωϊνῆς προσευχῆς στα σχολεῖα καί τοῦ Κυριακάτικου ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν, γ) ἡ ἀπαγόρευση τῆς παρουσίας πνευματικῶν-ἐξομολόγων ἱερέων στα σχολεῖα μέ τήν γνωστή Ἐγκύκλιο Γιαννάκου-Καλοῦ-Ράμα, δ) ἡ προσπάθεια ἀποκαθηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπό τίς αἴθουσες διδασκαλίας, ε) ἡ μείωση τῆς διδακτέας ὕλης γιά τόν ἐθνοϊερομάρτυρα και ἰσαπόστολο, μεγάλο διδάχο τοῦ Γένους μας, ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ἀλλά καί γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, τούς προστάτες τῆς παιδείας και τῶν Γραμμάτων, στ) ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ὑπάρξεως τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ, ζ) ἡ προσπάθεια καταργήσεως τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, η) ἡ διδασκαλία τῆς θεωρίας τῆς ἐξελίξεως τοῦ Δαρβίνου, θ) τό πιλοτικό πρόγραμμα θρησκειολογικῶν σπουδῶν, πού διδάσκεται σέ 150 σχολεῖα τῆς χώρας μας, ι) ἡ κατάργησις τοῦ μαθήματος θρησκευτικῶν ἤ στήν καλύτερη περίπτωση ἡ ἀντικατάστασή του ἀπό μιά ἐπιστημονική προσέγγιση τοῦ φαινομένου τῶν θρησκειῶν.
Στήν τελευταία περίπτωση θά διδάσκεται στήν στοιχειώδη καί μέση
ἐκπαίδευση τό μάθημα, χωρίς να ἔχει ὁμολογιακό χαρακτήρα, ἀλλά
ἡ ὕλη του θα περιλαμβάνει εἰσαγωγή στήν ἱστορία, τήν κοινωνιολογία καί τήν δογματική ὅλων τῶν θρησκειῶν. Μέ ἄλλα λόγια, θά μεταλλαχθῆ ὁ κατηχητικός καί ὁμολογιακός ὀρθόδοξος χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σε θρησκειολογικό καί πανθρησκειακό, καί ια) ἡ ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στο Θεολογικό Τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.


ΠΗΓΗ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him