ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: να ἐπαναλειτουργήσουν ὃλα τα διδασκαλεῖα τῆς χώρας


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ              
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ,
ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.   


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
ΑΙΤΗΜΑ:
ΝΑ  ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ   ΤΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ  ΥΠΟΥΡΓΕ   ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Στην  οδό ΜΑΡΑΣΛΗ, στο κέντρο της Αθήνας, κείται «το περικαλλές και περίοπτον»,το εκπάγλου  αρχιτεκτονικού κάλλους Μαράσλειο Διδασκαλείο. Εδώ στεγάστηκε και Η ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ. Η αρχική ονομασία της οδού  ήταν γνωστή ως οδός   Αριστομένους προς τιμήν του Μεσσήνιου ήρωα Αριστομένη. το 1905 ο φιλόμουσος  ευεργέτης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ   με τη γενναία  χρηματική χορηγία του συνετέλεσε  στην ολοκλήρωση και στη λειτουργία  του  ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ  διδασκαλείου. Εκτός των άλλων ευγνωμόνων ευχαριστιών της πολιτείας  μετονομάστηκε( 1 ) η  οδός Αριστομένους , σε οδό  ΜΑΡΑΣΛΗ.   Μεταξύ των τότε κρατούντων  συγκαταλέγεται  και  ο αείμνηστος συνάδελφος  σας, ΛΑΜΠΡΟΣ  Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ, ο οποίος γεραίρει τον  φιλογενέστατον ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΜΑΡΑΣΛΗΝ  για  τη γενναία χορηγία του. Ο Διευθυντής του  διδασκαλείου  Μ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ  ομιλών στα εγκαίνια του διδασκαλείου   το 1905 είπε μεταξύ των άλλων  (2)  ότι:   «το έθνος, όπερ εργάζεται σκοπίμως και λελογισμένως υπέρ της δημοτικής παιδείας, τούτο σπείρει εις γην εύφορον γενναία σπέρματα και συγκομίζει καλλίστους και αφθόνους καρπούς.. Τα εισοδήματα του κράτους αυξάνουσι μάλιστα δια του πολλαπλασιασμού των καλώς λειτουργούντων δημοτικών   σχολείων. Συνεχίζοντας Ο Μ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ( 3) είπε:   « …επί της υψηλής ταύτης θέσεως, της αποβλεπούσης προς την Ακρόπολιν, τας φαληρικάς ακτάς και τον σαρωνικόν κόλπον, και εντός του περικαλλούς τούτου διδασκαλείου, θα καταρτίζωνται του λοιπού επιστημονικώς και θα διαμορφώνοται καλλαισθητικώς οι λειτουργοί της πρώτης παιδεύσεως του λαού. Αφού το Διδασκαλείον είναι ωρισμένον να μετοχετεύη εις τας φλέβας του λαού γνήσιον ελληνικόν αίμα, να μεταλαμπαδεύη εις τας μελλούσας γενεάς φως και θερμότητα εκ της λαμπράς εστίας, ην εκληροδότησαν ημίν οι πρόγονοι εκείνοι, ν’ ασκή τας αισθήσεις και τον νουν εις επιτέλεσιν των χρησίμων προς βίον επιτηδευμάτων, να συνδέη το παρόν μετά του παρελθόντος, να διασώζη τα γνήσια ελληνικά φρονήματα και να καθοδηγή το όλον έθνος εις ιδανικόν τι σημείον, θερμαίνον και ζωπυρούν την καρδίαν εις επιτέλεσιν μεγάλων και υψηλών έργων εν τε ταις τέχναις και ταις επιστήμαις, αφού πάντα ταύτα ώρισται να επιτελέση το πανεπιστήμιον τούτο του λαού, καλώς εγένετο, ότι ανηγέρθη ούτω περικαλλές και περίοπτον»( 4 ). 


΄Εκτοτε  ,ΚΥΡΙΕ  ΥΠΟΥΡΓΕ, και για ένα περίπου αιώνα το Μαράσλειον Διδασκαλείον αποτέλεσε το πνευματικό φυτώριο, το σπίτι των Δασκάλων (5),όπου μετά από  αυστηρές εισαγωγικές εξετάσεις οι δημοδιδάσκαλοι είχαν πρόσβαση στην  διετή  μετεκπαίδευση. από το 1995  η ελληνική πολιτεία έδωσε τη δυνατότητα να ιδρυθούν Διδασκαλεία  Δασκάλων και Νηπιαγωγών , να ενταχτούν  και όχι να συνδεθούν(6) στα αντίστοιχα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα. το 2011 άρχισε η κατεδάφιση των Διδασκαλείων και  οι χιλιάδες  εκπαιδευτικοί της  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταδικάστηκαν στο διηνεκές να στερηθούν της διετούς μετεκπαίδευσης ,που αποτελούσε το  πλαίσιο  της   παιδαγωγικής  και επιστημονικής   αναφοράς   των λειτουργών της. Πώς θα αναπληρωθεί το  κενό αυτό και  πού θα βρουν  πνευματικό  καταφύγιο  οι  εκπαιδευτικοί μας;( 7)


Τι σκέπτεται το Υπουργείο Παιδείας να πράξει  για αυτόν τον αποκλεισμό των Δασκάλων και Νηπιαγωγών από τη φυσική κοιτίδα τους ,που ήταν τα ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ; Θα μείνουν κλειστά ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ; Πού  σκέπτεται το Υπουργείο  Παιδείας  να  μετεκπαιδεύσει τους  εργάτες του λαϊκού  σχολείου;  Είναι δυνατόν  να συνεχίζουν να παραμένουν κλειστά τα Διδασκαλεία και οι εκπαιδευτικοί μας να είναι μετέωροι σε πλήρη  επιστημονική απομόνωση;  Μήπως  ,Κύριε Υπουργέ  της παιδείας, οι σύμβουλοί σας( 8 )  μπορούν να  πουν στους εκπαιδευτικούς μας-τι εννοούσε  ο Μ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ(  9 ) ,όταν   το 1905 είπε: .  « τα εισοδήματα του κράτους αυξάνουσι μάλιστα δια του πολλαπλασιασμού των καλώς λειτουργούντων δημοτικών   σχολείων;» Ωσαύτως το εύλογο ερώτημα είναι:, αφού τα εισοδήματα του κράτους   «…ΑΥΞΑΝΟΥΣΙ…»,θα μπορούσαν επίσης να μάς πουν ,πως είναι δυνατόν να έχουμε «καλώς λειτουργούντα σχολεία», όταν οι Δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί  στερούνται της μετεκπαίδευσης; Γιατί  δεν εισηγούνται να ανοιξουν τα Διδασκαλεία;  Γιατί ,κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, αφού τα σχολεία  αυξάνουσι τα εισοδήματα του κράτους , η πολιτεία  κλείνει ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ;  Δεν  θα ήταν  παραγωγικό στην παρούσα φάση της οικονομίας να αυξήσετε τα εισοδήματα του κράτους ανοίγοντας τα ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ;(10)


Δεν θα ήταν ,κύριε υπουργέ, μία ευγενής χειρονομία να ανοίξετε τα ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και  να δώσετε τη χαρά  της μάθησης και της μετεκπαίδευσης στους  εκπαιδευτικούς μας, που  προσδοκούν να ευοδωθεί  το αίτημά  τους, να ξανακαθίσουν στα θρανία των Διδασκαλείων  και   να  γευτούν τα αγαθά της  παιδείας; ;(11) 


ΑΞΙΟΤΙΜΕ  ΚΥΡΙΕ  ΥΠΟΥΡΓΕ,
στο ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ είναι χαραγμένη  η  επιγραφή   «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ».(12))  αφού η παιδεία  είναι όντως κάλλιστον  κτήμα  των βροτών ,και όλοι είμαστε βροτοί, δεν είναι   καθήκον της πολιτείας να ανοίξει τα Διδασκαλεία της χώρας και  οι ιθύνοντες, οι EX OFFICIO εντεταλμένοι , να δώσουν χαρά στους ενδεείς βροτούς, δηλαδή στους Δασκάλους και Νηπιαγωγούς της χώρας ;
 Ευελπιστώ, ότι εσείς, κύριε Υπουργέ,  όχι μόνον   ως  Υπουργός  της παιδείας,  αλλά και  ως  Πανεπιστημιακός Δάσκαλος θα  επιληφθείτε προσωπικά  του αιτήματός μου,που πιστεύω ,ότι είναι καθολικό  αίτημα των εκπαιδευτικών , και θα δώσετε τη δέουσα λύση ,σύμφωνα με τη ρήση:  «το  μεν ευ πάσχειν άπονον είναι το δ΄ ευ ποιείν  εργώδες».(13)


Γνωρίζω, κύριε Υπουργε, ότι είστε ανοιχτός σε  δημιουργικές προτάσεις.(14) έχω την τιμή να καταθέσω μία  πρόταση και να παραθέσω ονόματα για συγκρότηση επιτροπής ,χωρίς να έχω καμία εξουσιοδότηση  από τους προτεινόμενους.Ελπίζω να μην διέλαθε της προσοχής μου κάποιος συνάδελφος.(15) Εξυπακούεται  φυσικά ότι αν οι  αξιότιμοι σύμβουλοί  σας ,σάς  έχουν προτείνει  τα ονόματα που ακολουθούν  ,παρακαλώ  να αγνοήσετε την πρότασή μου.(16) Σας προτείνω να  απευθύνετε  τιμητική πρόσκληση και  να συγκροτήσετε  μια επιστημονική επιτροπή(17) από καταξιωμένους επιστήμονες ομότιμους  καθηγητές των Πανεπιστημίων της χώρας μας ,που αποτελούν αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο ,είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι, έχουν αναλωθεί  στον στίβο της παιδείας και είναι  γνωστοί και αποδεκτοί από την ευρύτερη  εκπαιδευτική  και επιστημονική κοινότητα.Η επιστημονική αυτή επιτροπή θα υπέρκειται όλων των ήδη υπαρχουσών(18). Μια επιτροπή επιστημόνων θα  εργαστεί αδέσμευτη για την παιδεία και τους εκπαιδευτικούς  με κριτήριο την επιστήμη και όχι  τα εκάστοτε  οικονομικά  αδιέξοδα, θα είναι δηλαδή μια επιτροπή κατ΄αξίαν και όχι  κατά συνθήκην. Το  πλέον επικίνδυνο για την  εκπαιδευτική πολιτική,  κύριε Υπουργέ της παιδείας είναι , «ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ  ΘΕΩΡΙΕΣ» ,να  μεταβάλλονται σε νόμο του κράτους. αυτό είναι αντιεπιστημονικό .Όπως γράφει ο Victor  Hugo: «… άλλο είναι  επιστήμη, η σχετικότητα που τη κυβερνάει ,βάζει  απάνω τη σφραγίδα της κι αυτή η σειρά  από τις σφραγίδες του σχετικού, που μοιάζουν όλο και περισσότερο  με το πραγματικό, αποτελεί τη μεταβλητή βεβαιότητα του ανθρώπου. στην επιστήμη, τα πράγματα ήταν  αριστουργήματα και δεν είναι πια… η επιστήμη ζητάει την αέναη κίνηση. τη βρήκε. είναι ο εαυτός της. η επιστήμη  κινείται αδιάκοπα μέσα στην ενέργειά της. όλα  κινούνται μέσα της,όλα αλλάζουνε δέρμα. το παν  αρνιέται το παν,το παν καταστρέφει τα πάντα, το παν τα δημιουργεί ,το παν τα αντικατασταίνει. αυτά που παραδεχόμασταν χτες, περνούν από τη μυλόπετρα του σήμερα.  η κολοσσιαία   μηχανή επιστήμη  δεν αναπαύεται  ποτέ, δεν ικανοποιείται είναι αχόρταγη για το καλύτερο πράγμα που  αγνοεί το απόλυτο».(19) η επιστήμη  είναι σύμπτωση απόψεων  εκατομμυρίων ανθρώπων και είναι αντιεπιστημονικό οι «προσωπικές θεωρίες» να περιβάλλονται με την αρχή της απόλυτης βεβαιότητας του ενός,  να νομοθετούνται ,και να  γίνονται  δόγμα(20) . Αυτό είναι ένα πρόβλημα και  χρήζει μελέτης.


Παραθέτω τα ονόματα με την ελπίδα ότι θα   τους καλέσετε να πλαισιώσουν  την μέλλουσα να συγκροτηθεί επιστημονική επιτροπή( 21 ) επ΄αγαθώ της παιδείας μας.( 22)


1.            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΞΩΧΕΛΛΗΣ, ΟΜ. ΚΑΘ. Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
2.            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΝΑΣΣΉΣ-ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ, ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.
3.            ΜΙΧΑΛΗΣ  ΜΕΡΑΚΛΗΣ, ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.
4.            ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.
5.            ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ,ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ.
6.            ΑΝΔΡΕΑΣ  ΚΑΖΑΜΙΑΣ.ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.
7.            ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ,ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.
8.            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΡΖΗΣ,ΟΜ.ΚΑΘ.Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ .
9.            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ, Π. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
10.          ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.
11.          ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ,ΟΜ. ΚΑΘ.ΠΑΝ . ΑΘΗΝΩΝ.
12.          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ ,ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ .
13.          ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΡΗΓΑΣ,ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ, ΑΘΗΝΩΝ.
14.          ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ  ,ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.
15.          ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΝΟΥ  ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.
16.          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ  ,ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ.
17.          ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ,ΟΜ ΚΑΘ, ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ.
18.          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ  ,ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ.
19.          ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  ,ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ.
20.          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΒΕΡΤΣΕΤΗΣ ,ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ.
21.          ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,ΟΜ,ΚΑΘ,ΠΑΝ,ΑΘΗΝΩΝ.
22.          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΦΛΟΥΡΗΣ ,ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.
23.          ΓΕΩΓΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ,ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24.          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΝΟΥΤΣΟΣ ΚΑΘ. ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
25.          ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ,ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
26.          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ,ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
27.          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΝΟΣ,ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ .
28.          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΙΑΔΗΣ  ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.
29.          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ,ΟΜ,ΚΑΘ,ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ.
30.          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ,ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ.
Ο  κατάλογος δεν εξαντλείται  εδώ. Στη διάθεσή σας ,ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, για περαιτέρω διευκρινίσεις.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΤΙΜΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


1.Η οδός Αριστομένους μετονομάστηκε σε οδό Μαρασλή  σε ένδειξη τιμής  και αναγνώρισης της γενναιόδωρης χρηματικής προσφοράς του   για την  οικοδομική ολοκλήρωση και λειτουργία του ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ.  Η ευγνωμοσύνη  προς τον  Γρηγόριον  Μαρασλήν εκδηλώθηκε εκ μέρους της πολιτείας  εκτός των άλλων και με τη μετονομασία της  οδού Αριστομένους σε οδό Μαρασλή.
2.Αρχείο Μαρασλείου Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας:ΧΡΟΝΙΚΌ:Αριθ.πρωτ. .Μ.Βρατσάνος: Διεθυντής του Μαρασλείου Διδασκαλείου  το1905.Το Μαράσλειο  Διδασκαλείο  και τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία  λάμπρυναν με την παρουσία τους  μεγάλοι έλληνες παιδαγωγοί  και διανοούμενοι.Αναφέρουμε ενδεικτικά τους: Δ.Γληνό,Αλέξανδρο Δελμούζο, Ρόζα Ιμβριώτη,Κ. Βάρναλη,Γεώργιο Παλαιολόγο  και πολλούς άλλους.
3. Αρχείο  Μαρασλείου  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας:ΧΡΟΝΙΚΌ:Αριθ. πρωτ. 2. Επίσης άξια μνείας είναι τα κείμενα του Μ. Βρατσάνου, που με το μεγαλόφθογγο και αρχαιοπρεπές ύφος του ,αναδεικνύεται «μεταλαμπαδευτής των γνώσεων και των αξιών, δαδούχος, σμιλευτής και πυρπολητής ψυχών».Οι υπογραμμίσεις με δική μας επιλογή.
4. Αρχείο Μαρασλείου Παιδαγωγικής  Ακαδημίας:ΧΡΟΝΙΚΌ:Αριθ. πρωτ. 2.Ο   Μ.Βρατσάνος  διαβλέπει με την ιδιάζουσα ευθυκρισία την ζωογόνο πνοή της παιδείας να διαχέεται στις εσχατιές της Ελλάδας και να σφυρηλατεί ακμαίο το φρόνημα των Δασκάλων και να αυξάνει τα εισοδήματα του κράτους. Οι υπογραμμίσεις με δική μας επιλογή.
5.Πρακτικά Μ.Δ.Δ.Ε. Αριθ. Πρακτικού (17/1998):¨   «Στις 11/11/1998 ο Πρόεδρος του Μαρασλείου Διδασκαλείου Καθηγητής Α.Ε. Παπάς εισήγαγε για συζήτηση λειτουργικά θέματα του Μ.Δ.Δ.Ε., όπως: Την δωρεάν χορήγηση βιβλίων, την κάρτα φοιτητικού εισιτηρίου και την υλοποίηση του οράματός του για το ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (Πράξη: 17/1998)».
6.Με τον νόμο 2327/95 το ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΕΝΤΑΧΤΗΚΕ στο  Π.Τ.Δ.Ε. του Παν. Αθηνών ,και  την ένταξη  ακολούθησαν όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα   της χώρας ..Δική  μας πρόταση  με το από 9/1994 υπόμνημα προς το  τότε ΥΠΕΠΘ για τα Διδασκαλεία ήταν ,να γίνει ΣΥΝΔΕΣΗ και  όχι ΕΝΤΑΞΗ, εάν είχε γίνει δεκτή   η πρότασή μας για  ΣΥΝΔΕΣΗ, ελπίζουμε ότι τα ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ  θα είχαν ΕΠΙΖΗΣΕΙ.
7.    Ο  Δαντόν  το 1794 πριν ανεβεί  στο ικρίωμα ζήτησε να δοθεί στο λαό: ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Αυτό ζητούν και οι   εκπαιδευτικοί  της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί και Καθηγητές,που απώλεσαν τη μοναδική δυνατότητα να   μετεκπαιδευτούν,αφού έκλεισαν τα Διδασκαλεία, όπως παλιότερα και  το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσηςη για τους Καθηγητές. ΈΤΣΙ  ΕΦΕΞΗΣ, ΟΥΤΕ ΑΡΤΟΣ ΟΥΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
8. Η Αναφορά μας στους  συμβούλους του ΥΠΟΥΡΓΟΥ γίνεται για λόγους συμβολικούς και δεοντολογικούς.
9.Ο Μ. Βρατσάνος χρησιμοποιεί το ρήμα ΑΥΞΑΝΩ. Η  αύξηση των εισοδημάτων  θα γίνει με τα καλώς λειτουργούνται σχολεία και με τα διδασκαλεία  ανοιχτά.
10. Αρχείο  Μαρασλείου  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας:ΧΡΟΝΙΚΌ:Αριθ. πρωτ. 2.Εδώ έχουμε οξύμωρο  σχήμα δηλαδή την συνύπαρξη αντιφατικών όρων: ζωντανός-νεκρός  , και στην περίπτωση των Διδασκαλείων:αυξάνω και μειώνω.Αντί για αύξηση των εισοδημάτων επιλέγεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ  το κλείσιμο= μείωση   εισοδημάτων.Ας το μελετήσουν οι κ.κ.Σύμβουλοι του κ. Υπουργού της Παιδείας ,αλλά και του  κ. Υπουργού των οικονομικών.
 11.Ελπίζουμε ότι ο Υπουργός Παιδείας με την ιδιότητα και του Πανεπιστημιακού Δασκάλου ,θα  αναγγείλει το άνοιγμα των Διδασκαλείων,αφού: «τα καλώς λειτουργούντα σχολεία αυξάνουσι τα εισοδήματα του κράτους»,  και το κράτος έχει   ανάγκη από εισοδήματα.
Μήπως ο  αξιότιμος Υπουργός Οικονομικών , που  θέλει να αυξήσει τα εισοδήματα, θα μπορούσε να μελετήσει την πρόταση του Μ. Βρατσάνου του 1905, και  τη ρήση:  Τα καλώς λειτουργούντα σχολεία  αυξάνουσι τα εισοδήματα του κράτους; Θα αυξηθούν τα εισοδήματα  του κράτους, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, γιαυτό  βοηθήστε να ανοίξουν τα ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ !
12 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ: Πρόκειται για ρήση του ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ,που είναι χαραγμένη εσωτερικά  στο μετωπιαίο γείσωμα του ΜΔΔΕ  ορατή στον ανερχόμενο  από την κλίμακα της κεντρικής εισόδου για τον  Α΄ όροφο. Σε ό,τι αφορά τους βροτούς ,όταν οι βροτοί ευεργετούν τους βροτούς,   οι ευεργέτες βροτοί περνάνε στην αθανασία ,όπως  εν προκειμένω ο Γρηγόριος Μαρασλής.
13. ΤΟ  ΜΕΝ ΕΥ ΠΑΣΧΕΙΝ ΑΠΟΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Δ΄ ΕΥ ΠΟΙΕΙΝ  ΕΡΓΩΔΕΣ : Πρόκειται για ρήση του Αριστοτέλη που αναδεικνύει την αξία της ευεργεσίας και της ευγνωμοσύνης ,που πρέπει να επακολουθήσει προς τους ευεργέτες μας. Αναζητούνται ευεργέτες για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ.
14.Η πρόταση των ονομάτων είναι βουλησιαρχική και αναδύεται  από την  εδραιωμένη πεποίθησή μου ότι θα προταθούν  δημιουργικές  λύσεις  των προβλημάτων της παιδείας μας ,σύμφωνα με τη ρήση:  «΄0ταν έχεις ένα πρόβλημα και δεν μπορείς να το λύσεις ,αλλάζεις το πρόβλημα και λύνεται αμέσως.»
15. Περιορίσαμε τον κατάλογο των προταθέντων  μελών , με την επιφύλαξη  να  επιμηκυνθεί , αν ο Υπουργός μάς   ζητήσει περαιτέρω  πληροφορίες. Αν κάποιος ομότιμος συνάδελφος  διέλαθε της προσοχής μας ελπίζουμε στην κατανόησή  του.  Επίσης ζητούμε την κατανόηση και την επιείκεια  από όσους συναδέλφους προτείναμε και  δεν ζητήσαμε την έγκρισή τους.
16. Οι προταθέντες είναι ομότιμοι Καθηγητές των Πανεπιστημίων μας, είναι δηλαδή –ΟΜΟΙΑΣ ΤΙΜΗΣ- με τα εν  ενεργεία μέλη ΔΕΠ, τα οποία θάττον ή βράδιον  θα αποκτήσουν  τον τίτλο του ΟΜΟΤΙΜΟΥ.Αυτό φυσικά  είναι νομοτελειακό    και θα συμβεί και  στον Κύριο Υπουργό της παιδείας. Ελπίζουμε ότι ο κ. Υπουργός της παιδείας  θα   τιμήσει  και  θα αξιοποιήσει αυτό  το επιστημονικό δυναμικό ,ΩΣ ΠΟΛΛΟΣΤΗΜΟΡΙΟ ΤΙΜΗΣ και  αναγνώρισης της προσφοράς ΤΩΝ  ΟΜΟΤΙΜΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  προς ΤΙΣ ΠΑΡΕΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ της επιστήμης και της παιδείας στην πατρίδα μας ,ΑΛΛΑ  ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ.
18.Η μέλλουσα να συσταθεί επιστημονική επιτροπή ΘΑ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ  για να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα στην παιδεία μας,  σε ένα πλαίσιο αμοιβαιότητας και ισότητας .Στο ΜΔΔΕ  κατά τα έτη 1994-1996 και 1998-2002 είχαμε καθιερώσει  άτυπα  μετά από καθολικό αίτημα των μετεκπαιδευόμενων το τρίπτυχο:  ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ με  επιτυχία. Το τότε ΥΠΕΠΘ είχε ενημερωθεί με το από 9/1994 υπόμνημά μας για το καινοφανές αυτό εγχείρημα.
19.HUGO,V.:Φιλοσοφία και φιλολογία:  Μτφρ.Ν. Ζωγράφου-Μεραναίου:Εκδόσεις Μαρή-Αθήνα,χ.χ. σελ.49. Ο V.H. γράφει: «…Η επιστήμη έχει ανησυχίες  γύρω από τον άνθρωπο. Έχει τους λόγους της. Η επιστήμη παίζει μέσα στην πρόοδο το ρόλο της χρησιμότητας, Ας λατρέψουμε  αυτό το θεσπέσιο υπηρέτη».
20.Ελπίζουμε ότι η πρότασή μας θα γίνει η αρχή για θετικές  εξελίξεις στην παιδεία μας.
21. Στη  διάθεση του Υπουργείου Παιδείας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
2.ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
3. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ.
4.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
5. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
6.ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 
7.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ.
8.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him