Νέον πρόγραμμα σπουδῶν γιά τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά τῆς Β' Λυκείου (2014-2015)


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Από τα όσα ορίζονται για τα Αρχαία διαπιστώνει κανείς ότι μειώνεται η ύλη του «γνωστού». Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τα Προγράμματα Σπουδών για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθώς και της Φυσικής για την Α΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, τις  Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Φυσικής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού.


Όσον αφορά το μάθημα των Αρχαίων της Ομάδας Προσανατολισμού στη Β Λυκείου αναφέρεται ότι το διδαγμένο κείμενο που είναι του Λυσία Υπέρ Μαντιθέου, θα διδάσκεται επί μία (1) ώρα την εβδομάδα βάσει του διδακτικού εγχειριδίου «Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου».  Επί δύο ώρες την εβδομάδα θα διδάσκεται η Θεματογραφία – Άγνωστο κείμενο.

Από τα όσα ορίζονται για τα Αρχαία διαπιστώνει κανείς ότι μειώνεται η ύλη του «γνωστού» καθώς περιορίζεται μόνο στο Λυσία. Στο ΦΕΚ ορίζεται και η διδακτέα ύλη.

Από το σχολικό βιβλίο θα διδαχθούν:

α) Εισαγωγή: 1. Η ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα:
Α΄.Η φυσική ρητορεία·
Β΄.Η γέννηση της συστηματικής ρητορείας·
Γ΄.Ρητορεία και σοφιστική·
Δ΄.Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου·
και Ε΄.Τα μέρη του ρητορικού λόγου.

2. Ο Βίος του Λυσία· Tο έργο του Λυσία·

Η αξία του έργου.

3. Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου. Εισαγωγή.

β) Κείμενο: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου


Ο λόγος θα διδαχθεί ολόκληρος επί μία (1) ώρα την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με ρυθμό 8−10 στίχων ανά διδακτική ώρα. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κειμένου θα διατεθεί χρόνος για τη συνολική θεώρηση του λόγου, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων (τύπου project) μπορεί να εκπονηθούν και να παρουσιασθούν στην τάξη σχετικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, ή να υλοποιηθούν σχετικές δραστηριότητες.

Αδίδακτο κείμενο

Στο ΦΕΚ ορίζεται ότι θα διδαχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους περίπου είκοσι (20) έως είκοσι πέντε (25) θέματα εκτάσεως δέκα (10) έως δώδεκα (12) περίπου στίχων στερεοτύπου εκδόσεως από κείμενα της αττικής διαλέκτου. Τα επιλεγόμενα κείμενα ενδείκνυται να ανταποκρίνονται στο προς διδασκαλία, κάθε φορά, γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο.

Σκοπός της διδασκαλίας

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Θεματογραφίας οι μαθητές επιδιώκεται:

− Να εμπεδώσουν μέσω επαναλήψεων την ύλη της γραμματικής και του συντακτικού που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους στο Γυμνάσιο και στην Α΄ Λυκείου και να εμβαθύνουν σε αυτήν, ώστε να μπορούν να κατανοούν τη λογική που διέπει τις γραμματικές και συντακτικές επιλογές του συγγραφέα, που σχετίζονται με τη δομή των περιόδων ή των προτάσεων και με τις μεταξύ τους σχέσεις.

− Να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν με μεγαλύτερη ευκολία το νόημα ενός κειμένου και, εκτός αυτού, να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διάφορες χρήσεις των λέξεων.

− Να αναπτύξουν, παρακολουθώντας τον συλλογισμό που διέπει το κείμενο και τη λογική αλληλουχία των επιμέρους νοημάτων, τις διανοητικές τους δυνατότητες και την κριτική τους ικανότητα.

− Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της μετάφρασης κειμένων και να αντιληφθούν τη διαδικασία αυτή ως παιδευτικό και μορφωτικό αγαθό.

− Να κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς της μεταφραστικής διαδικασίας καθώς και τις γλωσσικές αντιστοιχίες της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής.

− Να αντιληφθούν ότι η μετάφραση στηρίζεται στην κατανόηση του κειμένου και ότι η μηχανική μετάφραση στρεβλώνει τα νοήματά του.

− Να διαπιστώσουν ότι δεν αρκεί μόνο να γνωρίζει κανείς καλά τη γλώσσα του μεταφραζόμενου κειμένου αλλά και τη γλώσσα στην οποία το αποδίδει.

− Να βελτιώσουν μέσω της γλωσσικής εξάσκησης και της μεταφραστικής προσπάθειας την ικανότητά τους να χειρίζονται αποτελεσματικότερα τη Νέα Ελληνική και να ανταποκρίνονται σε πιο απαιτητικές μορφές νεοελληνικού λόγου
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him