Ἄσκησις τροπῆς Εὐθέως Λόγου εἰς Πλάγιον στά Ἀρχαία Ἑλληνικά


τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου ἈθηνῶνΠρίν γίνει η άσκησις δέον να μελετηθούν πολύ καλά τα εξής:
Τα κατωτέρω παραδείγματα να μεταφερθούν στον Πλάγιον Λόγον και να εξαρτηθούν – όπου υπάρχει – εκ των εντός παρενθέσεως ρημάτων.

1.    Ἔτοιμος εἰμί (Ἔλεγεν)
2.    Πόσον ἐστί τό στράτευμα; (Ἠρώτων)
3.    Τί ἀποκρίνομαι; (Οὐκ ἔχω)
4.    Δέξιππον οὐκ ἐπαινῶ, εἰ ταῦτα πεποίηκε (Κλέαρχος εἶπεν)
5.    Ἐάν οἱ πολέμιοι ἔλθωσιν ἐφ' ἡμᾶς, πολεμήσομεν αὐτοῖς, ἵνα ὦμεν ἐλεύθεροι (Εἶπον)
6.    Μηδείς βαλλέτω (Ἀπηόρευε)
7.    Ἐπειδάν τις ἀγαθός ὤν τελευτήσῃ μεγάλην τιμήν ἔχει (Ἔλεγον)
8.    Σωτήρια θύσομεν, ἔνθα ἄν πρῶτον εἰς φιλίαν γῆν ἀφικώμεθα (Ηὔξαντο)
9.    Πλοῖα ὑμῖν πάρεστιν, ὥστε ἐξαίφνης ἄν ἐπιπέσοιτε (Λέγουσιν)
10.                       Ἐπιμελοῦνται ὅπως οἱ παῖδες βέλτιστοι γένωνται
11.                       Φημί ἐγώ τό νόμιμον δίκαιον εἶναι
12.                       Οἴομαι, ἐάν τα πεπραγμένα διηγήσωμαι, ῥᾳδίως ὑμᾶς εὑρήσειν τήν ἀλήθειαν
13.                       Οἱ στρατηγοί διηγοῦντο ὅτι αὐτοί ἐπί τούς πολεμίους πλέοιεν
14.                       Εὐρίσκω ταύτην μόνην ἄν γενομένην τῶν μελλόντων κινδύνων ἀποτροπήν
15.                       Ἡγοῦμαι πάντας ἄν ὑμᾶς φῆσαι ταῦτα, εἰ τις ἔροιτο.
16.                       Ἡγοῦμαι οὐκ ἀν ἡμᾶς νικηθῆναι, εἰ οἱ θεοί ἠβουλήθησαν
17.                       Ἔδοξεν τοῖς Ἀθηναίοις βοηθῆσαι τοῖς συμμάχοις, εἰ οὗτοι κινδυνεύσειαν
18.                       Οἱ στρατηγοί ἐκέλευον τούς στρατιώτας λαμβάνειν τά ὅπλα, ὅτι μέγας κίνδυνος εἴη μή οἱ πολέμιοι ἐπιθῶνται
  
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him