ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ & ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

BOUTET, J. 1980.
Quelques courants dans l’approche sociale de langage. Langage et Societe 12: 34-70. Μετάφραση: Α. Ιορδανίδου-Ειρ. Τσαμαδού υπό τον τίτλο Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Γρηγόρη, 1984.


FRANCOIS-GEIGER, D. 1991.
Θέματα κοινωνικής και θεωρητικής γλωσσολογίας. Συμβολή σε μια θεωρία της γλωσσικής πράξης. Αθήνα: Νεφέλη. (Βλ. κυρίως κεφ. 1, 2, 3, 4, 11).

HOLMES, J. 1992.
An Introduction to Sociolinguistics. Λονδίνο & Nέα Yόρκη: Longman.

HUDSON, R.A. 1980.
Sociolinguistics. Kέιμπριτζ: Cambridge University Press.

ΚΑΚΡΙΔΗ-FERRARI, Μ. & Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΕΙΛΑ. 1996.
Η γλωσσική ποικιλία και η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Η νέα ελληνική ως ξένη γλώσσα - Προβλήματα διδασκαλίας, 17-51. Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν.

ΜΠΑΣΛΗΣ, Ι.Ν. 1985.
Απόψεις της κοινωνικής γλωσσολογίας και συνέπειες στη διδασκαλία της γλώσσας. Στο Γλώσσα και εκπαίδευση, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Σεμινάριο 5, Αθήνα, Ιούνιος 1985), 137-146.

———. 1988. Κοινωνική-γλωσσική διαφοροποίηση και σχολική επίδοση. Αθήνα: Εκδ. Νέας Παιδείας.

ΝΤΑΛΤΑΣ, Π. 1997.
Κοινωνιογλωσσική μεταβλητότητα - Θεωρητικά υποδείγματα και μεθοδολογία της έρευνας. Αθήνα: Επικαιρότητα.

ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Θ. 1995.
Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. (Βλ. κεφ. 8).

ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ, ΕΥ. 1984.
Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική («αντιπαραθετική») ανάλυση. Μέρος Α΄: Θεωρία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. (Βλ. κεφ. 1.5 και 1.7).

ΣΕΛΛΑ, ΕΛ. 1994.
Κοινωνικές διάλεκτοι της ελληνικής: μια πρώτη προσπέλαση. Πόρφυρας 69 (Απρίλιος-Ιούνιος), 176-189.

ΣΕΤΑΤΟΣ, Μ. 1992.
Η λειτουργική εκμετάλλευση της ποικιλίας στην κοινή νεοελληνική. ΕΕΦΣΠΘ 2 (Περίοδος Β΄), 335-381.

ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Α. 1987.
Γλώσσα και ιδεολογία. Κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Οδυσσέας.

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him