Πέντε (5) Κριτήρια Ἀξιολογήσεως εἰς τά Λατινικά Β' & Γ' Λυκείου




επιμελεία
Πέτρου Μυλωνά

 





ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ι

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ

α. " Τarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit."

b. " Post trecentos annos Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. Romulus moenia Martia condet Romanosque de suo nomine appellabit. Romanis imperium sine fine erit. Caesar Augustus, ab Iulo ortus, Belli portas claudet et Saturnium regnum restituet. Hunc tu, ut Aeneam, in caelo accipies."

                                       
                                      

AΣΚΗΣΕΙΣ

1. Na μεταφραστούν τα παραπάνω χωρία των κειμένων.

                                                              μονάδες 40

2.a.  Να κλιθούν σε ενικό και πληθυντικό τα παρακάτω ονόματα :

-ultimus, regum, modo, imperium, pudicitiam

- annos,filios, lupa, nomine, fine

                                                              μονάδες 10

b. Na γραφεί η ίδια πτώση του άλλου αριθμού των παρακάτω ονομάτων :

- filius, uxoris, maritus, pater,maestam

- suo, Romanis, regnum, portas, caelo

                                                               μονάδες 5

3. Na αναγνωριστούν και να κλιθούν και στα τρία γένη, σε ενικό και πληθυντικό οι υπογραμμισμένες αντωνυμίες των κειμένων.

                                                               μονάδες 10

4. α. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των παρακάτω ρημάτων και να κλιθούν στην οριστική ΕΝΣ, ΠΡΤ, ΜΕΛ, ΠΡΚ στην ενεργητική φωνή:

- perdit, laedit

- nutriet, appellabit

                                                               μονάδες 10

b. Na γίνει χρονική αντικατάσταση σε ΕΝΣ,ΠΡΤ, ΜΕΛ,ΠΡΚ των παρακάτω ρημάτων:

- inveniunt, aperit

- condet, claudet

                                                                μονάδες 5

5. a. Nα γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω όρων του κειμένου:

- ultimus, regum, modo, imperium, uxoris, Collatini, pater, maestam, illis, se

- post annos, filios, Remum, quos, moenia, de nomine, Romanis, sine fine, hunc, in caelo

                                                                  μονάδες 10
b. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πρόσωπο της οριστικής Ενεστώτα.

- Milites Romulum et Remum ad Tiberim                       ( porto )

- Vos ad caelum Aeneam                       ( fero )

- Ego post duos annos ad Italiam            ( venio )

- Nos matrem maestam                          ( invenio )

- Vir gladium ex vulnere                          ( extraho )

                                                                  μονάδες 5

c. Να μεταφραστούν οι παρακάτω προτάσεις στα λατινικά :

- Οι Ρωμαίοι αποφασίζουν να εκλέξουν δύο υπάτους

- Ο Βρούτος θα ξεσηκώσει το λαό και θα αφαιρέσει την εξουσία από τον Ταρκύνιο

                                                                   μονάδες 5

                                ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

***

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΙ

Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα :

Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex

vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat. Populum

concitat et Tarquinio imperium adimit. Liber iam populus Romanus duo

consules, Iunium Brutum et Tarquinium Collatinum, deligere constituit.

Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos feroces contundet, mores eis

imponet et moenia condet. Tu Aenean ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae

filius, regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet.

Β. 1. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για κάθεµια από τις παρακάτω λέξεις

vulnere: γενική πληθυντικού

populum: δοτική πληθυντικού

consules: γενική πληθυντικού

Italia: αιτιατική ενικού

illis: αφαιρετική ενικού αρσενικό

regnum:αιτιατική α πληθυντικού

filius: γενική ενικού

Romanus: κλητική ενικού

Cultro: ονοµαστική ενικού

moenia: γενική πληθυντικού

Β. 2 Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθένα από τους ρηµατικούς τύπους:

aperit γ ενικό µέλλοντα

extrahit απαρέµφατο παρακειµένου

parat γ πληθυντικό µέλλοντα

adimit β πληθυντικό παρακειµένου

constituit µετοχή ενεστώτα

geret γ πληθυντικό συντ. µέλλοντα

contundet µετοχή µέλλοντα

deligere β ενικό παρακειµένου

punire α πληθυντικό παρατατικού

imponet απαρέµφατο µέλλοντα

  Γ. 1. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις σύµφωνα µε την θέση που έχουν στο κείµενο

illis

ipsam

punire

populum

Iunium Brutum

eis

Aeneae

filius

 

Γ. 2 Να µεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθµό

Α) Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit

…………………………………………………………………………………………..

Β) Populos feroces contundet, mores eis imponet

…………………………………………………………………………………………..

                                   ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

***

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΙΙ.

Α. Κείμενα

sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius. Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio victoria parta sit.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae : «Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse.

Β. Παρατηρήσεις

Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.

40 Μονάδες

  Για τα παρακάτω ρήματα να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

invaserat: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Μέλλοντα στην άλλη φωνή

cuperent: β΄ ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού στην άλλη φωνή

reddit: β΄ ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή

cogantur: απαρέμφατο Παρακειμένου της ίδιας φωνής (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο).

fiant: ο ίδιος τύπος στον Παρατατικό στην άλλη φωνή

velit: γ΄ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα

obsequatur: γενική πληθυντικού αριθμού, θηλυκού γένους γερουνδιακού

parta sit: ο ίδιος τύπος στην άλλη φωνή

noluit: β΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα

instaret: β΄ πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα

ostendas: β΄ ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας

circumsedisti: γενική πληθυντικού αριθμού, αρσενικού γένους της μετοχής Μέλλοντα

miniteris: απαρέμφατο Μέλλοντα

meminero: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής Μέλλοντα.

14 Μονάδες

   misera, ferociores, impotentioresque, infirmo: Ι) Να κάνετε παραθετική αντικατάσταση.

8 Μονάδες

ΙΙ) Να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και να κάνετε παραθετική αντικατάσταση.

4 Μονάδες

   Για τα παρακάτω ουσιαστικά (συνεκφορές)/αντωνυμίες να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

tantus furor: γενική ενικού αριθμού

nihil: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

agmina: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

senex: γενική πληθυντικού αριθμού

4 Μονάδες

Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti: Να μετατρέψετε την Ενεργητική σύνταξη σε Παθητική.

3 μονάδες

quae velit victor, quibus curiam circumsedisti: Στις παραπάνω προτάσεις να δικαιολογήσετε την εκφορά τους.

4 Μονάδες

Bellorun enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio victoria parta sit: Να μεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση Cicero narrabat amicos suos…

6 Μονάδες

etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius: Να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.

3 Μονάδες

etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius, sed nihil miserius quam ipsa victoria: Στις παραπάνω προτάσεις να δηλώσετε το β΄ όρο σύγκρισης με ισοδύναμο τρόπο.

3 Μονάδες

interrogatus: Να αναλύσετε την παραπάνω μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση (με όλους τους πιθανούς τρόπους).

3 Μονάδες

ut pugnare cuperent, licet mortem miniteris, etsi senex et corpore infirmo sum: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά).

6 Μονάδες 

necessitate, bellorum, militum, corpore: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις.

2 Μονάδες   

                              ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

***

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
IV.

A. Κείμενα

Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: «Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse».

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat, quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos.

B. Παρατηρήσεις

1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.

40 Μονάδες

2. Για τα παρακάτω ρήματα να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

contempsit: β΄ ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού στην άλλη φωνή

mirati sunt: απαρέμφατο Μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)

missum: β΄ πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή

attulissent: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή

uteretur: απαρέμφατο Παρακειμένου

solvit: α΄ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Μέλλοντα

fieri: γενική πληθυντικού αριθμού, αρσενικού γένους του γερουνδιακού

corrumpi: ο ίδιος τύπος στον Παρακείμενο της άλλης φωνής

vinci: απαρέμφατο Παρακειμένου στην άλλη φωνή

anteponunt: β΄ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή

parens: β΄ ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρακειμένου στην άλλη φωνή

consulit: αφαιρετική σουπίνου

vituperandus est: το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην Υποτακτική Υπερσυντελίκου Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας

cadat: ο ίδιος τύπος στον Παρακείμενο

decet: ο ίδιος τύπος στην Υποτακτική Ενεστώτα

15 Μονάδες

3. Για τα παρακάτω ουσιαστικά/συνεκφορές να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

paupertatem: ονομαστική ενικού αριθμού

magnum pondus: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

vultum: γενική πληθυντικού αριθμού

ineptae legationis: δοτική πληθυντικού αριθμού

ministri: κλητική ενικού αριθμού

acie: αιτιατική πληθυντικού αριθμού

communis utilitatis: γενική πληθυντικού αριθμού

desertor: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

4 Μονάδες

4. Για τις παρακάτω αντωνυμίες να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

eum: γενική πληθυντικού αριθμού, θηλυκού γένους

ipsum: αιτιατική ενικού αριθμού, ουδετέρου γένους

me: γενική πληθυντικού αριθμού για β΄ πρόσωπο

unius alicuius: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

4 Μονάδες

5. magnum, ineptae, cariorem: Ι) Για τα παραπάνω επίθετα να κάνετε παραθετική αντικατάσταση (διατηρώντας το γένος, την πτώση και τον αριθμό).

3 Μονάδες

ΙΙ) Να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματα τους και να τα αντικαταστήσετε στους υπόλοιπους βαθμούς.

3 Μονάδες

ΙΙΙ) magnum: Να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του ουδετέρου γένους στον πληθυντικό αριθμό.

1 Μονάδα

6. missum, parens: Να αναλύσετε τις παραπάνω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.

3 Μονάδες

7. Nec magis vituperandus est proditor patriae: Να αντικαταστήσετε τον τύπο της Παθητικής Περιφραστικής Συζυγίας με debeo+ τελ. απαρέμφατο.

3 Μονάδες

8. quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos: Να δηλώσετε με ισοδύναμο τρόπο τον β΄ όρο σύγκρισης.

2 Μονάδες

9. ut eo uteretur: Στην παραπάνω πρόταση να δηλώσετε τον σκοπό με τους υπόλοιπους τρόπους.

4 Μονάδες

10. cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent: Στην παραπάνω πρόταση να μετατρέψετε την Ενεργητική σύνταξη σε Παθητική.

3 Μονάδες

11. narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem: Να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.

5 Μονάδες

12. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat, quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos: Να μεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση Cicero existimasset…

5 Μονάδες

13. Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt,

       ut laudandus is sit

      Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση)

3 Μονάδες

14. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: me, locupletibus, utilitati, nobis.

2 Μονάδες

                            ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

***

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
V.

Α. Κείμενα

Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum ? In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit ? Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique»? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur;

Β. Παρατηρήσεις

Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.

40 Μονάδες

Για τα παρακάτω ρήματα να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

impendebat: το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην Υποτακτική Υπερσυντελίκου

dicere: β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα

didicit: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού

attulit: Ι) β΄ ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού στην άλλη φωνή

             ΙΙ) β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή

risit: απαρέμφατο Ενεστώτα στην άλλη φωνή

emerat: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή

perdidi: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα στην άλλη φωνή

traxit: β΄ πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα στην άλλη φωνή

populari: β΄ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Υπερσυντελίκου Παθητικής Περιφραστικής Συζυγίας

aluit: αφαιρετική ενικού αριθμού, αρσενικού γένους της μετοχής Ενεστώτα

genuit: β΄ ενικό πρόσωπο Οριστικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή

cecidit: δοτική γερουνδίου

perveneras: ο ίδιος τύπος στην άλλη φωνή

succurrit: απαρέμφατο Μέλλοντα

15 Μονάδες

Για τα παρακάτω ουσιαστικά/συνεκφορές να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

operam: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

avis: αφαιρετική ενικού αριθμού

salutationum talium: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

mentem: αιτιατική πληθυντικού αριθμού

domini sui: κλητική πληθυντικού αριθμού

verborum: ονομαστική του ίδιου αριθμού

haec verba: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

castris tuis: αιτιατική πληθυντικού αριθμού

exsulem: ονομαστική ενικού αριθμού

hanc terram: αφαιρετική ενικού αριθμού

fines: ονομαστική ενικού αριθμού

conspectu: γενική πληθυντικού αριθμού

6 Μονάδες

longa, infelix, infesto, minaci : Ι) Για τα παραπάνω επίθετα να κάνετε παραθετική αντικατάσταση στη γενική πληθυντικού αριθμού, θηλυκού γένους.

4 Μονάδες

      ΙΙ) Για τα παραπάνω επίθετα να γράψετε τα αντίστοιχα επιρρήματά τους.

3 Μονάδες

      ΙΙΙ) primum: Να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς του επιρρήματος.

1 Μονάδα

      IV) infelix: Να γράψετε την αφαιρετική ενικού και αιτιατική πληθυντικού αριθμού, ουδετέρου γένους σε θετικό και συγκριτικό βαθμό.

1 Μονάδα

Να εντοπίσετε τις μετοχές και των δύο αποσπασμάτων και να τις αναλύσετε στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους πιθανούς τρόπους.

4 Μονάδες

In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem?: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε Παθητική.

4 Μονάδες

Να εντοπίσετε τον υποθετικό λόγο καθώς και την απόδοσή του, να τον χαρακτηρίσετε και στη συνέχεια να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνει: α) ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον και β) το δυνατόν ή πιθανόν στο παρόν – μέλλον.

4 Μονάδες

Να μεταφέρετε τις παρακάτω ευθείες ερωτήσεις στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση αυτή που σας δίνεται κάθε φορά μέσα στην παρένθεση.

In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? (Mater filium suum interrogavit…)

Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? (Gaius Antonius, imperator, interrogat militem…)

Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?  (Mater rogavit filium suum …)

9 Μονάδες

Quamvis infesto et minaci animo perveneras: Να δικαιολογήσετε την έγκλιση της συγκεκριμένης πρότασης.

3 Μονάδες

quotiescumque avis non respondebat: Αφού χαρακτηρίσετε την πρόταση συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση), να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε ο cum να δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρόν-μέλλον.

4 Μονάδες

Να αποδώσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων: salutationum, corvo, verborum, tibi.

2 Μονάδες

                            ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him