Τα κριτήρια ἐγκρίσεως καί ἀξιολογήσεως μιάς ἐρευνητικῆς ἐργασίας


1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Παρατηρήσεις
Α1
Σκοπός & στόχοι της έρευνας

Α2
Σαφήνεια ερευνητικών ερωτημάτωνΒ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Β1
Κριτήρια επιλογής θέματος (σημαντικότητα-ενδιαφέρον για τους μαθητές, …)

Β2
Το θέμα σχετίζεται με διδασκόμενα μαθήματα - Α.Π.

Β3
Το θέμα είναι υλοποιήσιμο, με βάση τις δυνατότητες των μαθητών & τις υπάρχουσες υποδομές;

Β4
Το θέμα ανήκει σε κάποιον από τους κύκλους:                 α) Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές επιστήμες, β) Τέχνη & Πολιτισμός, γ) Τεχνολογία & ανάπτυξη, δ) Περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη;

Β5
Το θέμα έχει σχέση με την ειδικότητα του εποπτεύοντα;

Β6
Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη από το θέμαΓ
ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γ1
Πηγές αναζήτησης δεδομένων

Γ2
Περιγραφή εργαλείων συλλογής δεδομένων

Γ3
Περιγραφή μεθόδων επεξεργασίας δεδομένωνΔ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δ1
Αναμενόμενα αποτελέσματα

Δ2
Τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων

Δ3
Τρόπος παρουσίασης της εργασίαςΕ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ε1
Απαιτούμενα υλικά

Ε2
Ενδεχόμενες επισκέψεις σε κάποιους χώρους – επισκέψεις πεδίου

Ε3
Ενδεχόμενες προσκλήσεις κάποιων ειδικώνΣτ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

§     Προηγούμενη εμπειρία ή/και επιμόρφωση του εκπ/κού σε Ερ. Ερ.

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: …..
2. ΤΡΟΠΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2.1. Ενημέρωση-επιμόρφωση των εκπ/κών-εποπτών που αναλαμβάνουν ερευνητικές εργασίες και δεν έχουν σχετική εμπειρία ή/και επιμόρφωση.

2.2 Σχόλια – βελτιωτικές παρεμβάσεις στην πρόταση έγκρισης του θέματος της ερευνητικής εργασίας (με βάση το προτεινόμενο φύλλο έγκρισης από το Σχολικό Σύμβουλο).

2.3. Συνεργασία - ανατροφοδότηση των εκπ/κών / εποπτών και διευθυντών, μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της ερευνητικής  εργασίας, ως προς:
§         Τα θέματα
§         Τις ειδικότητες που ενεπλάκησαν
§         Το είδος των θεμάτων
§         Τις διαδικασίες συλλογής & επεξεργασίας των δεδομένων
§         Την ψηφιακή ανάρτηση
§         Τη βαθμολογία (να αντιστοιχεί στην ποιότητα της εργασίας).


3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
§         Ομαδικός Φάκελος: Έκθεση ερευνητικής εργασίας + Συνοδευτικό υλικό.

Α
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (30%)
Α1
Η σύνθεση & ο τρόπος ανάπτυξης των περιεχομένων της εργασίας  (συνέχεια, συνέπεια, συνοχή, επάρκεια, σαφήνεια & ακρίβεια στη διατύπωση).
1
2
3
4
Α2
Η ποιότητα, η ορθότητα, η πληρότητα, η επιστημονική αρτιότητα & η τεκμηρίωση των περιεχομένων της εργασίας.
1
2
3
4
Α3
Η «πρωτοτυπία» ως προς την επεξεργασία.
1
2
3
4

Βαθμολογία Α:

Β
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (30%)
Β1
Το πλήθος, η ποικιλία & η εγκυρότητα των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν.
1
2
3
4
Β2
Η αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην έρευνα.
1
2
3
4
Β3
Η μεθοδολογία ως προς την επεξεργασία - ανάπτυξη των ερευνητικών ερωτημάτων & η αιτιολόγηση των επιλογών.
1
2
3
4
Β4
Συνεργασία-ενεργός συμμετοχή μελών & λειτουργικότητα ομάδας.
1
2
3
4

Βαθμολογία Β:

Γ
ΔΟΜΗ (20%)
Γ1
Εισαγωγή - Σκοπός της έρευνας
1
2
3
4
Γ2
Ερευνητικά ερωτήματα
1
2
3
4
Γ3
Θεωρητικό πλαίσιο
1
2
3
4
Γ4
Ανάλυση-ανάπτυξη-επεξεργασία & ερμηνεία των δεδομένων
1
2
3
4
Γ5
Συμπεράσματα
1
2
3
4
Γ6
Βιβλιογραφία.
1
2
3
4

Βαθμολογία Γ:

Δ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (20%)
Δ1
Η αρτιότητα ως προς την παρουσίαση των δεδομένων, διαδικασιών & συμπερασμάτων της έρευνας.
1
2
3
4
Δ2
Η ικανότητα - ετοιμότητα για απάντηση & η πληρότητα των απαντήσεων στις ερωτήσεις του κοινού.
1
2
3
4

Βαθμολογία Δ:


Συνολική βαθμολογία:
Παρατηρήσεις - σχόλια:


* Το φύλλο αξιολόγησης συμπληρώνεται από τον εποπτεύοντα εκπ/κό για κάθε ομάδα, ενημερώνονται οι μαθητές και κατατίθεται μαζί με τη βαθμολογία των μαθητών.
§         Ατομικός Φάκελος: ……………………..
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him