ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ


της
Πηνελόπης Τζιώκα &
Γιάννη Κιορίδη
Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Σερρών


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

«Σήμερα ο άνθρωπος των βιομηχανικών κοινωνιών ζει τον εαυτό του και τους άλλους όπως ζει τα πράγματα, τα
αντικείμενα, απλώς με τις αισθήσεις και με το νου, αλλά σύγχρονα χωρίς καμιά καρποφόρα σχέση προς τον εαυτό του και το περιβάλλον, γιατί έχει αλλοτριώσει τον εαυτό του. Δεν τον αισθάνεται σαν κέντρο και δημιουργό της τεχνικής του κατασκευής, του κατασκευάσματός του, παρά σαν υπηρέτη του. Όσο πιο πελώριες είναι οι δυνάμεις που έχει αποδεσμεύσει ο άνθρωπος, τόσο και πιο αδύνατο αισθάνεται τον εαυτό του σήμερα μέσα στις βιομηχανικές κοινωνίες. Κατέχεται από την ίδια την δημιουργία του, τη στιγμή που χάνει τον εαυτό του. 

 
(…) Ο σκοπός του σημερινού ανθρώπου, που ζει μέσα στις βιομηχανικές κοινωνίες, είναι να πουλήσει τον εαυτό
του με επιτυχία στην αγορά. Γι’ αυτό και δεν αντλεί τη συναίσθηση του εαυτού του από την ενεργητικότητά του σαν ένα ον που σκέπτεται και αγαπά, πάρα από τον κοινωνικό – οικονομικό ρόλο του. Το αίσθημα της αξίας του εξαρτάται από την επιτυχία, δηλαδή από το αν μπορεί να πουλήσει σε συμφέρουσα τιμή τον εαυτό του, το σώμα του, τη νόησή του, τη νοητική του ικανότητα και δυνατότητα. Και η ψυχή του ακόμη είναι το κεφάλαιό του.
(…) Ανθρώπινες ιδιότητες, όπως φιλία, ευγένεια, καλοσύνη και άλλα πιο ιερά ακόμη πράγματα αντικρίζονται σαν
εμπορεύματα, είδη χρήσιμα, αναγραμμένα επάνω στο πακέτο της «προσωπικότητας», που βοηθούν στην ανθρώπινη αγορά να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές.
Έτσι είναι φανερό πως η εκτίμηση των ίδιων των ικανοτήτων του ανθρώπου εξαρτάται από παράγοντες που
βρίσκονται έξω απ’ αυτόν, βρίσκονται δηλαδή στην παραπαίουσα κρίση της αγοράς, η οποία αποφασίζει για την αξία του κατά τον ίδιο τρόπο που κρίνει και αποφασίζει για κάποιο εμπόρευμα, για αντικείμενα δηλαδή και πράγματα που δεν έχουν οντότητα, εαυτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι του βιομηχανικού πνεύματος των κοινωνιών μας, που βάζει τη σφραγίδα του επάνω στην κοινωνική μας οργάνωση, τείνουμε να χάσουμε τον εαυτό μας κάτω από τους πολλούς ρόλους με τους οποίους ντυνόμαστε, και τις πολλές μάσκες που φορούμε.
(…) Ο άνθρωπος του τεχνικού πολιτισμού μεταβίβασε το καθαυτό «είναι» του, εκποίησε κατά κάποιο τρόπο τον
εαυτό του. Κι έτσι αφαίρεσε τη γνήσια έκφρασή του, τη συμπίεσε στις συμπληγάδες της η τεχνοκρατία, τον αποξένωσε από τον πλησίον του και δυστυχώς κι από τον ίδιο τον εαυτό του …»

Ιωάννης Ν. Ξηροτύρης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100 περίπου λέξεις, χωρίς προσωπικά σχόλια. Μονάδες 25

Β.1 Με ποιον τρόπο οργανώνεται ο λόγος στην τελευταία παράγραφο του κειμένου; Μονάδες 3

Β.2 Με ποια νοηματική σχέση συνδέονται η τρίτη και η τέταρτη παράγραφος του κειμένου; Μονάδες 3

Β.3 Ποιον τρόπο πειθούς επικαλείται ο συγγραφέας στην τέταρτη παράγραφο;(«Έτσι … φορούμε»). Μονάδες 6

Β.4 «Ο σκοπός του σημερινού ανθρώπου, που ζει στις βιομηχανικές κοινωνίες, είναι να πουλήσει τον εαυτό του με επιτυχία στην αγορά». Να αναπτύξετε την παραπάνω φράση σε μια παράγραφο 100 – 120 λέξεων.
Μονάδες 12

Β.5 α. καρποφόρα, αποδεσμεύσει, επιτευχθούν, παραπαίουσα: Να γραφούν τα συνώνυμα των λέξεων. Μονάδες 8
 β. φιλία, αξία, κρίνει: Να γραφεί ένα παράγωγο για κάθε λέξη. Μονάδες 3

Γ. Ο Ρουσσώ υποστήριζε πως ο φυσικός άνθρωπος είναι ελεύθερος ενώ, αντίθετα, ο κοινωνικός είναι ανελεύθερος.
Προσπαθήστε να προσδιορίσετε τα αίτια της αποξένωσης του σύγχρονου ανθρώπου από τον εαυτό του και το περιβάλλον του και στη συνέχεια να προτείνετε τρόπους ώστε να επαναπροσδιορίσει την αληθινή σχέση με το περιβάλλον του (φυσικό, πολιτιστικό). Να δώσετε στο κείμενό σας τη μορφή άρθρου. (500 – 600 λέξεις)
 Μονάδες 40


                    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him