Λεξιλόγιον Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης (Βασική ἄσκησις)
Λεξιλόγιο Αρχαίας Ελληνικής

Βεβαιώσου ότι γνωρίζεις τι σημαίνουν τα κάτωθι:

1.    κολάζω : σημαίνει
2.    Δίκην λαμβάνω παρά τινος : σημαίνει τιμωρούμαι
1.      Σωστό
2.      Λάθος
3.    Δίκην δίδωμί τινι : σημαίνει τιμωρούμαι
1.      Σωστό
2.      Λάθος

 
4.    Τιμωρῶ : σημαίνει
1.      τιμωρώ
2.      βοηθώ
5.    ὁ φεύγων : σημαίνει...
6.    ὁ φυγάς : σημαίνει
7.    χρῶμαι συμφορᾷ : σημαίνει...
8.    χρῶμαι ὁμολογίᾳ : σημαίνει ομολογώ
1.      Σωστό
2.      Λάθος
9.    χρῶμαι + δοτική προσώπου = έχω σχέσεις με κάποιον
1.      Σωστό
2.      Λάθος
10.                       οὕτω χρῶμαι = αυτά χρησιμοποιώ
1.      Σωστό
2.      Λάθος
11.                       ψηφίζω = ?
12.                       πυνθάνομαι = ?
13.                       πύστις = απόδειξη
1.      Σωστό
2.      Λάθος
14.                       εἰς πράγματα ἐμπίπτω = περιέρχομαι σε δυσχερή κατάσταση
1.      Σωστό
2.      Λάθος
15.                       τά πράγματα = ?
1.      τα προβλήματα
2.      τα αντικείμενα
3.      οι υποθέσεις της πόλεις
4.      ο πλούτος της πόλης
16.                       πειρῶμαι = ?
17.                       ὁρμίζω = ?
1.      φέρνω το πλοίο στο λιμάνι
2.      εφορμώ εναντίον του λιμανιού
18.                       ἡγοῦμαι + ειδικό απαρέμφατο = ?
19.                       ἡγοῦμαι + 2 αιτιατικές = ?
1.      θεωρώ κάποιον κάτι
2.      οδηγώ κάποιον κάπου
20.                       ἡγοῦμαι +δοτική = προπορεύομαι
1.      Σωστό
2.      Λάθος
21.                       ἀνδραποδίζω
22.                       ἐξαιρῶ (για πόλεις) = ?
23.                       Εἰσαγγελία = ?
1.      μήνυση για δημόσιο αδίκημα
2.      έγγραφη καταγγελία
3.      ιδιωτική καταγγελία
24.                       Δίκη = ?
1.      μήνυση για δημόσιο αδίκημα
2.      έγγραφη καταγγελία για δημόσιο αδίκημα
3.      ιδιωτική καταγγελία
25.                       Γραφή = ?
1.      μήνυση για δημόσιο αδίκημα
2.      έγγραφη καταγγελία για δημόσιο αδίκημα
3.      καταγγελία για την ακαταλληλότητα κάποιου να αναλάβει
δημόσιο αξίωμα
26.                       ἔνδειξις = ?
1.      μήνυση για δημόσιο αδίκημα
2.      ιδιωτική καταγγελία
3.      καταγγελία για την ακαταλληλότητα κάποιου να αναλάβει
δημόσιο αξίωμα
27.                       Αἰτιῶμαι =?
28.                       ἔχω + πλάγια ερωτ.πρόταση = ?
29.                       ἔχω + απαρέμφατο τελικό = ?
30.                       εἰκότως = ?


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him