Τό φθόριον εἰς τὸ πόσιμον ὕδωρ
Χαραλάμπους Βασιλόπουλου
Αρχιμανδρίτου


 
Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος εἰς τὸ βιβλίον του ὑπὸ τὸν τίτλον «Κατὰ Ἀντιχρίστων» ἀπεκάλυπτε κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ ̓70 ὅτι οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς μὲ τὸ φθόριον εἰς τὸ πόσιμον ὕδωρ ἤθελον νὰ καταστρέψουν τὴν γονιμότητα τῶν ἀνδρῶν καὶ νὰ ἀναπτύξουν τὰς ὁμοφυλοφιλικὰς τάσεις. Ἐκάλει δὲ τὸν Ὀρθόδοξον πιστὸν λαὸν εἰς διαρκῆ ἐπαγρύπνησιν καὶ ἔθετε δὲ ἐρωτήματα ὅπως: Μήπως σκοτειναὶ δυνάμεις προσπαθοῦν νὰ πλήξουν τὴν φυλήν μας καὶ ὀργανικῶς καὶ σωματικῶς παραλλήλως μὲ τὸν πνευματικὸν καὶ ἠθικὸν πόλεμον ἐναντίον μας; Ἔγραφε σχετικῶς«Κίνδυνοι διὰ τὴν ὑγείαν»

Κι ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα σημειώθηκε τελευταία μία ἔντονη καὶ βιαστικὴ προσπάθεια, γιὰ νὰ ἐπιβληθῆ ἡ φθορίωσι, ὀργανώσεις καὶ ἐπιστήμονες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐπισημαίνουν κινδύνους γιὰ τὴν ὑγείαν ἀπὸ τὴν φθορίωσι. Προστίθεται, λέγουν, μὲ τὴν φθορίωσι στὴν παροχὴ ὕδατος, ἕνα ἐπικίνδυνο δηλητήριο, τοῦ ὁποίου οἱ ἐπισυσσωρευτικὲς παρενέργειες, τὰ ἀθροιστικὰ μειονεκτήματα πάνω στὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι πολὺ μεγάλα καὶ ὄχι τελείως γνωστά. Ἂς δοῦμε ὅμως μερικοὺς ἀπὸ τοὺς κινδύνους γιὰ τὴν ὑγείαν, ποὺ ἔχουν ἤδη ἐπισημανθῆ:
• Ὁ Φόρντ, ὑπεύθυνος τῆς ὑδρεύσεως γιὰ τὴν Νέα Ὑόρκη, σὲ μία ἔκθεσί του, ποὺ ὑπέβαλε τὸν Μάρτιο τοῦ 1957 στὸ Δήμαρχο καὶ τὸ Δ. Συμβούλιο τῆς Νέας Ὑόρκης ἀνέφερε ὅτι τὸ φθόριο, κι ἂν ἀκόμη ὁμοιόμορφα διαλύεται στὸ νερό, διανέμεται ἀνομοιόμορφα. Κι ἀπέδειξε ὅτι δείγματα, ποὺ εἶχαν ληφθῆ ἀπὸ διαφορετικὲς βρύσες φθοριωμένου νεροῦ τοῦ αὐτοῦ δικτύου ὑδρεύσεως, εἶχαν μία διαφορὰ στὴ συγκέντρωσι φθορίου κατὰ 500%. Ποιός, λοιπόν, θὰ ἐγγυηθῆ σὲ μᾶς τὸ πόσο φθόριο θὰ εἰσάγεται στὸν ὀργανισμό μας;
Εἶναι συνεπῶς ἐπιστημονικὴ μέθοδος ἡ φθορίωσις; Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀρνητική. Ἡ φθορίωσις εἶναι κομπογιαννίτικη μέθοδος. Βασίζεται στὴν ὑπόθεσι ὅτι καθένας πίνει τέσσερα ποτήρια νερὸ ἡμερησίως. Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ ἀκρίβεια τῆς ἐπιστήμης, γιὰ νὰ ὑπολογισθῆ ἡ κανονικὴ δόσις φθορίου; Τὸ ἴδιο νερὸ πίνουν ὅλοι; Κι ἔπειτα μόνο μὲ τὸ πόσιμο νερὸ θὰ λαμβάνη καθένας τὸ φθόριο; Ἀσφαλῶς ὄχι. Εἶναι καὶ οἱ τροφές, τὰ λαχανικά, τὰ φροῦτα, τὸ γάλα, τ ̓ ἀναψυκτικά, κ.λπ. ἀφοῦ γιὰ ὅλα θὰ χρησιμοποιῆται φθοριωμένο νερό.
Ὥστε λοιπόν, ἀνεξέλεγκτες ποσότητες φθορίου διαφορετικὲς σὲ ἀναλογία, ἀνάλογα μὲ τὶς τροφές τους, θὰ εἰσάγει ὁ καθένας στὸν ὀργανισμό του.
• Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1963 δύο βρεττανοὶ ἐπιστήμονες, ὁ  Roger Berry δόκτωρ τῆς Ραδιοβιολογίας καὶ ὁ Wilfrid Trillwood Διευθυντὴς τῶν Φαρμακευτικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ συγκρότημα τῶν Νοσοκομείων τῆς Ὀξφόρδης, ὕστερα ἀπὸ πειράματα βρῆκαν ἐργαστηριακὴ ἀπόδειξι ὅτι ἀνθρώπινα κύτταρα σκοτώνονται μὲ τὸ φθόριο καὶ μάλιστα μὲ τὸ ἕνα εἰκοστὸ τῆς δυνάμεως τοῦ φθορίου, ποὺ περιέχεται σὲ πόσιμο φθοριωμένο νερό.
• Ὁ Δόκτωρ Ἄλφρεντ Ταίηλορ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τέξας ἀπέδειξε μὲ πειράματα ὅτι ὑπάρχει κάποια σχέσις μεταξὺ καρκίνου καὶ φθορίου.
• Σὲ ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ προστεθοῦν ἀποδείξεις ὅτι τὸ φθόριο συντελεῖ στὴν παραμόρφωσι τῶν δοντιῶν στὰ παιδιὰ κι ἀκόμη ἡ βάσιμη ὑποψία, ὅτι ἐπενεργεῖ τὸ φθόριο σὲ τάσεις ὁμοφυλοφιλίας!
Τί ἔχουν νὰ μᾶς ποῦνε πάνω σ ̓ αὐτὰ οἱ “φθοριομανεῖς”, ποὺ βιάζονται νὰ μᾶς ρίξουν τὸ φθόριο στὸ πόσιμο νερό μας; Σὲ τί ἐπιστημονικὰ δεδομένα στηρίζονται; Γιατί τόση σπουδὴ καὶ τόση ἐπιμονή;

Τί κάνουν ἀλλοῦ;

Ἂς δοῦμε ὅμως καὶ κάτι ἄλλο πολὺ σημαντικό. Τὸ πῶς δηλαδὴ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄλλες χῶρες τὴν φθορίωσι τοῦ νεροῦ. Ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα προκύπτει ὅτι ἡ ἀντίδρασις στὴν φθορίωσι τοῦ νεροῦ εἶναι παγκόσμια:
• Στὴν Σουηδία ἡ τεχνητὴ φθορίωσι ἀπαγορεύθηκε τὸ 1971, μολονότι εἶχε ἐφαρμοσθῆ ἐπὶ μία δεκαετία.
• Στὴν Ἀγγλία δὲν ψηφίσθηκε ποτὲ νόμος ἀναγκαστικῆς φθοριώσεως.
• Στὴν Ἑλβετία τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1975 τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγιεινῆς συνέστησε τὴν διακοπὴ τῆς φθοριώσεως τοῦ νεροῦ, λόγῳ ἐλλείψεως ἀποτελεσματικότητος. Ἐκεῖ γίνονται τώρα πειράματα στὸ 4% τοῦ πληθυσμοῦ μιᾶς πόλεώς της.
• Στὴν Δανία ἀπαγορεύεται μὲ Νόμο τὸ φθόριο τόσο στὸ νερὸ ὅσο καὶ στὶς τροφές!
• Στὴν Γαλλία δὲν συνιστᾶται ἡ φθορίωσι.
• Στὴν Ὁλλανδία, ὕστερα ἀπὸ πειράματα 23 χρόνων ἡ φθορίωσι χαρακτηρίσθηκε παράνομη.
• Στὴ Δ. Γερμανία ἡ φθορίωσι διακόπηκε γιὰ “λόγους ὑγείας” τὸ 1971 ὕστερα ἀπὸ ἐφαρμογὴ 18 ἐτῶν!
• Στὴν Ἱσπανία καὶ Νορβηγία ἀπαγορεύθηκε ἡ φθορίωσι μὲ Νόμο.
• Στὴν Αὐστρία δὲν γίνεται φθορίωσι, ἐνῶ στὴν Ἰταλία ὅπου ὑπάρχει ἄφθονο φυσικὸ φθόριο, γίνεται ἀποφθορίωσι τοῦ νεροῦ. Βγάζουν δηλαδὴ τὸ φθόριο ἀντὶ νὰ τὸ βάζουν στὸ νερό.

Καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα

• Καὶ στὴν Ἑλλάδα, στὴν πρώτη ἐπίσημη εἰσήγηση, ποὺ ἔγινε γιὰ τὴν φθορίωσι τοῦ νεροῦ τὸ 1968, τὸ Ἀνώτατον Ὑγειονομικὸ Συμβούλιο ἀπάντησε σχεδὸν ἀρνητικά. Χαρακτήρισε τὸ ἔργο αὐτὸ δύσκολο καὶ ἐπικίνδυνο ὡς ἑξῆς: “...Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν ὑφίστανται συνθῆκαι ἐπιτρέπουσαι τὴν φθορίωσι τοῦ ὕδατος, οὔτε ἡ ἀλλαχοῦ κτηθεῖσα πεῖρα ἐπὶ τῶν ἀποτελεσμάτων εἶναι τοιαύτη, ὥστε νὰ παρακινήση εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ δυσκόλου καὶ ὄχι ἀμοίρου κινδύνων δηλητηριάσεως, ἔργου τούτου”.

“Γάτα τῆς Κολάσεως”

Ἐμεῖς ἐδῶ προσπαθήσαμε νὰ σᾶς δώσουμε μία εἰκόνα τῶν κινδύνων, ποὺ μποροῦν νὰ ἔρθουν ἀπὸ τὸ φθοριωμένο νερὸ καὶ νὰ φανερώ σουμε πῶς ἀντιμετωπίσθηκε ἀλλοῦ ἡ φθορίωσις. Ἐν τούτοις κρίνουμε σκόπιμο νὰ σημειώσουμε καὶ τὰ ἑξῆς πληροφοριακὰ στοιχεῖα:
1. Τὸ φθόριο εἶναι στοιχεῖο ἄοσμο, ἄγευστο, ἄχρωμο. Ἦταν γνωστὸ στοὺς Ρωμαίους, οἱ ὁποῖοι τὸ ὠνόμαζαν “Πνοὴ τοῦ Διαβόλου” καὶ ἄλλοι “γάτα τῆς Κολάσεως”.
2. Εἷναι ἡ καυστικώτερη καὶ διαβρωτικώτερη ἀπὸ τὶς μέχρι τώρα γνωστὲς οὐσίες. Τὸ δραστικώτερο χημικὸ προϊόν.
3. Δρᾶ στὸ αἷμα ἀλλοιώνοντας τὴν σύστασί του, γιατί σχηματίζει ἕνωσι μὲ τὴν αἱμοσφαιρίνη τοῦ αἵματος.
4. Δρᾶ στὸν ἐγκέφαλο, εἰδικὰ στὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα καὶ ἐπιφέρει παράλυσι τοῦ κέντρου τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῆς κυκλοφορίας!
5. Τὸ φθόριο ἀλλάζει δραστικότητα καὶ μὲ τὴν θερμοκρασία. Ἀπὸ 100 βαθμοὺς καὶ πάνω προσβάλλει αἰσθητὰ τὸ γυαλί. Τί θὰ γίνετε λοιπόν, ὅταν μὲ φθοριωμένο νερὸ θὰ ἑτοιμάζουμε φαγητό, ρόφημα ἢ ζεστὸ μπάνιο;

Καυτὰ ἐρωτήματα

Oἱ ἐπιστήμονες λοιπὸν ἐπισημαίνουν κινδύνους ἀπὸ τὴν φθορίωσι. Τὰ κράτη ποὺ τὴν ἐφαρμόσανε τὴν διακόψανε γιὰ “λόγους ὑγείας”. Ἀλλοῦ τὴν χαρακτηρίσανε γιὰ παράνομη. Παντοῦ σχεδὸν τὴν ἀρνοῦνται καὶ τὴν ἀπορρίπτουν. Ὕστερα ἀπ ̓ ὅλα αὐτὰ ρωτᾶμε: Τί συμβαίνει;
Ποιὲς δυνάμεις ἐπιδιώκουν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα τὴν φθορίωσι; Μήπως σκοτεινὲς δυνάμεις ἒρχονται μὲ διάφορα προσωπεῖα καὶ προσπαθοῦν νὰ πλήξουν τὴν φυλή μας καὶ ὀργανικά, σωματικά, παράλληλα μὲ τὸν πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ πόλεμο ποὺ μᾶς κάνουν; Μήπως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ποὺ βοηθοῦν τοὺς Ἰεχωβάδες, ποὺ προωθοῦν σὲ ὑψηλὰ πόστα τοὺς μασόνους, ποὺ φέρνουν τὰ ναρκωτικὰ καὶ διοχετεύουν τὰ πορνό, κινοῦν ἀοράτως τὰ νήματα, ὥστε νὰ ἐφαρμοστῆ ἐδῶ ὅ,τι ἀλλοῦ χαρακτηρίσθηκε κίνδυνος; Ποιοί, λοιπόν, μᾶς πολεμοῦν; Πῶς αὐτὸ ποὺ ἀλλοῦ κρίθηκε ἐπικίνδυνον καὶ καταργήθηκε μὲ Νόμο, ἐδῶ ἐπιδιώκεται νὰ ἐπιβληθῆ μὲ Νόμο;
Ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὸς Λαὸς δὲν θὰ ἀνεχθῆ σὰν ἄβουλο θῦμα τὶς ὁποιεσδήποτε ἐπικίνδυνες αὐτὲς ἐπιδιώξεις. Δὲν θ ̓ ἀφήση νὰ ρίξουν δηλητήριο στὸ πόσιμο νερὸ του. Ὅλοι σὰν Ἕλληνες καὶ σὰν Χριστιανοί, ὀφείλουμε νὰ ἐπαγρυπνοῦμε. Ἡ φθορίωση τοῦ πόσιμου νεροῦ εἶναι μιὰ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑγεία μας, γιὰ τὸ μέλλον ἴσως τῆς Φυλῆς μας»
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him