Τὰ SOS τῆς εἰσαγωγῆς στὰ ἔργα τοῦ Πλάτωνος (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013)

 
επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

1.     Ποια είναι η θέσις του μύθου στους πλατωνικούς διαλόγους; Ποια η σχέσις του μύθου του Πρωταγόρα με άλλες αντίστοιχες μυθικές αφηγήσεις;


2.     Σε ποιες σκέψεις οδηγούνται οι μελετητές του πλατωνικού έργου από το ότι στον διάλογο «Πρωταγόρας» οι δύο συζητητές – Σωκράτης και σοφιστής Πρωταγόρας – υιοθετούν εντέλει ο ένας τις απόψεις του άλλου, οπότε δεν οδηγούνται σε κανένα συμπέρασμα;

3.     Να δώσετε σε γενικές γραμμές τις πολιτικές αντιλήψεις του Πλάτωνος

4.     Ποιες είναι οι αντιλήψεις του Πρωταγόρα για τους θεούς και τον άνθρωπο; Ποια σχέση έχουν αυτές με τις σοφιστικές αντιλήψεις γενικώς;

5.     Ποιες νέες πνευματικές κατευθύνσεις ώρισε η σοφιστική σκέψις και διδασκαλία;

6.     Ποια ήταν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του Προδίκου και ποια του Ιππία;

7.     Για ποιους λόγους ο Πλάτων επέλεξε την μορφήν του διαλόγου για να εκθέση τις απόψεις του; Ποια έργα του Πλάτωνος δεν έχουν διαλογικήν μορφήν;

8.     Η τάξις των φιλοσόφων – βασιλέων. Δια ποιους λόγους ο Πλάτων θεωρεί ότι αποτελούν την μοναδικήν ελπίδα;

9.     Ποιες είναι οι πολιτικές θέσεις που υποδηλώνουν τας αριστοκρατικάς αντιλήψεις του Πλάτωνος;

10.                         Ποιο είναι το περιεχόμενον της έννοια της δικαιοσύνης; Ποιες απόψεις διατυπώνονται σχετικώς μ’ αυτό το θέμα στην «Πολιτεία» του Πλάτωνος;

11.                        Ποιες είναι οι φαύλες πολιτείες κατά τον Πλάτωνα;

12.                        Η τέχνη είναι μέσον αγωγής; Να εκθέσετε με ευκρίνειαν την πλατωνικήν άποψιν.

13.                        Ποια είναι η θέσις της γυναικός εις την κοινωνίαν, συμφώνως τη Πολιτεία του Πλάτωνος;DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him