Πασχάλιαι εὐχαί

Ἐπί τῇ χαρμοσύνῳ Ἑορτῇ
τῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἀναστάσεως, 
ἐκ καρδίας δέομαι,
ὅπως ὁ χαρισάμενος εἰς τόν ἄνθρωπον τήν ἐν ἑαυτῷ καινήν ζωήν,
χαρίζηται Ὑμῖν καί τοῖς σύν Ὑμῖν ὑγιείαν ἀδιάπτωτον
διαφυλάττῃ δέ Ὑμᾶς ἐν εἰρήνῃ καί σοφίᾳ
ἐπί ἔτη πολλά,
πλήρη χάριτος καί καρπῶν πνευματικῶν.

Φιλόλογος Ερμής*κείμενον από τας ευχάς ας μου απέστειλεν ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης † Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μακάριος Γρινιεζάκης
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him